Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Startkurs rådgivere 30 min. om Karrieresenter Telemark:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Startkurs rådgivere 30 min. om Karrieresenter Telemark:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Startkurs rådgivere 30 min. om Karrieresenter Telemark:
Hvem er vi? Organisering Hovedmål og målgrupper Ressurs - og kompetansesenter for veiledere Karriereveiledning – slik vi ser det 3 hovedgrep (2006) Karrieresenter Telemark (over til egen drift 2009) Høyskolestudie i karriereveiledning Koordinering av karriereveiledningen i grunnopplæringa Forankring Nasjonal satsning Kompetanseforum Telemark NAV og Telemark Fylke som eiere

2 Telemark Fylkeskommune
Nasjonal enhet for karriereveiledning (VOX) Styringsgruppa Nav Telemark Telemark Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Skoletilbudsteamet Kommuner Koordinator for karriereveiledning i grunnopplæringa Karrieresenter 4 ansatte 1 engasjement Telemark Voksenopplæringa i Telemark v/ 1 rådgiver 1 dag pr uke Koordinator for karriereveiledning i grunnopplæringa; ligger i skoletilbudsteamet i fylkeskommunen. Se har to formelle avtaler med kommunene dette gjelder praksiskurs for ungdomsskoleelever i videregående, samt delfinansisering av frikjøp av lederne i de lokale veilederutvalgene ( alle rådgivere i grunnopplæringen er med i et lokalt veilederutvalg i sitt geografiske område. Senteret er en ressurs for rådgiver ift kompetanseutviklng av ”rådgiverkorpset”. Partnerskapene skal gi økt tilgang, økt kvalitet og profesjonalitet samt et likeverdig tilbud. vi er 5 veiledere samlokalisert med voksenopplæringa Sette KST i perspektiv Vi er ikke NAV som har en forvaltningsrolle Vi er ikke en bemanningsbyrå som hjelpe jobbsøkere å skaffe seg en jobb Hva er det vi gjør? Karrieresenteret: Formelt partnerskap mellom NAV Telemark og Telemark Fylkeskommune Samlokalisert på senteret: Voksenopplæringa 2

3 Hovedmål og målgrupper
Voksne i Telemark over 19 år Tilby oversiktlig og tilpasset informasjon via vår nettside. Levere karriereveiledning av høy kvalitet til voksne i Telemark. Ressurs- og kompetansesenter for karriereveiledning i Telemark - Være en pådriver for profesjonalisering av fagfeltet og bidra til kompetanseutvikling for relevante veiledere i Telemark Skape arenaer for diskusjon, inspirasjon og erfaringsdeling Bedrifter i endring/omstilling/utvikling. Levere karriereveiledningstjenester til bedrifter i Telemark, knyttet til omstilling og nedbemanning Relevante aktører nasjonalt og i andre regioner Bidra i den nasjonale utviklingen av feltet - Jubileumskonferansen, opplæringspakker OPI – opplæringspakke i interesseutforskning. Teori + praksis. Opplæring i WIE og Jobpics + FOE, individuelt og i gruppe UTV – utviklingsprosjekt i faget Utdanningsvalg. Teori + praksis. Jobpics opplæring og grunnleggende veiledningskompetanse – prøve ut og dokumentere bruken av interesseutforskning (Jobpics), nytten av rammeverket CIP og dialogkonferanse som metode for involvering av foresatte. VOX – nasjonal enhet for karriereveiledning. Bidratt i bok om karriereveiledning, planlegging av konferanse for karrieresenterne i Norge, representant for karrieresenterne inn i VOX. Vox = nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk med særlig vekt på voksnes læring. Skal legge til rette for økt deltakelse i norsk arbeids- og samfunnsliv.

4 Kompetansestøtte: UTV – prosjektet
Utviklingsprosjekt på Stridsklev ungdomsskole Prøve ut og dokumentere bruken av interesseutforskningsverktøy ”Styrke-prosjektet” Utviklingsarbeid Menstad ungdomsskole Synliggjøre og benytte ressurser i «rådgiverkorpset» Fagdager/storsamlinger Kurs- og opplæringspakker i veiledning og interesseutforskning Utviklet og gjennomført 15 sp. studiet «Veiledning i offentlig sektor» Formidle faglig stoff via vår nettside og facebook/Twitter linker Trekantsamtaler med saksbehandlere fra Nav FOE – førveiledning, observasjon og etterveiledning Bidrar med faglige innlegg på seminar, konferanser, media, skriver fagstoff (Rådgivernytt) Samlokalisert/samarbeid med rådgiver - bidra til resultatoppnåelse i TFK på området

5 Se på nettsiden og ressurs sidene for veiledere og rådgivere (litt.tips, lenker m.m.)

6 Hvorfor kommer folk til karrieresenteret?
Opplevelse av å ikke mestre jobben Opplevelse av å ikke få brukt seg selv Relasjonsproblemer på jobben Sykemeldt, usikre på veien videre Utslitt; ubalanse mellom jobb-hjem Feilvalg av ymse slag Omstilling eller nedbemanning Jobbsøkerstrategier; tilnærming til markedet, CV, søknad, intervju Har fått innvilget arbeidsavklaringspenger Ønsker mer utdanning Uten jobb Informasjon om yrker eller utdanning

