Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Administrativt forslag til Buskerudbypakke 2 ATM-rådet, 29. februar 2016 Innledning v/Georg N. Smedhus, leder av adm. styringsgruppe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Administrativt forslag til Buskerudbypakke 2 ATM-rådet, 29. februar 2016 Innledning v/Georg N. Smedhus, leder av adm. styringsgruppe."— Utskrift av presentasjonen:

1 Administrativt forslag til Buskerudbypakke 2 ATM-rådet, 29. februar 2016 Innledning v/Georg N. Smedhus, leder av adm. styringsgruppe

2 Den kraftige befolkningsveksten stiller krav til oss om å tenke nytt og annerledes fremover Stortingets vedtatte klimapolitikk De norske klimagass- utslippene skal reduseres kraftig fram mot 2020. 2/3 av kuttene skal tas nasjonalt. Veksten i person- transporten skal tas av klimavennlige alternativer, som for eksempel kollektivtrafikk, sykkel og gange. Stortingets vedtatte klimapolitikk De norske klimagass- utslippene skal reduseres kraftig fram mot 2020. 2/3 av kuttene skal tas nasjonalt. Veksten i person- transporten skal tas av klimavennlige alternativer, som for eksempel kollektivtrafikk, sykkel og gange.

3 Det administrative forslaget Utarbeidet i fellesskap av Drammen kommune, Lier kommune, Nedre Eiker kommune, Øvre Eiker kommune, Buskerud fylkeskommune, Statens vegvesen Region sør og Jernbaneverket. Det administrative forslaget er basert på drøftingsgrunnlaget som ble lagt fram 2. november 2015, og politiske innspill som har kommet fra behandlingen av drøftings- grunnlaget i kommunene og fylkeskommunen i desember 2015 og januar 2016.

4 Det helhetlige samferdselsløftet Statlige enkeltprosjekter –Jernbaneprosjekter –Riksvegprosjekter Buskerudbypakke 2 –Redusert geografisk område –Redusert kostnadsramme Felles mål: -Få til en helhetlig og god transportløsning i området. -Sørge for at du kommer deg raskt og effektiv på jobb – selv med 50 000 flere innbyggere i området!

5 Mål for Buskerudbypakke 2

6 Sju tiltaksområder i Buskerudpakke 2 Tog og jernbane Infrastruktur buss Buss drift Vei Sykkel Gange Kollektivknutepunkter og pendlerparkering

7 Hovedprioriteringer og rekkefølge En kraftig økning i busstilbudet på linjer som passerer fremtidige bompunkter, iverksettes før bomsystem er i drift. Kollektivtiltak, utvikling av knutepunktene og pendlerparkering prioriteres først ettersom dette gir et alternativ til bilbruk når bompunktene settes i drift. Vegtiltak som åpner for ønsket byutvikling, prioriteres gjennomført før andre vegtiltak. I tillegg skal tiltak fordeles mellom kommunene. Tiltak som gir god måloppnåelse, prioriteres tidlig i bypakkeperioden.

8 Økt bussatsing i rushtiden

9

10 Vi har fokus på hele reisen

11 Tilfartsvei Vest del 1 og 2 og Tilfart Konnerud

12 Kostnadsfordeling på tiltaksområdene TiltaksområdeAdm. forslag BBP2 (tall i mrd. kr.) 1. Tog og jernbane0,0 2. Infrastruktur buss3,7 3. Drift buss2,7 4. Vegtiltak3,4 5. Sykkel1,4 6. Gange0,2 7. Kollektivknutepunkt og pendlerparkering 0,9 8. Forberedende tiltak0,1 SUM alle tiltaksområder12,4

13 Tog og jernbane Ramme i adm. forslag 2016:0 kroner Togtilbud og jernbanetiltak finansieres av staten utenfor Buskerudbypakke 2. Togtilbud og jernbanetiltak er sentrale elementer i den helhetlige samferdselssatsingen og er dermed også viktig i Buskerudbypakke 2. Konkrete tiltak i Buskerudbypakke 2 som støtter oppunder statens jernbanesatsing ligger under andre tiltakspunkter i drøftingsgrunnlaget (eksempelvis knutepunktsutvikling)

