Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunereform, og kommunesammenslåing Effekter på tjenester Jon Arve Hollekim Rådmann Inderøy kommune (til 01.09..) Prosjektleder Kommunereformen Inderøy.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunereform, og kommunesammenslåing Effekter på tjenester Jon Arve Hollekim Rådmann Inderøy kommune (til 01.09..) Prosjektleder Kommunereformen Inderøy."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunereform, og kommunesammenslåing Effekter på tjenester Jon Arve Hollekim Rådmann Inderøy kommune (til 01.09..) Prosjektleder Kommunereformen Inderøy og administrativt hovedansvarlig for kommunesammenslåingen Inderøy Mosvik

2 Foredraget Kommunereform i våre områder Kommunesammenslåingen Inderøy Mosvik Konsekvenser for økonomi og tjenester – generelt og spesielt

3 Foto: Gunnar Winther

4

5 Den Gyldne Omvei tar 8 minutter mer…. eller en dag, ei uke, en hel sommer, et helt liv… ?

6

7 Status Kommunereformarbeid Inderøy/Innherred Ivaretar utredningsansvaret Egen kommune og Inn-Trøndelagskommune skal utredes. Alternative sammenslåingsalternativer under vurdering. Avklares tidlig høst. Kommunestyret desember – avslutte eller forhandle konkrete alternativer ?

8

9 Inderøy og Mosvik – en frivillig sammenslåing

10 Utgangspunkt InderøyMosvik -5900 innbyggere 850 innbyggere -6 største kommune NT nest minst i NT -stabilt folketall fallende folketall -sentralt i Innherred mellom Innherred og Fosen -positiv arbeidsplassutvikling negativ arbeidsplassutvikl -tjenestesamarbeid Inn-Trønd tjenestesamarbeid Fosen -I Innherredssamarbeidet utenfor Innherredssamarb

11 Motivene – Mosvik Fallende folketall og konstant press på økonomien. (tross småkommunetilskudd og konsesjonskraft) 2008/2009 – konkrete behov for reduksjon i tjenestetilbud. Skolenedlegginger. Politisk resignasjon – styringsslitasje !? Behov for betydelig kjøp av tjenester og kommunesamarbeid - ressurskrevende. (Fosen) Liten innflytelse og tjenesteandel i Fosen-samarbeidet Leksvik hovedsamarbeidspartner – stor avstand. (3 mil) Små egne fagmiljøer. Habilitetsutfordringer – både politisk og administrativt !

12 Motivene – Inderøy: En - i folketall - mediankommune blir tross alt noe større og tydeligere i kommunelandskapet Bro mellom Innherred og Fosen En viss styrking av fagmiljøene Kulturelt fellesskap – felles historie. Felles ungdomsskole for eksempel 1962 – lansert som en aktuell sammenslåing ! Aldri aktuelt for Inderøy ikke å gå inn i dette prosjektet.

13

14 Des 2009Vedtak utredning 1723 Mosvik 1729 Inderøy Mars 2010 Intensjonsplan Mai 2010 Folkeavstemning Mosvik Juni 2010 Vedtak om sammenslåing m/ etablering av politiske og administrative styringsorganer. 14 prosjektgrupper November 2010 Kongelig resolusjon April 2011 – Enhetlig administrativ ledelse på enhetsnivå 01.01.2012 og fremtid 1756 Inderøy Inderøy 2020

15 Liten kommunesammenslåing !? Folketallsmessig – ja ! Prosessmessig – i en viss forstand like stor som andre ! Norske kommuner er generalistkommuner. Samtlige tjenesteområder må i prinsippet nyorganiseres, redimensjoneres og ”kvalitetssikres”. Sjekk Kommuneforlagets tjenestekatalog !!

