Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjon – en viktig del av dine ansettelsesvilkår Christian Schjoldager, Tekna.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjon – en viktig del av dine ansettelsesvilkår Christian Schjoldager, Tekna."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjon – en viktig del av dine ansettelsesvilkår Christian Schjoldager, Tekna

2 2 Innhold •Pensjonssystemet i Norge • Folketrygden • Tjenestepensjonsordninger •Enkelttemaer • AFP / førtidspensjon • Pensjonsreform • Obligatorisk tjenestepensjon

3 3 Hva er pensjon? •Lønnserstatning ved bortfall eller mangel på inntekt pga • Alder • Uførhet • Død - tap av slekning/forsørger

4 4 Pensjon i Norge •Folketrygden som gir grunnsikring til alle og noe avhengig av inntektsnivå/oppsparte rettigheter •Tjenestepensjon – kollektive ordninger gjennom arbeidsforhold •Privat sparing – egen pensjonsparing foretatt av den enkelte i bank/verdipapirer/forsikring Folketrygd Tjeneste- pensjon Privat sparing Total pensjon

5 5 Folketrygdens grunnbeløp (G) •Benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden •Benyttes også som reguleringfaktor ved andre ytelser •Fastsettes av Stortinget hvert år. Følger for tiden lønnsutviklingen i samfunnet. •Fra 1. mai 2005 er grunnbeløpet (G) 62 892 kroner 6 G = 377 352 8 G = 503 136 12 G = 754 704

6 6 Folketrygdens alderspensjon •Fra fylte 67 år har du rett til alderspensjon fra folketrygden: •Grunnpensjon ytes til alle pensjonister (1 G for ytelsen avhenger av sivilstand/botid ). •Tilleggspensjon kommer i tillegg. www.trygdeetaten.no

7 7 Folketrygdens alderpensjon •Hvis en får liten eller ingen tilleggspensjon har en krav på særtillegg. •Grunnpensjon + eventuelt særtillegg = minstepensjon. Minstepensjon er 112 784 for enslige og på minst 109 432 for gifte/samboende. •For maksimal uttelling må en ha trygdetid på minst 40 år (dvs bosatt i Norge mellom 16 og 67 år)

8 8 Pensjonspoeng •Beregnes av samlet skattbar personinntekt pr. år •Beregnes av ligningskontoret ifbm skatteoppgjøret (se ligningsattesten) •Må minst ha tjent 1 G •Inntekt mellom 6 G og 12 G teller bare med en tredjedel •Inntekt utover 12 G tas ikke med.

9 9 Folketrygdens tilleggspensjon •Må ha opptjent pensjonspoeng i minst tre år. 40 år for full uttelling. •Avhenger av: • Hvor mange år en har opptjent pensjonspoeng • Sluttpoengtallet (gjennomsnittet av de inntil 20 høyeste poengtallene dvs de 20 ”beste” årene)

10 10 42 % 14 % Folketrygden - tilleggspensjon Dekningsgrad 6G = Kr 377 35212G = 754 704

11 11 Hva gir folketrygden i alderspensjon?

12 12 Folketrygden – andre ytelser •Folketrygden yter også uførestønad / uførepensjon •Vilkår om minst 50% uføregrad

13 13 Tjenestepensjon •Pensjon gitt som kollektivt opptjent ytelse gjennom arbeidsforhold •Kan ses som en forhåndsbetalt ytelse (utsatt lønn) •Utbetales i tillegg til folketrygden •Hovedinndeling: • Offentlige tjenestepensjoner • Private tjenestepensjoner

14 14 Tjenestepensjon Brutto- og nettoordninger Tjenestepensjon Folketrygd Tjenestepensjon Folketrygd Definert totalytelse, elementene samordnes To atskilte ytelser, ingen samordning Bruttopensjon Nettopensjon

15 15 Offentlig tjenestepensjon •For ansatte i staten, kommunene og en del virksomheter med offentlig tilknytning. •Garanterer 66% av sluttlønn i ytelse (bruttoordning). Sluttlønn inkluderer faste tillegg og variable tillegg som er avtalefestet. Tidligere perioder meg høyere lønn kan medregnes særskilt. •30 års tjenestetid for full opptjening (all tjenestetid i offentlig sektor regnes sammenhengende pga overføringsavtale). •Vanlig at ansatte betaler 2% av inntekten til ordningen.

