Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARBEIDSMILJØLOVEN Målsetting Internkontroll Arbeidstid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARBEIDSMILJØLOVEN Målsetting Internkontroll Arbeidstid"— Utskrift av presentasjonen:

1 ARBEIDSMILJØLOVEN Målsetting Internkontroll Arbeidstid
ARBEIDSLIVSKURS ARBEIDSMILJØLOVEN Målsetting Internkontroll Arbeidstid Grunnkurs des 2007 Søgne

2 ARBEIDSMILJØLOVEN Målsetting
Sikre et arbeidsmiljø som gir full trygghet mot psykisk og fysiske skadevirkninger – dynamisk utformet bestemmelse Sikre trygge tilsettingsforhold og meningsfullt arbeidssituasjon At arbeidsplassene selv skal løse sine arbeidsmiljøproblemer – i samarbeid med organisasjonene I ny lov er dette med et inkluderende arbeidsliv tatt inn Arbeidslivslovutvalget ville ha inn at virksomhetene og samfunnets behov skulle ivaretas i formålsbestemmelsen – LO og FO sterkt uenig. Det hadde skiftet fokus fra vernelov til noe annet. Regjeringen Bondevik II snudde og innstilte på at verneaspektet fortsatt skulle være hovedfokus i ny lov. Grunnkurs des 2007 Søgne

3 Ny lov Kravene til det fysiske og psykiske arbeidsmiljø finner dere i § 4-1 til 4-6 FO viser spesielt til § 4-3 der er det tatt inn formuleringer om at arbeidstakere skal beskyttes mot vold og trusler § 4-6 1) innebærer også rettighetene for de arbeidstakere med redusert arbeidsevne Grunnkurs des 2007 Søgne

4 ARBEIDSMILJØLOVEN Kap 4-2 Tilrettelegging
Bestemmelsen om det psykososiale arbeidsmiljøet! Bestemmelsen om det organisatoriske arbeidsmiljøet Krav arbeidet skal tilrettelegges slik at en unngår uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Vern mot mobbing/trakassering. Krav til arbeid som medfører risiko! Nytt og forbedring i ny lov er i § 4-2, nr. 3 arbeidsgivers plikt til informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling under omstillingsprosesser som medfører wndringer av betydning for arbeidstakerne Grunnkurs des 2007 Søgne

5 ARBEIDSMILJØLOVEN Meldepliktene
I kap. 6 finner en registrering og meldepliktene ved arbeidsulykke og yrkessykdom § 20 Plikt til å registrere skader og sykdom som har sin årsak i forhold på jobb § 21 Alvorlige ulykker skal meldes direkte til arbeidstilsyn og politi PS! Arbeidsgiver har også meldeplikt av yrkesskade (§13-14) etter Lov om folketrygd I ny lov finner dere meldepliktene i §5-1 til 5-5 Meldepliktene er like de som har vært Grunnkurs des 2007 Søgne

6 ARBEIDSMILJØLOVEN Partenes plikter
Arbeidsgivers plikter § 2-1 og § 2-2: Sørge for at arbeidsmiljøet er i tråd med lov og forskrifter Organisere og tilrettelegge arbeidet ut fra arbeidstakers alder, kyndighet og øvrige forutsetninger Planmessig vernearbeid Kartlegging Informasjon Vurdere kvalifikasjonskravene til arbeidstakerne Plikten er nå formulert i en setning og den sier noe om at arbeidsgiver har ansvaret for at bestemmelsene gitt i AML skal følges Grunnkurs des 2007 Søgne

7 ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstakers plikter
§ 2-3 Medvirke i organisert verne- og miljøarbeid Følge påbud og instrukser Bruke verneutstyr Avbryte arbeid dersom det medfører fare for liv og helse Melde fra til arbeidsgiver om skader/sykdommer PS i 2. ledd, bokstav d har arbeidstaker nå en meldeplikt dersom de blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbedisplassen Grunnkurs des 2007 Søgne

8 ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidsmiljøutvalg – verneombud kap 6 og 7
Alle virksomheter med over 50 arbeidstakere skal ha et arbeidsmiljøutvalg. Lik representasjon: arbeidsgiver - arbeidstaker AMUs ansvar – følge med sikkerhet, helse og velferd Skal velges verneombud § 6-3 gir verneombudet rett til å stanse farlig arbeid Grunnkurs des 2007 Søgne