16 Politisk styring av sammenslåingsprosessen Fellesnemnda Partssammensatt utvalg Fellesnemndas arbeidsutvalg Prosjektleder

17 Administrativ organisering

18 Utredning – hovedkonklusjon Fordeler samlet sett større enn ulemper Større fagmiljøer – økt rettsikkerhet, opprettholde tjenestenivå og kvalitet/kompetanse, mindre sårbarhet, redusert habilitetsproblematikk mv Kommunesammenslåing styrker evnen til å bedrive nærings- og befolkningsutvikling Fordeler samlet sett større enn ulemper Større fagmiljøer – økt rettsikkerhet, opprettholde tjenestenivå og kvalitet/kompetanse, mindre sårbarhet, redusert habilitetsproblematikk mv Kommunesammenslåing styrker evnen til å bedrive nærings- og befolkningsutvikling

19 Vi bygget nye Inderøy kommune ! Fra 1723 Mosvik og 1729 Inderøy til 1756 Inderøy (Virksomheten i tidligere kommuner overført til ny kommune etter reglene om virksomhetsoverdragelse. (med reservasjonsrett…!?) Fra et kommunesammenslåingsprosjekt til et tjenesteutviklingsprosjekt !

20 Hvorfor bygge ny kommune ? fordeler – ulemper ? Sikrer likeverdighet i gjennomføringsfasen og oppfølgningsfasen ? Understøtter fornyingsperspektivet utviklingsperspektivet ? Teknisk mer krevende

21 Intensjonsplanen Hovedmål: Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i hjertet av Innherred. Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne.

22 Intensjonsplan Innledning Mål for kommunesammenslåinga Kommunenavn og kommunevåpen Hva skal kommunesenteret inneholde? Prinsipper for organisering av den nye kommunen. Tjenesteenheter i Mosvik Ansatte Rådgivende folkeavstemning Innledning Mål for kommunesammenslåinga Kommunenavn og kommunevåpen Hva skal kommunesenteret inneholde? Prinsipper for organisering av den nye kommunen. Tjenesteenheter i Mosvik Ansatte Rådgivende folkeavstemning

23 Intensjonsplanen Delmål: Videreføre det beste i begge kommuner Sikre en demokratisk styring av den nye kommunen. Bredere faglig miljø. Attraktiv arbeidsplass Kostnadseffektive tjenester Attraktive bolig- og fritidsområder i hele kommunen Sikre gode oppvekstvilkår gjennom gode nærmiljø. Offensiv og samordna næringsutvikling og et rikt kulturliv Mosvik - sykehjem, skole, barnehage og servicekontor

24 Intensjonsplanen - stillingsgaranti En viktig målsetting med kommunesammenslåinga er en kompetent og effektiv tjenesteproduksjon med attraktive og utviklende arbeidsplasser for ansatte. Kommunestyrene gir garantier for at ingen ansatte skal sies opp som følge av prosessen. Eventuelt overtallige skal tilbys nye oppgaver i den nye kommunen. En forutsetning for flertall i folkeavstemningen ?

25 Ledere og stab Parallell organisering fra tidlig 2011 Rådmann og enhetsledere ansatt fra samme tidspunkt – dog slik at rådmennene i de to kommunene fungerte fram til årsskiftet Enhetsledere rapporterte til to rådmenn ut 2011 Utfordringer rundt byggingen av nye ledelses- og stabsstruktur

26 Virksomhetsoverdragelse. Medarbeidere. Lønn og betingelser Stillingsgarantien Nye arbeidskontrakter Lønnsmessige «tilpasninger» og utfordringer.

27 Overføring av personell til 1756 Inderøy Informasjons- og drøftingsmøte 07.01.11 - AML kap. 16-5 Forslag til detaljert prosess innplassering/tilsetting Fase I og II - drøfting med tillitsvalgte 28.01.11:  administrativ organisering  flere ønsker samme stilling – dublikater  stillingsbeskrivelser  kriterier for utvelgelse  kompensasjon for økt reisetid og avstand Kommunalsjef, rådgivere og enhetsledere på plass 15.februar 2011

28 Økonomi og økonomistyring Økonomisk styring – Investering og drift – Økonomiske «tilpasninger» Kjøp og salg i overgangsfasen Budsjett og økonomiplanlegging Økonomisk situasjon - epilog

