Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte om ny alderspensjon. Agenda | Informasjonsmøte om ny alderspensjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte om ny alderspensjon. Agenda | Informasjonsmøte om ny alderspensjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte om ny alderspensjon

2 Agenda | Informasjonsmøte om ny alderspensjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Introduksjon

3 Informasjonsbrev og brosjyre er sendt ut til de som berøres først av det nye regelverket

4 De som kan ta ut fleksibel alderspensjon fra januar 2011 gjøres kjent med viktige elementer i det nye regelverket

5 Du kan få utbetalt pensjon fra folketrygden og jobbe i tillegg? Du kan velge om du vil ta ut bare litt eller full pensjon? Du får større utbetalinger jo lenger du venter med å ta ut pensjon? 65 år 70 år 62 år 70 år Visste du at……..

6 Hva skal du gjøre i årene fremover?

7 © Senter for seniorpolitikk Hva er ”Det gode liv”?  For noen er det pensjon Det viktigste er at du bruker tid på prosessen ”Hva er det gode liv for meg?” Det viktigste er at du bruker tid på prosessen ”Hva er det gode liv for meg?”  For noen er det å fortsette i jobb lengst mulig  For noen er det delvis pensjon og delvis jobb

8 Hva betyr det nye regelverket for deg? Pensjonsprogrammet

9 Innhold | Hva betyr det nye regelverket for deg? Hva er pensjon? Slik berøres du av det nye regelverket

10 Hva er pensjon? Egen sparing Tjenestepensjon og AFP Alderspensjon fra folketrygden ”Folketrygden skal fortsatt være hovedpilaren i den norske velferdsstaten ” Ot. prop. 37 Om lov om endringer i Folketrygdloven (ny alderspensjon) – (2008- 2009)

11 Innhold | Hva betyr det nye regelverket for deg? Hva er pensjon? Slik berøres du av det nye regelverket

12 Det nye regelverket for alderspensjon innebærer tre betydelige endringer i forhold til dagens modell Ny opptjeningsmodell 3 Nye reguleringsbestemmelser 2 Fleksibelt uttak 1

13 Innhold | Nye muligheter med fleksibel alderspensjon Hva er pensjon? - Ny opptjeningsmodell - Fleksibelt uttak - Reguleringsbestemmelser Slik berøres du av det nye regelverket - Avtalefestet pensjon (AFP)

14 14 Når og hvordan kan man ta ut pensjon?  Fri kombinasjon av arbeid og pensjon  Mulig å ta ut 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent pensjon Hvordan?  Mulighet til å ta ut pensjon fra 62 år dersom opptjeningen er høy nok  Ubetinget rett til pensjon fra 67 år Når? Fleksibelt uttak omfatter alle personer født f.o.m. 1943 Fleksibelt uttak

15 Eksempel født 1949 Arild Alderspensjonist Født: 1. januar 1949 Sivilstand: enslig Opptjeningsmodell: dagens alderspensjon Karriere: - Jobber fra 22 år - Jobber til og med 61 år - Antall opptjeningsår: 40 Inntekt: 6 G (448 326 kroner) i hele karrieren Grunnbeløp (G): 74 721 kroner (gj.snitt 2010)

16 De årlige utbetalingene øker dersom du venter med å ta ut pensjon Årlig pensjon ved ulike uttaksaldre for pensjon med inntekt på ca 450 000 kr. 180 075 207 441230 601275 545 62 år65 år67 år70 år 237 519 1,319 237 519 1,145 237 519 1,030 237 519 0,862 207 441275 545230 601180 075 Alder62 år63 år64 år65 år66 år67 år68 år69 år70 år Forholdstall1,3191,2621,2001,1451,0881,0300,9730,9170,862

