Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klubbens styrearbeid i praksis Kretsting STGTK, 7.- 8. mars 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klubbens styrearbeid i praksis Kretsting STGTK, 7.- 8. mars 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klubbens styrearbeid i praksis Kretsting STGTK, 7.- 8. mars 2015

2 Lover Tillitsvalgte Leder Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè Idrettslag Idrettsråd Handlingsplan Klubbutvikling Politiattest Kommune Anlegg Utøver Honorar Ansatt vs tillitsvalgt Idrettskrets Særforbund Idretter Regnskap Dugnad Sponsor Årshjul Økonomi Verdigrunnlag Visjon Årsmøte Valgkomite HJÆLP! Virksomhetside Idrettsting Grasrotande l Idrettsregistreringen Funksjonshemmede Barneidrettsbestemmelser

3 Innhold AnsvarsoppgaverStrategioppgaverRessursoppgaver Idrettens regelverk og styrets ansvar Økonomistyring Har klubben en plan? Hva er klubbens forutsetninger for å lykkes? Hvordan utarbeide en god plan? Hvordan kommunisere planen? Vurdering av ressursbehov Medlemmene Organisering Effektivt styrearbeid Ansatte i klubben? Hvordan utvikle klubben videre?

4 NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå : «Idrettsglede for alle»

5 Idrettens verdigrunnlag Organisasjonsverdier: Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd Aktivitetsverdier: All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet

6 Norsk idretts organisasjonskart NIF 19 Idrettskretser + 400 Idrettsråd 54 Særforbund Særkretser/regioner 12 000 Idrettslag

7 Idrettens rammebetingelser Aktivitet Økonomi Stat/fylke Kommune Dugnad Sponsorer Anlegg Kommune Egenbygd Stat/fylke Frivillige Styret Trenere Andre frivillige NIFS lov § 1-2 Idrettens planer Lover og regler Tilskudd og støtteordninger

8 Ansvarsoppgaver

9 Ansvarsoppgaven - har dere… Gjennomført årsmøte ihht. idrettens regelverk? Fulgt opp vedtakene fra årsmøtet? Meldt inn nytt styre til Brønnøysund? Sikret at alle tillitsvalgte er medlem av klubben? Oppdaterte lover ihht. lovnorm? Tilstrekkelig kompetanse om idrettens lover? Utarbeidet fullmaktsoversikter? Tilfredsstillende budsjett? Tilfredsstillende regnskapsrutiner? Kontroll med penger på konto (ikke penger på private konti)? To personer til å disponere konto Underslagforsikring? Gode rutiner for politiattest?

10 Oversikt - regelverk Idrettslaget NIF -NIFs lov -Forskrifter -Lovnorm for Idrettslag -Retningslinjer -Etc. Særforbund - Konkurranse-regler -Start-berettigelse Etc. Den norske stat Alminnelig lovgivning: -Arbeidsmiljøloven -Skatteloven/mva -Erstatningsloven -Etc. Selvstendig rettssubjekt

11 – NIFs lov – NIFs lovnorm for idrettslag (LN) – Klubbens lov bygger på denne! – NIFs forskrifter (bindende regler) Forskrift til § 2-4: kjønnsfordeling (LN § 5) Forskrift til §§ 2-6 og 2-7: valgbarhet (LN §§ 7 og 8) Idrettens regelverk

12 – NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd – Store organisasjonsledd følger regnskapsloven – Idrettens barnerettigheter (veiledende) og Bestemmelser om barneidrett (bindende) – Retningslinjer (veiledende) F.eks. Dugnad, alkohol, tobakk, seksuell trakassering. Idrettens regelverk forts….

13 – Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer (eget juridisk rettssubjekt) – LN § 2 (1) – Må ha egen lov basert på lovnorm for idrettslag – Oppgave: Drive idrett organisert i NIF – Medlem av de(t) særforbund som årsmøtet bestemmer – Forpliktet til å følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak Idrettslagets struktur, organer og oppgaver

14 Årsmøtet Styret 1 leder 1 nestleder 1 medlemmer 1 varamedlem Styret 1 leder 1 nestleder 1 medlemmer 1 varamedlem Valgkomite 1 leder 2 medlemmer 1 varamedlem Valgkomite 1 leder 2 medlemmer 1 varamedlem Revisor 2 revisorer Revisor 2 revisorer Curling gruppe Curling gruppe Håndball gruppe Håndball gruppe Fotball gruppe Fotball gruppe Ski gruppe Ski gruppe Idrettslagets struktur EKSEMPEL ORGANISASJONSPLAN Administrasjon Daglig leder Administrasjon Daglig leder

