Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ART - et program for trening av sosial kompetanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ART - et program for trening av sosial kompetanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 ART - et program for trening av sosial kompetanse
Velkommen til ART-kurs Del 1

2 Program for dagene Dag 1 Kl 09.00 – 15.30 Velkommen!
Presentasjon av kurset og deltagere Presentasjon av ART metoden Gruppeoppgaver Dag 2: Kl – Sosial ferdighetstrening Dag 3: Kl – Sinnekontroll teori og sinnekontrolltrening Dag 4: Kl – Sinnekontrolltrening Kl – Implementering av ART metoden Kl – Evaluering

3 Denne presentasjonen finner du på nettsiden

4 Eventyrstolen Navn Arbeidssted En ting du er flink til
En ting du liker å gjøre Forventning til dette kurset

5 ART - Multimodalt program bestående av 3 komponenter
Spesifikk trening Sosiale ferdigheter (atferd) Spesifikk trening Sinnekontroll (emosjoner) JuniorARTfilm som link Spesifikk trening Moralsk resonnering (kognisjon)

6 Forutsetninger for at program skal ha effekt
Tiltak å være rettet mot den enkeltes problemområder - risikofaktorer Tiltak må være basert på virksom teori og tilpasset målgruppa Metoden må ha dokumentert effekt Metoden må være korrekt implementert

7 1. Tiltak må være rettet mot sentrale risikofaktorer
Vanligste risikofaktorene: Kriminogene behov: Antisosiale holdninger og verdier Endre tankemønster Venner med atfersvansker Redusere kontakt med andre med atferdsvansker Positive modeller Temperament Øke selvkontroll, selvstendighet og problemløsningsferdigheter Evnemessige forutsetninger Erstatt uønsket atferd med prososiale ferdigheter Familiefaktorer Endre familiemønstre Reduser rusbruk Tiltak som ikke er rettet mot risikofaktorer hos den enkelte vil ikke gi effekt. Jo flere risikofaktorer desto mer omfattende tiltak. (Andrews 1990)

8 2. Tiltak må være basert på virksom teori og tilpasset målgruppa
De mest effektive metoder er basert på kognitive behavioristiske teorier og sosial læringsteori Er blant annet basert på praktiske innlæringsmetoder der man innøver alternative samhandlingsmønstre Finne balanse mellom behandlingsintegritet og tilpasning av programmet til spesifikke karakteristika hos den enkelte Motivasjonsproblemer Kognitivt nivå Angst etc.

9 Hva virker mot atferdsvansker (generelt)?
Sosial læringsteori (modell – rollespill) Atferdsanalyse (lære prososial atfred) Kognitive metoder (endre tankemønstre) Opplæringsprogrammer (selvstendighet) Strukturerte systemiske familiebaserte programmer

10 3. Metoden må ha dokumentert effekt
Forskning nasjonalt og internasjonalt viser at ART-metoden har god effekt. (se bl.a. Barnoski & Aos, 2004 og Gundersen & Svartdal, 2006)

11 4. Metoden må være korrekt implementert
Forusetninger: Kunnskaper og ferdigheter hos trenere Programansvarlig Egen programmanual Støtte / vilje i organisasjonen Generaliseringsplaner Veiledning – intern/ekstern Evaluering Tilpasning til aktuell målgruppe

12 Internasjonal organisasjon ivaretar kvalitetssikring
ART opprinnelig Utviklet av Arnold P Goldstein, Barry Glick og John Gibbs ved Syracuse University i New York Start gjennomgående gode resultater Non-profit Materiell distribueres i bøker og gjennom kurs Internasjonal organisasjon ivaretar kvalitetssikring 3 norske medlemmer (Børge Strømgren, luke moynahen, Knut Gundersen) I Europa ART utbredt særlig i Sverige, Nederland, Polen, Storbritannia og Norge

13 Bakgrunn for ART i Norge
Goldsteinseminar Gardermoen Opprettelse av videreutdanning i ”trening av sosial kompetanse” 2004 ART-senteret etablert på etterspørsel fra fagfeltet. Faglig knutepunkt Kvalitetssikring Fagutvikling

14 ART-senteret Ann Karin Sigmundstad Knut Gundersen Johannes Finne
Frode Svartdal Tutte Mitchell Olsen Johannes Langeveldt

15 60 studiepoengs videreutdanning i “Trening i sosial kompetanse” ART-instruktører
Deltids studie over 2 år: 8 ukes samlinger ART sentral metode ART-trenings praksis med forskning Andre metoder i trening av sosial kompetanse

16 8 dagers ART-trener kurs
4 dager sosial ferdighetstrening og sinnekontrolltrening 3 dager repetisjon og moralsk resonnering 1 dag med praktisk prøve ART-eksamen 15 studiepoeng

17 Veiledning Veiledning i: Implementering Metodeutvikling
Miljøterapi / generalisering Motivasjons- og belønningssystemer

18 FamilieART Bygd på den Canadiske modellen til Calame & Parker
2 dagers påbygningskurs for ART-trenere Gratis veiledning til familieART grupper som er med på forskning

19 6 dagers kurs JuniorARTtrener

20 Evalueringsundersøkelser i Norge

21 Anbefalt og en del av MultifunC - modellen (Andreassen - 03)
Forskergruppe oppnevnt av utdanningsdirektoratet og helse - og sosialdirektoratet (Nordahl -06) Programmet vurderes å tilhøre kategori 3: Program med dokumenterte resultater. ”Forskergruppen anbefaler ART til bruk på skolens ungdomstrinn i forhold til grupper som har utviklet eller står i fare for å utvikle problematferd. Brukt i primærforebyggende sammenheng bør programmet suppleres med skoleomfattende tiltak.”

