Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frittstående kurs Vi gjennomfører årsmøtet Robert Olsvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frittstående kurs Vi gjennomfører årsmøtet Robert Olsvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frittstående kurs Vi gjennomfører årsmøtet Robert Olsvik

2 Forberedende valgarbeid Styrets ansvar å bidra til: ₋At valgkomiteen får beskjed i god tid ₋At liste over dem som skal velges, er tilgjengelig ₋At valgkomiteen får tilgang til medlemsoversikten ₋At lagets organisasjonsplan er tilgjengelig

3 Valgkomiteens arbeid ₋Må starte arbeidet i god tid. ₋Valgkomiteens leder innkaller ₋Skaffe seg oversikt over hvem som tar gjenvalg, og/eller ønsker andre verv ₋Organisasjonsplan må brukes aktivt, slik at de som blir forespurt vet hvilke oppgaver de er tiltenkt ₋Utarbeide forslag på kandidater ₋Innstillingen bør sendes ut sammen med andre årsmøtedokumenter

4 * § 13 Årsmøtet ₋Årsmøtetid er valgfritt, men det må tas hensyn til regnskapsavslutning (6 mnd) ₋Innkallingsfrist, minimum 1 mnd. Frist for innsending av forslag må kunngjøres ₋Innkalling til medlemmene, og/eller kunngjøring i pressen, evt. hjemmeside ₋Minimumskrav til oppmøte: ”tilsvarende antall styremedlemmer ”

5 Årsmøtet ₋Ha nødvendig utstyr klart ₋Skriftlig valg ₋Medlemslister ₋Delegatlapper…. hvis nødvendig. ₋Sakspapirer ₋Bruk årsmøtet til et sted å hedre utøvere ₋Inviter gjester og presse, overordnet ledd, kommune, samarbeidspartnere ₋Lokalene og rammene

6 *§ 14 Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er) <> Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget <> Årsmøtet bestemmer hvem som skal dirigere

7 *§ 16 Stemmegivning på årsmøtet ₋Med mindre annet er lovfestet, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene ₋Lovendring krever 2/3 flertall ₋Valg foregår skriftlig når det er mer enn ett forslag ₋Enkeltvise valg og når det skal velges flere ved samme avstemming, er regulert i denne §

8 *§ 18 Idrettslagets styre ₋Laget ledes og forpliktes av styret, som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene ₋Det må ikke herske noen tvil om styrets ansvar og myndighet ₋Styrets minimumsoppgaver er listet i denne § - merk pkt e) ”Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen” ₋Vedtaksført når et flertall er tilstede ₋Møteleders stemme avgjør ved stemmelikhet

9 *§ 15 Årsmøtets oppgaver De 10 punktene i lovnormen inneholder i prinsippet et minimum av hva årsmøtet skal behandle og punktene utgjør som sådan saklista <> NB! Rekkefølgen er hensiktsmessig satt opp

10 Sakslisten 1 Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta idrettslagets budsjett 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

11 Sakslisten 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) …...styremedlem og….. varamedlem c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. d) 2 revisorer eller «Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.»

12 Sakslisten e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. (2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. (3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret..

13 *§ 15 Årsmøtets oppg. forts.. ₋Styresammensetning er en intern sak, men minimumskravet må oppfylles <> ₋Leder, nestleder og - styremedlem(-mer) og - varamedlem(-mer) <> ₋I henhold til lovnormen må det velges minimum 10 tillitsvalgte på årsmøtet

14 *§ 17 Ekstraordinært årsmøte Innkalles med minst 14 dagers varsel etter, alternativt: ₋Årsmøtevedtak i idrettslaget ₋Styrevedtak i idrettslaget ₋Skriftlig krav fra 1/3 av lagets medlemmer ₋Krav etter vedtak i overordna org. ledd: NIF eller idrettskrets

15 Takk for i dag ! Applaus ?

16 * Gjennomføring av årsmøte - en praktisk gruppeoppgave <> Hvis hovedtema under klubbutviklingen er gjennomføring av et årsmøte, og det er ønskelig med praktisk gjennomgang anbefales følgende fremgangsmøte: <> Deles inn i 4 grupper, der hver gruppe får noen spesifikke oppgaver Hjelpemiddel er idrettslagets lov eller lovnorm for idrettslag Navnet på idrettslaget er Fart il


Laste ned ppt "Frittstående kurs Vi gjennomfører årsmøtet Robert Olsvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google