15 – Idrettslagets høyeste myndighet – Regulert i LN §§ 13 til 17 – Avholdes årlig – Husk formelle krav til innkallingen! (Hjelpemiddel: mal for innkalling finnes på www.klubbguiden.no)www.klubbguiden.no – Sakliste og nødvendige hjelpemidler skal sendes ut én uke før – for at medlemmene skal kunne fatte forsvarlige vedtak. Årsmøtet

16 – Årsmøtets oppgaver er listet opp i § 15. – Ved valg må man huske valgbarhetsbestemmelsene: o Kjønnsfordeling o Ansatte er ikke valgbare o Personer med avtale med klubben er ikke valgbare – Årsmøteprotokoll (Hjelpemiddel: mal for protokoll finnes i klubbguiden på idrett.no) Årsmøtet

17 – Idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene – Styret forplikter idrettslaget samlet (Dersom styreleder eller administrativ leder skal forplikte laget må de ha fullmakt fra styret) – Oppgaver (LN § 18): a)Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak b)Påse at idrettslagets midler forvaltes forsvarlig c)Oppnevne komiteer/utvalg etter behov d)Representere idrettslaget utad e)Oppnevne politiattestansvarlig Styret

18 – Innkalling og avvikling av styremøter Leder innkaller evt. når flertallet forlanger det Vedtaksførhet og flertallskrav følger av LN § 10 (1) Styremøte kan avholdes per telefon og e-post (NB formelle krav). Styreleder har ingen større myndighet enn de øvrige styremedlemmene Habilitetsreglene følger av LN § 9. Møteleder bør alltid spørre om noen av styrets medlemmer er inhabile til noen saker på saklisten. Krav til skriftlig styreprotokoll Styret forts….

19 – Hvilke saker skal behandles av årsmøtet, og ikke styret? Idrettslaget må foreta en konkret vurdering av hver enkelt sak etter LN § 12 (7): «Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse og virksomhet» – Hva er styreansvaret? Alminnelig erstatningsansvar. Hvert enkelt styremedlem må opptre aktsomt. Ingen særlige regler innenfor idretten. Styret forts….

20 Hovedstyre vs. gruppestyre: Hovedstyret forplikter idrettslaget. Det betyr at gruppestyrene ikke kan forplikte idrettslaget uten fullmakt, f.eks. inngå avtaler. Styret forts….

21 Regulert i LN § 3 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan opptas som medlemmer Nektelse i særlige tilfeller (avgjørelsen kan påklages til idrettskrets og deretter NIF) Straffbare forhold skal påtales til idrettens domsorgan. Idrettslaget kan ikke ekskludere enkeltmedlemmer. Medlemskap er personlig. Familiemedlemskap er kun en rabattordning. Medlemmer

22 Idrettslaget er arbeidsgiver og følger alminnelige arbeidsrettslige regler Ansatte

23 Idrettskretsen Spørsmål om NIFs lov og lovnorm for idrettslag Særforbundene Spørsmål av særidrettslig art, som eksempelvis kamp- og konkurransebestemmelser Juridiske spørsmål rettes til:

24 2. Tema økonomi – Roller og ansvarsfordeling i idrettslag – Budsjett og budsjettoppfølging – Regnskapsregler – Regnskap og bokføring – Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak

25 § 18 Idrettslagets styre (1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. (2) Styret skal: a)Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. b)Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. LN § 18 – Idrettslagets styre

26 Økonomistyring - roller og ansvarsfordeling i et idrettslag Styrets ansvar: -tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen -forsvarlig økonomistyring Styret/Daglig ledelse skal stå for den daglige oppfølging av økonomien Regnskapsfører har ansvar for den daglige bokføring og regnskapsføring Revisor skal vurdere årsregnskapet og intern kontroll Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med idrettslagets økonomi Aktuelle lovhenvisninger; LNI §18 RRB §4-2 NIFs lov §2-12

27 Styret må bl.a. påse at: -Det utarbeides budsjett i tråd med gjeldende bestemmelser og vedtak på årsmøtet -Regnskapet blir bokført i tråd med gjeldende bestemmelser -Det er god regnskapsrapportering internt -Idrettslaget har tilstrekkelig kompetanse på økonomiområdet -Idrettslaget har gode økonomiske rutiner herunder et avklart fullmaktsforhold

