Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Representantskapsmøte Fagforbundet Sogn og Fjordane Anders Austrheim, fylkesansvarleg Sogn og Fjordane.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Representantskapsmøte Fagforbundet Sogn og Fjordane Anders Austrheim, fylkesansvarleg Sogn og Fjordane."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Representantskapsmøte Fagforbundet Sogn og Fjordane Anders Austrheim, fylkesansvarleg Sogn og Fjordane

2 Pensjonsordningen for folkevalgte Barcelona 2005 Orientering om pensjon og KLP Litt om selskapet KLP Hvilke pensjonsretter har deres medlemmer? Ny folketrygd, pensjonsreform Konkrete spørsmål/problemstillinger om pensjon

3 3 Fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 for å sørge for effektive pensjonsordninger for kommuneansatte. I dag: –195 milliarder kroner i forvaltningskapital –650 ansatte Kunder og eiere: –Om lag 2 300 bedrifter –333 kommuner og fylkeskommuner –30 av 32 helseforetak 292 000 yrkesaktive medlemmer 140 000 pensjonister 111 000 med rettigheter fra tidligere arbeidsforhold (oppsatte)

4 4 Markedsandeler kommunal tjenestepensjon *Inkl. Oslo PensjonsforsikringKilde: FNH (Forsikringsfond 2006)

5 5 Det gjensidige selskap - KLP Kundene eier selskapet Kundene påvirker selskapets utvikling og strategi All verdiskapning kommer kundene til gode, ingen pensjonskroner forsvinner ut av selskapet til eksterne eiere i form av utbytte. Effektiv modell og stordriftsfordeler gir markedets laveste kostnader

6 6 Selskapenes største eiere KLPs største eiere: Helseforetak 30% Kommuner 40% Fylkeskommuner 15% Bedrifter, offentlig tilknytning 15% Vitals største eier er DNB Nor ASA 100% DNB Nors største eiere: JP Morgan Chase Bank State Street Bank Nærings og handelsdep Sparebankstiftelsen DNB Folketrygdfondet Utenlandsandel 38,5% Storebrands største eiere: State Street Bank Dresdner Bank AG Arion Custody JP Morgan Chase Bank Folketrygdfondet Utenlandsandel 70,6%

7 7 Hvilke fordeler har dere som eier av KLP? Kundene styrer KLP, og velger sine representanter Eierne og kundene har dermed sammenfallende interesser Alt overskudd forblir hos kundene som også er eierne. 5,1 milliarder kroner i 2007 (5 milliarder i 2006) KLP er Norges største interkommunale samarbeid og gir høyest verdiskapning for dere

8 8 Det lønner seg å eie Alt overskudd tilfaller kommunen i KLP Hos våre konkurrenter forsvinner minimum 0,4 % av pensjonsfondet til eksterne aksjonærar som utbytte hvert år I en gjennomsnittskommune i Sogn og Fjordane med rundt 100 millioner i pensjonsfond vil det alternativt forsvinne ca kr. 400 000 i utbytte til private aksjonærar pr. år Eierverdiene er brukt opp i betaling til aksjonærer (leie) innen 6 – 7 år

9 9 Hva skiller pensjonssparing fra forsikring? Sparing til fremtidige pensjoner Kostnader Forsikring Kostnader Forsikring Pensjon Forsikring F.eks: Bilforsikring

10 10 VI BRYR OSS… Etiske regler for investeringer ”Barn i faresonen” - Samarbeidsprosjekt med Blå Kors HMS-satsing sammen med kundene Samarbeid med Trygdeetatens arbeidslivssenter Arbeidsmiljøpris Årlig arbeidsmiljøkonferanse Ulike samfunnsnyttige prosjekt/ utredninger

11 11

12 12 Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Folketrygd (NAV) Kollektiv pensjonsforsikring

13 13 Hva sikres gjennom dagens pensjonsordning? Alderspensjon AFP Uførepensjon Ved sykdom Barnepensjon Etterlattepensjon Til gjenlevende ektefelle Til barn

