Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige tjenestepensjoner Ny folketrygd – kollisjon? 1. Februar 09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige tjenestepensjoner Ny folketrygd – kollisjon? 1. Februar 09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige tjenestepensjoner Ny folketrygd – kollisjon? 1. Februar 09

2 Disposisjon Dagens ordninger Ny alderspensjon kort AFP Dagens offentlige tjenestepensjoner –Hovedsak stat, kort KLP Mandat for tilpasning offentlig tjenestepensjoner Utfordringer

3 Det norske pensjonssystemet 4 hovedregimer i dag Bruttopensjon 660 000 innen offentlige TP- ordninger Bruttogaranti 66% Folketrygd I bunnen av alle Pensjonsytelser. Tidligere 650 000 med kun folketrygd YtelsesbasertInnskuddsbasert Innskudds pensjoner Folketrygd Nettopensjon Avtalte nettopensjoner Folketrygd OTP 570 000 med privat TP ordning

4 HÅREK DEN HARDBALNE

5 Ny alderspensjon –Årlig opptjening av all skattbar inntekt opp til en øvre grense på 7,1 G. –Alle år regnes med –Ny opptjeningsmodell innføres gradvis (1953 – 1963) –Fleksibelt uttak fra 62 år –Opptjente pensjonsrettigheter med dagens opptjeningsmodell omregnes til en årlig pensjon via forholdstall, mens opptjente pensjonsrettigheter med ny opptjeningsmodell omregnes til en årlig pensjon via delings­tall. –Hvert årskull får fastsatt egne forholdstall/delingstall. –Indeksering av opptjente pensjonsrettigheter med lønnsveksten, pensjoner under utbetaling årlig skal reguleres med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent.

6 Ny alderspensjon En pensjon hvor alle år regnes med − Delvis til hel effekt fra 2017 - 2026 LOs krav til alleårsregelen: Kompensasjon for: − omsorg for små barn (innfridd) − Avtjener verneplikt (delvis innfridd) − Arbeidsledig/tvungen deltid(delvis innfridd) − omsorg for pleietrengende (delvis innfridd?) − Sykdom over ett år − studerer eller tar etter- og videreutdanning

7 Avklart om AFP i off sektor AFP legges om etter mønster av omleggingen i privat sektor Beregnes som: –0,314% av årlig inntekt fram til 62 år, øvre grense 7,1 –Livsvarig påslag, som er 19 200 lavere etter 67 år –AFP øker om du tar det ut senere opp til 70 år –AFP sammen med folketrygden utgjør garantien fra 2005

8 Enighet lønnsoppgjøret 2008 AFP-ordningen i offentlig sektor legges om etter mønster av omleggingen i privat sektor. AFP-påslaget beregnes som beskrevet i brev fra statsministeren til Riksmeklingsmannen av 2. april: Retten til AFP tjenes opp med 0,314 pst. av årlig pensjonsgivende inntekt fram til fylte 62 år og opp til en øvre grense på 7,1 G. Pensjonsgivende inntekt fastsettes på samme måte som ved beregningen av inntektspensjon i folketrygdens alderspensjon.

9 Enighet… forts.. AFP utbetales som et livsvarig påslag til alderspensjonen. –Påslaget er 19 200 kroner høyere før enn etter fylte 67 år, gitt tilstrekkelig opptjening. Det årlige AFP-påslaget utformes nøytralt slik at det øker ved senere uttak, og slik at det ikke er behov for regler om avkorting av pensjon ved arbeidsinntekt. Påslaget økes ikke ytterligere ved uttak etter 70 år. Samme levealdersjustering som for alderspensjon fra folketrygden benyttes ved beregning av påslaget. Arbeidsinntekt kan kombineres med AFP og alderspensjon fra folketrygden uten avkorting, verken av AFP eller alderspensjonen.

10 Enighet… forts.. AFP reguleres på samme måte som inntektspensjon i ny alderspensjon i folketrygden både under opptjening og utbetaling. Arbeidstakeren må på uttakstidspunktet være ansatt og reell arbeidstaker i en virksomhet som er omfattet av ordningen. Arbeidstakeren må ha vært omfattet av AFP-ordningen i minimum 7 av de siste 9 år. Alle fra og med 1948-kullet får ny tilpasset AFP fra og med iverksettingstidspunktet for pensjonsreformen i 2010, mens tidligere årskull beholder dagens AFP- ordning og kan ta ut AFP etter disse reglene også etter dette tidspunkt.

