Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny forskrift til opplæringsloven § 9-2 Retten til nødvendig rådgiving

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny forskrift til opplæringsloven § 9-2 Retten til nødvendig rådgiving"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny forskrift til opplæringsloven § 9-2 Retten til nødvendig rådgiving
Anne Grete Skurdal Fagdager 19. og 20. mai.

2 Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 22
Rettighetslov Behov for presisering og tydeliggjøre nødvendighetskravet i loven § 9 Understreker rettigheten: Det kan altså bli tilsyn på skolene om rådgivingen. Rettsak om elevene har fått retten sin. § 9: Elevene har rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesvalg og sosiale spørsmål. Departementet gir nærmere forskrifter Begreper! To dler, men i den generelle står det at FOR AT RÅDGIVINGA SKAL BLI BEST MULIG FOR ELEVEN, SKAL SKOLEN HA ET HELHETLIG PERSPEKTIV PÅ ELEVEN, OG SE DEN SOSIALPEDAGOGISKE RÅDGIVINGA OG UTDANNINGS_ OG YREKESRÅDGIVINGA I SAMMENHENG.

3 Hva er skoleeiers ansvar?
Skoleeigar er ansvarleg for å oppfylle eleven sine rettar etter § 22-1 til § 22-3, jf. Opplæringslova § Ansvaret inneber mellom anna at begge formene for rådgiving skal utførast av personale med relevant kompetanse for dei to områda. Skolen skal arbeide systematisk og planmessig for å sikre at rådgivingstilbodet blir tilfredsstillande JOBBER SKOLENE I DITT FYLKE SYSTEMATIK OG PLANMESSIG? HAR SKOLEN RELEVANT KOMPETANSE I DAG? Nytt kompetansekriterier: Kom på høring, nå i departementet Høringsforslagene var mye på BØR VÆRE KRAV, IKKE BARE VEILEDENDE KRAV og KRITERIER. Relevant Utdanning??? Vanskelig i dag å si noe mer? Ingen rammeplaner på dette fagfeltet som på lærer, sykepleier, barnevernsped eller andre som jobber med barn og unge.

4 ”Rådgivinga kan være både individuell og gruppevis
”Rådgivinga kan være både individuell og gruppevis. Elevens sitt behov og ønskje vil avgjere forma som blir teken i bruk.” Skoleeier kan ikke tilby bare gruppevis rådgiving. Elever som kun tilbys gruppevis, får ikke oppfylt sin rett til nødvendig rådgiving. Dette er ikke annet en synliggjøring som følger av opplæringsloven §9 Tilbyr skolene elevene individuell rådgiving ut i fra deres behov og ønsker?

5 ”Tilbodet skal være kjent for elevar og føresette, og vere tilgjengeleg for elevane ved den enkelte skole.” Eleven har krav på informasjon om rådgivingstilbudet på skolen. Tilgjengelighetsprinsippet er også viktig for eleven. Er den organisert slik at den ikke er tilgjengelig for eleven, vil retten ikke være oppfylt. Forslaget knytter også rådgivingstilbudet til den enkelte skole. En konsekvent er at det på hver skole skal være rådgiving tilgjengelig for eleven. Er tilbudene (planen) skolene gir kjent for elevene og foresatte? Er tilbudet tilgjengelig ? Hva vil det si?

6 Hvem definerer hva som er ”nødvendig rådgiving”?
Opplæringsloven §9-2: Elevene har rett til nødvendig rådgiving om yrkestilbod og yrkesval og sosiale spørsmål. Hvem definerer hva som er ”nødvendig rådgiving”? Er det skoleeier? Rektor /skolens ledelse? Rådgiver? Eleven?

7 Hvilket samarbeid skal det være?
Internt / på skolen: ”Utdannings- og yrkesrådgivinga skal vere eit samarbeid mellom ulike personar og instansar på skolen” Eksternt: ”Skolen skal så langt det er mogleg og hensiktsmessig trekkje inn eksterne samarbeidspartnarar for å gje elevane best mogleg informasjon og tilbod om rådgiving om yrkes- og utdanningsval. Aktuelle samarbeidspartnarar er til dømes andre utdanningsnivå, lokalt næringsliv, partnarskap for karriererettleiing og heimen.” Har dere et samarbeidsorgan på skolene som sikrer at elevene får den nødvendige rådgivingen? informasjon om tilbudet til elever og foresatte at skolens arbeider systematiske og har planer for arbeidet - samarbeidet internt på skolen - samarbeid eksternt (prosess fra 8-13.årstrinn) Hvem skal jobbe med endringene som nå kreves? Hvem bør lede dette arbeidet? Når stater dere?