29 Økonomiske strategier -Ta ut synergier så raskt som mulig -Disponere frigjorte midler og ekstraord inntekter til: -Investeringsfinansiering/nedbetaling gjeld -Samfunnsutvikling Inderøy 2020 - Vedlikehold, effektivisering og kompetanseutvikling av verdi verdi

30 Nedbemanning og utfordringer Strategien har vært og ta ut synergier. Uttak innenfor – administrasjon, helse og skole. Skole – i praksis tilpasninger til nye budsjettrammer for Mosvik skolen. Utfordringer - nedbemanning

31 Samfunnsmessige hensynKriterier Sum Tjenesteyting Kvalitet i tjenesteneTilstrekkelig kapasitet Effektiv bruk av samfunnets ressurserRelevant kompetanse LikeverdighetEffektiv tjenesteproduksjon Økonomisk soliditet Valgfrihet Myndighetsutøvelse RettssikkerhetTilstrekkelig kapasitet Relevant kompetanse Tilstrekkelig distanse Samfunnsutvikling Helhetlig ivaretakelse av areal og transportinteresser tilpasset klima og miljø Funksjonelle samfunnsutviklingsområder Tilrettelegging for positiv utvikling i samfunnetTilstrekkelig kapasitet Relevant kompetanse Demokratisk arena Betydningsfulle oppgaver og rammestyringHøy politisk deltakelse Lokal politisk styring Levende lokalt folkestyreLokal identitet Aktiv lokal politisk arenaBred oppgaveportefølge

32 Kvalitet i tjenester eller aktivitet i grendene ? Effekt på tjenester kan vel beskrives etter følgende dimensjoner: Volum Kvalitet Lokalisering – distribuert aktivitet

33 Tjenester – effekter

34 Etter to år..? Positiv befolkningsutvikling Det organisasjonsmessige klima godt. Gode resultater siste medarbeiderundersøkelse. Det politiske landskapet fremstår harmonisk og samarbeidsorientert. Den sterke samarbeidsviljen gjennom sammenslåingsprosessen vedvarer inn i første virkeår ! Knapt debatt om kommunesammenslåingen i ettertid Tatt ut rundt 7,5 mill. kroner (+/-) i synergieffekt. (normert potensiale 16 mill. kroner) Naturlig avgang en mulig utfordring ! Har gått raskere enn egentlig forventet

35 Kritiske suksessfaktorer Gode ledelsesrelasjoner – romslig lederskap – politisk og administrativt! Den største enheten må gi noe ! Hvor mye ? Involver organisasjonene – en gang for mye ! Bruk sammenslåingspenger på kultur – støtte til små og store kulturprosjekter Finn et stort rundt møtebord til å diskutere intensjonsplaner ……!

36 Hovedbilde økonomimulighet eller utfordring

37 Kommunesammenslåingens økonomi generelt Om inntektssystemets konserverende effekt – undervurdert Men også de egentlige potensialer i overgangsfinansiering og reformstøtte: – 300 millioner kroner – pluss renter …

38 Foto: Torunn Sandstad Næss

39

40 Kostnadskompensasjon - sammenslåingsprosjektet Søknad:19,7 mill. kroner. Fikk:15,0 mill. kroner. Vi holdt budsjettet !! Ingen infrastrukturtilskudd – ingen gulrotpenger ! «Statens finansielle gevinst» – nåverdi bortfall inndelingstilskudd fra år 20 i størrrelsesorden 100 mill. kroner !?

41 Inderøy – en del av en felles bo og arbeidsmarkedsregion i Inntrøndelag/Innherred Inderøy 6700 innbyggere - av ca 60000 innbyggere – innenfor reiseradius på 30 minutter. Variert næring – betydelig industri Høyskolen i Nord-Trøndelag Offentlig administrasjon Sykehuset Levanger. Landbrukskommuner E6 og Trondheim Lufthavn Timestog Trondheim Steinkjer Inderøy - Straumen Innherred Samkommune Inntrøndelagsregionen Fosen

42

43 Gjennomgangen Kommunenes plassering – rammebetingelser, samfunnsutvikling Sammenslåingsbeslutningen i lys av objektive og subjektive betraktninger Telemarksforsknings antagelser om effekter Intensjonsplanen og den politiske avtalen Prosjekt og prosjektgjennomføring Kommunesammenslåingens økonomiske rammebetingelser og utsikter Anbefalinger !?

