Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOLKEMØTE VELKOMMEN Til folkemøte om Kommunereform.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOLKEMØTE VELKOMMEN Til folkemøte om Kommunereform."— Utskrift av presentasjonen:

1 FOLKEMØTE VELKOMMEN Til folkemøte om Kommunereform

2 Hva er gjort til nå? To utredninger Glåmdalsregionen: 7 kommuner Sørøsterdalsregionen: Våler-Elverum-Åmot En innbyggerundersøkelse i Glåmdalsregionen.

3 Våler kommunes vedtak Det er fattet to vedtak om kommunereform i Våler. Det siste vedtaket fra desember 2015 sier:

4 Våler kommunes vedtak Det første: 18.November 2013:

5 Nabopratene Naboprat med GRUE:18.feb og 16.mar 2016 Solør alternativet ble diskutert. Grue var tydelig på at de ønsket å stå alene og at Kongsvinger var alternativ 2. Kommunestyret i Grue har fattet følgende vedtak 23.mai 2016:

6 Nabopratene Naboprat med ÅSNES:21.des 2015, 18.feb og 16.mar 2016 Solør alternativet med og uten Grue ble diskutert. Åsnes ønsket ikke i utgangspunktet å være initiativtaker til arbeidet med intensjonsavtale. Men dette endret seg og de har invitert Våler til samtale om å utarbeide en avtale. Aller helst vil de ha med Grue. Men det synes vanskelig å få med både Våler og Grue samtidig. Kommunestyret i ÅSNES har følgende vedtak 25.jan 2016:

7 Nabopratene Naboprat med ELVERUM:21.des 2015, 7.mar og17.mar 2016 Til møte den 7.mars hadde Elverum utelukket Åsnes. I møte 17.mars ble det klart at Elverum ikke ville gå videre med Våler og en intensjonsavtale var uaktuelt. Innbyggerundersøkelsen i mai kan selvsagt ha et slikt resultat at Elverum vil komme tilbake. Kommunestyret i Elverum har følgende vedtak 27.jan 2016:

8 Nabopratene Naboprat med ELVERUM:21.des 2015, 7.mar og17.mar 2016 Elverum har sagt fra at de ikke deler Våler rådmannens syn på resultatet av siste møte. De hadde forventninger til at Våler sine delegater var mere ening i sitt syn på valg, og det var en av grunnen til at de ikke så hensikt til å fortsette.

9 STATUS Åsnes har invitert Våler til å skrive en intensjonsavtale. Våler behandler forespørselen fra Åsnes den 30.mai Å stå alene vil bety en reduksjon i statlige overføringer på ca 3,6 millioner fra og med 2017. Folkeavstemming avgjøres i kommunestyret mandag 30.mai Spørreundersøkelse i perioden 3-10.juni

10 Hvor finner jeg….? Hvis du vil lese mer…. Så kan du begynne her.

11 Økonomi ved å stå alene Kommunaldepartementets egne beregninger

12 Økonomi ved å stå alene Side 61 i høringen

13 Økonomi ved å stå alene Endringene er med utgangspunkt i dagens rammetilskudd. Dersom mange kommuner slår seg sammen – hvordan finansieres dette i statsbudsjettet. Redusert innbyggertilskudd, eller økt kommuneramme?

14 Økonomi ved å stå alene Hvor mye er 3,6 millioner ? Alternativer å sammenligne med: All politikk og tilsyn :ca 4 millioner Vålbyen barnehage:ca 5 millioner Sosialhjelp:ca 4 millioner Hele kulturbudsjettet:ca 4 milloner Rådmannskontoret:ca 2,5 million Nordhagen skole:ca 8 millioner

15 Utfordrende å stå alene Svakheter ved å stå alene Små fagmiljøer Lavt folketall – liten «kjøttvekt» Variasjon i tjenestetilbudene Alle investeringer oppleves som store: Vann, skole, basseng, aktivitetshus Sårbare for uforutsette hendelser Kapasitetsutfordringer Politisk detaljfokus – Mindre overordnet politikk. Store naboer rekrutterer de beste fra oss Mye kommunesamarbeid – styring og organisering av disse? Trusler ved å stå alene Reduserte statlige overføringer Mindre attraktive for ny arbeidskraft Eldrebølgen – Færre innbyggere 20-44 år – Flere over 80 år. Svikt i tjenesteleveransene Ny oppgaver en ikke klarer å løse

