Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idrettens lovverk og styrets ansvar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idrettens lovverk og styrets ansvar"— Utskrift av presentasjonen:

1 Idrettens lovverk og styrets ansvar
Henriette Hillestad Thune, leder juridisk seksjon, NIF

2 Tematikken Organisasjonsstruktur Idrettens regelverk
Nærmere om regionen, regionens oppgaver og organer Styret og styrets ansvar

3 Organisasjonsstruktur
Norges idrettsforbund Særforbund Idrettskretser Særkretser/regioner Idrettsråd Idrettslag

4 Idrettens regelverk NIFs lov
Viktige bestemmelser: kapittel 1, 2 og (6), 7 NIFs forskrifter Forskrift til § 2-4: kjønnsfordeling (LN § 5) Forskrift til §§ 2-6/2-7: valgbarhet (LN §§ 7-8) NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser Små orgledd = omsetning på under kr 5 mill. NIFs lovnorm for særkretser/regioner Forholdet mellom lovnorm og egen lov Loven skal godkjennes av særforbundet – § 7-3

5 Idrettens regelverk (forts.)
Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Retningslinjer (Dugnad, alkohol, tobakk, seksuell trakassering etc.) NIFs delegasjonsreglement Særforbundets eget regelverk Forholdet til alminnelig lovgivning

6 Nærmere om regionen NIFs/NVBFs regelverk og regionens egen lov
Eget juridisk rettssubjekt – eget organisasjonsledd Oppgaver (egne foiler) – § 7-2 og LN §§2,3 Styrende/utøvende organene: Tinget – LN §§13-18 Styret – LN § 20 Andre tingvalgte organer: LN § 21 Kontrollkomité Valgkomité Andre styreoppnevnte organer – LN § 21

7 Regionens oppgaver § 7-2 og LN §§ 2 og 3
Arbeide for idrettens utvikling innen regionen og fremme samarbeidet mellom lagene + bistå sitt forbund i alle spørsmål som gjelder idretten innen regionen. Faglig myndighet under særforbundet innenfor regionens grenser - Avgrensning: saker av felles interesse for idretten skal forelegges idrettskretsen Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett. Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett/gren. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter.

8 Regionens oppgaver (forts.)
Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste. Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer. Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang. Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg. Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets. Listen over særkretsens arbeidsoppgaver er minimum av hva særkretsens lov skal inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges særkretsen.

9 Tinget Øverste myndighet – LN § 13 Normalt årlig Innkalling
§2-16 og LN § 13 Innkalling i strid med bestemmelsen LN § 13: tinget avgjør Saker som kan behandles LN § 13: følger av saklisten/besluttes av tinget ved godkjenning av sakslisten Representasjon – LN § 14

10 Tinget (forts.) Gjennomføring Vedtaksført - LN § 13
Oppgaver – LN §§ (8) Stemmegivning - LN § 17 Vedtak: alminnelig flertall – LN § 17 lovendringer : 2/3 krav – LN § 26

11 Tinget (forts.) Valg på tinget § 2-4 Kjønn
vararepresentanter teller med – betydning søknad om dispensasjon – §§2-6 ansatte § 2-7 personer med økonomisk interesse i driften

12 Styret Øverste myndighet mellom tingene
Viktigst: Sette i verk tingets vedtak + etablere forsvarlige rutiner for adm., drift, øk.forvaltning + kjenne til relevant regelverk Oppgaver – LN § 20 (egne foiler) Hva må behandles på tinget? LN § (8) Andre forhold Sammensetning – Valgt på tinget Utskiftninger underveis?

13 Lovnormen § 20 § 20 Særkretsens styre
Iverksette særkretstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. Forestå særkretsens daglige administrasjon, representere særkretsen utad og utøve faglige myndighet innen særkretsens grenser. Påse at særkretsens/regionens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at særkretsen/regionen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

14 Lovnormen § 20 (forts.) Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen kretsen og utarbeide terminlister for dette. Utvikle særkretsens organisasjon og aktivitetstilbud. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse. Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte frister.

15 Styret (forts.) Innkalling og avvikling av styremøter
Leder bestemmer/flertallet forlanger det, jf. LN § 20 Krav til innkallingen? Vedtaksførhet og flertallskrav – LN § 10 Styremøter per e-post/telefon- LN §10 Krav om protokoll LN § 10 Innhold + godkjenning Protokolltilførsel Habilitetskrav LN § 9 Forholdet styreleder vs. øvrige styremedlemmer Forholdet mellom beslutningsmyndighet og signaturrett

16 Styreansvaret Er et erstatningsansvar
Styremedlemmet må kunne bebreides for sine handlinger/unnlatelser Må ha medført et økonomisk tap I utgangspunktet et solidaransvar Styreforsikring?

17 Kildene:


Laste ned ppt "Idrettens lovverk og styrets ansvar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google