Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mangfold og fellesskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mangfold og fellesskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mangfold og fellesskap

2 Likeverd Mangfold Fellesskap

3 Rammeplanen 1.9. Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. Skal ta hensyn til ---etnisk og kulturell bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. (B.h.loven §2)

4 Sosial kompetanse 2.4 Barnehagen skal formidle verdier og kultur, ---- oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.(s.27) ---barn skal få utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ og egen personlige og kulturelle identitet. (s.28)

5 Overordna mål Likeverdig muligheter til Mestring Utvikling Læring

6 Å møte det som er ukjent Ulike svar Ulike forståelse
Ulike livsverdener

7 Prosessorientert kultur
Er i kontinuerlig endring Kan ikke repetere seg selv

8 Ha flere teoretiske og praktiske perspektiver
Være etisk bevisst til sine valg Gripe fatt i det som er utfordrende og vanskelig Vektlegge lokale løsninger Utfordre allerede eksisterende praksis.

9 Makt Foucault Makt produseres av alle mennesker gjennom episoder/ hendelser og plasser/lokale steder. Er relasjonelt og dynamisk. (1999)

10 Diskurs Samtale om noe Drøfte noe
En sosial ramme for hva som kan sies i forhold til bestemte ting. Bundet til sosiale, kulturelle og historiske sammenhenger.

11 I flerkulturell b.hage Personalet skal se på dette som en normaltilstand Ivaretar barnas rett til å være forskjellig og samtidig inkludert i et fellesskap Tar hensyn til minoriteter sine behov i den ordinære virksomhet Rom for alle, ikke de, men vi

12 Flerkulturell mangfold er en
NORMALTILSTAND

13 Problemorientert tilnærming
Bygger på monokulturell pedagogikk Majoritetens kultur og språk er et mål Ignorerer språklige og kulturelle ressurser Ser mangler, hindringer Norsk som det normale Marginaliserer minoriteter, undervurderes

14 Forskjell sees på som mangel
Forskjell og annerledeshet Kan få konsekvenser for barnets selvbilde og identitetsutvikling.

15 Forventer at foreldrene og barna skal tilpasse seg barnehagen og ikke omvendt,
Se på likhet som en forutsetning for samhandling og fellesskap

16 Assimilering Foreldrene tilpasser seg og blir lik majoriteten

17 Segregering Fjerner seg fra majoritetens krav om tilpassing.

18 Ressursorientert tilnærming
Barn og foreldre får lov til å ha ulike forutsetninger Ønsker Behov

19 Mangfold sees på som en normaltilstand
Ulike perspektiver gir verdi i fellesskapet

20 Barnehagen skal Ta utgangspunkt i barnas språklige, kulturelle og
religiøse mangfold.

21 Hva vil det si at en barnehage har et ressursorientert personale?


Laste ned ppt "Mangfold og fellesskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google