11 AFP og tilpassning av tjenestepensjon i offentlig sektor Løses i lønnsoppgjøret 2009, med konfliktrett på pensjonsspørsmålet

12 ”Å tenke på pensjon er omtrent like morsomt som å tenke på døden. I tillegg er pensjon adskillig vanskeligere å forstå” -George Akerlof (Amerikansk økonom)

13 Folketrygd og AFP – like god eller bedre… Inntekt 5 G, 40 år ved pensjonering, enslig,1949-kullet

14 Dagens offentlige ordning med AFP

15 Ytelsene i tjenestepensjonsordningen Uføre pensjon SPK pensjon Ektefelle pensjon Barne- pensjon Avtalefestet pensjon Alders pensjon Boliglån Premie fritak

16 Offentlig tjenestepensjon Kjennetegn: –Garantert pensjonsnivå –Fleksibel pensjonsalder –Sammenhengende tjenestetid i offentlig sektor

17 Garantert pensjonsnivå Bruttosystem –Samlet utbetalt pensjon etter samordning med folketrygden skal minst utgjøre tjenestepensjon før samordning –Reduksjon i samlet pensjon som følge av endringer i folketrygden, kompenseres også etter prinsippet om garantert pensjonsnivå

18 Private pensjoner Nettopensjoner –Gir et tillegg til folketrygden –Tilpasset en antatt folketrygdpensjon –Fast tillegg etter innbetalt premie og avkastning

19 Tilpasninger Offentlig tjenestepensjon skal, sammen med pensjon fra folketrygden og AFP, sikre et samlet pensjonsnivå fra 2010 i samsvar med stortingsforliket fra2005 Offentlig ansatte skal sikres et godt tidligpensjonssystem fra 62 år, også personer som har hatt lave inntekter Tjene opp mer pensjon hvis man jobber lenger, og den årlige pensjonen skal være høyere desto senere den tas ut ­

20 Tilpasninger forts. Kombinere arbeid og pensjon uten avkortning. Hensynet til mobilitet i arbeidsmarkedet må ivaretas

21 Utfordringer To hovedmodeller –Modifisert bruttomodell –Påslagsmodell Tonivåuttak?

22 Utfordringer Hvordan skal vi ivareta dem som har lav inntekt der alderspensjon og AFP overstiger bruttogarantien? Skal samordningsreglene og fiktivfordelen videreføres?

23 Våre krav Nei til å redusere tjenestepensjonsrettighetene Bruttoordningen gir trygghet for nivået på pensjonsutbetalingene Nei til innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger Offentlige tjenestepensjoner skal videreføres og tilsvare minimum 2/3 av sluttlønn ved 30 års opptjeningstid De offentlige AFP-ordningene videreføres minst på dagens nivå Forbedre ordningene slik at lavtlønte for igjen for innbetalingene

24 KLP Rett til alderspensjon, AFP, uførepensjon og etterlattepensjon. Alderspensjon og AFP Attførings-/ uførepensjon Etterlattepensjon Oppsatt pensjon (tidligere medlem)

25 Hva betales til ordningene? SPK = 14% (inkl kostnad for lønnsoppgjør i løpet av året) –Livsvarig G-regulert alderspensjon(6,5% ) –AFP (1,5% ) –Uførepensjon (3,5%) –Ektefelle og barnepensjon (2%) –Administrasjon(0,3%) –Her betaler jo den enkelte også 2% medlemsinnskudd!

26 Det norske pensjonssystemet Folketrygd og tjenestepensjon

27 Alderspensjon (SPK) Vilkår: Utbetales fra stillingens aldersgrense Kan utbetales fra inntil 3 år før aldersgrensen (85-årsregelen) Beregning: 66% ytelsesnivå (gjennomsnitt av stillingsstørrelser, lønn på sluttidspunktet dersom ikke tidligere perioder med høyere lønn) Aldersgrense vs Pensjonsalder: Aldersgrense: Det tidspunktet man MÅ fratre, vanligvis 70 år Pensjonsalder: Det tidspunkt man KAN fratre, vanligvis 67 år

28 Pensjonsgrunnlag: [lønnstrinn (”sluttlønn i 100% stilling”) + faste/variable tillegg] x gjennomsnittlig stillingsstørrelse x tjenestetid (faktisk tid/full tid) x pensjonsgrad x 66% = Bruttopensjon(=garantert samlet pensjon) Pensjonsplanen i SPK pensjonslikningen

29 PENSJONSGRUNNLAG begrensning Maksimumspunkt Inntekt opp til 12 G medregnes fullt ut Inntekt over 12 G medregnes ikke  Pr 1. mai 2008 er G = 70 256 og 12 G = 843 072