17 Eksempel født 1943 - 1953 Uttaksalder19431944194519461947194819491950195119521953 62 år 180 075179 319178 433177 420176 417 63 år 189 180188 358187 393186 435185 340184 398 64 år 199 230198 332197 439196 390195 350194 158192 978 65 år 210 565209 577208 413207 441206 295204 982203 682202 396 66 år 223 446222 144220 853219 575218 308217 053215 613214 189212 780 67 år238 640237 453236 277234 837233 412232 000230 601228 995227 408225 839224 074 68 år253 334251 996250 672248 810247 227245 661243 860242 328240 567238 587236 872 69 år269 955268 437266 637264 550262 781260 745259 018257 031254 795252 862250 688 70 år288 561286 483284 434282 417280 094277 803275 545273 317271 120268 648266 515 Pensjon ved ulike valg av uttakstidspunkt for årskullene 1943-1953. 2010-kroner. Forutsetninger: Inntekt 6G (448 326) i hele opptjeningsperioden. 40 opptjeningsår ved 62 år Pensjonsbeløpene i tabellen er målt i lønnsnivået pr. 2010. Pensjonsbeløpene tar ikke hensyn til at framtidig reallønnsvekst vil gi høyere pensjon sammenliknet med beløpene i tabellen.

18 Sant eller usant? ”Alle som er medlem av folketrygden har en ubetinget rett til alderspensjon fra 67 år ” SANT Alle som har opptjent minst tre års trygdetid har rett til alderspensjon fra folke- trygden fra fylte 67 år.

19 Innhold | Nye muligheter med fleksibel alderspensjon Det norske pensjonssystemet - Fleksibelt uttak - Ny opptjeningsmodell Slik berøres du av det nye regelverket - Reguleringsbestemmelser - Avtalefestet pensjon (AFP)

20  Levealdersjustering betyr at pensjonen ved uttak justeres etter forventet levealder i befolkningen Pensjonen justeres etter forventet levealder Levealders- justering  Du kan motvirke effekten av levealdersjusteringen ved å arbeide lenger

21 Sant eller usant? ”Hvis forventet levealder for ditt årskull er 80 år, vil du likevel få pensjon etter fylte 80 år dersom du lever lenger” SANT Du mister ikke retten til alders- pensjon dersom du blir eldre enn forventet levealder for ditt årskull.

22  Pensjonsbeholdningen vil reguleres i takt med lønnsveksten  Pensjon under utbetaling vil reguleres med lønnsvekst og deretter fratrekkes 0,75 prosent  Satser for minste pensjonsnivå og garantipensjon reguleres med lønnsvekst  De nye reguleringsprinsippene vil gjelde for alle pensjonister, også de som har gått av med alderspensjon før 2011 Hvordan skal pensjonen reguleres? Andre regulerings- bestemmelser

23 Sant eller usant? ”Karis pensjonsbeholdning vil reguleres i takt med lønnsveksten og deretter fratrekkes 0,75 prosent ” USANT Dette gjelder pensjon under utbetaling. Pensjonsbeholdningen regu- leres i takt med lønnsveksten.

24 Innhold | Nye muligheter med fleksibel alderspensjon Det norske pensjonssystemet - Reguleringsbestemmelser - Ny opptjeningsmodell Slik berøres du av det nye regelverket - Fleksibelt uttak av pensjon og AFP - Avtalefestet pensjon (AFP)

25 Hvordan tjener du opp alderspensjon? Garantipensjon  En minstesikring som skal sikre et akseptabelt pensjonsnivå for personer med liten eller ingen inntektspensjon  Tilsvarer minstepensjon  Uavhengig av inntekt  Avkortes med 80% av inntektspensjonen Inntektspensjon  Tjenes opp på bakgrunn av pensjonsgivende inntekt.  I tillegg gis det opptjening for: – Avtjent verneplikt – Dagpenger ved arbeidsledighet – Omsorgsarbeid – Enkelte andre ytelser fra folketrygden  Alle år teller i opptjening av inntektspensjon (fom 13 tom 75 år) Pensjonsbeholdning  Hvert år settes 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt inntil 7,1 G inn i en pensjonsbeholdning  Pensjonsbeholdningen danner grunnlaget for beregning av inntektspensjon Ny opptjenings- modell Pensjonsbeholdning Inntektspensjon Garantipensjon

