Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedre måling av kvalitet i kommunene Senter for økonomisk forskning (SØF) & Telemarksforskning 11. september 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedre måling av kvalitet i kommunene Senter for økonomisk forskning (SØF) & Telemarksforskning 11. september 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedre måling av kvalitet i kommunene Senter for økonomisk forskning (SØF) & Telemarksforskning 11. september 2012

2 Formål og bakgrunn Bedre indikatorer for kvalitet i kommunal tjenesteyting Objektiv resultat- og produktkvalitet Ikke struktur, prosess, brukerundersøkelser Nyttig for kommunal tjenesteutvikling På lengre sikt del av et nasjonalt rapporteringssystem

3 Status For de fleste kommunale sektorer er det få eller ingen gode indikatorer for objektiv resultat- eller produktkvalitet Det viktigste unntaket er utdanningssektoren (nasjonale prøver, eksamen, frafall, etc) For de øvrige sektorer i hovedsak indikatorer for struktur- og prosesskvalitet TBUs produksjonsindeks – få kvalitetsindikatorer

4 Eksempel: Pleie og omsorg 1 Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Struktur 2 Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Struktur 3 Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning Struktur 4 Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole Struktur 5 Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet Struktur 6 Andel legemeldt sykefravær av totale kom. årsverk i brukerrettet tjenester Struktur 7 System for brukerundersøkelser i institusjon Prosess 8 System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten Prosess 9 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner Produkt 10 Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc Produkt

5 Metode Kvalitet i lover, forskrifter, veiledere og andre sentrale dokumenter Data og datastrømmer i fag- og avvikssystemer Erfaringer fra Sverige og Storbritannia Samtaler med utvalgte kommuner

6 PLEIE OG OMSORG Hjemmetjeneste, omsorgsbolig og sykehjem Psykisk utviklingshemmedePsykisk helsearbeid Saksbehandlings- og iverksettingstid Andel beboere som har nøkkel til egen leilighet, har egen postkasse, tilbys minst en aktivitet per dag, etc Saksbehandlings- og iverksettingstid Avvik knyttet til legemiddelhåndtering, ernæring, vold og bruk av beroligende medisiner Egenskaper på tjenestenivå som tilbud om sysselsetting, studier, sosiale møteplasser, oppfølgingssystem, individuell plan Egenskaper ved tjenesten som tilbud om terapi, støttekontakt, dagsentertilbud og individuell plan Egenskaper ved tjenesten som enerom, måltider, aktivitetstilbud og individuell frihet

7 NÆRMERE OM ELDREOMSORG I IndikatorDatakildeDefinisjon Mottak av tjenester Saksbehandlingstid på vedtakFagsystemGjennomsnittlig antall dager fra søknad til vedtak Iverksettingstid (fra vedtak til tjeneste mottatt)Fagsystem Gjennomsnittlig antall dager fra vedtak til tilbud gis Avvik i tjenesten Andel omgjorte klager på vedtak av fylkesmannenFylkesmannAndel av alle klager Avvik legemiddelhåndteringFagsystemAntall per bruker, justert for graden av avvik Innleggelse pga ernæring/spisevegringFagsystemAntall per bruker Antall fall med alvorlig skadeFagsystemAntall per bruker Antall tilfeller av utagering/vold fra beboereFagsystemAntall per bruker, justert for graden av avvik Antall tilfeller av liggesår/trykksår Fagsystem Antall per bruker, justert for graden av avvik Bruk av beroligende medisiner og anti-depressiva Fagsystem Omfanget av bruk av denne typen medisiner per beboer/bruker

8 NÆRMERE OM ELDREOMSORG II Positive egenskaper ved tjenesten Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner KostraAndel enerom Andel plasser i brukertilpasset enerom m/eget bad/wc KostraAndel rom med eget bad/wc Om beboere har mulighet for å spise sammenFagsystemJa/nei Om beboer tilbys servering av sen kveldsmatFagsystemJa/nei Om beboer selv kan velge sengetidFagsystemJa/nei Om beboer tilbys daglig utetidFagsystemJa/nei Om beboer tilbys kroppspleie ut over daglig stellFagsystemJa/nei Om beboer tilbys daglige aktiviteterFagsystemJa/nei Om beboer tilbys aktiviteter i helgerFagsystemJa/nei Om beboer tilbys dagsentertilbudFagsystemJa/nei Antall plasser på dagsentertilbud, sykehjemFagsystem Antall plasser i forhold til antall beboere på sykehjem. Antall plasser på dagsentertilbud, hjemmetjenestenFagsystem Antall plasser i forhold til antall tjenestemottakere av hjemmetjeneste. Døende med samtale i terminalfasenFagsystem Andel av alle døde som har samtale med pleier i terminalfasen Dødsfall, ikke aleneFagsystem Andel av alle døde som ikke dør alene (pårørende eller pleiere). Pårørende av døde med sluttsamtale med pårørende FagsystemAndel av døde hvor pårørende får sluttsamtale