14

15 Ramme i adm. forslag 2016:3,7 milliarder kroner Strekningstiltak og punkttiltak for å sikre bussen bedre fremkommelighet. Kollektivfelt i Rosenkrantzgata fra fylkeshuset til travbanen (forberedelse til bybane på hjul) Bidrag til bussprioritering fra Bragernes kollektivterminal til det nye sykehuset. Ny bru over elva mellom Mjøndalen og Krokstadelva. Infrastruktur buss

16

17 Ramme i adm. forslag 2016:2,6 milliarder kroner 100 prosent økning av busstilbud på sentrale ruter i alle fire kommunene før bompunktene settes i drift. Nye betalingsløsninger/oppgradering av billettsystemet, felles billett med NSB i Buskerudbyen og lavere priser/nye konsepter. Det er forutsatt at det økte busstilbudet kan delfinansieres med bompenger, slik det gjøres i Oslo og Trondheim. Drift buss

18

19 Ramme i drøftingsgrunnlaget:3,4 milliarder kroner Flere vegtiltak finansieres av staten utenom Buskerudbypakke 2. Tiltak i pakken omfatter: –Tilfartsvei vest, del 1: Øvre Sund bru – Sundland –Tilfartsvei vest, del 2: Sundland – E134 –Ny vei fra E134 til Konnerud –Ny Svelvikvei og vesentlig oppgradering av eksisterende vei –Fire felt i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate del 2 E134 Strømsåstunnelen fullfinansieres av staten, som en del av Buskerudbypakke 2. Veg

20

21 Deler av vegutbyggingen må lånefinansieres Mill krForsk. / lånFire første årNeste fire år Siste tre år 20162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032 Vegtiltak Tilfartsveg vest del 1750 2040230 Strømsåstunnelen1600RegP XXXXXX Tilfartsveg vest del 2 (kan klare 10-25% usikkerhet ved tydelig bestilling)1375RegP 15 2040400 500 Tilfart Konnerud380RegP 1030170 Ny Svelvikvei i ny trase525RegP 2540230 Fire felt i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate del II400RegP 1030120 SUM5030 All vegutbygging er foreslått gjennomført de ni første årene av bypakkeperioden. Dette påvirker kostnadsnivået i bypakken. … men det gir tidlig nytte for bilistene som betaler bompenger.

22 Nytt etter fremleggelsen av NTP (ikke innarbeidet) 50% av Strømsåstunellen 50% av ny Holmenbro Effekter av dette må innarbeides frem til ATM-møtet fredag.

23 Ramme i drøftingsgrunnlaget:1,6 milliarder kroner Realisere et sammenhengende sykkelveinettet i bybåndet fra Lier til Hokksund. Prioriterte sykkeltiltak i hver kommune, inkludert tiltak på strekninger i sykkelavstand fra Hokksund og Lierbyen. Tiltaksområdene sykkel og gange må ses i sammenheng, ettersom tiltak for syklende og gående ofte utføres som felles tiltak. Sykkel og gange

24

25 Ramme i drøftingsgrunnlaget:0,9 milliarder kroner Knutepunktsutvikling i Hokksund og Mjøndalen og på sikt på Lierstranda. Pendlerparkeringer i alle kommunene. Bidrag til mulig parkeringshus ved jernbanestasjonen i Mjøndalen og Drammen. Kollektivknutepunkter og pendlerparkering

26

27 Total kostnadsramme for Buskerudbypakke 2 KostnadsbærerKostnader (tall i mrd. kr.) Tiltaksportefølje12,4 Driftskostnader bomsystem0,7 Renteutgifter (5,5 %)1,2 Sum14,3