16 Fordeler å stå alene Fordeler ved å være egen kommune Lokale offentlige arbeidsplasser - og flere. Administrative tjenester nærmere innbyggerne Breddekunnskap hos ansatte. Politiske beslutninger tettere på innbyggerne Større innbyggerengasjement Kortere reiseavstander politikere/ansatte Lettere for utkantene å bli hørt Styrer egen økonomi og tjenester Kan beholde redusert arbeidsgiveravgift

17 Hvorfor kommunereform? Er det et behov for stat, storting og sentrale myndigheter? I dag er 428 kommuner som roper på «han stat» Det er mange å forholde seg til. Er det en sentral fordel med færre kommuner? Kan sentrale myndigheter bli mere effektive pga. færre kommuner? Blir det lettere å bli hørt?

18 Hvorfor kommunereform? Samfunnsutvikling ? Bedre veier, transport, kommunikasjon Digitalisering Fysisk nærhet til kommunen var viktigere før. Skal det brukes penger på nærhet eller er det annet som er viktigere?

19 Hvorfor kommunereform? Kommunene må bli mer effektive Det blir flere eldre og færre i arbeidsfør alderen. De i jobb må handtere flere brukere i årene som kommer. Spesialisering kan det løse noe av utfordringene?

20 Hvorfor kommunereform? Kommunesamarbeid VS kommunesammenslåing Ca. 50 samarbeid med andre kommuner. Krever mye adm. og politisk deltagelse. Mister oversikt, styring og kontroll. Mange samarbeid er et «sykdomssignal» Kommunen klarer ikke oppgaven selv?

21 Hvorfor kommunereform? Ideal størrelse er 15-20.000 innbyggere De som har forsket på kommunestørrelse viser til: Stordriftsfordelene er oppnådd ved ca 20.000 innbyggere. Men dette gjelder for dagens kommuner – Nye kommuner vil se annerledes ut enn dagens kommuner. Vil det påvirke den ideelle størrelsen på kommunen? Våler – Elverum = 24.000 Våler – Åsnes= 11.000

22 Hva kan Våler vedta? Våler kommune står fritt til å vedta hva de vil uavhengig hva de andre kommuner vedtar. Nabokommunene må ikke ha samme vedtak. Det blir opp til fylkesmannen å «sortere» i de vedtak som gjøres i de 22 Hedmarkskommunene. Stortinget kan overprøve kommunene og fylkesmannen. Det er bare stortinget som kan bruke tvang. Frivillig sammenslåing bestemmes av kongen i statsråd.

23 KST må ta stilling til: 1.Ønsker Våler å danne ny kommune med noen andre? 2.Dersom en ønsker å danne ny kommune eller blir tvunget, hvem skal den andre kommunene være. Begge spørsmål må besvares. Kommunestyret kan mene noe annet enn innbyggerne. Begge deler sendes fylkesmann før 1.oktober.

24 Rådmannens innstilling Forslag til vedtak: Våler kommune ønsker å danne en ny kommune sammen med Åsnes. Den nye kommunen bør ha kommunesamarbeidene lokalisert nordover. Våler ønsker derfor å markere dette før en sammenslåingen finner sted ved å endre regiontilhørigheten fra Glåmdalsregionen til Sør- Østerdalsregionen.

25 Rådmannens innstilling Forslag til vedtak: Våler sier ja til Åsnes om å fremforhandle en intensjonsavtale mellom kun Åsnes og Våler. En overordnet intensjonsavtalen må inneholde følgende: Den nye kommune skal tilhøre regionen nordover (dagens Sør-Østerdal). Den nye kommune skal jobbe for at kommunesamarbeid skjer nordover. Ny kommune skal overta alle fast ansatte. Nedbemanning skal skje som naturlig avgang.

26 Hva mener ansatte? Hvordan få frem meningen til ansatte? Svare på mail, questback, papiravstemming eller annen måte. Hva skal de spørres om? Det som er mulig å få til eller alle alternativer? Hvor mange spørsmål? Når skal de spørres? Før eller etter kommunestyrevedtaket?