16 16 Pensjonsgrunnlag omfang •Fast arbeidsinntekt for medlemspliktig stilling •Faste tillegg knyttet til stillingen •Variable tillegg i henhold til tariffavtale •Tidligere perioder med høyere lønn medregnes. Midlertidig tjeneste med høyere lønn (2-årskrav)

17 17 Pensjonsgrunnlag variable tillegg Følgende tillegg tas ikke med: •Overtid •Kompensasjon for merarbeid utover full stilling •Tillegg i henhold til bonus- og produktivitetsavtaler •Tillegg avtalt spesielt som ikke pensjonsgivende

18 18 Offentlig tjenestepensjon (2) •Ved opphør av arbeidsforhold – oppsatt pensjon. •Samordning med folketrygden, dvs pensjonsordningen forskutterer total ytelse uavhengig av reell folketrygd. •Kommunal ordning er avtalefestet. Statens ordning er lovfestet og avtalebestemt. •Innbefatter uføre- ektefelle- og barnepensjon •Verdifast regulering av løpende pensjon •Fleksibel pensjonsalder

19 19 Offentlig tjenestepensjon / folketrygden dekningsgrad 42 % 14 % lønn 66 %

20 20 Utbetalingstidspunkt •Ved aldersgrensen •Fra pensjonsalderen 67 år •Inntil 3 år før aldersgrensen hvis summen av alder og tjenestetid er 85 år eller mer •Fra 62 år dersom vilkårene for AFP er oppfylt

21 21 Alderspensjon Utbetalingstidspunkt Aldersgrense Pensjonsalder folketrygd Pensjonsalder 57 år 60 år 62 år 63 år 64 år65 år 70 år67 år

22 22 Plikt til å søke folketrygd •For å ha rett til pensjon fra offentlig pensjonsordning er det en forutsetning å søke tilsvarende ytelse fra folketrygden

23 23 Utbetaling •Utbetales fra måneden etter oppnådd aldersgrense/ pensjonsalder eller opphør av sykelønn/sykepenger •Betales ut dødsmåneden med restbeløp tilsvarende: - 1 måneds bruttopensjon ved ugifte eller - 2 måneders bruttopensjon for gjenlevende ektefelle

24 24 Oppsatt pensjon •Faktisk tjenestetid •Tjenestetidsbrøken fastsettes slik: • Medlem før 1.1.67:Tjenestetid / 30 • Medlem etter 1.1.67:Tjenestetid / 30-40 (Nevneren utgjør den tjenestetid medlemmet kunne oppnådd ved å fortsette i stillingen frem til aldersgrensen, minimum 30 år - maksimum 40 år)

25 25 Uførepensjon •Ved fratreden pga sykdom eller skade, eller •Fysisk/psykisk slitasje etter fylte 64 år •Ved redusert stilling pga uførhet kompenseres tapt inntekt / stillingsandel •Ingen minstegrenser for uførhet

26 26 Etterlattepensjon •Når et medlem/oppsatt medlem dør har • ektefellen / registrert partner (ikke samboer) • evt. fraskilt(e) ektefelle(r) med visse begrensninger rett til ektefellepensjon •Barnepensjon ytes til medlemmets barn under 20 år

27 27 Private tjenestepensjoner •Nettoordninger etter lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon •Tre typer: ytelse, innskudd, årlig engangsbetalt •Ingen samordning med folketrygden, hvis folketrygden synker/er feil beregnet vil totalytelsen også reduseres •Ansatte kan betale inntil 4% av inntekten til ordningen (dog maksimalt halvparten), men dette er lite utbredt. •Ved skifte av arbeid – fripolise/kapitalbevis. •Ingen overføringsavtale. Sjelden avtalefestet – man har den til enhver tid gjeldende ordning som bedriften bestemmer. Kan ha drøftingsrett etter hovedavtale.

