Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon og samarbeid med arbeidsgivere i urolige tider - litt om regler og prosedyrer for arbeidsgiver NAV Møre og Romsdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon og samarbeid med arbeidsgivere i urolige tider - litt om regler og prosedyrer for arbeidsgiver NAV Møre og Romsdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon og samarbeid med arbeidsgivere i urolige tider - litt om regler og prosedyrer for arbeidsgiver NAV Møre og Romsdal

2 NAV, 18.09.2016Side 2 Organisering - Servicenivå NAV-fylke har et overordnet ansvar og må ha en strategi for beredskap for å møte større oppsigelser og permitteringer. I Møre og Romsdal har vi et system (gjennom markedsteam/markedskoordintorene) på dette i tjenesteområdene som bistår NAV kontoret og sikrer mest mulig lik håndtering i fylket. Etablere nabohjelp: Flere NAV-kontorer kan bistå hverandre med ressurser for å utføre NAVs oppgaver ifm masseoppsigelser eller permitteringer  NAV må vurdere hvilket servicenivå som kan tilbys ut fra virksomhetens situasjon og NAVs tilgjengelige ressurser (kontaktperson/koordinator for bedriften i permitteringssituasjonen), herunder også om det er aktuelt å; Opprette mobil IKT-løsning og kontordager i bedriften («stedlig NAV-kontor») Arrangere egen jobbklubb (jobbsøkerkurs) for berørte arbeidstakere i virksomheten gjerne ute i bedriften Husk å sjekke relevante opplysninger om bedriften i arbeidsgivermappa i Arena, herunder eventuelt tidligere eller pågående samhandling med NAVarbeidsgivermappa i Arena

3 NAV, 18.09.2016Side 3  Gi generell informasjon og veiledning om permitteringslønnsloven  Avklare tolkningsproblemer om eventuelt unntak fra arbeidsgivers lønnsplikt, arbeidsgiverperiodens lengde, avbrudd i permitteringen, beregning av perioden for fritak for lønnsplikt, gjenopptak med mer  Gi informasjon om innsending av div. skjema, protokoller mm.  Gi orientering om rettigheter og plikter vedrørende dagpenger.  Innhente ytterlige opplysninger fra arbeidsgiver om permitteringsårsaken, dersom det er nødvendig for å kunne foreta en vurdering av om vilkårene i folketrygdloven § 4-7 er oppfylt Oppgaver i NAV ved permittering og søknad om dagpenger

4 NAV, 18.09.2016Side 4 Derfor: Informer NAV så tidlig som mulig  Formålet med informasjonen er at NAV skal kunne hjelpe virksomheten og arbeidstakerne, for å motvirke eller dempe skadevirkninger av arbeidsløshet.  Med masseoppsigelser mener man oppsigelser som foretas overfor minst 10 arbeidstakere innenfor et tidsrom på 30 dager.  Tilsvarende skal NAV ha melding dersom minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn i mer enn 4 uker, eller vil få sin arbeidstid innskrenket med mer enn 50 prosent.  Planlagde masseoppsigleser får tidligst virkning 30 dager etter at NAV har fått melding.  NAV har utarbeidet eit eget skjema Arbeidsgivar sin meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permitteringer uten lønn og innskrenkning i arbeidstiden som skal nyttes ved innsending av meldingen. Kontakt NAV så tidlig som mulig

5 NAV, 18.09.2016Side 5 Samhandling med NAV  Når NAV har mottatt melding om masseoppsigelser eller permittering tar NAV kontakt med virksomheten, for å avtale et snarlig møte ledelse og tillitsvalgte.  Formålet vil være å avklare situasjonen, informere om hva slags bistand NAV kan gi oppsagte eller permitterte arbeidstakere, og diskutere andre mulige løsninger. Deretter avtales vidare samhandling mellom virksomheten og NAV.  NB!! Nå er det ennå viktigere med tidlig samhandling, med bakgrunn i de endringene som er gjort. Her kan mye avklares tidlig!!!!

6 NAV, 18.09.2016Side 6 Innholdet i meldingen til NAV ved masseoppsigelser  Meldingen til Arbeids- og velferdsetaten skal inneholde de samme opplysninger som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven § 15-2 tredje ledd plikter å gi arbeidstakernes tillitsvalgte. Dette omfatter alle relevante opplysninger, herunder: Skriftlig melding om grunnene til eventuelle oppsigelser Antall arbeidstakere som vil kunne bli oppsagt og hvilke arbeidsgrupper de tilhører Antall arbeidstakere som normalt er ansatt, hvilke arbeidstakergrupper som normalt er sysselsatt Over hvilken periode oppsigelsene vil kunne bli foretatt Forslag til kriterier for utvelgelse av de som eventuelt skal sies opp Forslag til kriterier for beregning av eventuelle ekstraordinære sluttvederlag  Det er ikke noen spesielle formkrav til meldingen, utover at den skal være skriftlig. Det er således tilstrekkelig med kopi av arbeidsgivers melding til de tillitsvalgte, f.eks. i form av et brev eller møtereferat. Arbeids- og velferdsdirektoratet har imidlertid utarbeidet et standardskjema (NAV 76- 08.03) som kan benyttes som en sjekkliste for arbeidsgiver og/eller Arbeids- og velferdsetaten, for å sikre at meldingen inneholder alle de relevante opplysningene som loven krever.  Dersom arbeidsgiver ikke har eksakte opplysninger på tidspunktet når melding skal gis, må han likevel sannsynliggjøre hvilket omfang han vurderer at masseoppsigelsene vil ha. Dersom det inntrer vesentlige endringer i opplysningene bør meldingen korrigeres.  For mer informasjon om de formelle sidene ved arbeidsgivers meldeplikt til Arbeids- og velferdsetaten, og Arbeids- og velferdsetatens oppfølging ved masseoppsigelser og permitteringer - arbeidsmarkedsloven § 8 og arbeidsmiljøloven § 15-2, vises det til egne retningslinjer om dette under «Relatert innhold».

