Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ART - et program for trening av sosial kompetanse Velkommen til ART-kurs Del 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ART - et program for trening av sosial kompetanse Velkommen til ART-kurs Del 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 ART - et program for trening av sosial kompetanse Velkommen til ART-kurs Del 1

2 Program for dagene Dag 1 Kl 09.00 – 15.30 Velkommen! Presentasjon av kurset og deltagere Presentasjon av ART metoden Gruppeoppgaver Dag 2: Kl 08.30 – 15.30 Sosial ferdighetstrening Dag 3: Kl 08.30 – 15.30 Sinnekontroll teori og sinnekontrolltrening Dag 4: Kl 08.30 – 11.30 Sinnekontrolltrening Kl 12.30 – 14.30 Implementering av ART metoden Kl 14.30 – 15.00Evaluering 2

3 Denne presentasjonen finner du på nettsiden www.art.diakonhjemmeths.no 3

4 Eventyrstolen •Navn •Arbeidssted •En ting du er flink til •En ting du liker å gjøre •Forventning til dette kurset 4

5 ART ART - Multimodalt program bestående av 3 komponenter Sosiale ferdigheter (atferd) Sinnekontroll (emosjoner) Moralsk resonnering (kognisjon) Spesifikk trening 5

6 Forutsetninger for at program skal ha effekt •Tiltak å være rettet mot den enkeltes problemområder - risikofaktorer •Tiltak må være basert på virksom teori og tilpasset målgruppa •Metoden må ha dokumentert effekt •Metoden må være korrekt implementert 6

7 1. Tiltak må være rettet mot sentrale risikofaktorer Vanligste risikofaktorene: Kriminogene behov: Antisosiale holdninger og verdier Endre tankemønster Venner med atfersvansker Redusere kontakt med andre med atferdsvansker Positive modeller Temperament Øke selvkontroll, selvstendighet og problemløsningsferdigheter Evnemessige forutsetninger Erstatt uønsket atferd med prososiale ferdigheter Familiefaktorer Endre familiemønstre Reduser rusbruk Tiltak som ikke er rettet mot risikofaktorer hos den enkelte vil ikke gi effekt. Jo flere risikofaktorer desto mer omfattende tiltak. (Andrews 1990) 7

8 2. Tiltak må være basert på virksom teori og tilpasset målgruppa •De mest effektive metoder er basert på kognitive behavioristiske teorier og sosial læringsteori -Er blant annet basert på praktiske innlæringsmetoder der man innøver alternative samhandlingsmønstre •Finne balanse mellom behandlingsintegritet og tilpasning av programmet til spesifikke karakteristika hos den enkelte -Motivasjonsproblemer -Kognitivt nivå -Angst etc. 8

9 Hva virker mot atferdsvansker (generelt)? •Sosial læringsteori (modell – rollespill) •Atferdsanalyse (lære prososial atfred) •Kognitive metoder (endre tankemønstre) •Opplæringsprogrammer (selvstendighet) •Strukturerte systemiske familiebaserte programmer 9

10 3. Metoden må ha dokumentert effekt Forskning nasjonalt og internasjonalt viser at ART-metoden har god effekt. (se bl.a. Barnoski & Aos, 2004 og Gundersen & Svartdal, 2006) 10

11 4. Metoden må være korrekt implementert Forusetninger: •Kunnskaper og ferdigheter hos trenere •Programansvarlig •Egen programmanual •Støtte / vilje i organisasjonen •Generaliseringsplaner •Veiledning – intern/ekstern •Evaluering •Tilpasning til aktuell målgruppe 11

12 •ART opprinnelig –Utviklet av Arnold P Goldstein, Barry Glick og John Gibbs ved Syracuse University i New York –Start 1978 - gjennomgående gode resultater •Non-profit –Materiell distribueres i bøker og gjennom kurs •Internasjonal organisasjon ivaretar kvalitetssikring 3 norske medlemmer (Børge Strømgren, luke moynahen, Knut Gundersen) –www.aggressionreplacementtraining.org/www.aggressionreplacementtraining.org/ •I Europa –ART utbredt særlig i Sverige, Nederland, Polen, Storbritannia og Norge 12

13 Bakgrunn for ART i Norge 1999 Goldsteinseminar Gardermoen 2002 Opprettelse av videreutdanning i ”trening av sosial kompetanse” 2004ART-senteret etablert på etterspørsel fra fagfeltet. •Faglig knutepunkt •Kvalitetssikring •Fagutvikling 13

14 Johannes Finne Knut Gundersen Johannes Langeveldt Frode SvartdalTutte Mitchell Olsen Ann Karin Sigmundstad ART-senteret

15 60 studiepoengs videreutdanning i “Trening i sosial kompetanse” ART-instruktører 15 Deltids studie over 2 år: 8 ukes samlinger ART sentral metode ART-trenings praksis med forskning Andre metoder i trening av sosial kompetanse

16 8 dagers ART-trener kurs 16 4 dager sosial ferdighetstrening og sinnekontrolltrening 3 dager repetisjon og moralsk resonnering 1 dag med praktisk prøve ART-eksamen 15 studiepoeng

17 17 Veiledning Veiledning i:Implementering Metodeutvikling Miljøterapi / generalisering Motivasjons- og belønningssystemer

18 FamilieART 18 Bygd på den Canadiske modellen til Calame & Parker 2 dagers påbygningskurs for ART-trenere Gratis veiledning til familieART grupper som er med på forskning

19 19 6 dagers kurs JuniorARTtrener

20 Evalueringsundersøkelser i Norge 20

21 Anbefalt og en del av MultifunC - modellen (Andreassen - 03) Forskergruppe oppnevnt av utdanningsdirektoratet og helse - og sosialdirektoratet (Nordahl -06) Programmet vurderes å tilhøre kategori 3: Program med dokumenterte resultater. ”Forskergruppen anbefaler ART til bruk på skolens ungdomstrinn i forhold til grupper som har utviklet eller står i fare for å utvikle problematferd. Brukt i primærforebyggende sammenheng bør programmet suppleres med skoleomfattende tiltak.” 21

22 Barnehager Barnevernsinstitusjoner Skoler Rusinstitusjoner Fengsel Asperger / Autisme PsykiatriPsykisk utviklingshemming Hvor trenes ART i Norge?

