Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ART- Et program for trening av sosial kompetanse Førstelektor Knut Gundersen Diakonhjemmet Høgskole RogalandRogaland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ART- Et program for trening av sosial kompetanse Førstelektor Knut Gundersen Diakonhjemmet Høgskole RogalandRogaland."— Utskrift av presentasjonen:

1 ART- Et program for trening av sosial kompetanse Førstelektor Knut Gundersen Diakonhjemmet Høgskole RogalandRogaland

2 Trening i sosial kompetanse • Negativ korrelasjon mellom mål på sosial kompetanse og – ensomhet (Jones, Hobbs, & Hockenbury, 1982), – depresjon (Tse & Bond, 2004; Segrin, 1990), – hjerte- og karlidelser (Ewart, Taylor, Kraemer, & Agras, 1991), – rusproblematikk (Gaffney, Thorpe, Young, Collett, & Occhipinti, 1998), • Bekreftes av Bergensklinikken (sosial kompetanse som forebyggende faktor) – ungdomsforbrytelser (Renwick & Emler, 1991) og atferdsproblemer (Najaka, Gottfredson, & Wilson, 2001; Webster-Stratton & Hammond, 1998; DeRosier, 2004). – Det er også påvist sammenheng mellom barns evne til å etablere vennskap og grad av psykiske vansker gjennom hele livet (Hay, Payne, & Chadwick, 2004) • Bekreftes av undersøkelse folkehelseinstituttet (Toppstudiet Scheldrup Mathisen 2007:5 • Undersøkelse over 15 år for å kartlegge forebyggende faktorer for psykiske lidelser • Sosiale ferdigheter den viktigste enkeltfaktoren for forebygging • Også sterk samvariasjon mellom sosial kompetanse og skoleprestrasjoner. • 75% av barn med lærevansker har manko på sosiale ferdigheter(Kavale & Forness, 1996

3 Sosial informasjons-bearbeidings modell (Crick and Dodge, 1994) En sosial samhandling kan forstås gjennom følgende 6 trinn: 1)Utvelgelse og tolking av sosiale signaler, -gjennkjenning følelser / empati / fiendtlig innstilling/frustrasjoner som innebærer sinne 2)Klargjøring av mål, 3)Etablering av handlingsalternativer 4)Valg av respons 6) Gjennomføre respons. Blant annet så har barn og unge med atferdsvansker av ulike grunner problemer med en eller flere av disse trinnene (Foster & Crain, 2002) og hensikten med kompetansefremmende tiltak blir således å øke deres kapasitet på disse områdene.

4 ART ART - Multimodalt program bestående av 3 komponenter Sosiale ferdigheter (atferd) Sinnekontroll (emosjoner) Moralsk resonnering (kognisjon) Spesifikk trening 4

5 Mål – Styrke sosial kompetanse – Erstatte aggressiv atferd med sosialt akseptabel atferd

6 Johannes Finne Knut Gundersen Johannes Langeveldt Frode SvartdalTutte Mitchell Olsen Ann Karin Sigmundstad ART-senteret Diakonhjemmet Høgskole

7 Samarbeide med tidligere studenter om kvalitetssikring og ART-treneropplæring ART i barnehage Psykisk utviklingh. /Autismespektrum Rusmisbruk Barnevernsinstitusjon Fengsel HelsekoleART ART i skole

8 60 studiepoengs videreutdanning i “Trening i sosial kompetanse” ART-instruktører 8 Deltids studie over 2 år: 8 ukes samlinger ART sentral metode ART-trenings praksis med forskning Andre metoder i trening av sosial kompetanse

9 8 dagers ART-trener kurs 9 4 dager sosial ferdighetstrening og sinnekontrolltrening 3 dager repetisjon og moralsk resonnering 1 dag med praktisk prøve ART-eksamen 15 studiepoeng