28 Budsjett- og budsjettoppfølging -Bruk av budsjett er et svært viktig verktøy -Budsjettprosessen må planlegges godt -Ved utarbeidelse av budsjettet bør alltid forutsetningene som er lagt til grunn oppgis

29 Budsjett- og budsjettoppfølging -Budsjettutarbeidelse -styret/daglig leders ansvar -kasserer/regnskapsfører bistår med den tekniske utarbeidelsen av budsjettet -forslag fremlegges av styret -fastsettes og vedtas av årsmøtet Aktuelle lovhenvisninger; NIFs lov §2-13 LNI §15 og §18

30 Budsjett- og budsjettoppfølging Krav til budsjettet -Inneholde alle kontoer og aktiviteter i regnskapet -Være realistisk -Ikke vise underskudd -Årsbudsjett -Anbefales at det utarbeides langtidsbudsjett Aktuelle lovhenvisninger; NIFs lov §2-13 LNI §15 og §18

31 Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak Eksempler på gode interne kontroller utført av styret/daglig leder; 1.Fullmaktsoversikt 2.Attestasjon og godkjenning av bilag og avstemminger 3.Følge opp regnskap mot budsjett fortløpende 4.Følge opp bankkonto. Påse at det ALLTID er to stykker som disponerer bankkontoen i fellesskap og at det er tegnet underslagsforsikring på de som disponerer. 5.Påse minimal bruk av kontanter 6.Fast rutine for oppfølging med kasserer/regnskapsfører Kasserer bør legge frem regnskap på hvert styremøte

32 Særregler for norsk idrett MVA: -Ordinære mva-systemet - se egen brosjyre fra skatteetatenbrosjyre fra skatteetaten -Momskompensasjonsordninger se informasjon på Klubbguiden Klubbguiden

33 Særregler for norsk idrett: Arbeidsgiverforhold -Se Skatteetaten brosjyre Skatt for frivillige organisasjoner Skatt for frivillige organisasjoner

34 Hvor kan jeg få mer kunnskap? Idrettskretsene arrangerer følgende kurs innenfor økonomistyring og regnskap: -Økonomistyring og regnskap for styre/daglig ledelse -Økonomistyring og regnskap for regnskapsfører/kasserer -Valgt revisor* -Kontrollkomite* *Inngår som en del av de to førstnevnte kursene

35 Bruk klubbguiden på våre nettsider

36 Strategioppgaver Har klubben en plan? Hva har klubben best forutsetninger for å lykkes med? Hvordan utarbeide en god plan? Hvordan kommunisere planen?

37 Strategioppgaven Målet med denne modulen er å svare på hvordan klubben kan jobbe for å utarbeide en god strategi? – Har klubben en plan? – Hva har klubben best forutsetninger for å lykkes med? – Hvordan utarbeide en god plan? – Hvordan kommunisere planen?

38 Definert klubbens verdier, visjon og virksomhetside? Felles forståelse av klubbens mål – hva dere skal oppnå? Felles forståelse for hvordan dere skal jobbe for å lykkes? En godt forankret og vedtatt virksomhetsplan? En god kommunikasjon med medlemmer og andre? Strategioppgaven - har dere…

39 Hvilket plannivå er klubben på? 1)Det planløse stadiet - Ikke plan, penger tildeles og brukes når ting oppstår i løpet av året. 2) Budsjetteringsstadiet - Tilfeldige planer på ting som skal skje. - Penger fordeles etter oppsatt budsjett, men ofte uten bestemte tiltak. 3) Årsplanstadiet - Plan først, så penger. Klubben setter m ål og gjør prioriteringer for året. - Penger fordeles i forhold til mål og planlagte tiltak. 4) Stadiet for strategisk planlegging - Langsiktig plan med mål for flere år og med definerte strategier. - Penger og ressurser brukes i forhold til langsiktige prioriteringer og mål som deles opp i årlige handlingsplaner.

40 Virksomhetsplan

41 Visjon Flest mulig – lengst mulig Verdigrunnlaget vårt: Glede – Utviklende - Inkluderende Virksomhetsidé ---IL skal gjennom idrettsglede og samhold være en arena for utvikling på alle nivå Hovedmål …. skal i løpet av perioden ha…..

42 Handlingsplan Innsatsområde: Trenerkompetanse DelmålTiltak / virkemiddelAnsvarligTid / datoRessurser Sikre at barna får drive aktivitet i trygge rammer Alle trenere som trener barn skal ha minimum ha Aktivitetslederkurs Barneidrett- ansvarlig i styret Kontinuerlig/ kursing etter behov Kr. 10 000,-/ år til dekning av kurslærer …….

