Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Henriette Hillestad Thune, leder juridisk seksjon, NIF Idrettens lovverk og styrets ansvar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Henriette Hillestad Thune, leder juridisk seksjon, NIF Idrettens lovverk og styrets ansvar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Henriette Hillestad Thune, leder juridisk seksjon, NIF Idrettens lovverk og styrets ansvar

2 Side 2 Organisasjonsstruktur Idrettens regelverk Nærmere om regionen, regionens oppgaver og organer Styret og styrets ansvar Tematikken

3 Side 3 Norges idrettsforbund SærforbundIdrettskretser Særkretser/regionerIdrettsråd Idrettslag Organisasjonsstruktur

4 Side 4 NIFs lov Viktige bestemmelser: kapittel 1, 2 og (6), 7 NIFs forskrifter Forskrift til § 2-4: kjønnsfordeling (LN § 5) Forskrift til §§ 2-6/2-7: valgbarhet (LN §§ 7-8) NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser Små orgledd = omsetning på under kr 5 mill. NIFs lovnorm for særkretser/regioner Forholdet mellom lovnorm og egen lov Loven skal godkjennes av særforbundet – § 7-3 Idrettens regelverk

5 Side 5 Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Retningslinjer (Dugnad, alkohol, tobakk, seksuell trakassering etc.) NIFs delegasjonsreglement Særforbundets eget regelverk Forholdet til alminnelig lovgivning Idrettens regelverk (forts.)

6 Side 6 NIFs/NVBFs regelverk og regionens egen lov Eget juridisk rettssubjekt – eget organisasjonsledd Oppgaver (egne foiler) – § 7-2 og LN §§2,3 Styrende/utøvende organene: Tinget – LN §§13-18 Styret – LN § 20 Andre tingvalgte organer: LN § 21 Kontrollkomité Valgkomité Andre styreoppnevnte organer – LN § 21 Nærmere om regionen

7 Side 7 § 7-2 og LN §§ 2 og 3 Arbeide for idrettens utvikling innen regionen og fremme samarbeidet mellom lagene + bistå sitt forbund i alle spørsmål som gjelder idretten innen regionen. Faglig myndighet under særforbundet innenfor regionens grenser - Avgrensning: saker av felles interesse for idretten skal forelegges idrettskretsen Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett. Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett/gren. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter. Regionens oppgaver

8 Side 8 Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste. Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer. Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang. Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg. Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets. Listen over særkretsens arbeidsoppgaver er minimum av hva særkretsens lov skal inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges særkretsen. Regionens oppgaver (forts.)

9 Side 9 Øverste myndighet – LN § 13 Normalt årlig Innkalling §2-16 og LN § 13 Innkalling i strid med bestemmelsen LN § 13: tinget avgjør Saker som kan behandles LN § 13: følger av saklisten/besluttes av tinget ved godkjenning av sakslisten Representasjon – LN § 14 Tinget

10 Side 10 Gjennomføring Vedtaksført - LN § 13 Oppgaver – LN §§ 16 + 13 + 12 (8) Stemmegivning - LN § 17 Vedtak: alminnelig flertall – LN § 17 lovendringer : 2/3 krav – LN § 26 Tinget (forts.)

11 Side 11 Valg på tinget § 2-4 Kjønn vararepresentanter teller med – betydning søknad om dispensasjon – §§2-6 ansatte søknad om dispensasjon – § 2-7 personer med økonomisk interesse i driften søknad om dispensasjon – Tinget (forts.)

12 Side 12 Øverste myndighet mellom tingene Viktigst: Sette i verk tingets vedtak + etablere forsvarlige rutiner for adm., drift, øk.forvaltning + kjenne til relevant regelverk Oppgaver – LN § 20 (egne foiler) Hva må behandles på tinget? LN § 16 + 13 +12(8) Andre forhold Sammensetning – Valgt på tinget Utskiftninger underveis? Styret

13 Side 13 § 20 Særkretsens styre Iverksette særkretstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. Forestå særkretsens daglige administrasjon, representere særkretsen utad og utøve faglige myndighet innen særkretsens grenser. Påse at særkretsens/regionens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at særkretsen/regionen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. Lovnormen § 20

14 Side 14 Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen kretsen og utarbeide terminlister for dette. Utvikle særkretsens organisasjon og aktivitetstilbud. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse. Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte frister. Lovnormen § 20 (forts.)

15 Side 15 Innkalling og avvikling av styremøter Leder bestemmer/flertallet forlanger det, jf. LN § 20 Krav til innkallingen? Vedtaksførhet og flertallskrav – LN § 10 Styremøter per e-post/telefon- LN §10 Krav om protokoll LN § 10 Innhold + godkjenning Protokolltilførsel Habilitetskrav LN § 9 Forholdet styreleder vs. øvrige styremedlemmer Forholdet mellom beslutningsmyndighet og signaturrett Styret (forts.)

16 Side 16 Er et erstatningsansvar Styremedlemmet må kunne bebreides for sine handlinger/unnlatelser Må ha medført et økonomisk tap I utgangspunktet et solidaransvar Styreforsikring? Styreansvaret

17 Side 17 http://www.idrett.no/tema/lover/Sider/default.as px http://www.idrett.no/tema/lover/Sider/default.as px Kildene:


Laste ned ppt "Henriette Hillestad Thune, leder juridisk seksjon, NIF Idrettens lovverk og styrets ansvar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google