10 Evalueringsundersøkelser i Norge 10 Running head: DIFFUSION OF TREATMENT INTERVENTIONS Diffusion of treatment interventions: Exploration of “ secondary ” treatment diffusion Knut Gundersen * and Frode Svartdal * ** Diakonhjemmet College Rogaland * / University of Troms ø **

11 11 Anbefalt og en del av MultifunC - modellen (Andreassen - 03) Forskergruppe oppnevnt av utdanning direktoratet og helse - og sosial- direktoratet (Nordahl -06) Programmet vurderes å tilhøre kategori 3: Program med dokumenterte resultater. ”Forskergruppen anbefaler ART til bruk på skolens ungdomstrinn i forhold til grupper som har utviklet eller står i fare for å utvikle problematferd. Brukt i primærforebyggende sammenheng bør programmet suppleres med skoleomfattende tiltak.” UNGSINN Det foreligger detaljerte beskrivelser av ART og tiltaket har en solid teoretisk forankring. Tiltaket er evaluert med positive resultater i flere land i tillegg til i Norge. Programmet klassifiseres som et funksjonelt virksomt tiltak på evidensnivå 3 med dokumentasjonsgrad 1 (*).

12 Barnehager Barnevernsinstitusjoner Skoler Rusinstitusjoner Fengsel Asperger / Autisme PsykiatriPsykisk utviklingshemming Hvor trenes ART i Norge?

13 ART grupper i alle landsdeler i over 50 kommuner. Over 2000 trenere ART grupper i alle landsdeler i over 50 kommuner. Over 2000 trenere Fra full implementering i alle trinn til enkeltgrupper 13

14 ART program (standardprogram) • Vanligvis 10 ukers program • Hver komponent 1 gang pr uke, ca 1 time pr gang, helst ulike dager 14

15 Vanligvis 2 trenere for mellom 4 - 8 deltagere Klar oppgave fordeling mellom trenerne

16 Fast struktur på hver time • Velkomst • Evt. presentere gjester – minne om regler • Hva har skjedd siden sist • Tilbakeblikk • Hjemmeoppgaver • Dagens ferdighet • Lek • Tilbakeblikk • Hva gjorde jeg bra – hva kunne jeg gjort annerledes Evt ”vennskapsrunde” – Avslutning Avslutning 1.Definer ferdigheten 2. Modeller ferdigheten 3. Når ferdigheten anvendes 4. Velg hovedaktør 5. Planlegg rollespillet 6. Gjennomfør rollespillet 7. Feedback 8. Ny aktør 9. Hjemmelekse

17 Stressmestringsferdigheter Ferdighet 42 Forholde seg til gruppepress. Trinn for trinn: 1.Tenk på hva gruppen vil at du skal gjøre, og hvorfor. 2.Tenk på hva du ønsker å gjøre. 3.Bestem deg for hvordan du skal si det til gruppa. 4.Gjennomfør valget ditt. Forslag til rollespill: • Skole/arbeidsplass: Hovedpersonen må takle gruppepress som går på å gjøre hærverk i nabolaget. • Hjemme: Hovedpersonen står overfor press fra broren som vil stikke av. • Sammen med venner: Hovedpersonen står ovenfor press for å slåss. • Tilbake Tilbake

18 Sinnekontroll 10 ukers grunnleggende program Time 1Innledning Time 2Ytre og indre triggere Time 3Signaler Time 4Dempere Time 5 Mine egne dempere Time 6Konsekvenser Time 7Hvordan havner jeg i konflikt situasjoner? Time 8Valg av sosiale ferdigheter - andre løsninger enn aggresjon Time 9Valg av sosiale ferdigheter - andre løsninger enn aggresjon Time 10Valg av sosiale ferdigheter - andre løsninger enn aggresjon

