Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenestepensjon i privat sektor Forsvar Offentlig Pensjon Oslo 18/9 – 2012 Stein Stugu.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenestepensjon i privat sektor Forsvar Offentlig Pensjon Oslo 18/9 – 2012 Stein Stugu."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenestepensjon i privat sektor Forsvar Offentlig Pensjon Oslo 18/9 – 2012 Stein Stugu

2 Tjenestepensjon 1.Innskuddspensjon 2.Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) 3.Ytelsespensjon

3 Innskuddspensjon - illustrasjon Innskuddet defineres - pensjonen er avhengig av: • antall innbetalinger • størrelsen på innbetalingene • avkastningen man oppnår frem til pensjonsalder Kapital ved pensjonsalder Pensjon 67 år Innskudd Avkastning

4 Innskuddspensjon •Innskuddspensjon, maksimale innskudd –5 % av lønn mellom 1 G (82 122) og 6 G (492 732) –8 % av lønn mellom 6 G og 12 G (985 464) •OTP: –2 % av lønn mellom 1 G og 12 G –Innskudd hvis ufør – men ingen tillegg til uførepensjon • I praksis ren sparing

5 Beregning av innskudd G % 2 4 6 8 123456789101112 5% 8 % 1G = kr 72 881 6G = kr 437 286 12G = kr 874 572 Obligatorisk tjenestepensjon Tilsv.

6 Eksempel på profiler innskuddspensjon (Storebrand) Renter Forhåndsdefinerte fondsporteføljer Renter 20 % aksjer 50 % aksjer De ansatte plasseres normalt i moderat 50 ved oppstart… 80 % aksjer Bank ForsiktigModeratOffensiv

7 Utfallsrom er basert på 95% konfidensnivå, normalfordelt avkastning Langsiktig forventning 5,8 % 7,0 % 8,0 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Forsiktig Pensjon Balansert Pensjon Offensiv Pensjon Aksjer = risiko = høyere forventet avkastning på sikt Pensjonssparing er langsiktig – pengene kan først tas ut ved pensjonsalder Avkastning og risiko på kort sikt – utfallsrom 1 år

8 Antall forsikrede - innskuddspensjon Kilde: Finansnæringens Fellesorganisasjon

9 Innskuddsnivå - maks (Finansnæringens fellesorganisasjon)

10 Ytelsespensjon – prinsipp i dag • Ytelsespensjon fyller ofte opp til 66 % av lønn – men kan være alt fra 52 til 70 % • Privat sektor – folketrygd brukes bare for teknisk å beregne pensjon (annerledes i offentlig sektor – bruttogaranti) 3 G 4 G 5 G 6 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 G 12 G

11 Antall forsikrede etter lov om foretakspensjon Kilde: Finansnæringens Fellesorganisasjon I tillegg ca. 68 000 i private pensjonskasser (2010, Kilde Fafo, Geir Veland)

12 Ytelsespensjon • Sluttlønn bestemmer pensjonsnivå • Arbeidsgiver må dekke opp hvis dårlig avkasting • Har vanligvis med dekning for uførepensjon • Reguleres dårligere enn folketrygd og AFP og offentlig tjenestepensjon

13 Ytelsespensjon eksempel • 66 % av lønn, fratrekk for beregnet (gammel) folketrygd • Beregnes med ¾ G eller 1 G som grunnpensjon – gir stor forskjell • Uførepensjon gjerne samme nivå • Fortsatt innbetaling til alderspensjon ved uførhet • Ektefellepensjon, eks. 55 % av beregnet alderspensjon

14 Ytelsespensjon i privat sektor - nivå Kilde: Banlovkommisjonen;2008, FAFO, Geir Veland

15 Kraftig avkorting av privat ytelsespensjon ved tidlig uttak UttaksalderAvkorting, lønnsstigning 0Avkorting, lønnsstigning 3,5 % 62- 36,1- 46,2 63- 30,3- 39,3 64- 23,9- 31,3 65- 16,7- 22,3 66- 8,8- 11,9 670 (67 483)0 (80 148) • Lønn 400 000 • Kvinne (mann ville gitt kraftigere avkorting) • Full opptjening • Hentet fra vedlegg til banklovkommisjonen

16 Offentlig tjenestepensjon medlemmer (Kilde: Prop 107 L (2009-10)

17 Tillegg • Lønn, livsløp • Forventa yrkesaktivitet • Heltid og deltid • Forventa levealder

18 Kilde: St.meld 5 (2005-06)

19

20 Når blir en ufør? Andel uførepensjonister etter kjønn og alder, NAV 31/3 - 2011

21 Heltid og deltid, (SSB lønnsstatistikk 2011)

22 Forventet levealder, menn (SSB 1996 – 2000) YrkeLevealder Prester81,0 Universitets og høyskolelærer80,7 Høyere funksjonær78,9 Postbud76,6 Ufaglært arbeider/fisker74,0 Truckkjørere72,8 Kokker71,1 Yrkespassive67,1

23 Forventet levealder, kvinner (SSB 1996 – 2000) YrkeLevealder Fysioterapeut84,9 Lektor, adjunkt84,2 Sykepleiere83,2 Butikkekspeditører81,9 Renholdere80,5 Yrkespassive80,1 Kokker79,7 Jern og metallarbeidere78,6

24 Levealder – Sverige Andel som kan regne med å bli mer enn 80 (58 år i 1990, Kilde Fri Fagbevegelse ) • Truckfører50,3 • Speditør51,2 • Plastvarearbeider54,8 • Lagerarbeider60,6 • Snitt 71,6 • Bankansatte77,7 • Lærer80,0 • Sykepleiere83,4 • Purser, flyvert84,9


Laste ned ppt "Tjenestepensjon i privat sektor Forsvar Offentlig Pensjon Oslo 18/9 – 2012 Stein Stugu."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google