30 PENSJONSGRUNNLAG omfang Faste tillegg knyttet til stillingen Variable tillegg i henhold til tariffavtale Tidligere perioder med høyere lønn kan medregnes Midlertidig tjeneste med høyere lønn (2-årskrav) Fast arbeidsinntekt for medlemspliktig stilling

31 PENSJONSGRUNNLAG variable tillegg Følgende tillegg tas med: (avtalt i tariffavtale) Vederlag for arbeid i ordinær stilling Tillegg gitt for arbeid som forekommer regelmessig Forutsigbare tillegg

32 PENSJONSGRUNNLAG variable tillegg Følgende tillegg tas ikke med: Overtid Kompensasjon for merarbeid utover full stilling Tillegg i henhold til bonus- og produktivitetsavtaler Tillegg avtalt spesielt som ikke pensjonsgivende

33 Ytelse/innskudd Hvem sitter med risikoen? Arbeidsgiver Kjent kostnad Ukjent kostnad Kjent pensjon Ukjent pensjon Arbeidstaker Innskudds- pensjon Ytelses- pensjon

34

35

36 Full opptjening i SPK 30 års medlemstid ved avgang fra SPK medlemskap –Inkludert tid innenfor parter i Overføringsavtalen 100% stilling i de 30 årene med høyest stillingsprosent

37 OPPTJENINGSTID omfang Permisjon iht. “permisjonsavtalen” Opptjeningstid med medlemskap i Statens Pensjonskasse Opptjeningstid i annen offentlig tjeneste- pensjonsordning (overføringsavtalen) Periode med uførepensjon, eller ventelønn/vartpenger NB! Ved beregning av samlet opptjeningstid utgjør 6 mndr eller mer et helt år.

38 OPPTJENINGSTID permisjonsavtalen Omsorginntil 3 år Utdannelseinntil 3 år Ektefelles beordringspliktinntil 3 år Utenlandstjeneste på Norges vegne inntil 4 år Tjenestemannsorganisasjon ubegrenset Vanligste permisjoner som medregnes:

39 PENSJONSGRUNNLAG deltid Pensjonsgrunnlaget er: Pensjonsgrunnlaget for heltidsstilling x gjennomsnittlig stillings-(deltids-)størrelse.

40 Prinsippskisse SAMORDNING Prinsippskisse Folketrygden Samordning Grunn- pensjon Tilleggs- pensjon Garantert fra SPK Grunn- pensjon Tilleggs- pensjon Grunn- pensjon Tilleggs- pensjon Statens Pensjonskasse Lønn Totalt Utbetalt fra SPK 66% Tjenestetid = 30 år

41 Arbeid og pensjon før 2011: 62-66 år AFP Pensjon –Du kan tjene 15.000 uten at pensjonen reduseres. Over 15.000 må du ta ut gradert pensjon 67 – 68 år Folketrygdpensjon –Du kan tjene så mye du vil 67 -SPK –Arbeid i privat sektor: jobb så mye du vil* –Arbeid i offentlig sektor: kun pensjonistavlønning (145 pr time), eller ta ut gradert pensjon * særregler for de med oppsatt pensjon

42 Ektefellepensjon Vilkår: Ektefelle og registrert partner Også fraskilt ektefelle(ekteskapsloven styrer retten) Omfatter ikke samboer Karensbestemmelse (dødsfall innen ett år) Beregning: 1. Bruttoytelse: 60% av alderspensjon (behovsprøvd/ikke behovsprøvd) 2. Nettoytelse: 9% av pensjonsgrunnlaget

43 Barnepensjon Vilkår: Barn (avdøde forsørget) under 20 år Beregning: Nettoytelse: 15% av pensjonsgrunnlaget pr barn

44 Uførepensjon Vilkår: Ved sykdom eller skade Ingen minstegrenser for uførhet Karensbestemmelse Som regel 1 år på sykemelding Beregning: 66% ytelsesnivå Pensjonsgrunnlag og stillingsstørrelse ved uføretidspunkt Tjenestetid som om en fortsatte i stilling fram til aldersgrensen Premiefritak – opptjening av tjenestetid frem mot alderspensjon Tillegg på 10% av bruttopensjon dersom forsørger barn under 18 år Innvilgelse: Midlertidig eller fast

45 Uførepensjon gis til de som: På grunn av sykdom, skade eller lyte får redusert lønnsinntekt fordi: 1.De må gå ned i lavere lønnet stilling 2.Redusere stillingsstørrelsen 3.Eller må slutte helt i i stillingen Etter fylte 64 gjelder det også ved aldersslitasje..

