Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Midt-norsk Kompetansesenter for atferd Kjennetegn ved gode skoleprogram Arne Tveit

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Midt-norsk Kompetansesenter for atferd Kjennetegn ved gode skoleprogram Arne Tveit"— Utskrift av presentasjonen:

1 Midt-norsk Kompetansesenter for atferd Kjennetegn ved gode skoleprogram Arne Tveit arne@mka.no www.mka.no arne@mka.nowww.mka.no arne@mka.nowww.mka.no

2 Midt-norsk Kompetansesenter for atferd En flerdimensjonal tilnærming til atferdsproblemer:  Individperspektivet  Kontekstperspektivet  Aktørperspektivet

3 Midt-norsk Kompetansesenter for atferd Kunnskap:  Evidensbasert  Empirisk basert  Praksisbasert

4 Midt-norsk Kompetansesenter for atferd Hva er evidensbasert forskning? 1. Kontrollerte forsøk ved bruk av tilfeldig utvalg 2. Studier som eksplisitt kontrollerer for andre mulige forklaringer – bruk av kontrollgrupper 3. Før og etter studier

5 Midt-norsk Kompetansesenter for atferd Begrensninger ved evidensbaserte studier  Gir ofte kun svar på snevre spørsmål knyttet til smale innsatsområder  Ikke spesielt egnet til å utvikle nye strategier og hypoteser  Vansker med å håndtere subjektive faktorer og data

6 Midt-norsk Kompetansesenter for atferd Grunnlaget for kunnskapsutvikling:  Tolkning  Analyse  Refleksjon

7 Midt-norsk Kompetansesenter for atferd ”Forebyggende innsatser i skolen”  Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringstrategier

8 Midt-norsk Kompetansesenter for atferd Bakgrunn:  Sosial og helsedirektoratet ønsket å utarbeide en kunnskapsstatus om skolen som forebyggende arena og vurdering av ulike rusforebyggende program  Utdanningsdirektoratet ville revidere ”Rapport 2000” og lage en kunnskapsstatus om læreren som leder i forbindelse med Kunnskapsløftet  Begge direktoratene ville utarbeide prinsipper og strategier for implementering  Direktoratene bestemte at disse ulike arbeidene skulle sees i sammenheng og legges under en felles paraply.

9 Midt-norsk Kompetansesenter for atferd De ulike vurderingsområdene  Vurdering av program for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse  Kunnskapsplattform for forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen med særlig vekt på rusmidler og tobakk  Vurdering av ulike program for rusforebyggende arbeid i skolen  Kunnskapsstatus om læreren som leder  Prinsipper og strategier for implementering

10 Midt-norsk Kompetansesenter for atferd Sammensettning av utvalget om problematferd:  Hege Knudsmoen (leder) – Universitetet i Oslo  Per Holt – Høgskolen i Oslo  Poul Nissen – Danmarks Pedagogiske Universitet  Jon Håkon Schultz – Universitetet i Oslo  Arne Tveit – Midt-norsk Kompetansesenter for Atferd  Torbjørn Torsheim – Universitetet i Begen

11 Midt-norsk Kompetansesenter for atferd Mandat  Utvalget skal gi en forskningsbasert vurdering av ulike programmer og opplæringspakker som har som formål å forebygge og mestre problematferd og føre til økt kompetanse og godt læringsmiljø i grunnopplæringen. Utvalget skal gi råd og anbefalinger om videre bruk av programmene i grunnopplæringen

12 Midt-norsk Kompetansesenter for atferd To viktige forutsetninger:  Det er en sammenheng mellom elevenes atferdsproblemer i skolen og deres faglige læringsutbytte  Elever med god sosial kompetanse har bedre faglige prestasjoner enn elever med lav sosial kompetanse

13 Midt-norsk Kompetansesenter for atferd Kriterier for vurdering  Kriteriene skal sikre at programmene blir vurdert ut fra de samme kravene og standardene.  Kriteriene er bygd opp etter inndelinger som er brukt i internasjonale sammenhenger tidligere.  De mest vektlagte områdene i utviklingen og bruken av kriteriene er:  Det kunnskapsmessige grunnlaget (teoretisk og empirisk)  Implementeringsstrategiene  Evalueringsresultatene  Det er videre lagt stor vekt på at programmene skal ha en pedagogisk forankring.