27 Møte for ansatte Møteplan ansattmøte: 12.00/18.00Rådmann ønsker velkommen. 12.15/18.15Rådmann. Presentasjon av status, nabosamtaler og økonomi. 13.00/19.00Informasjon om ansatt undersøkelse – på nett. 13.15/19.15Pause – Enkel servering 13.30/19.30Hvordan blir det i en ny kommune for de ansatte? – Er alt uklart? 14.15/20.15Spørsmål fra salen. 15.00/21.00Slutt. 31.Mai

28 Ansatte -undersøkelse Spørsmål: 1) For eller imot kommunesammenslåing med annen kommune? 2) Dersom det blir kommunesammenslåing – hva er beste alternativ: a) Våler-Elverum, b) Våler–Åsnes, c) Våler–Åsnes–Elverum, d) Våler–Åsnes–Grue 3) Dersom eneste alternativ til å være egen kommune blir Våler-Åsnes. Vil du si ja eller nei til ny kommune Våler-Åsnes? Spørsmålene er avklart med hovedtillitsvalgte. Spørreundersøkelse for ansatte Internett 1-10.juni

29 Innbyggerhøringer Folkeavstemming (Frammøte) Egenrekruttering. Engasjement avgjør hvem som deltar. Meningen til de mest engasjerte blir avgjørende. Ungdom har mindre engasjement – Skal de telle minst? Ildsjeler har mest engasjement – Skal deres mening veie tyngst? Spørsmålet må være enkelt – JA eller NEI …… eller skal det være mulig å velge mellom mange alternativer?

30 Innbyggerhøringer Veien til folkeavstemming: 1.Kommunestyret avgjør 30.mai. 2.Det bør lages en intensjonsavtale med en eller flere kommuner. 3.Avtalen lages av politikere, administrasjon og tillitsvalgte. 4.Intensjonsavtale vedtas av formannskap og kommunestyret. 5.Avtalen trykkes opp og sendes ut til alle husstander i kommunen. 6.Manntallslister lages – Valglokaler organiseres – Stemmesedler trykkes – Osv. 7.Folkeavstemming 19.september. Resultatet må være mulig å gjennomføre

31 Innbyggerhøringer Innbyggerundersøkelse (Telefon) Nøytral – Kan ikke påvirke hvem som deltar. De med mindre/lavt engasjement deltar også. Må ha telefon (Fast eller mobil). Det gjøres inntil 10 forsøk på å nå deg. Spørsmålene kan være mere detaljerte – også for detaljert. November 2015 - 300 fullførte intervju.Detaljert 3-10. Juni 2016- 700 fullførte intervju. 2 spm.

32 Spørreundersøkelse Målet er å oppnå 700 fullførte intervjuer. 3-10.juni

33 Spørreundersøkelse 3-10.juni SPM. 1 Våler kommune vurderer om kommunen skal slå seg sammen med én eller flere andre kommuner. Er du for eller imot en sammenslåing? 1.For 2.Mot SPM.2 Dersom det uansett blir bestemt at Våler kommune skal slå seg sammen med én eller flere kommuner, hvilket av følgende fire alternativer foretrekker du da? Jeg ber deg rangere de fire alternativ, der 1 = det alternativet du foretrekker og 2 = nest beste alternativ osv. A.Våler og Elverum B.Våler, Elverum og Åsnes C.Våler og Åsnes D.Våler, Åsnes og Grue SPM.3 Registrer kjønn SPM.4 Registrer alder

34 Hva mener innbyggerne? Innbyggerundersøkelse utført i november 2015

35 Hva mener innbyggerne? ….

36

37

38 Antall svar pr. 27.mai: Våler:151 Åsnes:466 Grue:361

39 Oppsummering Løsning ved å stå alene: Flere kommunale samarbeid, økt eiendomsskatt og noe reduksjon i tjenestene. Fordelingen mellom disse tre blir en politisk/økonomisk utfordring. Løsning ved å gå sammen: Reduksjon i kommunale årsverk, reduserte administrative kostnader pr innbygger, endring av kommuneadministrasjon (plassering og størrelse), økte rammeoverføring i de første 15 årene, Økt arbeidsgiveravgift?, bygge en helt ny kommune-organisasjon.


Laste ned ppt "FOLKEMØTE VELKOMMEN Til folkemøte om Kommunereform."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google