28 28 Ytelsesordninger •Gir et definert ytelsesnivå på alderspensjonen fra 67 år inntil 70% av sluttlønn (66% er vanligst) •Totalytelsen regnes ut på grunnlag av en beregnet folketrygd. • total pensjon som kan bli både høyere og lavere enn det definerte nivået. •Tjenestetid i ordning (30-40 år) for full opptjening •Utbetaling over gitt tidsrom eller livsvarig •Vanlig med uførepensjon (ikke obligatorisk) •Kan også inneholde ektefelle- og barnepensjon •Reguleres gjennom lov om foretakspensjon

29 29 Innskuddsordninger •Ytelsen er ikke definert, men det årlige innskuddet. •Kan være fast beløp eller fast prosent per ansatt. • Maksimalt 5% i intervallet 1-6G • Maksimalt 8% i intervallet 6-12G. •Spareordning uten forsikringselementer - reguleres etter lov om innskuddspensjon •Kan kjøpes i • Bank • Forvaltningsselskap for verdipapirfond • Forsikringsselskap og pensjonskasse

30 30 Innskuddsordninger (2) •Forvaltning av innskudd: • Felles (Institusjonen forvalter) • Kollektiv ordning (bedriften beslutter) • Individuell (individet beslutter) •Beløpet brukes til: • Kjøp av alderspensjonsforsikring, med løpetid og dødelighetsarv. • Terminvis tapping av konto •Ved død tilfaller midlene arvingene/dødsboet etter gitte kriterier •Kan suppleres med uførepensjon og etterlattepensjon etter lov om foretakspensjon

31 31 Årlig engangsbetalt pensjon •Hybrid som ligner mye på innskuddspensjon (løpende inn/utbetaling er likt). •Inneholder dødsrisikoforsikringer som gjør at restmidler etter død tilfaller ordningen. •Opptjent pensjon er summen av alle årlige kjøpte rettigheter •Innskuddene tilsvarende innskuddspensjon. •Kan suppleres med uførepensjon og etterlattepensjon etter lov om foretakspensjon

32 32 Slutter å jobbe….. •Fripolise •Fra ytelsesordninger (min 12 mnd) •Viser seg å ha dårlig regulering •Faller til utbetaling fra 67 år. •Pensjonskapitalbevis •Tar med seg fondene. Styrer forvaltning i større grad selv •Faller til utbetaling som pensjon fra 67 år

33 33 Blir ufør….. •Tilsvarende som når en slutter å jobbe •Uførepensjon (hvis en har det) •Premiefritak / innskuddsfritak under uførhet kan sørge for videre innbetaling til ordningen

34 34 Skifte av arbeidsgiver •Offentlig pensjon • Oppsatt pensjon etter 3 år • Overføringsavtale •Ytelsespensjon • Fripolise etter 12 måneder •Innskuddspensjon • Pensjonskapitalbevis etter 12 måneder •Kan ikke kombineres, men slås sammen med samme type

35 35 Sammenligning mellom innskudd og ytelse •Dekning / hvilke elementer som dekkes kan sammenlignes • NB! Ytelser til etterlatte må ses i betraktning av ulik behandling i lovverket •Ytelsen er komplisert å sette opp mot hverandre. • Risikoen flyttes til arbeidstakeren • Tekna er av den oppfatning at maksgrensene er for lave for de inntektsnivåer medlemsmassen i privat sektor har (burde vært 2% høyere og 2% ekstra for kvinner)

