Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trening i livets kunst Trening i livets kunst Surnadal kommune 17. januar 2011 ARTART.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trening i livets kunst Trening i livets kunst Surnadal kommune 17. januar 2011 ARTART."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trening i livets kunst Trening i livets kunst Surnadal kommune 17. januar 2011 ARTART

2 Program for samlingen Hvorfor trene barn og unges sosiale kompetanse? Hva er ART? Hvordan fungere ART? Forskning på ART Implementering, generalisering, kurs og opplæring

3 Presentasjon 1.Navn 2.Arbeidssted og tittel 3.Hvilken informasjon du ønsker

4 ART- senteret En videopresentasjon!

5 HvorforHvorfor trene barn og unge i sosial kompetanse? ”Barn og unge trenger ikke bare sosiale ferdigheter, men også kunnskap om hvilke situasjoner de skal benyttes i. Sosial kompetanse regnes som en av bærebjelkene i personlig utvikling, og er av mange hevdet å være avgjørende for utvikling av selvfølelse. Dessuten er sosial kompetanse en ressurs for å mestre stress og problemer, og en viktig faktor for å motvirke utvikling av problematferd som kriminalitet, vold, mobbing og rasisme” Terje Ogden 2001, Veilederen for utvikling av sosial kompetanse i skole og opplæring

6 Ensomhet (Se Jones, Hobbs & Hockenbury, 1982) Det er også påvist sammenheng mellom barns evne til å etablere vennskap og grad av psykiske vansker gjennom hele livet (Hay, Payne, & Chadwick, 2004)

7 Depresjon (Tse & Bond, 2004; Segrin, 1990)

8 Mobbing og aggresjon (De-Rosier 2004 Språkutvikling (Baker and Cafael 1987)

9 Andre venner med atferdsvansker (Dodge et al. 2006)

10 Misbruk av rusmidler (Gaffney et al 1998)

11 Skoleprestrasjoner (Durlak et al., 2007) 75% av barn med lærevansker har manko på sosiale ferdigheter (Kavale & Forness, 1996)

12 Hvorfor trene på sosial kompetanse i barnehage og skole ? Fungering i elevrollen Evnen til å ta til seg læring Evnen til å fungere sosialt sammen med andre elever Fungere som venn Fungere som lagkamerat osv

13 ART Aggression Replacement Training Et program for trening av sosial kompetanse Multimodalt program bestående av 3 komponenter Sosiale ferdigheter (atferd) Sinnekontroll (emosjoner) Moralsk resonnering (kognisjon) Spesifikk trening

14 Atferd Atferd er lært Atferd oppstår fordi den over tid har gitt gevinster Atferd kan avlæres og endres

15 Locus of Control (hvor plasserer jeg kontrollen i mitt liv) Med over 5000 studier det mest gjennomforskedegjennomforskede psykologiske fenomen Virker inn på: - Læringsutbytte IQ - Helse - Psykisk helse

16 Locus of control Personer som har høy intern ”locus of control”, attribuerer han/henne suksess til egen innsats og evner. En person som tror på engen innsats og evner vil være mer motivert for å lære, tåle mer motstand, god studieteknikk og positive akademiske holdninger (går dem ofte godt i et skoleløp) Personer med ekstern ”Locus of control”, vil beskrive han/hennes suksess til flaks, skjebne, eller under påvirkning av sterke personer som vet og kan bedre (som læreren). Vil legge ned mindre innsats som trengs for å lære. Mennesker med ekstern ”locus of control” har større sannsynlighet for å utvikle angst, dårlig selvbilde siden de tror de ikke har kontroll over eget liv

17 Locus of control Lært hjelpeløshet Depresjon Optimisme Pessimisme Tenk da så viktig at vi hjelper barna til å: –Føle mestring –Ta ansvar –”Det gikk ikke denne gang, men jeg har tro på deg! Prøv igjen!”

18 Anbefalt og en del av MultifunC - modellen (Andreassen - 03) Forskergruppe oppnevnt av utdanningsdirektoratet og helse - og sosialdirektoratet (Nordahl -06) Programmet vurderes å tilhøre kategori 3: Program med dokumenterte resultater. ”Forskergruppen anbefaler ART til bruk på skolens ungdomstrinn i forhold til grupper som har utviklet eller står i fare for å utvikle problematferd. Brukt i primærforebyggende sammenheng bør programmet suppleres med skoleomfattende tiltak.”

19 ART og rammeverk Barnehagenes rammeplaner Skolenes rammeplaner Barnevernets formål Formålet til boliger for psykisk utviklingshemmede Signaler fra Storting mv.

20 Evalueringsundersøkelser i Norge

21 Hva forskning viser En mengde studier viser at elevene ved å erstatte noen undervisningstimer i akademiske fag som matte, norsk osv med trening i sosial kompetanse vil øke sine akademiske prestasjoner av 2 grunner: de blir flinkere i elevrollen de bedrer sine forutsetninger for å ta til seg læring Kilde: Building academic success on Sosial and Emotional Learning (SEL) What does the research say?

22 Hva sier forskningen? Forskningen viser at ART virker …men at trenerne må være gode nok! …og at miljøet rundt spiller en stor rolle!