26 Virkningen av nye opptjeningsregler avhenger av når du er født Beholder opptjening etter gammelt regelverk - 20 beste år med inntekt avgjør størrelsen på pensjonen Født mellom 1943 - 1953 Født i 1963 eller senere Kun nye opptjeningsregler - Opptjening for alle år i arbeid fra 13 til 75 år - Opparbeider pensjonsbeholdning for alle år med pensjonsgivende inntekt Kombinasjon av gammelt og nytt regelverk - Født 1954: 9/10 etter gamle regler og 1/10 etter nye - Født 1962: 1/10 etter gamle regler og 9/10 etter nye Født mellom 1954 - 1962

27 Sant eller usant? ”Knut er født i 1945 og får opptjening etter gamle regler” SANT Alle som er født før 1954 får opptjening etter gamle regler. Det betyr at de 20 beste årene danner grunnlag for beregning av pensjonen.

28 Når iverksettes de nye reglene for alderspensjon? 2011 2010 Ny opptjenings- modell Ny opptjenings- modell Levealders- justering Levealders- justering Regulerings- bestemmelser Regulerings- bestemmelser Fleksibelt uttak

29 Kaffepause

30 Innhold | Nye muligheter med fleksibel alderspensjon Det norske pensjonssystemet - Reguleringsbestemmelser - Ny opptjeningsmodell Slik berøres du av det nye regelverket - Fleksibelt uttak av pensjon og AFP - Avtalefestet pensjon (AFP)

31 For ansatte i offentlig eller statlig virksomhet videreføres dagens AFP med tilpasninger Offentlig ansatte kan:  Motta AFP frem til 67 år  Ikke jobbe ubegrenset ved siden av AFP (ved inntekt over 15000 kroner pr år reduseres AFP)  Ta ut fleksibel alderspensjon før 67 år, men ikke samtidig ha AFP Fleksibel alderspensjon blir høyere jo senere du starter å ta den ut, og du mister retten til AFP du ikke tar ut. Det vil derfor vanligvis lønne seg å ta ut AFP fremfor alderspensjon. AFP Offentlig sektor

32 Hvilke årskull har rett til ny AFP i privat sektor? Født i 1943 eller tidligere - Bare rett til gammel AFP Født i 1944-1948 - Rett til gammel AFP dersom uttak skjer senest 1. desember 2010 - Rett til ny AFP dersom uttak skjer etter 1. januar 2011 Født i desember 1948 eller senere - Bare rett til ny AFP

33 Avtalefestet pensjon (AFP) og alderspensjon i privat sektor  AFP-ordningene for ansatte i privat virksomhet blir endret fra 2011: – AFP blir et livsvarig tillegg til alderspensjonen. – Kan tas ut fra 62 år dersom man fyller vilkårene for å ta ut alderspensjon fra folketrygden – Du må ta ut eller ha tatt ut fleksibel alderspensjon for å kunne søke om AFP – Du kan jobbe så mye du vil uten at din AFP blir redusert AFP Privat sektor Kilde: Fellesordningen LO/NHO

34 Konsekvenser av AFP-uttak i privat sektor i 2010 vs 2011 eller senere  Kan ikke senere gå over på ny AFP eller ta ut ny fleksibel alderspensjon  AFP avkortes ved inntekt over 15.000 kroner  Får utbetalt AFP til 67 år. Kan da søke om alderspensjon fra folketrygden Gammel AFP med uttak i 2010 Ny AFP med uttak i 2011 eller senere  Kan kombinere arbeid og AFP uten at pensjonsytelsene reduseres  Får AFP som en livsvarig ytelse. Utbetalingene blir større dersom du venter med å ta ut AFP  Må tas ut sammen med alderspensjon i folketrygden Kilde: Fellesordningen LO/NHO

35 Hvem får ny AFP i privat sektor?  Må jobbe i bedrift som er tilsluttet ordningen  Ansiennitetskrav  Inntektskrav og høy nok stillingsprosent  Enkelte forhold som utelukker Er du usikker på om din bedrift er tilsluttet Fellesordningen, ta kontakt med arbeidsgiver. Se nyafp.no for en fullstendig oversikt over vilkår for å kunne ta ut ny AFP. Vedtektene for ordningen er ikke endelig godkjent, kan forekomme endringer Kilde: Fellesordningen LO/NHO