44

45 Inderøyningen 12.september 2008

46 Kommunestyret 16.desember 2009..sier opp Fosen

47 Uansett urealistisk – med endret struktur ! Inndelingstilskuddet i 2013 16,7 mill Telemarksforsknings anslag: 19 mill. kr Telemarksforskning – Beregninger besparelser ? Intensjonsplanen gir maks. 10 mill. kr !? Hvordan løser vi dette ?

48

49 En innbyggerundersøkelse

50

51

52 Folkeavstemning Mosvik Rådgivende folkeavstemming 30.- 31.mai 2010 JA: 295 stemmer 58 % Nei: 214 stemmer 42 % 3 blanke stemmer Frammøte ved folkeavstemmingen: 76,5 %

53 Vedtak i statsråd 5.november 2010: ” Med hjemmel i lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser av 15. juni 2001 (inndelingslova), vedtar Kongen sammenslåing av Mosvik kommune og Inderøy kommune i Nord- Trøndelag fylke med virkning fra 1. januar 2012. Navnet på den nye kommunen skal være Inderøy kommune. Det fastsettes bestemmelser og gjøres unntak fra valglov, kommunelov og enkelte særlover i samsvar med vedlagte forslag.”

54 Vedtak i statsråd 5.november 2010: (vedlegg) ”I § 2 om soner for arbeidsgiveravgift i Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for årene 2012 og 2013 vil det måtte gjøres en presisering, slik at gjeldende satser for arbeidsgiveravgift kan opprettholdes i de geografiske områdene som i dag utgjøres av henholdsvis Mosvik og Inderøy kommuner. ” ”Det gjøres unntak fra lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) § 13, slik at det kan vedtas ulik skattesats i en overgangsperiode fram til og med 2013.”

55 Innbyggerundersøkelsen – 2012 – tendenser ? SnittMosvik Deltakelse37 %31 % Tillit4,3 (4,5)4,0

56 Utviklingen i antall eldre - unge

57 Fremtidige utfordringer. Ivareta den gode motivasjonen – Inderøy 2020 satsningen Forberede en fremtid hvor Mosvik som sted må finne sin naturlige plass i kommunefellesskapet – på linje med andre grender ! Dokumentere at kommunesammenslåingen var et gode – også for Mosvik – i alle fall for det samlede kommunefellesskap !?

58 Vedtak i Kommunestyret - 10.12.2014 Det arbeides videre med kommunereformen ut fra en framdriftsplan med endelig beslutning våren 2016. Utredning på konseptnivå for alternativene «Inderøy kommune» som egen kommune og «Kommune Inn-Trøndelag» (4–K med Verran, Snåsa, Steinkjer og Inderøy) basert på dagens regionsamarbeid kan igangsettes så langt det er formålstjenlig. Nærmere mandat som grunnlag for eventuell endelig utredningsbeslutning, behandles og konkluderes i kommunestyret i marsmøtet. Før kommunestyrets behandling i mars bør det på konseptnivå vurderes alternative eller supplerende løsninger til 4- K slik: Kommune Inn-Trøndelag (4-K alternativet) med Verdal/Leksvik/Namdalseid. Inn-Trøndelags/Innherredskommunen. En større kommunekonstruksjon på Innherred som også inkluderer Levanger/Frosta. Kommune «Inderøy – med en eller flere av Verdal/Levanger/Frosta


Laste ned ppt "Kommunereform, og kommunesammenslåing Effekter på tjenester Jon Arve Hollekim Rådmann Inderøy kommune (til 01.09..) Prosjektleder Kommunereformen Inderøy."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google