Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilpasset opplæring AU 1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilpasset opplæring AU 1"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilpasset opplæring AU 1
Onsdag 23. april 9.15 – 12.00 KS-HiØ

2 Likhet eller likeverd! Viss vi behandler alle likt skaper vi større
ulikhet St.meld.nr KS-HiØ

3 Hvorfor tilpasset opplæring?
Begrepet er politisk – ikke faglig Utfordringen for norsk kunnskapspolitikk er at landet ikke får nok kompetanse ut av befolkningens talent. NOU 1988:28 s. 7 Hva med pisaundersøkelsen? KS-HiØ

4 Opplæringslova §1-2: Allmenn rett:
opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte elev §5-1: Individuell rettighet: elevar som ikkje har eller ikkje tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning KS-HiØ

5 Kunnskapsløftet Generell del: Opplæringen må tilpasses slik at barn og unge får smaken på den oppdagerglede som kan finnes både i nye ferdigheter, praktisk … Læringsplakaten: Skolen skal fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter Prinsipp for opplæringa: Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er grunnleggende elementer i fellesskolen. … mangfold av utfordringer, … variasjon i lærestoff/arbeidsmetoder, … inkluderende læringsmiljø KS-HiØ

6 Ulike forståelser av TPO
Smal forståelse Vid forståelse Eleven Tiltak for eleven Eleven og gruppa Tiltak for eleven + Tiltak i fellesskapet KS-HiØ

7 En av mange definisjoner
Tilpasset opplæring er ikke en bestemt måte å undervise på, men er å forstå som en tilstand preget av bestemte kvaliteter som gjør at alle elevene lærer fag, utvikler seg som personer og oppnår fellesskap med de andre. Håstein og Werner 2004: 44 KS-HiØ

8 Hvilke tanker gjør du deg?
Stikkord: Elevsyn Tomflaske Leireklump Blomsterløk KS-HiØ

9 Å forstå eleven som subjekt
Hvilken rolle får læreren? Hvordan få gode vekstvilkår? De samme vekstvilkårene for alle? KS-HiØ

10 ”I løpet av de første fem minuttene har jeg plassert eleven!”
KS-HiØ

11 Tilpassa opplæring: Å tilrettelegge for ”Sterke” og ”svake” elever!?!
(Meads speilingsteori) Læreren må være ambisiøs på elevens vegne Har vi ”svake” elever? KS-HiØ

12 Sidsel Werner (doktorgradsavhandling, 2008):
”Tilpasset opplæring og læreres bilder av en mangfoldig skoleklasse…” lærerne generaliserer og låser seg fast i et tankemønster som gjør undervisningen mindre mangfoldig enn den bør være Bør i større grad snakke om hva elever gjør, og i mindre grad kategorisere dem ut fra antatte evner – ”sterke” / ”svake” KS-HiØ

13 Hva sier artikkelforfatterne om:
Hvordan undervise samt organisere og tilrettelegge elevenes læringsmiljø med tanke på å fremme tilpasset opplæring? Les artikkelen! Hva sier artikkelforfatterne om: Tilpasset opplæring som skolepolitisk ideologi Tilpasset opplæring som pedagogisk bevissthet Tilpasset opplæring som pedagogisk handling Tilpasset opplæring som kontekstavhengig Egne synspunkter om innholdet KS-HiØ

14 Prosjektets konklusjoner
Aksjonsforskning verdifullt Problemstillingen må komme ”innenfra” og ”nedenfra” Føre til praksisendringer - praksis skal utvikles og forbedres Systematisk individuell og kollektiv refleksjon Se TPO i lys av fellesskole og inkludering – fokus på individ og gruppe Den enkelte lærers betydning KS-HiØ

15 Teoretiske perspektiver på TPO
Behaviorismen: stimuli - respons Eleven kan lære hva som helst ved best mulig stimuli i elevens eget tempo Piaget: assimilasjon - akkomodasjon Eleven må oppleve ”ubalanse” i eksisterende forståelse for å lære noe nytt Vygotskij: proksimale utviklingssone Hva kan eleven lære med støtte ra en som kan mer Bakhtin: dialogisk samspill Lærerens stemme filtreres gjennom eleven KS-HiØ

16 Morivasjon, interesser Kognitive evner
Kulturell forankring Kunstneriske evner Selvinnsikt Hele eleven Morivasjon, interesser Kognitive evner Fysiske forutsetninger Faglig kunnskapsnivå Sosial utvikling KS-HiØ

17 TPO ikke et mål, men et middel som skal tas i bruk for å nå de fastsatte måla i LK06
TPO blir oppfattet som en juridisk rett alle elever har – det fører til et unisont krav om mer ressurser Hvordan bør ansvaret for å legge til rette for å fremme TPO fordeles mellom sentrale styresmakter, skoleledelse og lærere? KS-HiØ

18 Utdanningsdirektoratet Kompetanseplan for tilpasset opplæring
Artikkelsamling Forutsetning for tilpasset opplæring: Lærerkompetanse Organisering Ledelse St.meld. nr KS-HiØ


Laste ned ppt "Tilpasset opplæring AU 1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google