8 Styrking av rådgivingen i ungdomsskolen
Lønnsmidler til koordinatorer ( videreføring av Partnerskap for karriereveiledning) kr ,- Kompetanseheving for rådgivere i ungdomsskolen Videreutdanning ( karriereveiledning, 30 st. p.) kr ,- Etterutdanning ( individuell støtte) kr ,- Videreutvikling av faget utdanningsvalg i alle regioner: Kompetanseheving for kontaktlærere med vekt på: -kompetanse på lavere nivå -overgangsskjema -læreplan arbeid i fellesfag -kunnskap om hva som har betydning for frafall/ gjennomføring kr ,-

9 Forts. Nettrådgiver, lønnsutgifter kr 60.000,-
Informasjonsteam i ungdomsskolen med representanter fra arbeidsliv og videregående opplæring Pilot i Valdres, Gjøvik og Midt- Gudbrandsdal kr ,- Kompetanseheving i bruk av verktøy i karriereveiledning Kurs i bildebruk i karriereveiledning i Hadeland kr ,- Opplæring i bruk av digitalt verktøy kr ,-

10 Midler til regionvise tiltak
styrke arenaer for samarbeid skoleslag/ lokalt arbeidsliv opplæring for minoritetsspråklige fellesmøter for rektorer i begge skoleslag kr ,- Midler til andre aktuelle utviklingsprosjekter kr ,

11 Evaluering av rådgivingstjenesten-revisjonsrapport 2006
Ulikt fokus på individuell karriereveiledning Ulik praksis på informasjonskvelder for foresatte Ulik praksis på oppfølging i overgangen u-skole vgo Tidsressursen vurderes ulikt Ulik bruk av elektronisk testverktøy Deling av tjenesten er ikke gjennomført Fokus på kompetanseheving i forhold til å kjenne tilbud om utdanning i utlandet Alle rådgiverne må bli mer bevisste på å utarbeide individuelle og realistiske karriereplaner Kvalitetssikre rådgivernes kompetanse på elektronisk verktøy Utvikle en kompetansehevingsplan for rådgivere

12 Status i dag Større fokus på individuell veiledning
Rådgiver deltar på informasjonskvelder, tilbyr foreldresamtaler Overgang fra u-skole, tettere samarbeid med KL Tidsressurs-uendret, store forskjeller Bruk av elektronisk testverktøy- Deling av tjenesten- ikke gjennomført Kjenne tilbudet om utdanning i utlandet- mange synes de vet for lite Bruk av individuelle karriereplaner- brukes i liten grad? Bruk av elektronisk verktøy- noe varierende, ønskelig med kursing Kompetansehevingsplan- under arbeid Utdanning på fagfeltet Ønsker om videreutdanning

13 Utfordringer/ prioriterte oppgaver
1) Bevisstgjøring på hva som har betydning for frafall/ gjennomføring 2) Individuell veiledning 3) Større helhet i det 13-årige løpet, fag-og yrkesopplæring som et 4-årig løp 4) Profesjonalising av tjenesten 5) Tidsressurs 6) Rutiner for bedre informasjonsflyt fra ungdomsskolen til videregående 7) Styrke samarbeidet mellom skole og lokalt arbeidsliv 8) Permanente YOU-koordinatorer i alle regioner 1) Skolere ped. Personale, begynne tidlig i u-skolen, viktig å vite hva en skal se etter, svake karakterer, lese skrive vansker, stort fravær 2)Større fokus på individuell veiledning, profesjonalisere samtalene 3) Viktig at denne prosessen starter allerede på 8. trinn Viktig å styrke arneanene for samarbeid mellom grunnskole og vgo. Eks felles planleggingsdager, samarbeid om gjennomgående læreplaner 4) Legge til rette for kompatanseheving, videre og etterutd. 5) De fleste rådgiver opplever tidspress, og hvis en skal fortsette å regne ressurs ut fra 1 t. pr 25 elever pr uke blir det lite med tid til individuell oppfølging av enkeltelever 6) Overgangsskjema for alle elever, slutt på starte med blanke ark 7)Samarbeid med NHO, Blåse liv i partnersakpsavtaler skpe arenaer dere rådgivere/ kontaklærere kan bli kjent med bedrifter, invitere bransjene inn i infoteam i u skolen 8) Svært viktig for oppfølging og koordinering ute i regionene, men vanskelig med spleiselag i noen regioner bl. A. pga dårlig økonomi i noen kommmuner


Laste ned ppt "Ny forskrift til opplæringsloven § 9-2 Retten til nødvendig rådgiving"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google