23 ART grupper i alle landsdeler i over 50 kommuner. Over 2000 trenere ART grupper i alle landsdeler i over 50 kommuner. Over 2000 trenere Fra full implementering i alle trinn til enkeltgrupper 23

24 ART treneropplæring - 8 dagers kurs 1.Samling (4 dager)  Introduksjon av ART / teorigrunnlag  Sosialferdighetstrening  Sinnekontrolltrening  Implementering 2.Samling (3 dager)  Repetisjon sosial ferdighetstrening og sinnekontrolltrening  Moralsk resonnering  Generalisering 3.Samling (1 dag)  Praktisk prøve/ Veiledning 24

25 Krav til ART trenerutdanning •Minimum 80% deltagelse på kurset •Innlevering av dokumentasjon på gjennomført 18 treningspass av ART time som hoved / medtrener (ikke nødvendig å være utført før eksamen men må fremlegges før ART trenerbevis utstedes av Rogaland Høgskole) 25

26 ART-eksamen •15 studiepoeng •Slutten av hvert semester •4 timers skriftlig •Ca 1000 siders pensum •Koster kr. 1750 26

27 ART program (standardprogram) •Vanligvis 10 ukers program •Hver komponent 1 gang pr uke, ca 1 time pr gang, helst ulike dager 27

28 Må man trene alle komponentene i ART? Nei, men betegnelsen ART står for alle tre komponentene samlet –Det er fullt mulig å bare trene Sosiale ferdigheter –Det er fullt mulig å bare trene Sinnekontroll –Det er fullt mulig å bare trene Moralsk Resonnering Men da trener man ikke ART men trening av enkeltkomponenter! 28

29 Vanligvis 2 trenere for mellom 4 - 8 deltagere Klar oppgave- fordeling mellom trenerne 29

30 Gruppesammensetning •4 – 8 barn/ ungdom •Begge kjønn •Gjerne som omgås på fritiden •Gjester kan droppe innom, men da som deltakere •Helst positive rollemodeller i gruppa (for eksempel ART juniortrener) 30

31 Regler •Kom presis R •Skru av mobilenE •Lytte S •Delta aktivtP •Rekk opp håndaE K •Enkle, tydelige konsekvenserT –Be gruppa om unnskyldning –Ikke delta  forlater treningen –Forklare hvorfor en kom for sent 31

32 Strukturen i treningen YTRE STRUKTUR –Velkomst Følgende kan inngå i velkomsten: •Hilse (med tilstandssjekk) •Presentere gjester •ART- rop, Hook up eller liknende •Minne om regler –Tilbakeblikk fra forrige trening i samme komponent –Gjennomgang av trenings- oppdrag fra forrige trening i samme komponent YTRE STRUKTUR fortsetter –Treningsoppdrag til gruppa (dersom det ikke er gitt på punkt 8) –ART- lek (her eller tidligere i treningen) –Tilbakeblikk fra denne treningen –Orientering om neste trening –Avslutning Følgende kan inngå i avslutningen: •Evalueringsrunde evt. ”vennskapsrunde” •Anerkjennelse / diplomer •ART- rop INDRE STRUKTUR 1.Definer ferdigheten •HVA BETYR DET? •TRINNENE 2.Demonstrer ferdigheten 3.Diskuter behov for ferdigheten •HVORFOR? •NÅR KAN DEN BRUKES? 4.Velg hovedaktør og medaktør 5.Planlegg rollespillet og del ut observasjonsoppgaver 6.Gjennomfør rollespill 7.Tilbakemeldingsrunde 8.Treningsoppdrag individuelt 9.Repeter punktene 4-8

33 Litteratur Moynahan, l., Strømgren, B. & Gundersen; K. (red) (2005): Erstatt aggresjonen. Aggression Replacement Training og positive atferds- og støttetiltak. Oslo: Universitetsforlaget Gundersen et al. (2006). Nettverk og sosial kompetanse. Oslo: Gyldendal akademisk Gundersen, K., Olsen, T.M. & Finne, J. (2005). ART En metode for trening av sosial kompetanse. Nærbø: Rogaland høgskoles skriftserie nr 4 Goldstein, A., Glick, B. & Gibbs, J. (1998) Aggression Replacement Training A Comprehensive Intervention for Aggressive Youth. Ch.Ill.: Research Press. Svensk utgave 2001 Salmon, S & Salte, R (2008). PEACE4KIDS – ART. Trening av sosial kompentanse Sandnes: DHSR skriftserie nr 6, 2008 33

34 Kurshefte 34

35 ART programmanual 35

36 Hvordan finne ut mer om ART? http://art.diakonhjemmeths.no –Materiale for trening •Brukernavn – art1 •Passord – Klart123 –Info og nyheter 36

37 Sosial ferdighetstrening etter pausen •Introduksjon i plenum •Demonstrasjonstime i plenum •Oppgaver i trenerpar i gruppene •Trening på sosial ferdighetstrening 37


Laste ned ppt "ART - et program for trening av sosial kompetanse Velkommen til ART-kurs Del 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google