36 Førtidspensjon / AFP

37 37 Avtalefestet pensjon AFP •Statlig sektor •Kommunal sektor •Privat sektor

38 38 AFP (offentlig) •Fra 62 år • Folketrygd • + AFP-tillegg (kr. 1700,- pr. mnd.) - skattepliktig •Folketrygd = grunnpensjon + tilleggspensjon •Hvor mye? Svaret får du hos ditt lokale trygdekontor (serviceberegning)

39 39 AFP (offentlig og NAVO) •Fra 65 år • vanlig statspensjon • eller kommunal pensjon • eller fortsatt 62-årsordningen •30 års opptjening før pensjonsavgang •AFP kan ikke overstige 70% av tidligere lønn •Delvis AFP 80% eller 60% stilling •Fribeløp 15` - forholdsmessig % vis reduksjon av overskytende

40 40 AFP (privat) •AFP må være tariffestet via LO eller YS-tariffavtale •Administreres av Felleskontoret •Folketrygd (grunnpensjon + tilleggspensjon) + AFP-tillegg kr 950 pr måned - skattefritt

41 41 Førtidspensjon Gave- pensjon 62 år Løn n Folketry gd AFP 67 år Pensjon s- grunnlag Folketryg d Tjeneste pensjon Gave- pensjon Folketry gd AFP

42 Hva skjer med pensjonssystemet?

43 43 Hovedprinsipp - pensjonsforliket •Folketrygden består som før av minstepensjon (garantipensjon) og en inntektsavhengig tilleggspensjon. •Alderspensjonen i folketrygden endres: • det skal lønne seg å arbeide. • sammenheng mellom arbeidsinnsatsen gjennom hele livet og pensjonsytelsen • alle år må telle med. • god sosial profil og bidra til utjevning av inntektsforskjeller.

44 44 Hva med ytelsen? NB! Forutsetter 43 år med jevn inntekt

45 45 Hva betyr alleårsregelen for Tekna? Lønnskurve privat sektor Snitt alle år Snitt 20 beste år

46 46 Økonomisk ”bærekraft” •Levealderjustering (delingstall) • pensjonsalderen i folketrygdens alderspensjon justeres med endring i forventet levealder. • Den enkelte kan motvirke effekten av delingstall ved å arbeide lenger. •Endret regulering av pensjoner: • Løpende pensjoner justeres med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. • Opparbeidede pensjonsrettigheter justeres med lønnsveksten. • Garantipensjonen lønnsindekseres justert for utviklingen i levealder.

47 47 Levealderjustering •Innføring av delingstall • Hvis levealderen fortsetter å øke, må den enkelte jobbe lenger for å få samme kompensasjonsgrad • Delingstallet bidrar til at folketrygdens utgifter blir om lag upåvirket av at levealderen øker •Ordningen er kjønnsnøytral og risikoen legges til årskullet •For å få like høy pensjon i 2050 som i 2010 må man ha arbeidet 3,5 år lenger

48 48 Nye indekseringsregler •I opptjeningstiden reguleres pensjonene som i dag – i takt med reallønnsutviklingen – G •Garantipensjonen skal også G-reguleres •Inntektspensjonen skal reguleres med en indeks som er 50% pris- og 50% lønnsutviklingsbestemt •Man tror dette kan gi en regulering som er ca 1,5% lavere enn i dag •En pensjonist med en inntektspensjon som er 20% større enn garantipensjonen vil da være minstepensjonist i løpet av 15 år

49 49 Annet som gir uttelling •Omsorgsarbeid skal gi pensjonsopptjening. •Vernepliktige gis pensjonsopptjening. •Det er ikke foreslått pensjonsopptjening for studenter •Økt opptjening for arbeidsledige

50 50 Hva med innholdet i dagens ordninger? •Tjenestepensjonsordningene må tilpasses den nye folketrygdmodellen. • Hva skjer med beregnet folketrygd? • Delingstall/indeksering? •Tjenestepensjon offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres, men justeres med delingstall og endret indeksering. • Offentlig ansatte slipper konsekvenser av fjerning av besteårsregelen. •Fripoliseregister opprettes, og Regjeringen vurderer hvordan pensjonsrettigheter fra ulike ordninger kan samles.