9 PLEIE OG OMSORG: VURDERING Indikatorene kan i hovedsak betraktes som mål på produktkvalitet Tjenestens natur gjør det vanskelig å finne gode indikatorer for resultatkvalitet Tilstandsomsorg, ikke endringsomsorg Tjenestene skal sørge for at brukerne skal kunne ha en så normal livssituasjon som mulig

10 ØVRIGE TJENESTER Helsestasjon og skolehelsetjeneste SosialtjenestenBarnevernBarnehageSkolefritidsordning Tilgjengelighet, oppfølging og avlysninger StønadslengdeSaksbehandlingstid Venteliste, ventetid, førsteønske Avvik i tjenesten Utførte kontroller og undersøkelser, og besøk Andel mottakere som deltar på tiltak Måloppnåelse knyttet til tiltakets relevans og tilstrekkelighet, endring i omsorgssituasjon og atferd Måloppnåelse/pedagogisk læringsutbytte og måloppnåelse for barn med kartlagte behov Frafall Måloppnåelse (barn i oppfølgingsgrupper, barn med vektavvik) Utstrømning fra sosialtjenesten Gjennomstrømning justert for gjenopptakelse og alvorlighet Uteareal og parkeringsmuligheter Åpningstid Røykekutt for gravide og fravær av klamydia Måloppnåelse knyttet til sosial og økonomisk trygghet, boforhold, arbeidstilknytning og sosial inkludering Samtaler med barn og foreldre/foresatte Aktiviteter, antall og varighet Avvik i tjenesten Leksehjelp, omfang og kompetanse Sykefravær og turnover

11 Helsestasjon- og skolehelsetjeneste I Tilgjengelighet Gjennomsnittlig ventetid for timeavtale helsestasjonFagsystem Gjennomsnittlig ventetid for timeavtale skolehelsetjenestenFagsystem Gjennomsnittlig ventetid for timeavtale fysio-/ergotjenestenFagsystem Andel henvendelser som følges opp i løpet av et gitt antall dager Eventuelt gjennomsnittlig oppfølgingstid Fagsystem Antall henvendelser som følges opp i løpet av x dager dividert på antall henvendelser Andel avlyste besøk som skyldes tjenesten selv – helsestasjonFagsystem Antall avtalte møter ved helsestasjon som avlyses av tjenesteyter i forhold til antall avtalte møter ved helsestasjon Andel avlyste besøk som skyldes tjenesten selv – skolehelsetjenesten Fagsystem Antall avtalte møter ved skolehelsetjenesten som avlyses av tjenesteyter i forhold til antall avtalte møter ved skolehelsetjenesten Andel avlyste besøk som skyldes tjenesten selv – fysio/ergotjenesten FagsystemAntall avtalte møter ved fysio/ergotjenesten som avlyses av tjenesteyter i forhold til antall avtalte møter med fysio/ergotjenesten

12 Helsestasjon- skolehelsetjeneste II Omfang av kontroller og besøk Antall utførte kontroller fordelt på alle anbefalte helsestasjonsprogramFagsystem Somatiske undersøkelser gjennomført for hvert enkelt helsestasjonsprogramFagsystem Andel ungdom som har oppsøkt helsestasjon for ungdom (eventuelt i ulike aldergrupper) Fagsystem Måloppnåelse Andel barn i oppfølgingsgruppene 1 og 3 som overføres til gruppe 0 (eventuelt gruppe som krever mindre oppfølging av helsesøster) Fagsystem Andel barn som når avtalte vektmålFagsystem Fravær av klamydiaFolkehelse-instituttet Røykekutt blant gravideFolkehelse-instituttet Avvik i tjenesten Antall alvorlige hendelserAvviks-system

13 BARNEHAGE: LÆRING Måloppnåelse/læringsutbytte Måloppnåelse barn med kartlagte behov for å bedre ferdigheter (språk, tallforståelse, sosiale ferdigheter og motorikk) Fagsystem eller egen kartlegging Andel 5/x-åringer som når ønskede/planlagte resultater for ferdigheter (språk, tallforståelse, sosiale ferdigheter og motorikk) i forhold til antall 5/x-åringer med kartlagt behov for å bedre ferdighetene Pedagogisk læringsutbytte i barnehagen (språk, tallforståelse, sosiale ferdigheter og motorikk) Fagsystem eller egen kartlegging Andel barn ved oppstart 1. trinn skole/avslutning i barnehagen som har tilstrekkelige ferdigheter