19 Trening Moralsk resonnering • Tankekomponenten i ART • Dilemmadiskusjoner der deltakerne blir presentert for et moralsk dilemma som drøftes – Skal jeg ta hensyn til meg selv, kameraten, andre? – Bygger på moraske stadier som reflekterer gradvis større grad av empati. – Identifiserer typiske tankefeil, eks. • bagatellisering • forutsette det verste • skylde på andre

20 14 egenskaper ( Sara Salmon) MOT Å ta positive og sunne sjanser til det beste for deg selv og andre. OMSORG Vise at du bryr deg om andre gjennom ord og handlinger. INTEGRITET Gjøre det som er riktig, rettferdig og hederlig. ÆRLIGHET Vilje til å stå åpent frem med sannheten. SELVTILLIT Ha og vise en positiv tro på deg selv. HJELPSOMHET Å sette av tid og krefter til å hjelpe andre. 20

21 MÅLRETTET Identifiser ønsket resultat og planlegg en serie med handlinger for å oppnå disse. ANSVARSBEVISSTHET Vilje til å stå for dine egne handlinger uten å skylde på andre. SAMARBEID Være i stand til å arbeide sammen med andre for å fullføre en oppgave eller spille et spill. HUMANISME Tro på at mennesker med ulik kultur, evner, religion, kjønn og rase er likeverdige og verdifulle medlemmer av samfunnet vårt. SELVKONTROLL Kontrollere handlingene dine på en positiv måte. TÅLMODIGHET Være villig til å vente og holde ut uten å klage. UTHOLDENHET Holde deg til oppgaven; Ikke gi opp. RESPEKT Vise hensyn til deg selv, andre, eiendeler og de som bestemmer. 21

22 Vent på meg Gunnar M. Roalkvam / Knut K. Gundersen De vett møje om alt, de vett ka de har. Men de forstår ikkje det som de vett. De tror det de ser, men de ser det de vil, og de tror det de ser e rett. Og her komme eg, eg vasse i tankar, eg syns ingenting e lett. De handle så raskt, de går så fort at de forstår ikkje det som de gjør. De ser så høgt, de ser langt fram, men de ser ikkje kor de trør. Og her komme eg, det går så seint, eg har ikkje vore her før Vent på meg, vent på meg. Ikkje gå fra meg, for her kjenn`eg ingen, og eg vett ikkje kor eg e. MOT ÆRLIGHET TÅLMODIGHET SAMARBEID RESPEKT OMSORG TAKKNEMLIGHET INTEGRITET SELVTILLT UTHOLDENHET SEVKONTROLL MÅLRETTET ANSVAR MEDMENNESKELIGHET HJELPSOMHET

23 Forutsetninger for at et program skal ha effekt Programmet må være validert Washington State’s Evaluation of Evidence-Based Juvenile Justice Programs (Barnoski, Aos, 2004): ART delivered competently  Reduces 18-month felony recidivism by 24 percent.  Benefit to cost ratio of $11.66. (Regardless of competence: $6.71 savings) (501 I ART-gruppa. 417 I kontrollgruppa) (501 I ART-gruppa. 417 I kontrollgruppa)

24 Behaviour Problems. Means and within-groups differences (pretest vs. test) for the ART and comparison groups for the CADBI and CBCL instruments. * = p <.01 CADBI CADBI CBCL CBCL ART PrePostFPrePostF Paren t 156. 5 130. 2 18.03* Paren t 18.413.8 27.59 * Teach 143. 9 124. 0 8.11* Teach. 17.012.1 13.49 * Youth * 72.051.65.97*Youth17.614.2 14.81 * Com- pariso n Paren t 98.993.30.36 10.49.6.29 Teach 134. 0 117. 7 2.13 Teach. 13.211.8.39 Youth50.051.6.02Youth17.014.15.45*