14 14 Hvem omfattes av pensjonsordningen? Fast ansatte: Før 1974: Forskjellige regler for hver arbeidsgiver 1974 – 1978: Minstekrav på 18 t pr uke 1978 – 1987: Minstekrav på 15 t pr uke 1987 – 1999: Minstekrav på 14 t pr uke 1999 - dd: 14 t pr uke, men ekstratimer skal også telle Midlertidige ansatte: 1974 – 1986: Meldes inn etter 1 år i stillingen som fylte minstekravet 1986 – 1999: Meldes inn etter 6 mnd sammenhengende stilling s om fylte minstekravet, med tilbakevirkende kraft. 1999 - dd : Alle ansatte meldes inn når de har arbeidet 168 t i løpet av et kvartal

15 15 Særtrekk i den offentlige tjenestepensjonsordningen: Fleksibel pensjonsalder Overføringsavtale Bruttogaranti (for samlet pensjon) Livsvarige ytelser, for alder og etterlattepensjon G-regulering av pensjoner og oppsatte rettigheter

16 16 Folketrygden + tjenestepensjon Kollektiv tjenestepensjon 0 10 20 30 40 50 60 70 3456789101112 Pensjon frå Folketrygden Pensjonsnivået utgjør 66% av pensjonsgrunnlaget Bruttogaranti Lønn i antall G

17 17 Alderspensjon fra KLP Den alminnelige aldersgrensen er 70 år Særaldersgrenser: 60 år og 65 år Når stillingen er spesielt fysisk eller psykisk belastende Dersom det settes spesielle krav til stillingsinnehaveren Folketrygdens pensjonsalder 67 år

18 18 Alderspensjonens størrelse er avhengig av: LØNN ( pensjonsgrunnlag ) Sluttlønn i 100% stilling GJENNOMSNITTLIG DELTID De 30 ”beste år” (år med høyest deltid) MEDLEMSTID 30 års medlemstid = full opptjening

19 19 Pensjonsgivende tjenestetid 30 års medlemstid = full pensjon Den tiden du har vært medlem av pensjonsordningen i KLP + medlemskap i andre pensjonsordninger under overføringsavtalen, som eksempelvis Statens Pensjonskasse.

20 20

21 21 Avtalefestet pensjon (AFP) Ordning som gir de fleste som har vært i arbeid frem til 62 år rett til pensjon Må ha rett til AFP i medhold av hovedtariffavtale Må være i lønnet arbeid frem til uttakstidspunktet 3 års sammenhengende ansettelse i offentlig sektor i minst: - 20% stilling - årsinntekt > 1G (66.812) Fylle kravene til AFP i privat sektor (folketrygdkrav)

22 22 AFP ved 62 - 63 - 64 år Pensjonens størrelse avhenger av den enkeltes opptjening i folketrygden Når en folketrygdberegnet AFP beregnes fremskrives det en opptjening i folketrygden til 67 år. Det beløp man da ville ha fått fra folketrygden + et AFP tillegg på kr 20 400 pr år utgjør 100% AFP Ingen fribeløp Toleransebeløp kr. 15.000,- (OBS! all pensjonsgivende inntekt i folketrygden vurderes opp mot denne grensen)

23 23 Lønn 300.000 60656770 Folketrygd AFP AFP-tillegg AFP = Folketrygd ved arbeid til fylte 67 år + 20.400 Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg 62 Avtalefestet pensjon (AFP)

24 24 Lønn 300.000 606265 67 Folketr. + KLP AFP AFP-tillegg KLP Fra 65 år: Som fra 62 år, eller 66% pensjon Avtalefestet pensjon (AFP)

25 25

26 26 Uføre-/attføringspensjon Etter ett års sykemelding/opphør av sykepengerett Ingen nedre grense for uførhet Medlemstid frem til aldersgrensen Beregnes som en alderspensjon

27 27 Lønn 300.000 Folketrygd 150.000 KLP 48.000 Full opptjening 2 barn under 18 år Barnetillegg 39.600 Kr 237.600 Utgjør 79 % av tidligere lønn Uførepensjons (100%)