14 BARNEHAGE: PRODUKTKVALITET Egenskaper ved tjenesten UtearealEgen kartlegging Uteareal pr (vektet) barn (vekt hvor barn 0-2 år vektes opp 40 prosent i forhold til barn 3-5 år) ParkeringsarealEgen kartlegging Parkeringsareal i forhold til antall barn i barnehagen Stabilt personale SykefraværEgen kartlegging TurnoverEgen kartlegging Øvrige indikatorer Antall individuelle samtaler med foreldre/foresatte pr. barn Fagsystem eller egen kartlegging Antall gjennomførte foreldre/foresatte- samtaler (avtalte samtaler) i forhold til antall barn i barnehagen Antall planlagte og systematiske individuelle samtaler pr. barn Fagsystem eller egen kartlegging Antall gjennomførte samtaler med barn (avtalte samtaler) i forhold til antall barn i barnehagen

15 SFO Avvik i tjenesten Antall alvorlige hendelser, individnivå Avvikssystem Antall alvorlige hendelser, enhetsnivå Avvikssystem FrafallFagsystem/KOSTRA ÅpningstidGSI Stabilt personale SykefraværLønnssystem eller egen kartlegging TurnoverEgen kartlegging Aktiviteter Aktiviteter, antallFagsystem eller egen kartlegging Aktivitetenes varighet Fagsystem eller egen kartlegging Leksehjelp Leksehjelp, andel barn GSI Varighet leksehjelp GSI Kompetansen til de ansatte som utfører leksehjelpEgen kartlegging

16 SOSIALTJENESTEN: MÅLOPPNÅELSE MålGrad av måloppnåelse HøyMiddelsLav Sosial trygghet Har tilfredsstillende tjenestetilbud Har et tjenestetilbud, men ikke tilstrekkelig. Har ingen tilfredsstillende bistand ut over økonomisk sosialhjelp Økonomisk trygghet Personen har utsikter til permanent økonomisk trygghet Personen har midlertidig økonomisk trygghet Personen har ikke økonomisk trygghet Tilfredsstillende boforhold Personen har tilfredsstillende boforhold Person har permanent, men ikke tilfredsstillende boforhold. Personen har ikke permanent bolig ArbeidstilknytningFull arbeidstilknytningDelvis arbeidstilknytningIngen arbeidstilknytning Sosial inkludering/aktiv deltakelse Har familie eller er sosialt aktiv Ingen sosial aktivitet ut over familie Verken sosialt aktiv eller familietilknytning

17 BARNEVERN: MÅLOPPNÅELSE Måloppnåelse Mål på tiltakets relevans og tilstrekkelighet Fagsystem Gradering av tiltakets virkning: - Relevant og tilstrekkelig - Relevant, men ikke tilstrekkelig - Verken relevant eller tilstrekkelig Endring i omsorgssituasjonFagsystem Gradering av omsorgssituasjon - Tilfredsstillende - Akseptabel - Mangelfull - Ikke tilfredsstillende Endring i adferdssituasjonFagsystemGradering av adferdssituasjon - Tilfredsstillende - Akseptabel - Mangelfull - Ikke tilfredsstillende

18 KOSTNADS-NYTTE VURDERING De fleste indikatorer vil kunne implementeres uten høye kostnader Men det vil være nødvendig å modifisere registrerings- og rapporteringssystemer Indikatorer for måloppnåelse og gjennomstrømning i barnevern og sosialtjeneste vil være forbundet med høye kostnader Men den potensielle nytteverdien er høy

19 STYRINGS- OG BESLUTNINGSPROSESSER Indikatorene vil gi bedre informasjon om kvalitet Sammen med andre indikatorer vil de gi et mer komplett bilde av utviklingen på de enkelte tjenesteområder Stort antall indikatorer, kunnskapsbehov Differensiering mellom tjenestenivå og folkevalgt nivå (budsjett, økonomiplan, etc)

20 AVSLUTTENDE MERKNADER Mulig å definere og operasjonalisere indikatorer for objektiv produkt- og resultatkvalitet Må komme bort fra kvalitet = utgift per bruker I første omgang inspirasjon til tjenesteutvikling lokalt Ytterligere forbedring gjennom aktiv bruk På lengre sikt del av et nasjonalt rapporteringssystem


Laste ned ppt "Bedre måling av kvalitet i kommunene Senter for økonomisk forskning (SØF) & Telemarksforskning 11. september 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google