7 Karriereveiledning…. (slik vi ser det på KST)
skal bidra til at veisøker styrker sin beslutningskompetanse gjennom å: identifiserer og formulere sine ønsker og behov, interesser, forutsetninger og kompetanse reflektere over sine valgmuligheter, ta gode karrierevalg for seg selv og dermed ta ansvaret for egen karriereutvikling selv bli motivert og kompetent til å søke informasjon om utdanningsmuligheter, yrker og arbeidsmarked 7 7

8 En måte å sortere tankene på
Hva tenker du om deg selv og dine muligheter? Tanker + - Bruk av CIP Bakgrunn – en modell brukt mye i karriereveiledningssammenheng. Hvorfor bruker vi det? Inspirasjon og rammeverk, en måte å gripe an ofte store og sammensatte utfordringer som kunden beskriver. En fin måte å visualisere utfordringer Sikre at vi stopper opp og går i dybden på de områder som bør undersøkes nærmere. Rammen hjelper oss å ivareta både relevante kunnskapsområder som spiller inn på karrierevalg, og tanker om ”egen tenkning” – hvilke muligheter og begrensninger ser vi i sin situasjon. Evnen til å innhente, bearbeide og vurdere info. er dermed av stor betydning – også på områder som berører livsstil, følelser og verdier. Fordel? Det å se litt systematisk på ”seg selv” og ”markedet” – åpner ofte opp for flere muligheter og gir igjen inspirasjon til å være aktiv. Ofte ser vi at begrensningene IKKE primært er egen kompetanse eller markedet, men ”mellom ørene” i form av tankfeller. Vi inviterer deg til å gå inn i noen ”bli kjent prosesser”. Dette handler om: Bli enda bedre kjent med seg selv Hvem er du? Hva vil du? Hva kan og mestrer du? Hva er du spesielt interessert i? Hva mestrer og liker du ikke? Hva er viktig for deg? Bli enda bedre kjent med valgmuligheter Skaff deg arbeidsmarkedskunnskap! Nettsider, gule sider, kontakter og nettverk. Kunnskap om enkeltyrker Kunnskap om yrker og utdanning Bli bevisst hvordan du tar dine beslutninger! -problemløsningsstrategier Klarer du å bruke kunnskap du har skaffet deg slik at du gjør gjennomtenkte valg? Er de hensiktsmessige eller ikke? Behøver du å gjøre noe annerledes enn det du tidligere har gjort? Ta ansvar for egne valg! Begrensende tanker skaper håpløshet Eks tankefelle: ”jeg lykkes aldri på jobbintervju”. Hva gir denne tanken deg? Å bytte ut tenkningen. Hva kan du si til deg selv i stedet for? VALG Hvordan bruke kunnskapen du har fått ? Godt valg Hva vet du om deg selv og om dine muligheter? Er? Kan? Vil? Kunnskap om seg selv Arb.marked Yrker Jobbsøkerstrategier Utd.muligheter Kunnskap om muligheter

9 En karriereveiledningsprosess kan inneholde å..
..stille seg selv noen nye spørsmål – erkjennelse ..få større bevissthet om hva en er god til – selvtillit ..ta andre valg – endring ..legge fra seg noen bekymringer – trygghet ..få ny forståelse for sine muligheter – innsikt ..få tro på at gode ting kan skje - håp Lese setningene! 9

10 Kunnskapsområder i karriereveiledning
Veiledning som fag Menneskesyn, holdninger og etisk bevissthet som baseres på respekt for den andre Bruk av grunnleggende kommunikasjons ferdigheter og karriererelevant kunnskap At vi får til fremdrift og retning i samtalen/prosessen Klarer å balansere mellom informasjon, refleksjon og handling Karriererelevante kunnskapsområder Arbeidsmarked og utdanning Arbeidspsykologiske temaer Jobbsøkerprosessen Grunnleggende veiledningsferdigheter er avgjørende! Interesseutforskningsverktøy m.m. har ingen verdig dersom det ikke er kvalitet på samtalen. Utforskende tilnærming ved hjelp av åpne spørsmål og det at veileder/rådgiver trer ut av ekspertrollen er nødvendig for å sikre at elevens valg står i sentrum. Kirkegaards hjelpekunst – må begynne der eleven er – dersom eleven ber om «lillefingeren» så ikke gi hele hånden!

11 8. I hvilken grad er du enig i disse påstandene om veilederen
8. I hvilken grad er du enig i disse påstandene om veilederen? Veilederen... Dette blir vi målt på.. Dere blir målt på? Frafall?

12 9. I hvilken grad er du enig i disse påstandene knyttet til utbytte av selve veiledningen?


Laste ned ppt "Startkurs rådgivere 30 min. om Karrieresenter Telemark:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google