22 Hvor trenes ART i Norge? Barnehager Barnevernsinstitusjoner Skoler Rusinstitusjoner Fengsel Asperger / Autisme Psykiatri Psykisk utviklingshemming

23 ART grupper i alle landsdeler i over 50 kommuner. Over 2000 trenere
Fra full implementering i alle trinn til enkeltgrupper

24 ART treneropplæring - 8 dagers kurs
Samling (4 dager) Introduksjon av ART / teorigrunnlag Sosialferdighetstrening Sinnekontrolltrening Implementering Samling (3 dager) Repetisjon sosial ferdighetstrening og sinnekontrolltrening Moralsk resonnering Generalisering Samling (1 dag) Praktisk prøve/ Veiledning

25 Krav til ART trenerutdanning
Minimum 80% deltagelse på kurset Innlevering av dokumentasjon på gjennomført 18 treningspass av ART time som hoved / medtrener (ikke nødvendig å være utført før eksamen men må fremlegges før ART trenerbevis utstedes av Rogaland Høgskole)

26 ART-eksamen 15 studiepoeng Slutten av hvert semester
4 timers skriftlig Ca 1000 siders pensum Koster kr. 1750

27 ART program (standardprogram)
Vanligvis 10 ukers program Hver komponent 1 gang pr uke, ca 1 time pr gang, helst ulike dager

28 Må man trene alle komponentene i ART?
Nei, men betegnelsen ART står for alle tre komponentene samlet Det er fullt mulig å bare trene Sosiale ferdigheter Det er fullt mulig å bare trene Sinnekontroll Det er fullt mulig å bare trene Moralsk Resonnering Men da trener man ikke ART men trening av enkeltkomponenter!

29 Vanligvis 2 trenere for mellom 4 - 8 deltagere
Klar oppgave- fordeling mellom trenerne

30 Gruppesammensetning 4 – 8 barn/ ungdom Begge kjønn
Gjerne som omgås på fritiden Gjester kan droppe innom, men da som deltakere Helst positive rollemodeller i gruppa (for eksempel ART juniortrener)

31 Regler Kom presis R Skru av mobilen E Lytte S Delta aktivt P
Rekk opp hånda E K Enkle, tydelige konsekvenser T Be gruppa om unnskyldning Ikke delta  forlater treningen Forklare hvorfor en kom for sent

32 Strukturen i treningen
YTRE STRUKTUR Velkomst Følgende kan inngå i velkomsten: Hilse (med tilstandssjekk) Presentere gjester ART- rop, Hook up eller liknende Minne om regler Tilbakeblikk fra forrige trening i samme komponent Gjennomgang av trenings- oppdrag fra forrige trening i samme komponent YTRE STRUKTUR fortsetter Treningsoppdrag til gruppa (dersom det ikke er gitt på punkt 8) ART- lek (her eller tidligere i treningen) Tilbakeblikk fra denne treningen Orientering om neste trening Avslutning Følgende kan inngå i avslutningen: Evalueringsrunde evt. ”vennskapsrunde” Anerkjennelse / diplomer ART- rop INDRE STRUKTUR Definer ferdigheten HVA BETYR DET? TRINNENE Demonstrer ferdigheten Diskuter behov for ferdigheten HVORFOR? NÅR KAN DEN BRUKES? Velg hovedaktør og medaktør Planlegg rollespillet og del ut observasjonsoppgaver Gjennomfør rollespill Tilbakemeldingsrunde Treningsoppdrag individuelt Repeter punktene 4-8

33 Litteratur Goldstein, A., Glick, B. & Gibbs, J. (1998) Aggression Replacement Training A Comprehensive Intervention for Aggressive Youth. Ch.Ill.: Research Press. Svensk utgave 2001 Moynahan, l., Strømgren, B. & Gundersen; K. (red) (2005): Erstatt aggresjonen. Aggression Replacement Training og positive atferds- og støttetiltak. Oslo: Universitetsforlaget Gundersen et al. (2006). Nettverk og sosial kompetanse. Oslo: Gyldendal akademisk Salmon, S & Salte, R (2008). PEACE4KIDS – ART. Trening av sosial kompentanse Sandnes: DHSR skriftserie nr 6, 2008 Gundersen, K., Olsen, T.M. & Finne, J. (2005). ART En metode for trening av sosial kompetanse. Nærbø: Rogaland høgskoles skriftserie nr 4

34 Kurshefte

35 ART programmanual

36 Hvordan finne ut mer om ART?
Materiale for trening Brukernavn – art1 Passord – Klart123 Info og nyheter

37 Sosial ferdighetstrening etter pausen
Introduksjon i plenum Demonstrasjonstime i plenum Oppgaver i trenerpar i gruppene Trening på sosial ferdighetstrening


Laste ned ppt "ART - et program for trening av sosial kompetanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google