28 28 Etterlattepensjon Ektefellepensjon Enke/enkemann Registrert partner Fraskilt ektefelle kan ha rett Barnepensjon til barn under 20år Samboer har IKKE rett til etterlattepensjon

29 29 Regler for etterlattepensjon fra 1.1.2001 Nettopensjoner Ektefellepensjon 9% av pensjonsgrunnlaget Skal ikke reduseres pga. ervervsinntekt Barnepensjon 15% av pensjonsgrunnlaget for hvert barn Utbetales ut den måneden barnet fyller 20 år

30 30

31 31 Dagens Folketrygd Grunnpensjon Uavhengig av inntekt – avhengig av sivil status Tilleggspensjon Avhengig av inntekt – uavhengig av sivil status Særtillegg Uavhengig av inntekt – avhengig av sivil status

32 32 Full tilleggspensjon = 40 år med inntekt over 1G, kr 66 812 Poengtall = Arbeidsinntekt - G G Gjennomsnitt av de 20 beste poengårene benyttes ved beregning av tilleggspensjon

33 33 Folketrygden Du blir minstepensjonist når tilleggspensjonen er mindre enn særtillegget. u/Em/E Grunnpensjonkr 66 812kr 56 790 Særtilleggkr 53 008 kr 49 441 Folketrygdkr 119 820kr 106 231

34 34 1964 2010 Levealder 75 år Levealder 85 år Pensjonist 20 år 25 år 35 år 25 år 45 år 10 år Yrkesaktiv Utdanning Yrkesaktiv Pensjonist Utdanning Pensjonsdilemmaet

35 35 Demografisk og økonomisk bakteppe Da Folketrygden ble innført sto det 5 yrkesaktive bak hver pensjonist. I dag er vi 3 yrkesaktive bak hver pensjonist. I morgen (2030) er vi kun to. Pensjonene vil legge beslag på 20 % av BNP i løp av noen ti-år (med dagens system) Petroleumsfondet er på rundt 2 000 mrd. Dagens yrkesaktive har samlet 3 800 mrd ”til gode” i Folketrygden

36 36 Folketrygden etter 2010 - Hovedpunkter Folketrygdpensjon fra 62 år Justering i forhold til levealder (delingstall) Endret regulering, lavere enn den lønnsjusterte pensjon i dag Alt man har tjent teller med (alleårs regel)

37 37 Fleksibel alderspensjon Pensjonen kan tas ut tidlig mot avkortning, eller sent mot tillegg Tidligpensjon fra 62 år –Pensjonsstørrelsen skal reflektere forventet antall år som pensjonist –Ingen avkortning mot inntekt AFP videreføres og tilpasses for ”sliterne”….. Fleksibelt uttak gjennomføres fra 2010

38 38 62 år 67 år Folketrygd hvis uttak fra 67 år Prinsippskisse lønn og pensjon Lønn Folketrygd fra uttak v/62 år Offentlig tjenestepensjon 65 år Opptjent folketrygd 62 – 67 år

39 39 Hva vil KLP bety for kommunene i fremtiden ? Økonomisk gunstig Konkurransedyktig på avkastning Laveste driftskostnader Kompetanse / service Snart 60 års erfaring! Bransjens største fagmiljø innen kommunal tjenestepensjon KLP leverer trygge pensjonstjenester Sikrer at det er satt av nok på fond til fremtidige pensjonsforpliktelser Riktig pensjon til rett tid En total pensjonsleverandør Bidrar til positive rammebetingelser

40 40 Service og oppfølging, AnsvarligNavnTelefonEpost Kundeansvarlig og kontaktperson for arbeidsgiver/medlemmar Anders Austrheim55 54 85 75 41 85 87 49 anders.austrheim@klp.no Kundeansvarlig på pensjon Espen Garmannslund 55 54 70 58espen.garmannslund@klp.no Kundeservice pensjonsavdelingen/ Kundesenter55 54 85 00kundesenteret@klp.no Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "1 Representantskapsmøte Fagforbundet Sogn og Fjordane Anders Austrheim, fylkesansvarleg Sogn og Fjordane."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google