14 Midt-norsk Kompetansesenter for atferd Kjennetegn ved gode skoleprogrammer  Høy grad av struktur, implementeringskvalitet og metodeintegritet  Ressurs og relasjonsorienterte strategier  Lokalbaserte og inkluderende strategier  Behov for veiledning og kompetanseutvikling  Effektevaluering og differensiert tiltaksutvikling

15 Midt-norsk Kompetansesenter for atferd Tre ulik kategorier:  Program med lav sannsynlighet for resultater  Program med god sannsynlighet for resultater  Program med dokumenterte resultater

16 Midt-norsk Kompetansesenter for atferd Program med lav sannsynlighet for resultater (kategori 1)  Programmene bygger i liten grad på teori og empiri som kan sannsynliggjøre ønskede resultater innenfor innsatsområdet.  Programmene bærer preg av at ideologi og subjektive erfaringer har hatt prioritet før forskningsbasert kunnskap  Programmene har sjelden klare implementeringsstrategier  Programmene er:  ofte ikke evaluert  evalueringen gir ingen mulighet for å dokumentere resultater  evalueringen dokumenterer ikke resultater

17 Midt-norsk Kompetansesenter for atferd Program med god sannsynlighet for resultater (kategori 2)  Programmene bygger på teoretisk/empirisk kunnskap som sannsynliggjør ønskede resultater.  Den kunnskapsmessige forankringen er påpekt og dokumentert i programbeskrivelser, veiledninger og manualer.  Det er gjennom evalueringer ikke dokumentert effekt på resultatområdene  Programmene har implementeringsstrategier som forankrer tiltak over tid i skolene.

18 Midt-norsk Kompetansesenter for atferd Program med dokumenterte resultater (kategori 3)  Programmene bygger på forskningsbasert kunnskaps som gir støtte til antagelser om resultater  Programmene har gjennom minst en evaluering dokumentert positive resultater ut fra følgende kriterier til evalueringsdesignet:  Det er før- og ettermåling i evalueringen  Evalueringen har et sammenligningsgrunnlag  Resultatene skal dokumenteres på ønskede målvariabler  Programmet skal primært være evaluert i Norge.  Programmet har klart definerte implementeringsstrategier som forankrer tiltaket over tid

19 Midt-norsk Kompetansesenter for atferd Anbefalinger av program for forebygging av og reduksjon av problematferd  Totalt 13 program er vurdert  9 er vurdert til å ha dokumenterte resultater (kat. 3)  4 program er vurdert til å ha god sannsynlighet for resultater (kat. 2)

20 Midt-norsk Kompetansesenter for atferd Oversikt over de ulike programmene ProgramHovedfokusKategori ART Trening i moralsk resonnering, sinnekontroll og sosiale ferdigheter 3 – dok resultater 3 – dok resultater Connect/Respekt Disiplin, konsentrasjon og mobbing 3 - dok 3 - dokresultater De utrolige årene – Webster-Stratton Forebygging og behandling av små barn med problematferd 3 - dok 3 - dokresultater Dette er mitt valg Utvikle et godt skolemiljø, ta ansvar for egne valg og handlinger 2 – sannsynlige resultater

21 Midt-norsk Kompetansesenter for atferd ProgramHovedfokusKategori Du og jeg og vi to Fremme barns sosiale kompetanse 3 – dok resultater 3 – dok resultater Kreativ problemløsning i skolen Sos. kompetanseutvikling for å redusere problematferd 2 - sannsynlige resultater 2 - sannsynlige resultater Læringsmiljø og pedagogisk analyse – LP modellen Lærerens pedagogiske praksis, endre betingelser i skolen, fremme sosial og skolefaglig læring 3 – dok resultater 3 – dok resultater Olweus – programmet mot mobbing og antisosial atferd Redusere og forebygge mobbing og antisosial atferd 3- dok resultater 3- dok resultater Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen - PALS Skoleomfattende i forhold til elever og ansatte 3 – dok resultater

22 Midt-norsk Kompetansesenter for atferd ProgramHovedfokusKategori Skolemegling Konflikthåndtering og holdningsdanning 2- sannsynlige resultater Steg for steg Redusere impulsiv og aggressiv atferd og forbedre barns sosiale kompetanse 2- sannsynlige resultater 2- sannsynlige resultater Zero Redusere og forebygge mobbing 3 – dok resultater Zippys venner Tidlig intervensjon, styrke motstandskraft og mestring 3 – dok resultater

23 Midt-norsk Kompetansesenter for atferd Hva så?  Hvilken verdi har en slik gjennomgang av programmer med anbefalinger til program- utviklere, lærere og skoleeiere? Hvordan kan denne kunnskapen brukes positivt av dere og andre og hvordan kan den misbrukes?  Hvilke erfaringer har dere med konkret utprøving av denne typen program i skolen i forhold til vår målgruppe?


Laste ned ppt "Midt-norsk Kompetansesenter for atferd Kjennetegn ved gode skoleprogram Arne Tveit"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google