25 Social skills. Means and within-groups differences (pretest vs. test) for the ART and comparison groups for the SSRS and HIT instruments. * = p <.01 SSRS SSRS HIT HIT ART PrePostFPrePostF Paren t 25.226,410.64* Teach22.424,111.60* Teach. Youth 101. 4 106. 3 2.19Youth3.302.679.58* Com- pariso n Paren t 27.126,7.42 Teach22.423,41.73 Teach. Youth 103, 4 109. 9 1.58Youth2.932.497.35*

26 ART Prosjekt Rogaland 2005 Knut Gundersen* & Frode Svartdal ** * Diakonhjemmet Høgskole Rogaland ** University of Tromsø

27 Hensikt • Undersøke effekten av en ART intervensjon utført av studenter som del av deres utdanning

28 Deltakere I • Studenter – Ca. 30 studenter deltok som trenere – Ble delt inn I 18 grupper avhengig av hjemsted etc. – Hver gruppe planla gjennomføring av ART- programmet (30 t standard ART) – Hver gruppe samlet data før og etter gjennomføringen (PRE vs. POST)

29 Deltakere II • 140 barn og unge fra skoler og institusjoner deltok – 12 prosjekter I skolen (56 ART 47 kontroll) – 1 prosjekt I barnehage (6 ART 6 control) – 2 prosjekter I spesialskole (9 ART 7 control – 2 prosjketer I barneverns- institusjon (6 ART 3 control) – 1 ekskludert

30 Instrumenter • Atferdsproblemer: CADBI – Child and Adolescent Disruptive Behavior Inventory, Burns & Taylor • Sosiale ferdigheter: SSRS – Social Skills Rating System, Gresham & Elliott Social Skills Rating System

31 Design • Opprettelse av gruppe på ca med ulike former for atferdsvansker på hvert sted. Presjekkfordeling i 3 grupper avh. av problem • Tilfeldig fordeling til ART – Kontroll i hver gruppe • Instrumenter (SSRS, CADBI) PRE og POST – Utfylt av barna, foreldre og lærere • Statistisk sammenligning – Mellom gruppene (ART vs. control) – Innen gruppene (PRE vs. POST)

32 Data • Data presentert her er fra hele gruppa, ca. 140 – 77 ART ungdommer – 63 ungdommer I kontrollgruppa

33 Resultater: SSRS, Foreldre Green cells = Significant PRE vs. POST differences

34 Resultater: SSRS, Lærere

35 Resultater: CADBI, Foreldre

36 Resultater: CADBI, Lærere

37 Resultater: Oppsummering • ART – Signifikante endringer i forventet retning på 13 av 19 mål • Kontroll – Signifikante endringer i samme retning som i ART- gruppa på 2 av 19 measures – Tendens til positiv endring på de fleste av de andre målene • Konklusjon – Rimelig ovebevisende bevis på effektiviteten av ART I forhold til reduksjon av atferdsvansker og øking av sosiale ferdigheter

38 Resultater: Videre analyser • Hvorfor ”effekter” av intervensjonen i kontrollgruppa? • 3 forklaringer – Test-retest effekter (positive endringer skyldes test and retest – SSRS, CADBI) – “Lekkasje” fra ART til kontroll (ART programmet påviket kontrollgruppa via lærere / endringer I holdninger etc) – Modelleffekt (atferdsendringer hos medlemmene I ART-gruppa påvirket medlemmene I kontrollgruppa)

39 Resultater: Videre analyser • Behandlingslekkasje og modellefekt er mest sannsynlige forklaringer • Dersom dette er riktig, burde det være sammenheng mellom effekten I ART- gruppa og effekten I kontrollgruppa • Hypotese: – Effekten I kontrollgruppa bør korrelere positivt med effekten I ART gruppa

40 Resultater: Videre analyse Correlation between effect index scores in the ART and control groups =.58

41 Tre viktige faktorer for suksess. 1.Implementering / kvalitetssikring 2.Motivasjon 1.Gjør programmet morsomt og interessant 2.Ungdommen bør være aktive 75% av tiden 3.Gi den forsterkning som er nødvendig for å skape motivasjon (tegnøkonomi?) 4.Følelse av kontroll ofte mer viktig enn forsterkning 3.Strategier for generaliseringgeneralisering 1.Informasjon og støtte fra nettverket 2.Individuelle generaliseringsplaner

