Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Infomøte pensjon Ragnhild Lervik Johansen, KLP. Temaer Folketrygden Alderspensjon AFP Uførepensjon/AAP Etterlattepensjon Andre tilbud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Infomøte pensjon Ragnhild Lervik Johansen, KLP. Temaer Folketrygden Alderspensjon AFP Uførepensjon/AAP Etterlattepensjon Andre tilbud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Infomøte pensjon Ragnhild Lervik Johansen, KLP

2 Temaer Folketrygden Alderspensjon AFP Uførepensjon/AAP Etterlattepensjon Andre tilbud

3 Din Pensjon – www.nav.no/pensjon

4 Logg inn på Min Side

5 God oversikt med alt på ett sted!

6 Hva får jeg i alderspensjon?

7 Det Norske Pensjonssystemet Folketrygd Tjenestepensjon Individuell sparing 66% Lønn Tjenestepensjon og folketrygd utgjør 66% ved full opptjening (30 år i 100% stilling).

8 Hovedtrekk folketrygden 8

9 Fire betydelige endringer Nye reguleringsbestemmelser Gjelder alle 4 Fleksibelt uttak Gjelder alle 3 Ny opptjeningsmodell For de som er født etter 1954 1 Levealdersjustering Gjelder alle 2

10 Eksempel uttak av fleksibel alderspensjon Differansen mellom å ta ut pensjon fra 62-67 år er nesten 50.000 kr

11 Kan alle ta ut fleksibel alderspensjon ved 62 år? Garantipensjonsnivået i folketrygdenmå oppfylles på tidspunktet for uttak av fleksibel alderspensjon. NAV sjekker om man fyller garantipensjonsnivået.

12 Levealdersjustering All pensjon skal levealdersjusteres fra 2011 D.v.s. at det enkelte årskull selv må ta ”risikoen” for at de skal leve lengre Hvert årskull vil få fastsatt antatt levealder det året de fyller 61 år Det gis anledning til å kompensere for levealders- justeringen ved å stå i stilling ut over 67 år

13 Levealdersjusteres, men individuell garanti… ”….sikrer at medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger født før 1959 er sikret 66 % av pensjonsgrunnlaget ved 67 år etter 30 års opptjening ”

14 Hovedtrekk tjenestepensjon 14

15 Offentlig tjenestepensjonsordning Man sparer sammen med sin kommunale eller statlige arbeidsgiver. Full opptjening er 30 år. Pensjonen beregnes ut i fra sluttlønnsprinsippet. Pensjonsprosenten er 66%.

16 Hva er det du sparer til? Du sparer sammen med din arbeidsgiver Du trekkes 2% (lønn 350 000 = ca. 7000 kr/år) Arbeidsgiver betaler mellom 15 og 20% (lønn 350 000 = ca. 52 000 kr/år) Dere sparer til: Alderspensjon og AFP Uførepensjon Etterlattepensjon

17 Innmeldingsregler 17

18 Historiske innmeldingsregler Fast ansatte Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver 01.01.74 - 01.01.78 Minstekrav 18 timer pr. uke 01.01.78 - 01.01.87 Minstekrav 15 timer pr. uke 01.01.87 - 01.01.99 Minstekrav 14 timer pr. uke 01.01.99 – 01.04.13 Minstekrav 14 timer pr. uke, men ekstratimer skal også med 01.04.13 Summering* av timer, men likevel krav til 14 timer pr. uke 21.06.13 Ingen nedre grensen for KS-tariffområde Midlertidig ansatte 01.01.74 - 01.07.86 Midlertidig ansatte som fyller minstekravet innmeldes etter 1 år 01.07.86 - 01.01.99 Midlertidig ansatte som fyller minstekravet skal innmeldes etter 6 mnd. I sammenhengende stilling, - og med tilbakevirkende kraft. 01.01.99 – 01.04.13 Midlertidig ansatte og de som kun engasjeres på timelønn skal meldes inn når de har arbeidet 168 timer i løpet av et kvartal. 01.04.13 Summering* av timer, men likevel krav til 168 timer pr. kvartal 01.07.13 Ingen nedre grensen for KS-tariffområde