46 PENSJONER barnetillegg Utgjør 10% av pensjonen pr barn Blir ikke behovs- eller inntekstprøvd Pensjon inkludert barnetillegg kan ikke overstige 90% av pensjonsgrunnlaget Barnetillegg gis til alders- og uførepensjonister som forsørger barn under 18 år

47 Offentlig tjenestepensjon dekningsgrad % AV PENSJONSGRUNNLAG 3G=210.0006G=421.500 7,1G=498.800

48 Kari har tjent 210.000 pr år i 30 år (omregnet til dagens verdi) Hennes pensjon blir: SPK garanti 66% av sluttlønn: 138.680 Folketrygdpensjon: 136.300 kr 11.360 SPK 2.380 kr 200 + samordningsfritak 17.560 kr 1.460 pr mnd kr 13.020

49 Per har tjent 491.800 pr år i 30 år (omregnet til dagens verdi) Hans pensjon blir: SPK garanti 66% av sluttlønn er kr 324.590 Folketrygdpensjon: 235.200 kr 19.600 SPK 89.390 kr 7.450 + samordningsfritak 17.560 kr 1.460 pr mnd kr 28.510

50 Sikringsbestemmelsen Garanterer at en arbeidstaker som fratrer med pensjon etter 1. mai 2008 ikke vil få et lavere pensjonsgrunnlag beregnet på grunnlag vedkommendes lønn i april 2008, G-regulert pr. 1. mai 2008

51 Pensjonsforlik 26. mai 2005 Tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres Etter at det er vedtatt en ny modell for folketrygdens alderspensjon, må de offentlige tjenestepensjonsordningene tilpasses den nye folketrygdmodellen, uten at dette svekker de off. tjenestepensjonene, men slik at de også omfattes av delingstall og ny indeksering.

52 Uttalte utfordringer for tjenestepensjonene i offentlig sektor Prinsippene: Det skal lønne seg å stå lengre i arbeid Jobb så mye du vil som pensjonist Sikre mobilitet i arbeidsmarkedet Tilpassning av uførepensjon Gjennomgang av særaldersgrenser Innføring av levealdersjustering/delingstall

53 Årskull Levealdersjustert kompensasjonsgrad i % fra fylte 67 år 194366,00 194465,67 194565,35 194665,02 194764,71 194864,39 194964,08 195063,71 195163,34 195262,98 195362,62

54 Særaldersgrenser To prinsipp: –Tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning på tjenestemennene slik at de normalt ikke makter å skjøtte arbeidet forsvarlig til fylte 70 år –Tjenesten stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, som normalt blir sterkere svekket før fylte 70 år enn det en forsvarlig utføring av tjenesten tilsier Aldersgrensene kan være 68, 65, 63 eller 60 år

55 LOStats krav Alle må få AFP fra fylte 62 år Samlet pensjonsnivå fra 65 år må minst ligge på sammen nivå som i dag for hovedtyngden av LOs medlemmer i Offentlig sektor Retten til alderspensjon fra 65 år videreføres Arbeidstakeren må ha en reell mulighet til å stå lenger i jobb for å øke sin pensjon. –Ufrivillig deltid må fjernes –Det gis muligheter til etter- og videreutdanning

56 Avklart om AFP i off sektor AFP legges om etter mønster av omleggingen i privat sektor Beregnes som: –0,314% av årlig inntekt fram til 62 år, øvre grense 7,1 –Livsvarig påslag, som er 19 200 lavere etter 67 år –AFP øker om du tar det ut senere opp til 70 år –AFP sammen med folketrygden utgjør garantien fra 2005

57 Enighet lønnsoppgjøret 2008 AFP-ordningen i offentlig sektor legges om etter mønster av omleggingen i privat sektor. Samme levealdersjustering som for alderspensjon fra folketrygden benyttes ved beregning av påslaget. Du kan jobbe uten avkorting av AFP

58 Enighet… forts.. AFP indekseres lik ny alderspensjon i folketrygden Arbeidstakeren må på uttakstidspunktet være ansatt og reell arbeidstaker i en virksomhet som er omfattet av tariffavtale. –Arbeidstakeren må ha vært omfattet av AFP- ordningen i minimum 7 av de siste 9 år. Alle fra og med 1948-kullet får ny AFP fra 2011 –Det er åpnet for at de som går av før 2011 (1944- 1948) kan få større fleksibilitet, selv om AFP er beregnet etter gamle regler