23 Hva forskning viser om sammensetning ART smitter til vennene til elever som trener Dersom gruppen er riktig sammensatt, vil atferdsendringer smitte over til de andre elevene på skolen = bedre klasse-/ skolemiljø Vår siste forskning viser dette svært tydelig

24 60 studiepoengs videreutdanning i “Trening i sosial kompetanse” ART- instruktør Deltids studie over 2 år: 8 ukes samlinger ART sentral metode ART-trenings praksis med forskning Andre metoder i trening av sosial kompetanse

25 8 dagers ART- trener kurs 4 dager sosial ferdighetstrening og sinnekontrolltrening 3 dager repetisjon og moralsk resonnering 1 dag med praktisk prøve ART- eksamen 15 studiepoeng

26 Veiledning Veiledning i:Implementering Metodeutvikling Miljøterapi / generalisering Motivasjons- og belønningssystemer

27 FamilieART Bygd på den Canadiske modellen til Calame & Parker 3 dagers påbygningskurs for ART- trenere Gratis veiledning til familieART grupper som er med på forskning

28 6 dagers kurs JuniorARTtrener JuniorARTtrener

29 Barnehager Barnevernsinstitusjoner Skoler Rusinstitusjoner Fengsel Personer med asperger / autisme PsykiatriPersoner med utviklingshemming Hvor trenes ART i Norge?

30 ART grupper i alle landsdeler i over 50 kommuner. - over 2000 trenere ART grupper i alle landsdeler i over 50 kommuner. - over 2000 trenere Fra full implementering i hele organisasjonen til enkeltgrupper

31 ART program (standardprogram) Vanligvis 10 ukers program Hver komponent 1 gang pr uke, ca 1 time pr gang, helst ulike dager 1 time sosial ferdighetstrening 1 time sinnekontrolltrening 1 time med moralsk resonneringstrening

32 ART - gruppebasert metode Stedfortredende forsterkning Modellæring Positiv forsterkning Prinsippet om feilfri læring Rollespillbasert læring

33 ART Aggression Replacement Training Et program for trening av sosial kompetanse Multimodalt program bestående av 3 komponenter Sosiale ferdigheter (atferd) Sinnekontroll (emosjoner) Moralsk resonnering (kognisjon) Spesifikk trening

34 SOSIAL FERDIGHETSTRENING Handlingskomponenten Lærer deltakerne hva de bør gjøre!

35 Mål –Styrke sosial kompetanse –Erstatte aggressiv atferd med sosialt akseptabel atferd

36 Hensikt med treningen? Nye ferdigheter trenes og repeteres gjennomtrenes ulike rollespill og senere i naturlige omgivelser. Med dette utvikles nye ferdigheter som gir deltakeren flere handlingsalternativer. Å kunne velge rett atferd i ulike sosiale situasjoner er barnets/ ungdommens ansvar.

37 Trening av sosiale ferdigheter Framgangsmåten for innlæring av sosiale ferdigheter kan sammenliknes med introduksjon av en ny ferdighet i for eksempel fotball: 1.Trener introduserer / forklarer 2.Trener demonstrerer 3.Deltakerne øver 4.Deltakeren får positiv tilbakemelding på atferd som gradvis blir mer og mer perfekt

38 Ferdighet nr 9 Å be om hjelp 1.Avgjør hva problemet er (tanker - indre dialog)indre dialog 2.Bestem deg for hva du vil ha hjelp til 3. Tenk på hvilke personer du tror kan hjelpe deg med problemet, og velg en av dem 4.Fortell hva du trenger hjelp til og spør om han eller hun kan hjelpe deg

39 Utvikling av indre dialog Lurias observasjoner (1961) av selvsnakk hos normale barn Little og Kendall jobbet videre (1979): - Barn i 3-4 års alder styrer sin atferd gjennom egne verbale instruksjoner - Ved 4-5 års alder fra hørbart til stille, indre selvsnakk - Selvkontroll utvikles som en funksjon av barnets utvikling av (indre) språkmekanismer (normalutvikling) Når denne utviklingen ikke skjer? Little og Kendall(1979) beskrev dem som impulsive, hyperaktive og med dårlig selvkontroll.

40 Utfordring: Hvordan hjelpe barn som faller utenfor Lurias normative utviklingssekvens? Selvinstruksjonstrening (Novaco1975) Lærte ungdommer å hanskes med sinne. Mente at sinne opprettholdes av selvsnakk. Jobbe med indre selvsnakk! Bakgrunn for SINNEKONTROLLSTRENINGEN i ART (triggere, signaler, påminnelser, dempere, selvvurdering)

41 Hva skal til for å lykkes? Kvalitet på metode opplæringen Gruppene er riktig sammensatt ART er alternativ til teoretiske timer Elevene søker om å bli med Det blir gitt info til andre foreldre, lærere og andre ansatte At andre enn ART- trenerne syns også dette er viktig og nyttig, og at alle gis nok kunnskaper for å støtte programmet

42 Hvordan skal en lærer opptre slik at det som trenes på treningene får verdi for elevene? Anerkjenne gode forsøk Anerkjenne positiv atferd Være oppmerksom på endringer Ignorere negativ atferd Være en god rollemodell

43 Oppsummering Rammeverkene etterspør mange elementer som finnes i ART programmet ART er basert på modell-læring, rollespill og anerkjennelse ART har vist seg å virke godt på mange arenaer ART er også en relativt krevende metode å implementere


Laste ned ppt "Trening i livets kunst Trening i livets kunst Surnadal kommune 17. januar 2011 ARTART."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google