19 Hvem skal meldes inn i KLP? Tidligere regler gjelder for ansatte utenfor KS-tariffområde: 1. Fast ansatte med minst 14 timer per uke 2. Fast ansatte med under 14 timer per uke, og som jobber ekstra slik at antall timer per kvartal tilsvarer minst 168 3. Midlertidig ansatte som har gjennomsnittlig arbeidstid det enkelte kvartal på minst 168 timer samlet Ny regel fra 21. juni 2013: Ingen nedre grense for innmelding for ansatte innenfor KS Tariffområde (felleordningen for kommuner og bedrifter). Ny regel fra 21. juni 2013: Ingen nedre grense for innmelding for ansatte innenfor KS Tariffområde (felleordningen for kommuner og bedrifter).

20 Endring i nedre grense for innmelding Som følge av dom i Arbeidsretten, mellom KS og Fagforbundet, faller den nedre grensen for innmelding bort. Dommen gjelder for ansatte innen KS tariffområde. Dommen gjelder fra 21.06.2013, og alle faste ansatte skal meldes inn fra denne datoen. Av praktiske årsaker trer dette i kraft for midlertidige ansatte med virkning fra 01.07.2013. Dette gjelder kun fellesordningen for kommuner og bedrifter.

21 Konsekvenser som følge av dommen (KS) Ansatte / timelønnede: Alle timer meldes inn og gir pensjonsopptjening. Pensjonister: Ny pensjonistlønn fra 01.10.13 - kan få 175 kr./timen uten at pensjonen reduseres. Ikke meldes til KLP. Løpende informasjon, se: klp.noklp.no

22 Beregning av alderspensjon PENSJON = Pensjonsgrunnlag x 66% x gjennomsnittlig deltid x medlemstid /30

23 Pensjonsgrunnlag Årslønn ved fratreden. Faste tillegg ved fratreden. Lønn utover 12 G medregnes ikke.

24 Tilleggslønn Tilleggslønn skal i følge Hovedtariffavtalen omregnes til årsbeløp for at det skal være pensjonsgivende. Aktuelle tillegg er: Lørdags- og søndagstillegg Kvelds- og nattillegg Øvrige tillegg i.h.t. Hovedtariffavtalen Viktig: Årsbeløpet endres IKKE som følge av kortvarige endringer i turnusplan/arbeidsplan (mindre enn 6 uker)

25 Forutsetninger pensjonsgivende tilleggslønn Hvis tillegg til vanlig lønn skal være pensjonsgivende må tillegget være: Knyttet til arbeidsytelse Knyttet til en pensjonsgivende stilling Være fastsatt på forhånd –altså er ikke tillegg til ekstravakter eller overtidstillegg pensjonsgivende Tilleggene må omregnes til årsbeløp ut fra den ansattes turnus-/arbeidsplan, og utbetales med 1/12 hver måned

26 Aldersgrense Definisjon: Den alder da du har rett og plikt til å gå av med alderspensjon Generell aldersgrense er: 70 år Særaldersgrensene er: 60 år 65 år

27 Særaldersgrenser Oversikt over særaldersgrensene finner dere bakerst i Brukerhåndboken Kontroller at riktig aldersgrense er koblet opp mot riktig stillingskode! Endring av aldersgrense lenger tilbake enn inneværende år må sendes manuelt til KLP

28 Pensjonsgivende tjenestetid - overføringsavtalen Bodø kommune 7 mnd KLP 10 år Statens pensjonskasse 15 år = Totalt 25 år og 7 mnd All medlemstid i offentlig sektor teller med! Siste pensjonsordning betaler ut pensjonen på vegne av de andre

29 AFP fra 62 år I lønnet arbeid Sammenhengende ansettelse i offentlig sektor de siste 3 år i minst 20 % stilling Årsinntekt på minst 1 grunnbeløp det siste året Kan ikke motta annen ytelse fra folketrygden

