Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SOSIAL FERDIGHETSTRENING Handlingskomponenten Lærer deltakerne hva de bør gjøre!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SOSIAL FERDIGHETSTRENING Handlingskomponenten Lærer deltakerne hva de bør gjøre!"— Utskrift av presentasjonen:

1 SOSIAL FERDIGHETSTRENING Handlingskomponenten Lærer deltakerne hva de bør gjøre!

2 Mål –Styrke sosial kompetanse –Erstatte aggressiv atferd med sosialt akseptabel atferd 2

3 Definisjon sosial kompetanse En person fremviser sosial kompetanse når (i)han/hun i gitte sosiale situasjoner, med stor sannsynlighet, oppnår egne mål på måter som også ivaretar samhandlingspartnernes grunnleggende rettigheter, (ii)tilfredsstiller eksplisitte kulturbestemte regler og implisitte normer for oppførsel som (Gundersen & moynahan 2003) 3

4 Hensikt med treningen? Nye ferdigheter trenes og repeteres gjennom ulike rollespill og senere i naturlige omgivelser. Med dette utvikles nye ferdigheter som gir deltakeren flere handlingsalternativer. Å kunne velge rett atferd i ulike sosiale situasjoner er barnets/ ungdommens ansvar. 4

5 Trening av sosiale ferdigheter Framgangsmåten for innlæring av sosiale ferdigheter kan sammenliknes med introduksjon av en ny ferdighet i for eksempel fotball: 1.Trener introduserer / forklarer 2.Trener demonstrerer 3.Deltakerne øver 4.Deltakeren får positiv tilbakemelding på atferd som gradvis blir mer og mer perfekt 5

6 3 viktige forutsetninger for sosial kompetanse (Argyle -67) Sosial oppfattelse Evne til å oppfatte og tolke verbale og nonverbale sosiale signaler –Har redusert evne til å velge ut og tolke sosiale signaler (Zelli, Dodge, Lochman og Laird 1999) –Svakere til gjenkjenne følelser som glede, sinne og frykt (Ref, Hollin, 1991). Seksuelt aggressive menn misoppfatter sosiale signaler (Lipton, McDonel og McFall 1987) 6

7 forts. Forutsetninger for sosial kompetanse Sosial kognisjon –Har mindre relevante valgalternativ i sosiale situasjoner (Palmer & Hollin 1996) –Valgene er preget av fastlåste ”skjema” –Problemer med å oppfatte tilbakemeldinger på egen atferd, vurdere ulike sosiale strategier og mål (Akhtar & Bradley 1991) Sosial utøvelse –Mindre øyekontakt –Større kroppsbevegelser –Generelt mindre sosiale ferdigheter (om ikke mønster) (Spence 1981) –Velger gamle reaksjonsmønstre (flukt – angrep) 7

8 Sd O Sr ForanledningAtferdKonsekvens All atferd er lært; man gjør det som tidligere har ledet til forsterkning (belønning) Etablerte atferdsmønstre kan avlæres eller endres •”Kjeding” -Splitter opp ferdighetene i systematiske trinn og øver inn hvert trinn for seg •”Promptfading” -Man gir den hjelp som er nødvendig for at atferden skal lykkes og trapper gradvis ned hjelpen •”Shaping” -Man forsterker opp vellykkede forsøk på atferd som likner mer og mer på målatferd Prinsippene for innlæring er bl.a. basert på atferdsanalytiske prinsipper: 8

9 •Stedfortredende forsterkning •Direkte forsterkning •Selvforsterkning Fortell meg og jeg glemmer! Vis meg og jeg husker! La meg gjøre det og jeg lærer! …og sosial læringsteori (Bandura -77) 9

10 ART – 50 sosiale ferdigheter Gruppe 1: Grunnleggende ferdigheter –Å lytte –Å gi komplement (osv) Gruppe 2: Avanserte ferdigheter –Å be om hjelp –Å følge instruksjoner –Å be om unnskyldning (osv) Gruppe 3: Ferdigheter i å håndtere følelser –Å forstå andres følelser –Å handskes med redsel (osv) 10

11 forts. ART – 50 sosiale ferdigheter Gruppe 4: Ferdighetsalternativ til aggresjon –Å hjelpe andre –Å utøve selvkontroll (osv) Gruppe 5: Ferdigheter for å handskes med stress –Å framføre en klage –Å møte anklager –Å handskes med gruppepress Gruppe 6: Planleggingsferdigheter –Å sette opp et mål –Å finne årsaken til et problem –Å konsentrere seg om en oppgave 11

12 Valg av sosiale ferdigheter •Baseres på resultater fra sjekklister. •Hvilke ferdigheter opplever ungdommen, foreldre og skole at det er behov for å trene på? Aldri Nesten aldri Noen ganger Ofte Nesten alltid 1 Hører jeg etter når andre snakker til meg? 12345 2 Starter jeg samtaler med andre? 12345 3 Snakker jeg med andre om emner som interesserer oss begge? 12345 4 Spør jeg når jeg trenger eller vil vite noe? 12345 5 Sier jeg takk når noen gjør meg en tjeneste? 12345 6 Blir jeg kjent med nye personer? 12345 7 Hjelper jeg andre med å bli kjent med hverandre? 12345 8 Forteller jeg andre at jeg liker dem eller liker noe de har gjort ? 12345 9 Spør jeg om hjelp når noe er vanskelig? 12345 10 Prøver jeg å bli med når noen gjør noe jeg vil være med på? 12345 11 Forklarer jeg andre på en forståelig måte hvordan de bør gjøre ting? 12345 12 Utfører jeg beskjeder fra andre på en rask og korrekt måte? 12345 13 Sier jeg unnskyld når jeg har gjort noe galt? 12345 14 Prøver jeg å overbevise andre om at mine forslag er bedre enn deres? 12345