59 Kan tjenestepensjoner endres? SPK lovfestet i 1917 Grunnloven forbyr (Graver): –”Urettferdige inngrep i bestående rettsforhold” (§97) –”Urettferdig om staten tilegner seg private eiendeler uten erstatning, eller begunstiger den ene parten i et bestående rettsforhold” (§110)

60 AFP og tilpassning av tjenestepensjon i offentlig sektor Løses i lønnsoppgjøret 2009, med konfliktrett på pensjonsspørsmålet

61 NTLs krav NTL tar sterk avstand fra alle forsøk på å redusere våre medlemmers tjenestepensjonsrettigheter. En bruttoordning gir trygghet for nivået på pensjonsutbetalingene. Vi aksepterer ikke økt usikkerhet for nivået på framtidige pensjonsutbetalinger for våre medlemmer, slik tilfellet er ved overgang til innskuddsbaserte ordninger. NTL krever at offentlig tjenestepensjon skal videreføres og tilsvare minimum 2/3 av sluttlønn ved 30 års opptjeningstid. NTL krever at AFP-ordningen i staten blir videreført minst på dagens nivå

62 Privat sektor: AFP fra 2011 Tjenes opp med 0,314 pst. av årlig inntekt fram til fylte 62 år, opp til 7,1 G Utbetales som livsvarig påslag til alderspensjonen Øker ved senere uttak, men ikke etter 70 år 19 200 kroner mindre pr år etter fylte 67 år Du kan jobbe så mye du vil ved siden av AFP Indekseres lik ny alderspensjon Fra 1949-kullet ny AFP - tidligere årskull dagens AFP

63 Regjeringens bidrag: kompensasjonstillegg Gis til personer med ny AFP og gammel folketrygd 10 000 kroner for 62-åringer i 2011 (født i 1949) Øker med 400 kroner for hvert årskull tom 1954- kullet Senere uttak gir høyere tillegg Skattefritt og betales av staten Fases ut i takt med dagens folketrygd Dekker differansen mellom nytt og dagens system de første årene fra 2011

64 Gjelder alle: Levealdersjusteringen skal ikke øke mer enn 0,5 pst. fra ett årskull til det neste - virkning for opptjening i dagens folketrygd Regelen fases ut over 10 år: Erstattes gradvis med faktisk levealdersutvikling Regjeringens bidrag: Gradvis innfasing av levealdersjusteringen

65 AFP i privat sektor fra 2011 Staten gir kompensasjonstillegg i tillegg til AFP-påslaget Alders- pensjon AFP-påslag Kompensasjons- tillegg Gradvis innfasing av levealdersjustering i folketrygden Staten og arbeidsgivere finansierer AFP påslaget Kilde: Statsministerens kontor

66 Folketrygd og AFP – like god eller bedre… Inntekt 5 G, 40 år ved pensjonering, enslig,1949-kullet

67 Dagens offentlige ordning med AFP

68 AVTALEFESTET PENSJON (AFP) – vilkår (uttak før 2011) I lønnet arbeid på pensjoneringstidspunktet –Pensjonsgivende inntekt på over 1G (70 256) Minst 10 år medlem i SPK med en inntekt over 1 G fra fylte 50 år Må de ti beste årene fra 1967 til og med året før uttak av AFP ha hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på min. 2G (140 512) AFP må ikke utgjøre mer enn 70% av løpende lønnsinntekt på årsbasis

69 AFP (uttak før 2011) Fra fylte 62 år til 65 år: AFP utgjør beregnet alderspensjon fra folketrygden ved fylte 67 år, med et tillegg på kr 1 700 pr måned

70 AFP 62 – 65 år beregnet etter folketrygdens regler (uttak før 2011) Alderspensjon fra folketrygden beregnes slik (pr. år): Enslig Grunnpensjon70 256 +Tilleggspensjon eller Særtillegg66 040 +AFP-tillegg (kr 1700 x 12)20 400 Kan ikke overstige 70% av tidligere inntekt

71 Skatt og AFP AFP tillegget (950 pr mnd) er skattefritt Det gis ikke særfradrag Redusert trygdeavgift 3% Skattebegrensningsregelen

72 Pensjon som et ansattegode Typiske ansattegoder –Lønn –Personalforsikringer –Flexitid –Trimrom/P-plass –… –Pensjonsordning Pensjon kan oppleves som noe usynlig Påstand: Pensjon er en forlengelse av lønnsbetingelsene. => Pensjon = Utsatt lønn


Laste ned ppt "Offentlige tjenestepensjoner Ny folketrygd – kollisjon? 1. Februar 09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google