Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORSLAG OMORGANISERING. Forslaget Hovedpoeng: Sagene IF omorganiseres til kun å ha et styre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORSLAG OMORGANISERING. Forslaget Hovedpoeng: Sagene IF omorganiseres til kun å ha et styre."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORSLAG OMORGANISERING

2 Forslaget Hovedpoeng: Sagene IF omorganiseres til kun å ha et styre.

3 Forslaget Årsmøtet: – Et årsmøte pr år. – Velger et styre, en valgkomite, en kontrollkomite og en leder for hvert arbeidsutvalg/ avdeling. – Velger et styre bestående av et arbeidsutvalg (leder, nestleder, 2 styremedlemmer, 1 vara) og en representant fra hver avdeling. – Vedtar organisasjonsplan, som inneholder overordnet filosofi, organisasjonskart med oversikts over verv som skal velges på årsmøtet, samt mandat for avdelingene. – Vedtar overordnet budsjett og strategi for Sagene IF, samt medlemskontingent.

4 Forslaget Styret: – AU leder det daglig arbeidet til styret. – Hele styret innkalles når det skal gjøres vedtak. – Leder av avdelingenes arbeidsutvalg setter sammen sitt eget utvalg. – Styre kan gjøre tilpasninger i det overordnede mandatet for avdelingene for å tilpasse det den enkelte avdeling. – Styret vedtar årlige budsjetter for avdelingene på bakgrunn av årsmøtevedtatt budsjett som de disponerer.

5 Forslaget Avdelingene: – Gjøres om fra formelle styrer til mer fleksible arbeidsutvalg. – Er representert i styret med en mann/ kvinne som velges på årsmøtet (ref organisasjonsplanen) etter innstilling fra valgkomiteen. – Lederen for avdelingenes arbeidsutvalg velges av årsmøtet (ref organisasjonsplanen) etter innstilling fra valgkomiteen. – Styrer egen aktivitet innfor overordnede vedtak gjort på årsmøtet (mandat, strategi) og vedtak gjort av styret (budsjett…).

6 Forslaget Avdelingene: – Mandat: Mandatet beskriver på overordnet nivå forholdet mellom styret og idrettenes arbeidsutvalg. Mandatet vedtas på overordnet nivå på årsmøtet som en del av klubbens organisasjonsplan. Styret og avdelingenes arbeidsutvalg får fullmakt av årsmøtet til å gjøre presiseringer av mandatet slik at det passer best mulig til den enkelte idrett, men dog ikke slik at det går på tvers av de overordnede føringene fra årsmøtet.

7 Forslaget Avdelingene: – Mandatets skal definere overordnede retningslinjer for: Sammensetning av arbeidsutvalgene. Oppgaver som delegeres fra styret til arbeidsutvalgene. Kommunikasjonen mellom styret og arbeidsutvalgene. Overordnede føringer som arbeidsutvalgene må forholde seg til..

8 Bakgrunn Avdelingsstyrene fungerer i dag ikke som styrer, men som arbeidsfellesskap. Klubben bruker opp svært mange frivillige til styreverv og verv i kontrollkomiteer og valgkomiteer (nær 40 stk). Vi klarer ikke fylle opp alle disse vervene, det blir derfor mange uheldige dobbeltroller og mange som ikke er motivert til de vervene de ”tar på seg”. Vi bruker for mye tid på å opprettholde styrene (årsmøter, formaliteter, møter, mase på valgkomiteer…..), og dette er tid vi burde har brukt på å utvikle aktiviteten. Det er liten eller ingen oppslutning om hovedlagets årsmøte, og dette er et demokratisk problem for klubben.

9 Vurderinger Fordeler: – Det er ingenting ved forslaget som strider mot NIFs lov. – Trenger færre frivillige til styreverv – Flere frivillige kan brukes til å videreutvikle aktiviteten – Vi vil bruke betydelig mindre tid på å gjennomføre årsmøter – Avdelingene får færre formaliteter å forholde seg til – Det blir enklere å få motiverte folk til hovedstyret – Oppslutningen om hovedlagets årsmøte kan øke – Hovedstyret vil få mer tid til å drive med ting et styre skal drive med – Daglig leder får frigjort svært mye tid.

10 Vurderinger Ulemper: – Hva skal vi gjøre med de avdelingene som eventuelt ikke ønsker dette? – Medlemmene kan oppfatte at vi flytter beslutningene lenger vekk fra aktiviteten og dem – Avdelingenes daglige arbeid kan bli lite strukturert og lite ”klubbyggende” – Vervene i avdelingene blir mindre forpliktende og mye arbeid kan falle på hovedstyret om folk plutselig trekker seg – Det kan bli for mange saker i hovedstyret.

11 Hva må til? Hovedlagets årsmøte i 2015 må vedta: – Endring i Sagene Ifs lov: §15 (årsmøtets oppgaver), pkt 11 (foreta følgende valg) må endres slik at det stemmer med omorganiseringen. – Ny organisasjonsplan: Årsmøtet må vedta en organisasjonsplan som er i tråd med omorganiseringen.

12 Hva må til? Endring av Sagene Ifs lov §15 pkt 11: – Endres fra: Les hva loven sier nå her.her. – Til: §15 pkt 11. Foreta følgende valg: a)Leder og nestleder b)2 styremedlemmer og 1 varamedlem c)Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. d)Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer e)Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. f)Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. Under pkt c) velges: En representant fra hver idrett/ avdeling til styret En leder til hvert arbeidsutvalg/ idrett.

13 Hva må til? Ny organisasjonsplan – Organisasjonsplanen skal bestå av Den overordnede filosofien for Sagene IF (ligger her)her Organisasjonskart m/ oversikt over alle verv som skal velges på årsmøtet. Mandatet for avdelingene – hvilke oppgaver som er delegert fra styret og til arbeidsutvalgene i avdelingene.

14 Prosess Forslaget skal utredes nærmere fram mot hovedlagets årsmøte i 2015. Utredningen ledes av daglig leder og inneholde bakgrunn, høringsinnspill fra alle avdelinger, vurderinger/ argumenter for og imot, og et forslag til vedtak. Utredningen skal framlegges for hovedstyret som vedtar om saken skal behandles på årsmøtet og hvilken innstilling hovedstyret i så fall skal ha til saken. Alle avdelingsstyrene får tilsendt utredningen og styrets vedtak, og må selv avgjøre om de skal gå for/ mot forslaget på årsmøtet.


Laste ned ppt "FORSLAG OMORGANISERING. Forslaget Hovedpoeng: Sagene IF omorganiseres til kun å ha et styre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google