Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hvordan blir den nye HR-hverdagen? Karina H. Messel Fagansvarlig pensjon og personalforsikring DnB NOR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hvordan blir den nye HR-hverdagen? Karina H. Messel Fagansvarlig pensjon og personalforsikring DnB NOR."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hvordan blir den nye HR-hverdagen? Karina H. Messel Fagansvarlig pensjon og personalforsikring DnB NOR

2 2 HR Fleksibel pensjoneringsalder Uførepensjon? AFP? Tilpasninger Kollektiv tjenestepensjon HR

3 3 HR HOVEDPROSESSER Ressurs Planlegging og styring Tiltrekke og rekruttere Motta nye medarbeidere Utvikle og beholde Belønning Avslutte arbeidsforhold

4 4 Fleksibel pensjoneringsalder 62 år67 år70 år 75 år70 år67 år62 år Fra 2011 I dag AFP

5 5 Pensjons-system i dag og i morgen Folketrygden AFP Tjenestepensjon 67 år 62 år Alder I dag Folketrygden AFP ??  ----- Tjenestepensjon 67 år62 år Alder Pensjon 2011 Evt. Private pensjoner Evt. Priv. pensjoner Private pensjoner

6 6 Utfordringer pensjoneringsalder •Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven •Ny § 15-7 (4) •Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller (70/73/75 år) •Lavere aldersgrense må være begrunnet i hensynet til helse eller sikkerhet/Aldersgrenser under 70/73/75 år, som ikke er begrunnet i hensynet til helse eller sikkerhet, må fastsettes i tariffavtale og kan ikke settes lavere enn 70/67 år •Ved opphør skal arbeidstaker gis minimum seks måneders skriftlig varsel før avgang. Varslingsfristen løper fra og med første dag i måneden etter at varselet er gitt •Høringsfrist 30. januar 2009.

7 7 Tilpasning kollektiv tjenestepensjonsordning •Lov om tjenestepensjon og innskuddspensjon må tilpasses •Fremtidig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor. •Frist: 27. Februar 2009 •"Brede pensjonsordninger i privat sektor" (Hippe-utvalget) •Frist: 31. Mars 2009 •Vurdere bl.a. •Bedre innflytelse fra arbeidslivets parter •Kjønns- og aldersnøytrale premier •Større mobilitet i arbeidslivet •Lavere driftskostnader •Sikkerhet for pensjonsmidlene

8 8 Tilpasning kollektiv ordning •Mange ubesvarte spørsmål •Beholde 67 års aldersgrense? •Hvordan tilpasse fleksibel pensjoneringsalder? •Skal arbeidsgiver dekke reduksjonen i folketrygden? •Hva skjer med AFP-ordningen? •Arbeidsgivers endringsadgang? •Hovedregel: •Arbeidsgiver har styringsrett, men •styringsretten kan være begrenset av: •Tariffavtale •Individuelle avtaler

9 9 Statoildommen •Avsnitt 64: •"på det rene at Statoil har benyttet den attraktive pensjonsordningen aktivt ved rekruttering av nye medarbeidere. Pensjonsordningen er i denne sammenheng av Statoil trukket inn som en del av den samlede lønnspakke. Det er neppe tvilsomt at ansettelsesavtalene må forstås på denne bakgrunn, og at Statoil ved dette har avskåret seg fra å avvikle tjenestepensjonsordningen. Som ankemotpartene særskilt har fremhevet, følger det da også at det må gjelde begrensninger med hensyn til hvilke endringer Statoil vil kunne foreta. Statoil har erkjent at det blant annet i rekrutteringssammenheng er fremhevet at de ansatte får en særlig god pensjonsordning, og jeg kan vanskelig se at Statoil ville kunne gjøre endringer som undergraver en slik karakteristikk, i hvert fall hvis en slik endring ikke tilsies av sterke hensyn, som ikke er aktuelle i nærværende sak.

10 10 Fokus Bank-saken •Fokus Bank endret pensjonsordningen fra ytelsespensjon til innskuddspensjonsordning i 2003. •Alle nyansatte på innskudd, allerede ansatte fikk velge. 2/3 valgte å bli i ytelse •Økte kostnader på ytelse – banken besluttet å avvikle ytelse og overføre alle på innskudd fra 1.3.2006 •Fokus vant i Trondheim tingrett. Valgskjemaet ikke ansett som avtale om å bevare ordningen – kun avtale om å velge ytelse. For øvrig har arbeidsgiver styringsrett på avvikling, endring i samsvar med lov og vedtekter for ordningen. •Ankefrist 7.11.08

11 11 Personalforsikring Hva med arbeidstakere over 67 år? Endret risikobilde – forhøyet Premie? Hvordan beregne fremtidig Økonomisk tap. Til 70 år? •Yrkesskadeforsikring •Fritidsulykke •Annen sykdom •Gruppelivsforsikring •Uførekapital •Kritisk sykdom •Reiseforsikring •Helseforsikring

12 12 Hvilke pensjonsordninger administerer jeg om 10 år? Alder Uføre Lukket ytelsesordning Tilpasset gml. folketrygd Lukket ytelsesordning Tilpasset ny folketrygd Lukket ytelsesordning Tilpasset ny/gml. folketrygd Innskuddsordning Driftspensjon innskudd Topplønn Driftspensjon innskudd Førtidspensjon Lukket driftspensjon ytelse - topplønn Lukket driftspensjon Ytelse – førtidspensjon Mange varianter Lukket ordning SPK gml. folketrygd Lukket ordning SPK ny folketrygd Lukket ordning SPK ny og gml. folketrygd

13 13 Hvordan blir den nye HR-hverdagen? Det blir øket behov for pensjonskompetanse i HR miljøene i årene som kommer! Takk for oppmerksomheten.


Laste ned ppt "1 Hvordan blir den nye HR-hverdagen? Karina H. Messel Fagansvarlig pensjon og personalforsikring DnB NOR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google