28 Alle må bidra - på samme måte som i andre byområder Buskerudbypakke 2 er et spleiselag mellom flere aktører: –Staten –Fylkeskommunen –Kommunen –Innbyggerne betaler bompenger når de kjører bil Hard konkurranse om statlige bevilgningen Ingen har fått vedtatt bypakker i Stortinget uten bompengefinansiering. Buskerudbyen er det eneste av de ni byområdene som ikke har noen trafikantbetaling i dag. Trondheim Tromsø Buskerudbyen Kristiansand Grenland Stavanger Nedre Glomma Oslo/Akershus Bergen

29 Finansiering av Buskerudbypakke 2 InntektskildeFinansiering (tall i mrd. kr.) Belønningsmidler fra staten1,5 Egenbidrag fra kommunene og fylkeskommunen 1,1 Egenbidrag MVA-kompensasjon1,1 Bompenger10,6 Sum14,3

30 Bomplasseringer –Kommunegrensene i bybåndet Lierstranda-Hokksund Drammen og Lier (ikke på E18, men på alle ramper til E18). Mellom Drammen og Svelvik (Rundtom og på ny Svelvikvei når den ferdigstilles) Mellom Drammen og Sande (ikke på E18, men på alle ramper til E18). Kommunegrensen mellom Drammen og Nedre Eiker. Kommunegrensen mellom Nedre Eiker og Øvre Eiker. –Mellom Drammen sentrum og Konnerud plasseres i øvre del, altså på oversiden av E134

31

32 Bomsystem Enveis bompengeinnkreving Timesregel (kun én betaling innenfor én time) Månedstak (Grense for hvor mange passeringer det må betales for, gratis utover dette antallet) Rabattordning (20% ved bruk av Autopassbrikke) Tidsdifferensierte satser Gratis for elbil

33 To alternativer takstsystemer Personbil utenom rush:31 kr –Ved bruk av Autopassbrikkeca. 25 kr Personbil i rush (07-09/15-17)47 kr –Ved bruk av Autopassbrikkeca 38 kr Samme inntektspotensial fra bompenger uten tidsdifferensierte satser, tilsier en fast bomtakst på 35 kroner. –Ved bruk av Autopassebrikke en fast bomtakst ligge på ca 28 kroner. Tunge kjørteøyer har dobbel takst og ingen rabatt.

34 Administrativt forslag til finansieringsmodell av Buskerudbypakke 2 Bompengeinntekter10,6 mrd. kroner Statlige belønningsmidler1,5 mrd. kroner Egenbidrag1,1 mrd. kroner –Fylkeskommunale og kommunale midler Egenbidrag1,1 mrd. kroner –MVA-kompensasjon Totalt inntektsramme14,3 mrd kroner. I tillegg kommer Strømsåstunnelen som er kostnadsberegnet til 1,6 mrd. kroner

35 Nødvendige beslutninger om finansiering

36 Politisk prosess 04.04. Felles fylkesutvalgs- og formannskapsmøte –Målet med den politiske behandlingen i mars og april er å komme fram til et felles grunnlag for et omforent forslag til Buskerudbypakke 2. Dette medfører at eventuelle forslag til endringer bør kunne diskuteres på møtet 4. april, og de må fremkomme før ATM-utvalgets møte 29. april. August – september –Det endelige forslaget til Buskerudbypakke 2 behandles i by- /kommunestyrene og fylkestinget i første møte etter sommerferien –Fylkestinget behandler saken til slutt. –Lokal enighet og likelydende vedtak er en forutsetning for stortingsbehandling av Buskerudbypakke 2.

37 Mål for prosessen Vedtak om Buskerudbypakke 2 i Stortinget før sommeren 2017… … og at tiltakene som ligger Buskerudbypakke 2, kan realiseres fra 2018.

38 Det vil si at det første som skjer i 2018 er dette:

39


Laste ned ppt "Administrativt forslag til Buskerudbypakke 2 ATM-rådet, 29. februar 2016 Innledning v/Georg N. Smedhus, leder av adm. styringsgruppe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google