Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd De Utrolige Årene: Lærerprogrammet Presentasjon av treningsprogram utviklet av Carolyn Webster-Stratton, Ph.D. Seattle,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd De Utrolige Årene: Lærerprogrammet Presentasjon av treningsprogram utviklet av Carolyn Webster-Stratton, Ph.D. Seattle,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd De Utrolige Årene: Lærerprogrammet Presentasjon av treningsprogram utviklet av Carolyn Webster-Stratton, Ph.D. Seattle, USA Arne Tveit MKA

2 Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd Et program som hever læreren og førskolelærerenes kompetanse i : Et program som hever læreren og førskolelærerenes kompetanse i :  Proaktiv klasse/gruppeledelse  Håndtering og forebygging av atferdsproblemer  Utvikling av sosial og emosjonell kompetanse hos barn

3 Lærer- program ADVANCE Foreldre- program Barn: Dinosaurus Skolen Klasserom BASIC Foreldre- program ACADEMIC Foreldre- program Barn: Dinosaurus Skolen Behandling De Utrolige Årenes - programserie The Incredible Years Training Series

4 Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd Multisystemiske modeller:  MST- Multi- Systemisk Terapi  PMT- Parent Management Training  Webster Stratton modellen for barn med atferdsvansker med atferdsvansker

5 Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd Fellestrekk:  Metodene er kunnskapsbaserte – med en klar teoretisk forankring og basert på omfattende empirisk forskning  Har dokumentert positive effekter  Bygger på prinsippene om inkludering og myndiggjøring.  Krever spesiell kompetanse av de voksne som skal gjennomføre dem – sertifisering/opplæring  Manualbaserte  Under utprøvelse i Norge

6 Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd ”Forebyggende innsatser i skolen”  Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringstrategier Oktober 2006

7 Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd To viktige forutsetninger:  Det er en sammenheng mellom elevenes atferdsproblemer i skolen og deres faglige læringsutbytte  Elever med god sosial kompetanse har bedre faglige prestasjoner enn elever med lav sosial kompetanse

8 Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd Anbefalinger av program for forebygging og reduksjon av problematferd  Totalt 13 program er vurdert  9 er vurdert til å ha dokumenterte resultater  4 program er vurdert til å ha god sannsynlighet for resultater

9 Oversikt over de ulike programmene ProgramHovedfokusKategori ART Trening i moralsk resonnering, sinnekontroll og sosiale ferdigheter 3 – dok resultater 3 – dok resultater Connect/Respekt Disiplin, konsentrasjon og mobbing 3 - dok 3 - dokresultater De utrolige årene – Webster- Stratton Forebygging og behandling av små barn med problematferd 3 - dok 3 - dokresultater Dette er mitt valg Utvikle et godt skolemiljø, ta ansvar for egne valg og handlinger 2 – sannsynlige resultater

10 ProgramHovedfokusKategori Du og jeg og vi to Fremme barns sosiale kompetanse 3 – dok resultater 3 – dok resultater Kreativ problemløsning i skolen Sos. kompetanseutvikling for å redusere problematferd 2 - sannsynlige resultater 2 - sannsynlige resultater Læringsmiljø og pedagogisk analyse – LP modellen Lærerens pedagogiske praksis, endre betingelser i skolen, fremme sosial og skolefaglig læring 3 – dok resultater 3 – dok resultater Olweus – programmet mot mobbing og antisosial atferd Redusere og forebygge mobbing og antisosial atferd 3- dok resultater 3- dok resultater Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen - PALS Skoleomfattende i forhold til elever og ansatte 3 – dok resultater

11 Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd Betydningen av tidlig intervensjon:  Desto tidligere atferdsproblemer kommer til uttrykk hos barnet – jo større er faren for en negativ og alvorlig atferdsutvikling  Hvis vi ikke lykkes med behandling og hjelp til barn som tidlig viser alvorlige atferdsproblemer er det stor sannsynlighet for at de utvikler en kriminell, misbruker og voldelig atferd som ungdom og voksne  Effektiv tidlig intervensjon øker i betydelig grad muligheten for å redusere atferdsproblemene

12 Relasjoner Ros, oppmuntring, positiv oppmerksomhet Struktur, regler og klare rammer Konsekvenser - grensesetting Lære pyramiden

13 Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd

14 To hovedprinsipper for programmet : To hovedprinsipper for programmet :  Positiv forsterkning og oppmerksomhet mot atferd vi vil ha mer av - minimal oppmerksomhet og fokus på atferd vi vil se mindre av  En viktig årsak til atferdsendring/læring hos elevene skjer gjennom endring av de voksnes atferd

15 Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd Ansatte som har gjennomgått kurset vil få økt kompetanse i  tydeligere klasse/gruppeledelse med vekt på håndtering av negativ atferd og i å fremme positive relasjoner med utfordrende barn.  å ha et positivt samarbeid med hjemmet rundt utfordrende barn  å fremme barnas sosiale, emosjonelle og akademiske ferdigheter  å redusere omfanget av utfordrende atferd i skole og barnehage

16 Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd Tema for samlingene er: Tema for samlingene er:  Den proaktive voksne – hvordan bygge positive relasjoner til barna  Bruk av positiv oppmerksomhet, oppmuntring og ros  Hvordan motivere – ved bruk av belønning  Hvordan redusere utfordrende atferd  Hvordan utvikle sosial og emosjonell kompetanse  Hvordan lære barna å håndtere følelser og sinne

17 Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd Organisering og utprøving av lærergrupper  Lærergrupper er prøvd ut siden 2002, hovedsakelig i Sør-Trøndelag, men også i Troms,Finnmark og Oslo  Retter seg mot alle ansatte i skole,SFO og barnehage  Går over 6 hele dager i løpet av ca ett halvår  Programmet er manualbasert og er organisert i grupper på 12-18 deltakere  Deltakerne får oppgaver og oppfølging av gruppeledere mellom samlingene  Det avholdes oppfølgingsmøter - veiledningssamlinger i etterkant av kursene  Gruppelederne må gjennom en omfattende sertifisering

18 Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd Sertifiseringsprosessen:  Gruppeleder oppstart work-shop i lærer programmet over tre dager  Gjennomføring av to grupper med 12-18 deltakere – 2 x 6 samlinger over tilsammen ca 1 år  Gruppelederne får veiledning underveis av mentorer  Sertifisering etter fullført opplæring og gjennomkjøring av minimum 2 runder med grupper  Oppfølging av gruppelederne i etterkant, en ½ konsultasjonsdag 2 ganger pr år

19 Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd Sjekk: www.incredibleyears.com www.deutroligaarene.no www.mka.no www.deutroligaarene.no www.mka.no www.deutroligaarene.no www.mka.no

20 Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd Anbefalt litteratur:  Webster- Stratton, C 2005 HVORDAN FREMME SOSIAL OG EMOSJONELL KOMPETANSE HOS BARN Oslo: Gyldendal forlag  Webster- Stratton, C. 2000: DE UTROLIGE ÅRENE Gyldendal Akademiske  Nordahl, T, Sørlie, M-A, Manger,T og Tveit,A 2005: ATFERDSPROBLEMER BLANT BARN OG UNGE. TEORETISKE OG PRAKTISKE TILNÆRMINGER. Bergen: Fagbokforlaget


Laste ned ppt "Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd De Utrolige Årene: Lærerprogrammet Presentasjon av treningsprogram utviklet av Carolyn Webster-Stratton, Ph.D. Seattle,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google