13 Strukturen i treningen YTRE STRUKTUR –Velkomst Følgende kan inngå i velkomsten: •Hilse (med tilstandssjekk) •Presentere gjester •ART- rop, Hook up eller liknende •Minne om regler –Tilbakeblikk fra forrige trening i samme komponent –Gjennomgang av trenings- oppdrag fra forrige trening i samme komponent YTRE STRUKTUR fortsetter –Treningsoppdrag til gruppa (dersom det ikke er gitt på punkt 8) –ART- lek (her eller tidligere i treningen) –Tilbakeblikk fra denne treningen –Orientering om neste trening –Avslutning Følgende kan inngå i avslutningen: •Evalueringsrunde evt. ”vennskapsrunde” •Anerkjennelse / diplomer •ART- rop INDRE STRUKTUR 1.Definer ferdigheten •HVA BETYR DET? •TRINNENE 2.Demonstrer ferdigheten 3.Diskuter behov for ferdigheten •HVORFOR? •NÅR KAN DEN BRUKES? 4.Velg hovedaktør og medaktør 5.Planlegg rollespillet og del ut observasjonsoppgaver 6.Gjennomfør rollespill 7.Tilbakemeldingsrunde 8.Treningsoppdrag individuelt 9.Repeter punktene 4-8 13

14 Indre struktur 1. Definer ferdigheten 2. Modeller ferdigheten 3.Når og hvorfor kan ferdigheten anvendes (skriv opp) 4. Velg hovedaktør/ medaktør 5. Planlegg rollespillet •Medtrener hjelper (hvor / hva / trinnene) •Trener deler ut observasjonsoppgaver 6. Gjennomfør rollespillet •Forklar settingen •”buble talk” 14

15 Forts. Indre struktur 7. Tilbakemeldingsrunden –Medaktør  Hovedaktør –Observatører  Hovedaktør (medaktør) –Treneren(e)  Hovedaktør (medaktør) –Hovedaktør  Hovedaktør 8. Individuell treningsoppdrag 9. Ny hovedaktør. 15

16 Tilbakemeldingsrunde Det er 3 elementer i ART som er viktigere enn noen andre: –Modellering –Rollespill med tilbakemelding –Generalisering •Tilbakemeldingsrunden er trening på å rose seg selv og en viktig forutsetning for at ferdighetene blir generalisert. 16

17 Arbeidsfordeling hovedtrener og medtrener Hovedtrener •Hovedtrener har først og fremst ansvar for innhold og struktur •Lede treningen fra foran gruppen •Være hovedaktør under demo •Andre roller ut fra det som er funksjonelt i forhold til gruppen (f.eks notere på tavla) Medtrener •Medtrener har først og fremst ansvar for relasjon og sitter i gruppen •Støtte hovedtrener ved å være tilgjengelig med spørsmål og innspill –Vær aktiv deltaker hvis gruppa er lite aktive. •Demonstrere medaktør. •Ansvar for planlegging av treningen (dette er til forskjell fra ART-boka). –Klargjøre situasjon, gangen i treningen og at trinn /tema kommer godt fram. –Medaktøren skal gi hovedaktør opplevelse av at ferdigheten ga positivt resultat. •Ha ansvar for deler av timen (f.eks lek, overraskelse, skrive på tavla osv). •Gjennomføre utvisning eller ”walk and talk” (gå en tur ut og prate med en elev som enten er urolig, men som ikke bør utvides, eller som har gjort noe spesielt bra). 17

18 Nr 9 Å be om hjelp 1. Avgjør hva problemet er. 2. Bestem deg for hva du vil ha hjelp til. 3. Tenk på hvilke personer du tror kan hjelpe deg med problemet, og velg en av dem. 4. Fortell hva du trenger hjelp til og spør om han eller hun kan hjelpe deg. 18

19 Sosial ferdighetstrening – et heldøgnsprogram Husk at sosial ferdighetstrening er et heldøgnsprogram. Forsterkning av prososiale ferdigheter utenom treningssituasjonen er minst like viktig som i ART timen. Omgivelsenes holdninger og reaksjoner er derfor helt avgjørende for at programmet skal bli vellykket. Tilrettelegge miljøet slik at ønskede atferdstyper leder til forsterkning. Det er derfor viktig å informere og instruere alle viktige personer i deltakernes nettverk; foreldre, lærere og ikke minst venner. Dersom disse ikke viser komplementære ferdigheter som forsterker deltakernes bruk av pro ferdigheter, vil deltakeren ved en senere anledning muligens ikke bruke denne ferdigheten. 19

20 Det er nå jobben begynner! Lykke til med trening i trenerpar! 20


Laste ned ppt "SOSIAL FERDIGHETSTRENING Handlingskomponenten Lærer deltakerne hva de bør gjøre!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google