Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søndre Innherred Revisjonsdistrikt FROSTATING Sammenligninger mellom kommunene: Eldreomsorg, barnehager og grunnskoler Basert på tall fra KOSTRA 19.10.2001.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søndre Innherred Revisjonsdistrikt FROSTATING Sammenligninger mellom kommunene: Eldreomsorg, barnehager og grunnskoler Basert på tall fra KOSTRA 19.10.2001."— Utskrift av presentasjonen:

1 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt FROSTATING Sammenligninger mellom kommunene: Eldreomsorg, barnehager og grunnskoler Basert på tall fra KOSTRA 19.10.2001

2 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt OM DENNE PRESENTASJONEN Basert på at kommunene rapporterer rett Baseres på at riktige data er brukt Den viser store forskjeller mellom kommunene Den gir grunnlag for å stille spørsmål Den gir grunnlag for å gå dypere inn i materien

3 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Om KOSTRA fra St.melding 31, kommune-fylke-stat, en bedre oppgavefordeling ” Mål- og resultatstyring av kommuner og fylkeskommuner forutsetter at det rapporteres i forhold til nasjonale mål. Denne typen informasjon er nødvendig for sentral og lokal styring, og er samtidig sentral i dialogen mellom staten og kommunesektoren. KOSTRA gir informasjon om kommunale prioriteringer, produktivitet og dekningsgrader. En av hovedmålsetningene med KOSTRA er å knytte sammen aktivitetsdata og kostnadsdata. Det betyr at rapporteringen kan belyse produktivitet i og mellom kommuner, og gjør KOSTRA til et verktøy for målestokkonkurranse lokalt.”

4 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Boliger for eldre og funksjonshemmede, pr 100 innbyggere

5 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Endring institusjonsplasser

6 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Enerom

7 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Kort- og langtidsopphold institusjon

8 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Bemanning totalt pleie og omsorg, pr 1000 innbyggere 80 år+

9 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Bemanning institusjon, årsverk pr 100 plasser

10 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Bemanning hjemmetjenester, pr 1000 innbyggere 67 år+

11 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Mottakere av pleie- og omsorgstjenester 1996-2000 % av innbyggerne 80 år+. Det kan være ulik registrering

12 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Om statistikk og brukere Helsevesenets statistikk, hjulet, er gitt ut mange år. Fylkeslegen går hvert år gjennom kommunale data. Statistikken er grunnlag for kommunale og statlige vedtak, bl.a. Handlingsplan for eldre 1998-2001. Brukeren skal få tjenester etter enkeltvedtak. Innholdet av tjenesten skal være kjent. MEN: Det sies at registreringen av brukere er ulik/usikker. Er innhold og omfang av tjenestene også usikkert?

13 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Et lite tankekors… Eldrereform 1998-2001: Staten har gitt ca 200 mkr i driftstilskudd i Frostatings-kommunene. Kan resultatet måles? Hva ønsker kunden? Hvilke varer leveres, kvalitet, omfang og enhetspriser? Hvor mange kunder har kommunen? Blir kundene tilfredse? Kanskje hadde ikke statlige og kommunale politiske organer sikkert grunnlag for eldrereformen?

14 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Prosent av innbyggerne 80 år+ som mottar hjemmetjenester i 2000

15 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Produktivitet hjemmetjenester brukere pr årsverk Ingen spørsmål fra tilsyns- myndighet?

16 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Brutto driftsutgifter PO (kan være ulik brukerregistrering hjemmetjenester) Ingen spørsmål fra tilsyns- myndighet?

17 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Brutto driftsutgift hjemmetjenester

18 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Teoretisk beregning: Bto driftsutgifter pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Med Verdals utgift/innbygger, ex 262, boligutgifter

19 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Produktivitet, beboere pr årsverk institusjon

20 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Teoretisk beregning: Bto driftsutgift institusjoner ved produktivitet gjennomsnitt KOSTRA-kommuner i NT, 0,9 bruker pr årsverk

21 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Samlede statstilskudd drift av eldreomsorg 1998-2001

22 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Statlige investeringstilskudd omsorgsboliger og sykeheimer Tildelt statlig oppstart- og kompensasjonstilskudd hittil

23 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Dekningsgrad barnehage

24 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Private barnehager, andel av barnehagebarna

25 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Brutto driftsutgift, kr pr bruker i kommunale barnehager

26 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Kommunal utgift, gjennomsnitt pr bruker i kommunale og private barnehager

27 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Årlig merutgift, mill kr hvis alle barn i kommunale barnehager

28 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Fordeling finansiering, kommunal barnehagedrift

29 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Grunnskolen, brutto driftsutgift pr bruker funksjon 202 og 222

30 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Elever pr klasse

31 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Rammetimer pr elev

32 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Forholdet delingstimer/timer til spesialundervisning Spørsmål fra tilsyns- myndigheter ?

33 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Dekningsgrad SFO

34 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Brutto driftsutgifter SFO, pr bruker

35 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt Finansiering SFO prosentfordeling

36 Søndre Innherred Revisjonsdistrikt UTFORDRINGER FOR KOMMUNENE… Når er forklaringsfasen om KOSTRA over? Politisk behandling av innholdet i tjenestene, og av effektivitet og produktivitet? Effektivitet: Tjenester som tilfredstiller innbyggerens krav og forventninger. Produktivitet: Billig produksjon, lave enhetspriser. Benchmarking og målestokk-konkurranse, erfaring og læring fra nabokommuner? Privatisering: Hvordan skal konkurransen om eldreomsorgen vinnes dersom privatisering aktualiseres?


Laste ned ppt "Søndre Innherred Revisjonsdistrikt FROSTATING Sammenligninger mellom kommunene: Eldreomsorg, barnehager og grunnskoler Basert på tall fra KOSTRA 19.10.2001."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google