30 Lønn 400.000 6062656770 Folketrygd KLP AFP AFP-tillegg KLP Pensjonsmuligheter fra 62 år

31 Full AFP Lønn AFP Lønn 40% Lønn 60% AFP Lønn 80% AFP Kombinasjon av arbeidsinntekt og AFP

32 Pensjon og inntekt PensjonInntekt offentlig sektor Inntekt privat sektor Kommentarer AFP 62-64 (Folketrygd) Kr 15 000,- AFP 65-67 (Folketrygd) Kr 15 000,- AFP (KLP- beregnet) Kr 0,-Ubegrenset Fra 65 år (evt tidligere ved særaldersgrense AlderspensjonKr 0,-Ubegrenset 32

33 Uføre-/attføringspensjon 33

34 Nye uføreregler i NAV fra 01.01.15 Uføretrygd blir en 66% ytelse Nye skatteregler/ beskattes som inntekt Maks 6 G (kr 530.220)

35 Nye inntektsregler for uføre NAV fra 01.01.15 Nye pensjoner: Inntektsgrense 40 % av G Igangsatte pensjoner: Inntektsgrense kr 60.000 frem til 01.01.19

36 Uføre- / Attføringspensjon Tidligere Etter et års sykemelding Ingen nedre grense for uførhet Medlemstid frem til aldersgrensen Karensperiode på 2 år Fra 01.01.2015 – nye regler! Minste uføregrad 20% Medlemstid frem til 67 år eller til særaldersgrense. Karens innmelding/stilling

37 Uføre- / Midlertidig uførepensjon 2015 FOLKETRYGDEN 66% av pensjonsgrunnlaget uavhengig om det er AAP eller UP. Skattlegges som lønn. KLP Pensjonsgrunnlag opptil 6G (kr 530.220): 0,25 G (kr 22.093), maks 6% av pensjonsgrunnlaget. + 3% av pensjonsgrunnlaget. Pensjonsgrunnlag over 6G: + 69% av det som er mellom 6G og 12G. DELVIS ufør, kun KLP (0,25 G (kr 22.093) + 69% av pensjonsgrunnlaget) x grad.

38 Etterlattepensjon 38

39 Etterlattepensjon Ektefellepensjon Enke/enkemann Fraskilt ektefelle kan ha rett Barnepensjon Til barn under 20 år Samboer har IKKE rett til etterlattepensjon

40 Andre tilbud/medlemsfordeler 40

41 Gruppelivsforsikring Engangsutbetaling ved død. Erstatning max. 10 G. Til ektefelle, samboer og barn.

42 Gruppelivsforsikring Regelendringer fra 2008: Ingen deltidsbegrensing Alder på barn fra 20 til 25 år Samboere har rett til gruppelivserstatning

43 En nettbank som er enkel i bruk, med enkle produkter Sparekonto – medlemmer får beste rente fra første sparekrone, øvrige kunder må spare kr 100 000,- først. Ingen uttaksbegrensninger. Rente 1.80 % Brukskonto uten uttaksbegrensninger Ingen gebyrer i forbindelse med innskudd og uttak Innskudd Lån og refinansiering Boliglån og refinansiering – inntil 90% av markedsverdien, til bolig, fritidsbolig og mellomfinansiering Boligkreditt – Kredittramme med sikkerhet i bolig Litt Extra – for de over 60 Visakort med gebyrfri bruk i inn- og utland Visa ungdomskort - alder 13-18 år Gebyrfri nettbank SMS-bank Kort og betaling

44 Privatforsikring i KLP Hus Innbo Reise Fritidsulykke Kjæledyr Bil Motorsykkel Campingvogn I KLP er det ingen forvirrende samlerabatter, bare svært konkurransedyktige priser

45 Pensjonsspørsmål tlf: 05554 KLPs nettsider www.klp.no Kontaktinformasjon


Laste ned ppt "Infomøte pensjon Ragnhild Lervik Johansen, KLP. Temaer Folketrygden Alderspensjon AFP Uførepensjon/AAP Etterlattepensjon Andre tilbud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google