51 51 Gjenstående andre tema •AFP fortsetter inntil videre. Men det skal lønne seg å arbeide! Blir et tema i hovedoppgjøret. •Framtidig uføretrygd er ikke ferdig utredet. Må avtemmes med tidligpensjonsreglene (som ikke er klare).

52 52 Hva blir viktigere ?? •Arbeid i mange år med god lønn! • Følg med på hva folketrygden din blir og ta konsekvensen av det •Sørg for (god) tjenestepensjon i arbeidsforhold du har! •Tenk pensjon også ved skifte av arbeidsgiver

53 Obligatorisk tjenestepensjon

54 54 Loven omfatter •Foretak hvor minst to personer i foretaket har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling •Foretak med minst én arbeidstaker uten eierinteresser i foretaket som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling •Foretak hvor personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk •Foretak med og uten skatteplikt

55 55 Minstekrav til pensjonsordningen •Arbeidsgiver kan velge mellom innskuddsbaserte eller ytelsesbaserte pensjonsordninger innenfor dagens lovverk •Uansett må ordningen oppfylle visse minstekrav: • Omfatte alle arbeidstakerne som oppfyller medlemsvilkårene i foretakspensjonsloven eller innskuddspensjonsloven • Omfatte alderspensjon og innskudds- /premiefritak ved uførhet • Oppfylle minstekrav til innskudd på 2 prosent av lønn, eller gi en tilsvarende ytelse

56 56 Hvem skal betale? •Det er foretaket som skal betale inn til pensjonsordningen •Kostnader til administrasjon, forvaltning og kostnader knyttet til innskudds-/premiefritak ved uførhet kommer i tillegg •Arbeidstaker kan også bidra med tilskudd til pensjonsordningen. Dette kommer i tillegg til innbetaling fra foretaket

57 57 Kontroll og tilsyn •Opplysninger om at pensjonsordningen oppfyller minstekravene skal for regnskapspliktige foretak stå i regnskapet, for andre foretak i næringsoppgaven •Kredittilsynet skal føre tilsyn med pensjonsordningene og gis innsyn i næringsoppgaven •Kredittilsynet kan gi pålegg om at foretak skal opprette pensjonsordning, og ilegge løpende mulkt dersom slikt pålegg ikke blir etterfulgt innen en fastsatt frist •Arbeidstakers krav på pensjonsordning kan håndheves av domstolene

58 58 Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende •Selvstendig næringsdrivende gis adgang til å opprette pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven •Sparingen begrenses til det minstekravet som følger av forslaget til lov om obligatorisk tjenestepensjon – nemlig 4 prosent av lønn (inkludert ansattbidrag) •Det foreslås ikke plikt til å ha pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende

59 59 Konsekvenser •Departementet antar at ca. 600 000 sysselsatte fordelt på ca. 130 000 foretak omfattes •Foretak og sysselsatte i skattefri sektor kommer i tillegg •Samlede årlige kostnader gitt gjennomsnittlig lønn 4,5 G = 3,3 mrd før skattefordel og arbeidsgiveravgift •En ordning på minimumsnivå med 40 års tjenestetid/opptjening vil kunne gi årlig alderspensjon på mellom 8 og 11 prosent av lønn, for lønn mellom 4 G og 8 G

60 60 Ikrafttredelse •Loven trådte i kraft 1. januar 2006 •Foretakene gis frist til utløpet av 2006 til å opprette pensjonsordning i tråd med minstekravene •Pensjonsordningen skal uansett ha økonomisk virkning senest fra 1. juli 2006 •Nye foretak gis en frist på 6 måneder fra plikten oppstår til å opprette pensjonsordning


Laste ned ppt "Pensjon – en viktig del av dine ansettelsesvilkår Christian Schjoldager, Tekna."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google