7 NAV, 18.09.2016Side 7 Når arbeidsgiver og arbeidstaker er enig om at vilkårene for permittering er tilstede, gir det som hovedregel rett til dagpenger ved permittering. Dette forutsetter at arbeidstakeren oppfyller de generelle vilkårene for dagpenger. Det vil fortsatt være et krav om å dokumentere enighet mellom partene på arbeidsplassen om at det er nødvendig å permittere. NAV må fortsatt gjøre vurderinger knyttet til permitteringsårsaken når det ikke er dokumentert enighet mellom partene og i tilfeller hvor dokumentasjon mangler. NAV skal som hovedregel ikke overprøve partenes vurdering hvis; permitteringen er innenfor Hovedavtalens rammer permitteringen skyldes forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå permitteringen Forskrift om dagpenger ved permittering

8 NAV, 18.09.2016Side 8 Bistand til berørte arbeidstakere Ved masseoppsigelser og permitteringer kan blant annet følgende bistand til berørte arbeidstakere fra NAV være aktuelt:  Informasjonsmøter - NAV deltar på informasjonsmøter hvor de berørte arbeidstakerne informeres om: NAVs rolle, tjenester og virkemidler Arbeidsmarkedet og ledige stillinger Økonomiske ytelser, herunder dagpenger - Rettigheter og plikter - Registrering som arbeidssøker Selvbetjeningstjenester på www.nav.no  Arbeidsmarkedstiltak. NAV har arbeidsrettede tiltak som bedriftsintern opplæring (BIO) og arbeidsmarknadskurs (AMO) som kan gi opplæring av bedriften sine tilsette ved større omstillinger. NAV har også andre arbeidsrettede tiltak som kan nyttast ved behov.  Individuell bistand Registrering som arbeidssøker hos NAV Individuell informasjon og veiledning om aktuelle muligheter på arbeidsmarkedet Avklaring av individuelle behov, herunder eventuelle behov for kvalifisering Informasjon om og veiledning i bruk av NAVs selvbetjeningstjenester (nav.no) Deltakelse på jobbkvalifiserende tiltak, herunder jobbsøkingskurs, i regi av NAV Individuell oppfølging ifm jobbsøking, arbeidsformidling eller tiltaksdeltakelse

9 NAV, 18.09.2016Side 9 Søke dagpenger på nav.no

10 NAV, 18.09.2016Side 10 Arbeidsmarkedsloven § 8:  Meldeplikt for arbeidsgiver  Om meldefrist til Arbeids- og velferdsetaten  NAVs rolle Arbeidsmiljøloven §15:  Masseoppsigelse – lovens definisjon  Arbeidsgivers orienterings- og drøftingsplikt  Arbeidstakers rett til å bli orientert  Gir god norm for arbeidsgivers saksbehandling i nedbemanningsprosesser, særlig nevnes saklighetskravet ved eventuell tvist. Folketrygdloven kap. 4:  Retten til dagpenger  Bekreftelse på sluttårsak Lønnsgarantiloven Hovedavtalen i staten 2013-2015:  Avtale mellom partene i arbeidslivet.  Utgjør første kapittel i samtlige tariffavtaler.  Sier blant annet noe om oppsigelser. Omstillingslova:  Regler for nedleggelse/nedbemanning av bedrifter med fler enn 30 ansatte  Fylkeskommunene er gitt myndighet og ansvar for bl.a. gjennomføring av drøftingsmøter hvor NAV skal delta, jf. lovens § 5 Lov om sosiale tjenester - Lov om lønnsplikt under permittering Noen viktige lover og avtaler

11 NAV, 18.09.2016Side 11 Arbeidsmarked Arbeidssøkere Arbeidsgivere Næringsutvikling Kompetanseutvikling Markedsutvikling

12 NAV, 18.09.2016Side 12 Lokalt arbeidsmarked 1504 NAV Ålesund Tilgang personer i periode Beholdning (ord) arb søkere Tilgang stillinger i alt I alt1621 25298 Ledere053 Ingeniør- og ikt-fag168511 Undervisning32313 Akademiske yrker1132 Helse, pleie og omsorg98135 Barne- og ungdomsarbeid4582 Meglere og konsulenter8342 Kontorarbeid171951 Butikk- og salgsarbeid151236 Jordbruk, skogbruk og fiske423 Bygg og anlegg221311 Industriarbeid161953 Reiseliv og transport301644 Serviceyrker og annet arbeid1610813 Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt1142


Laste ned ppt "Informasjon og samarbeid med arbeidsgivere i urolige tider - litt om regler og prosedyrer for arbeidsgiver NAV Møre og Romsdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google