36 Vilkår for ny AFP

37 Vilkår på uttakstidspunktet (fra 62 år)  Ansatt og reell arbeidstaker : Du må ved uttak, og i de tre foregående årene sammenhengende ha jobbet i minst 20 prosent stilling i tilsluttet bedrift (26 ukers slingringsmonn) Denne 26-ukersgrensen utvides med ytterligere 26 uker hvis du har mottatt sykepenger eller lignende Dette har bare betydning dersom du i perioden du mottar slike ytelser jobber mindre enn 20 prosent. Sett deg godt inn i regelverket Kilde: Fellesordningen LO/NHO

38  Arbeidstaker må være omfattet av Fellesordningen i minst 7 av de siste 9 årene. Overgangsregler for årskullene: 1944-1951: 3 av siste 5 år 1952: 4 av siste 6 år 1953: 5 av siste 7 år 1954:6 av siste 8 år 1955: 7 av siste 9 år  Du mister ansiennitet dersom du i løpet av et år: – Er ansatt i mindre enn 20 prosent stilling – Har hovedbeskjeftigelse i annen bedrift – Har høyere inntekt (lønn/kapitalinntekter) fra annen bedrift  Ansiennitetsvilkåret kan ikke oppfylles etter fylte 62 år Ansiennitetsvilkår ved 62 år Kilde: Fellesordningen LO/NHO

39 Dette utelukker rett til privat AFP Mottak av annen AFP (offentlig/privat) Pensjon, ventelønn m.v. fra arbeidsforhold tre siste år før fylte 62 år (over 1,5 G årlig) Mottak av uførepensjon etter 62 år (særregler for årskullene 44-48) Kilde: Fellesordningen LO/NHO

40 Sant eller usant? ”For offentlig ansatte vil det vanligvis lønne seg å ta ut AFP fremfor alderspensjon frem til 67 år ” SANT Fleksibel alderspensjon blir større jo lenger du venter med å ta den ut, og offentlig ansatte mister retten til AFP som ikke tas ut.

41 Mer informasjon om AFP? Se nyafp.no

42 Oppsummering av ny fleksibel alderspensjon  Fleksibelt uttak gjelder for alle personer født i 1943 eller senere  Du kan gå av ved 62 år dersom du har høy nok opptjening  Nye opptjeningsregler gjelder bare for personer født fom 1954  Fri kombinasjon av arbeid og pensjon (unntak for off. AFP)  Privat AFP tilpasses ny alders- pensjon og blir et livsvarig tillegg

43 HUSK!  Du må søke om alderspensjon fra folketrygden  Ønsker du å starte uttak av alderspensjon i januar 2011, bør du søke så snart som mulig  Du kan søke elektronisk i nettjenesten Din pensjon på nav.no Søknadsinformasjon

44 Demonstrasjon av nettjenesten Din pensjon

45 I nettjenesten Din pensjon kan du få oversikt over egen pensjon og søke elektronisk selv  Søke om pensjon elektronisk med automatisk behandling  Beregne fremtidig alderspensjon  Innhente tjenestepensjon  Se egen pensjonsopptjening  Stille og få svar på spørsmål  Søke om pensjon elektronisk med automatisk behandling  Beregne fremtidig alderspensjon  Innhente tjenestepensjon  Se egen pensjonsopptjening  Stille og få svar på spørsmål Din pensjon benytter reelle tall og innhenter pensjon fra andre leverandører

46 Demonstrasjon av Din pensjon - Pensjonsberegning

47 Benytt deg av NAVs kanaler for mer informasjon om alderspensjon Nettjenesten Din pensjon Logg deg inn og få oversikt over mulighetene E-læring Lær mer om fleksibel alderspensjon www.deterdinpensjon.no Informasjon om fleksibel alderspensjon samlet på ett sted NAV Ny pensjon Få svar på spørsmål om fleksibel alderspensjon på telefon 21 07 40 00

48 Nettsiden deterdinpensjon.no samler all informasjon om pensjon på ett sted


Laste ned ppt "Informasjonsmøte om ny alderspensjon. Agenda | Informasjonsmøte om ny alderspensjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google