Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den lærende skolen- en forutsetning for skoleutvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den lærende skolen- en forutsetning for skoleutvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Den lærende skolen- en forutsetning for skoleutvikling
Gardermoen 27.mai Lars Ligaarden

2 St.meld. Nr.30 Kultur for læring
Gardermoen 27.mai Lars Ligaarden

3 Forutsetninger for å lykkes:
For det første må lærere og skoleledere ha den kompetansen som er nødvendig for å møte kunnskapssamfunnet og en mer mangfoldig gruppe elever og foresatte For det andre må skolen ha kunnskap om sterke og svake sider ved sin egen virksomhet, om hvilke tiltak som kan føre til forbedring, og tilgang til et godt støtte- og veiledningsapparat. For det tredje må skolen selv utvikle en kultur for kontinuerlig læring og utvikling Stortingsmelding nr 30 ( ): s 24 Gardermoen 27.mai Lars Ligaarden

4 Skolen som lærende organisasjon
”Alle i organisasjonen må ta ansvar og føle seg forpliktet til å realisere felles mål. Evnen til kontinuerlig refleksjon over hvorvidt målene som settes og veivalgene som gjøres, er de riktige for virksomheten er grunnleggende. Dette er kjerneegenskaper i lærende organisasjoner og samtidig nødvendig ferdigheter for skolen som organisasjon” (Stortingsmelding 30 ( ): s 26 Gardermoen 27.mai Lars Ligaarden

5 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden
Knut Roald (2007)

6 Argyris og Schøns læringsteori
Godtatt Mål og verdier Konsekvens Ikke godtatt Enkeltkretslæring Når hele org. praktiserer dobbeltkretslæring oppstår deuterolæring Dobbelkretslæring Gardermoen 27.mai Lars Ligaarden

7 Dette handler om å koble kunnskap:
Kunnskapsbaser i det daglige arbeidet Praksisnær kunnskap Brukerbasert kunnskap Forskningsbasert kunnskap Lite kobling mellom disse kunnskapsbasene Nordahl, Thomas (2007): Undervisningens kompleksitet og lærernes valgmuligheter I: Berg, Grethe Dalhaug og Nes, Kari (red): Kompetanse for tilpasset opplæring Oslo: Utdanningsdirektoratet Gardermoen 27.mai Lars Ligaarden

8 Den lærende organisasjonens fem disipliner (Senge 1991)
Personlig mestring Mentale modeller Å skape felles visjoner Gruppelæring Systemtenkning Gardermoen 27.mai Lars Ligaarden

9 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden
”…..eit heilskapleg perspektiv på eleven” Torunn Tinnesand: Om sammenheng mellom forståelse og handling (2007) I: Vi har prøvd alt. Statped Kontekst System Individ Aktør Gardermoen 27.mai Lars Ligaarden

10 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden

11 Det organisatoriske isfjellet (Grotvassli, 1990
Det synlige og kontrollerbare i organisasjonen Struktur, lovverk, regler og planer, økonomi, deltakere Under overflata Grunnleggende antagelser og handlingsmønstre Innøvd innkompetanse, mentale modeller, den tause kunnskapen, det mikropolitiske perspektivet Gardermoen 27.mai Lars Ligaarden

12 Veien fra etterutdanning til praksisfellesskapet i skolen…
Tilbyderens rolle… Skoleeiers rolle… Skoleledelsens rolle… Studentens rolle… Det lærende praksisfellesskapets rolle… Gardermoen 27.mai Lars Ligaarden

13 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden
Summing Tanker rundt implementeringsprosessen – hvordan kan vi som tilbydere bidra her? Gardermoen 27.mai Lars Ligaarden

14 Moos og Thomassens teamnivåer (1994)
Påtvunget samarbeid (jfr Hargraves 1996 – ”påtvunget kollegialitet”) 2.nivå Fordele arb.oppgaver. Rutinemessig atferd styrt av org.kulturen 3.nivå Samarbeid om enkeltprosjekter. Erfaringsdeling – men lite refleksjon over det som skjer. 4.nivå Tester ut ped.praksis. Samarbeidet øker og inkluderer evaluering og refleksjon/utprøving av nye ting 5.nivå Systematisk deling og utvikling av ny kunnskap mellom gruppene i organisasjonen Gardermoen 27.mai Lars Ligaarden

15 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden
Aksjonslæring Kan defineres som: (Grepperud og Tiller 1998) - en kontinuerlig lærings- og refleksjonsprosess støttet av kolleger, der intensjonen er å få gjort noe med ens egen situasjon. Aksjonslæringen hjelper deltakerne ut av handlingslammende situasjoner og sikter mot å forandre til noe som er bedre. Refleksjonen er leddet mellom det de har gjort tidligere og den fremtidige handlingen. Gardermoen 27.mai Lars Ligaarden

16 Aksjonslæring og den lærende organisasjonen
Ingen motsetning mellom aksjonslæring og lærende organisasjon: ”Aksjonslæring er kjernen i en lærende skole” (Grøterud og Nilsen 2001, s 154) Gardermoen 27.mai Lars Ligaarden

17 Gardermoen 27.mai 2009 Lars Ligaarden
Organisasjonens medlemmer spiller ulike roller (Moos og Thomassen 1997) Ledelsen Den hellige alliansen Den dynamiske alliansen Ildsjelene Den nødvendige alliansen De besindige Den uheldige alliansen Restgruppa (MEN – husk også hva Fullan (2001) sa om de ”umulige”: Redefiner motstand!) Gardermoen 27.mai Lars Ligaarden

18 Den lange, korte veien… (Olsen 1996:195)
Bruke tilstrekkelig tid til: Involvering Klargjøring av mål og hensikt med endringene Klargjøring av roller og ansvar Klargjøre tidsbruk og rammer Klargjøre kommunikasjonsregler og normer Gardermoen 27.mai Lars Ligaarden

19 Den korte, lange veien… (Olsen 1996:195)
Skjer når: Beskjeder om endring og utvikling blir gitt fra ”oven” Mindre fokus på samarbeid Det forventes rask endring Lite fokus på motivasjon eller endring av mentale modeller Gardermoen 27.mai Lars Ligaarden

20 Læring skjer når organisasjonen:
”Er opne for å systematisere og analysere erfaringene sine Søker aktivt gjennom samhandling å finne ut kva slags utvikling som er viktig Faktisk endrar åtferda i organisasjonen, både praktiske/organisatoriske og mentale modellar” Knut Roald (2006): s 150 Gardermoen 27.mai Lars Ligaarden


Laste ned ppt "Den lærende skolen- en forutsetning for skoleutvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google