Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Kartlegging av bemannede boliger innen pleie og omsorg Borgny Vold SSB 10.05.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Kartlegging av bemannede boliger innen pleie og omsorg Borgny Vold SSB 10.05.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Kartlegging av bemannede boliger innen pleie og omsorg Borgny Vold SSB 10.05.2012

2 2 Bakgrunn To utgangspunkt: A. Psykisk helsearbeid og rusarbeid 1.Flere års arbeid for å integrere psykisk helsearbeid og kommunalt rusarbeid i KOSTRA. 2.I KOSTRA skal register være primærkilde for årsverk. 3.Påvist stort avvik mellom årsverk til bemannede boliger rapportert i særrapportering (IS-24) og registertall. Se Vold, Abrahamsen, Vigran: Notat 2012/11: Etablering av registerbasert statistikk for kommunalt psykisk helsearbeid og rusarbeid. Statusrapport 2010Notat 2012/11: Etablering av registerbasert statistikk for kommunalt psykisk helsearbeid og rusarbeid. Statusrapport 2010 B. Pleie- og omsorgstjenesten generelt 1.Generelt stor etterspørsel etter tall for bemannede boliger (heldøgns tilbud) 2.Behov for kvalitetssikring av registeropplysninger for bemannede boliger for å bedre datagrunnlaget for pleie- og omsorgstjenester i KOSTRA. 3.Utnytte muligheter for registerkoblinger (IPLOS + registerbasert sysselsetting) for slik å kunne redusere behovet for manuell skjemarapportering.

3 3 Forarbeid Skjema utarbeidet i samarbeid med ulike fagmiljøer (SSB, HOD, Helsedirektoratet, Husbanken, KS, KOSTRA-arbeidsgrupper) 10-15 kommuner involvert i forkant (psykisk/rus referansegruppe mm.) Ett skjema per bolig, få spørsmål som skal være enkle å besvare Uttesting av rapportering i tre kommuner Rapporteringsløsning etablert i eksisterende KOSTRA-portal Fastsatt ”utgangspopulasjon” – private og kommunale enheter som per dato var registrert i Enhetsregisteret på utvalgte næringer Rapportering innledet 16.september med svarfrist 28.september

4 4 Skjema – type virksomhet

5 5 Skjema – lokalisering/bemanningsgrad/organisering

6 6 Skjema – målgrupper

7 7 Erfaringer: Rapporteringen fungerte godt! Mange positive tilbakemeldinger fra kommuner som mente dette var nyttig og ga bedre oversikt. Bidro til å øke forståelsen for registrering i Enhetsregisteret/ Aa-registeret og betydningen av kommunikasjon / lik forståelse på tvers av fagetater. Få negative tilbakemeldinger. Få spørsmål rundt selve rapporteringen, utfordringen lå i definisjon av ”bemannet bolig” – hvilke enheter skulle rapporteres. Veiledningen søkte særlig å gi svar på dette. Hovedutfordring: Gi god og lettfattelig informasjon om avgrensning og definisjoner. Vurdere hvilke enheter som skal rapportere, særlig når få enheter er meldt inn i Enhetsregisteret, ofte som følge av integrerte tjenester.

8 8 Etterarbeid Vurdere om nye enheter bør registreres i Enhetsregisteret (ev. allerede registrert under annen næring) Vurdere næringskode / utskillelse fra allerede eksisterende virksomhet Avklare inkonsistens mellom svar i samme skjema

9 9 Videre arbeid Følge opp enheter/kommuner som ikke har svart Utarbeide strategi for å sikre at kommunene registrerer ansatte på nye enheter Sjekke mot IPLOS på enhetsnivå – Kvalitetssikring –Finnes organisasjonsnummer med boligvedtak i IPLOS som ikke er rapport i boligkartleggingen? –Finnes organisasjonsnummer i boligkartleggingen som ikke har boligvedtak i IPLOS? Utarbeide strategi for oppfølging av enheter med integrerte tjenester

10 10 Videre arbeid 2 Rapport om boligkartleggingen publiseres før sommeren På oppdrag fra Helsedirektoratet vurderes ny metode for beregning av årsverk til bemannede boliger innen psykisk helsearbeid og rusarbeid. Gjøre testkjøringer av årsverk fordelt på næring, og årsverk fordelt etter utdanning. Utrede urealisert potensial og videre tidsplan.

11 11 Forslag til oppfølging KOSTRAs arbeidsgruppe for pleie- og omsorgstjenester bes vurdere: Etablere nytt skjema for rapportering i KOSTRA etter mønster av boligkartleggingsskjema? Vurdere om det er nødvendig med årlig rapportering eller om skjema kun rapporteres for nye enheter og ved endring? Mange muligheter ligger i kobling av datakilder, men krever juridisk avklaring å utvikle beboerstatistikk basert på kombinasjon boligkartlegging og IPLOS.


Laste ned ppt "1 1 Kartlegging av bemannede boliger innen pleie og omsorg Borgny Vold SSB 10.05.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google