43 Hvorfor virksomhetsplan?

44 Isfjellet Kulturbygging

45 Hvordan utvikle klubben videre for å komme fra nå-situasjon til dit dere ønsker?

46 GAP- analyse Ønsket situasjon Hvor vil klubben i fremtiden? Hva ønsker klubben å oppnå? Klubbens nå - situasjon: Hva fungerer bra? Hva fungerer mindre bra? Verktøy: I – G - P

47 Ressursoppgaven

48 Prioritert oppgaver i forhold til organisasjonshjulet? Oversikt over ressursbehov til de definerte oppgavene? En plan for hvordan dere sikrer nok frivillige til klubben? En god organisasjonsplan som ivaretar klubbarbeidet? Utarbeidet funksjonsbeskrivelser? En demokratisk arbeidsmåte i styret? Plan for kompetansearbeid og utdanning? Rutiner for HMS? Medlemsregister som ivaretar idrettens forskrifter? Ressursoppgaven - har dere…

49 Ressursoppgaven Målet med denne modulen er å få svar på følgende spørsmål: Hvilke oppgaver skal løses i klubben, og av hvem? – Ressurser i forhold til klubbens planer – Vurdering av klubbens ressursbehov – Valgkomiteens betydning – Styring og ledelse som sikrer involvering og ivaretar medlemmenes interesser – Forsvarlig og fornuftig organisering av ressursgrupper i klubben – Effektivt styrearbeid

50 Veileder Klubbhåndbok Det er nå utarbeidet en felles veileder for Klubbhåndbok. 21 sider + maler, skjemaer www.klubbguiden.no

51 Idrettsregistrering og støtteordninger Idrettsregistreringen – danner grunnlaget for ulike støtteordninger som LAM – lokale aktivitetsmidler Spillemidler til anlegg Spillemidler til utstyr Kommunale midler Andre ordninger Momskompensasjon Grasrotandelen Skattefrie gaver Særforbundets støtteordninger Lokale offentlige ordninger Lokale private ordninger (Lokal bank osv.) Nasjonale fond og legater

52 Hvilke oppgaver skal løses med utgangspunkt i årsmøtets vedtak og klubbens plan? Trenger vi anleggskomite? Trenger vi økonomiutvalg? Trenger vi sportsutvalg? Hvilken kompetanse har vi i klubben? Hva trenger vi å hente inn?

53 Valgkomiteens betydning Valgkomiteens sammensetning Er det viktig da? JA, det er ikke nok med ”et navn på blokka” Valgkomiteen bør bestå av: Personer med god kjennskap til idrettslaget, for eksempel tidligere ledere og styremedlemmer Personer som er interessert i idrettslagsarbeid Personer med god kjennskap til en idretten

54 Styring og ledelse som sikrer involvering av medlemmene

55 Undersøkelser viser at: Å fokusere på dyktige ledere over tid, er det viktigste bidraget til å skape utvikling i idrettslagene Å rekruttere og kvalifisere ungdom til lederoppgaver bør intensiveres Å styrke ungdoms deltakelse i idrettens demokratiske prosesser, sikrer rekruttering og utvikling av fremtidens ledere Hvordan bruker klubben ungdom som ressurs?

56 Forsikringer Styret har ansvar for å påse at klubben har forsikret det den bør. Aktivitet Lisens Underslag Styreansvarsforsikring Arrangement Ulykke Løsøre Brann Annet…? Klubbforsikring

57 Medlemsoversikt §10-5 Registrering av enkeltmedlemmer i idrettens eget medlemsregister fra 1.januar 2014.!! KlubbAdmin Vil ivareta kravene i denne forskriften. En løsning som blir mulig for alle idrettslag. Tilgjengelig for alle idrettslag fra høsten 2013.!!

58 Hva er HMS? Plikten man har til å drive et systematisk arbeid for å forebygge Arbeidsmiljøloven §3-1§3-1 Helse Helsen til ansatte og de som er berørt av vår virksomhet Miljø Omfatter et vidt begrep og gjelder både selve arbeidsmiljøet, samt det fysiske miljøet; internt og eksternt Sikkerhet Skal ivaretas for alle brukere i idrettslaget

59 Felles utviklingsstrategi - arbeidsmodell Utviklingsprosesser Verktøykassa Kurs Klubbesøk Startmøte Oppfølging


Laste ned ppt "Klubbens styrearbeid i praksis Kretsting STGTK, 7.- 8. mars 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google