Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva gjør de tillitsvalgte?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva gjør de tillitsvalgte?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva gjør de tillitsvalgte?
ivaretar medlemmenes interesser ca medlemmer i Helse Stavanger turnusgodkjenning bisittere under intervju rådgivning og veiledning individuelt og i gruppe individuell bistand profilerer NSF’s politikk medlemspleie handlingsplan med innsatsområder vaktbikkje / pådriver overfor arbeidsgiver kontrollerer at lov- og avtaleverk følges

2 Hva gjør de tillitsvalgte?
Hovedavtalen’s §§ 28 og 29 er utgangspunktet. Regulerer forholdet mellom partene i arbeidslivet Medvirkningsplikt – skal tuftes på tillit og gjensidig respekt daglig samarbeid / uformell kontakt omstilling / endring informasjon partsammensatte grupper drøftinger dialog, men leder tar beslutningene (styringsrett) skriftlige referat / drøftingsuttalelser forhandlinger partene må bli enige (protokoller)

3 Retningslinjer helg-/høytid
Partsammensatt utvalg startet arbeidet mars 2009 Målsetting: partene skulle i fellesskap komme fram til omforente retningslinjer for avvikling av helg- og høytidsturnuser Grunnleggende uenigheter avklart på møtet i januar 2010 4 uenighetsprotokoller Drøfting gjennomført 1. mars 2010

4 ARBEIDMILJØLOVEN - PARAGRAFER SOM GJELDER ARBEIDSTID
 § 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a)å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,

5 VIKTIG Arbeidstid er viktig for helse og velferd.
Vi skal ikke gå med på stadig dårligere arbeidstidsordninger TURNUSEN ER VÅRT VIKTIGSTE VERNEUTSTYR

6 Hva handler uenighetene om?
ivaretakelse av rettigheter iht lov- og avtaleverk tillitsvalgtes syn er at retningslinjer for helg- og høytid omgår minimumsbestemmelsene i lov- og avtaleverk det åpnes opp for innarbeiding av fritid hensynet til den ansattes velferd reduseres (må innarbeide fri på røde dager) medfører økonomiske tap for den ansatte

7 Uenighetsprotokoll nr. 1
Handler om: Avtalekompetanse tillitsvalgtes syn: i virksomheter med tariffavtale er det tillitsvalgte som skal inngå avtale om gjennomsnitts-beregning Bruk av hjelpeturnus: tillitsvalgtes syn: bruk av hjelpeturnus innebærer ny avtale med tillitsvalgte dvs. hjelpeturnuser skal godkjennes

8 Avtalekompetanse Dersom det er gjennomsnittsberegning av arbeidstiden
vaktlengden er over 9 timer hviletiden er under 11 timer SKAL tillitsvalgte godkjenne turnusen. En helg og høytidsturnus er ikke (etter vår mening) å betrakte som en mindre endring arbeidsgiver har styringsrett over.

9 Avtalekompetanse ” Departementet kan ikke se at nevnte endring innebærer noen begrensninger i adgangen som tillitsvalgte hadde til å inngå slike avtaler, og anser derfor det denne kompetansen fortsatt er i behold.” (brev av fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til KS)

10 Uenighetsprotokoll nr. 2
Handler om: Betalingsbestemmelser (iht overenskomsten) og arbeidstids-bestemmelser (iht AML) ”innholdet” i F-dagene (spesielt F3 og F5) Tillitsvalgtes syn: Når overenskomst (og lokale B-deler) gir bedre betingelser enn minstekrav i AML; er det overenskomst (og lokale B-deler) som gjelder: det kan ikke skilles mellom betalingsbestemmelser og arbeidstidsbestemmelser overenskomst og lokal B-del kan ikke settes tilsides

11 Uenighetsprotokoll nr. 3
Handler om: Flytting av vakter i hjelpeturnus når en ikke har inngått avtale om gjennomsnittsberegning. Tillitsvalgtes syn: alle avvik fra inngått grunnturnusavtale må avtales mellom partene. en kan ikke flytte på arbeidstid for å omgå minimums-bestemmelsene i AML (f.eks flytte på vakter slik at en omgår bestemmelser om påfølgende rød dag fri -F3) det skal vanligvis ikke være samsvar mellom timetallet i grunnturnus og hjelpeturnus (F3 dager = lønnet fritid)

12 Fra protokoll mellom SUS og organisasjonene 20.1.10
Oranisasjonene anmerker: Flytting av vakter som fører til at ansatte i praksis må jobbe inn lovfestede fridager vil anses som planlagt merarbeid og overtid og utløser økonomiske krav. Ved avtale om gjennomsnittsberegning kan vakter evt. flyttes ut fra prinsippet ”rødt mot rødt og sort mot sort”. En forskjellsbehandling av dag- og turnusarbeidere er urimelig og uakseptabel. Alle dagarbeidere får fri alle helgedager uten trekk i lønn eller noen form for krav om innarbeiding av helgedagene.

13 Uenighetsprotokoll nr. 4
Handler om: AML §10-10(1) når en i grunnturnus arbeider 2 påfølgende søn- og helgedager, skal en ha den ene søn-og helgedagen fri uten trekk i lønn retningslinjene åpner opp for innarbeiding av fritid tillitsvalgte hevder at fri på røde dager skal innvilges uten innarbeiding eller trekk i lønn tillitsvalgte hevder at flytting av vakter fortsatt må følge prinsippet ”rødt mot rødt” og ”sort mot sort” tillitsvalgte ber om at medlemmene kontrollerer lønnsslippene etter høytidene viktig å følge med på tilleggene viktig å følge med på at det ikke korrigert for ”minustimer” / trekk i lønn

14 En god høytidsturnus bidrar til et godt arbeidsmiljø
Arbeidet med høytidsturnusen bør starte i god tid og i samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt. Tillitsvalgt bør innehente informasjon om medlemmenes ønsker og behov om arbeid og fritid Ved gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagene må arbeidsgiver inngå skriftlig avtale med tillitsvalgte. Arbeidstakerorganisasjonene anbefaler at avtaleperioden begrenses til den enkelte høytid Omarbeidelse av grunnturnus/utarbeidelse av en egen høytidsturnus krever skriftlig avtale med tillitsvalgte.

15 Veien videre: Fagforeningene har sendt drøftingsprotokoll med vedlegg (uenighetsprotokollene) til sine respektive sentrale parter det vil ta tid før sentral avklaring foreligger sentral gruppe skal være ferdig med arbeidet Turnuser som ikke godkjennes, skal drøftes: ansatte må gå vaktene (arbeidsgivers styringsrett) fagforeningene vil fremme økonomiske krav iht uenighetspunktene ytterligere tvisting iht. lov- og avtaleverk kan bli aktuelt

16 Veien videre: Opplæring / informasjon til medlemmene:
viktig at medlemmene har kunnskap og kompetanse om regelverk i forhold til turnusbestemmelser medlemmene må foreta valg om gjennomsnittsberegning på rett grunnlag og ikke oppleve at de ”tvinges til” eller ”straffes for” sine valg fagforeningene ønsker å komme ut på lokale medlemsmøter for å informere om bakgrunnen for uenighetsprotokollene / gi medlemmene råd i forhold til veien videre. Det er krevende å være uenige. Likeverdighet, respekt og tillit er viktige nøkkelord.

17 Styringsrett ulovfestet prinsipp- rettslig prøvd
Arbeidsgiver har ansvaret. omsorgsplikt lønnsplikt retten til å lede, fordele og organisere Arbeidstaker har: arbeidsplikt lydighetsplikt lojalitetsplikt


Laste ned ppt "Hva gjør de tillitsvalgte?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google