42 TIRSDAG Sosiale ferdigheter TORSDAG Moralsk resonnering FREDAGSinnekontroll ”Å be om lov” er ferdigheten vi skal trene på denne uken. Måten en ber om lov på er ofte forskjellig og mange vanskeligheter oppstår ofte fordi måten en ber om lov kanskje ikke er det beste? Også hva en ber om lov til og hvordan en håndterer å få et negativt svar på det en spør om er kimen til mange konflikter. Hjemmeoppgave: avtales med hver enkelt i timen ”Målrettethet” Identifisere ønskede resultat og planlegge en serie med handliner for å oppnå disse. Dette er en egenskap de fleste mennesker synes er vanskelig. Vi skal hjelpe hverandre med å finne ut hvordan vi alle sammen kan bli mer målrettet! Hjemmeoppgave: avtales med hver enkelt i timen Hvordan havner jeg i konfliktsituasjoner? Hva gjør jeg som kan gjøre andre sint? Hva kan jeg gjøre for å unngå det? Hjemmeoppgave: Sinnelogg og oppgave som avtales med hver enkelt i timen ART uke 8 Denne uken jobber vi videre, men tar med oss og repeterer en del fra tidligere timer. I sinnekontroll har vi jobbet oss nesten rundt hele sirkelen og skal begynne å finne gode løsninger i vanskelige situasjoner som oppstår. ARTig hilsen fra Når er lunta kortest?

43 MultifunC FamilieUngdommenVennerSkoleFamilieVennerSkole Kartlegging (basis for intervensjon) Behandling InstitusjonEttervern

44 Behandling under oppholdet • Motivasjonsarbeid (motiverende intervju) • Miljøterapi – Involvering – Kontroll, men ikke unødvendig – Struktur, men ikke unødvendig • Intervensjoner: – Atferdsanalyse og prinsipper fra MST – Tegnøkonomisystemer – Aggression Replacement Training (ART)

45

46 Olsen, Skåren, Finne - ART-senteret FamilieART programmet – 7 + 2 uker – 3 treninger med foreldre og andre voksne i familie /nettverk – 4 treninger der også ungdommene deltar – 2 tilleggstreninger etter ca en og to måneder

47 Olsen, Skåren, Finne - ART-senteret PROGRAMMET Trening 1 – foresatte Presentasjon av ART Trening 2 – foresatte Ferdighetstrening og forberede rollespill Kommunikasjonsteori Identifisere spesifikke problemområder foresatte har med barnet Trening 3 – foresatte Trene på ”Å komme med en klage”, ”Å svare på en klage” Trene på alternative løsninger for problemområder i familien Trening 4 – foresatte + ungdom La ungdom og foresatte bli komfortable med rollespill sammen Øve på ”Å forhandle”

48 Trening 5 – foresatte + ungdom Sinnesirkelen (Hva jeg gjør som gjør andre sinte) Trene alternativer til problemsituasjoner i familien Trening 6 – foresatte + ungdom Foresatte overtar rollen som trenere. Trene alternativer til problemsituasjoner i familien Trening 7 – foresatte + ungdom Moralsk resonneringstrening Oppsummering og veien videre Tilleggstrening 1 – foresatte + ungdom Tillit - Tillitskonto Tilleggstrening 2 – foresatte + ungdom Empati – Hva vil det si å være ung i dag? Hva vil det si å være foreldre i dag? Når trenger jeg særlig forståelse fra min familie? Olsen, Skåren, Finne - ART-senteret


Laste ned ppt "ART- Et program for trening av sosial kompetanse Førstelektor Knut Gundersen Diakonhjemmet Høgskole RogalandRogaland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google