9 ARBEIDSMILJØLOVEN Permisjoner Kap 12
Arbeidsmiljøloven gir rett til fra ved svangerskap. Fødsel. Barns og barnepassers sykdom Permisjon for etter- og videreutdanning Også regulert i hovedavtale, tariffavtale og i folketrygdloven Rettighetene til permisjon i forbindelse med svangerskap, omsorg og barn m.m. er i § 12-1 til Rettighetene til utdanningspermisjon i § 12-11 Grunnkurs des 2007 Søgne

10 ARBEIDSMILJØLOVEN Intern-kontrollen
Intern-kontrollen er hjemlet i Aml § 3-1 Innført Forskriften skal sikre at arbeidsgivere følger de gjeldende krav i lover og forskrifter på en dokumentert og systematisk måte Et system for å bedre verne- og miljøinnsatsen Krav til systematiske tiltak – ansvar hos arbeidsgiver/leder og krav om deltakelse fra alle ansatte Grunnkurs des 2007 Søgne

11 ARBEIDSMILJØLOVEN definisjoner
Arbeidstid er den tid en står til arbeidsgivers disposisjon Fritid er den tid en ikke står til disposisjon for arbeidsgiver Hvilepauser – når arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsstedet pausen. Pauser regulert i §10-9 Definisjonene fimmer dere i § 10-1, nr 1 og 2. Hvilebestemmelsene er også noenlunde lik de som var – altså en videreføring Grunnkurs des 2007 Søgne

12 ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstid
§ Unntak – arbeid av ledende art § Nattarbeid (arbeid mellom kl 21 og 06.00). Begrenset adgang til å arbeide om natten. Det generelle forbudet mot nattarbeid videreføres. Tidspunktene for natt er fortsatt kl til ALLU ønsket sterkt å skyve natten til kl 22. Regjerningen bøyde av for sterkt press Grunnkurs des 2007 Søgne

13 Søndags- og helgearbeid
§ Søn- helgedagsarbeid er ikke tillatt (unntak for nødvendig arbeid/oppgaver). Arbeidshvile er fra kl 18 dagen før til kl 22 dagen første virkedag. § åpner for at arbeid kan utføres, enten etter avtale med tillitsvalgte eller etter tillatelse fra arbeidstilsynet Søndagsarbeid – videreføring av dagens regler Grunnkurs des 2007 Søgne

14 ARBEIDSMILJØLOVEN Kap 10 Lengden av arbeidstid
Loven regulerer daglig og ukentlig arbeidstid for dagarbeidstrakere, skift/turnusarbeid og for helkontinuerlig skiftarbeid Døgnet ikke over 9 timer 40 timer uke - dagtid 38 timers uke – skift/turnusarbeid 36 timers uke – helkontinuerlig skift Alminnelig arbeidstid – videreført, det er store endringer. I hele § 10 som tilsvarer de gamle lovbestemmelsene er det gjort omfattende endringer. Retten til redusert arbeidstid § 46A videreført i § 10-2 Grunnkurs des 2007 Søgne

15 ARBEIDSMILJØLOVEN Gjennomsnittsberegning
Den alminnelige arbeidstid kan forlenges til: - § 10-5 13 timer pr. dag 48 timer pr. uke Ved avtale med tillitsvalgt 60 timer pr. uke Grunnkurs des 2007 Søgne

16 ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidsplan § 10-3
Vekt på arbeidstakernes sikkerhet og helse Arbeidsplan dersom arbeidet utføres til forskjellige tider av døgnet I samarbeid med organisasjonene eller deres tillitsvalgte Drøftes med tillitsvalgte enest to uker før iverksettelse § 10-3 er noenlunde lik gammel § 48 Grunnkurs des 2007 Søgne

17 ARBEIDSMILJØLOVEN ansvar
Arbeidsgiver skal lage og iverksette turnusplaner Fagforeningen skal kontrollere/godkjenne – har uttalerett – avtalerett Grunnkurs des 2007 Søgne

18 ARBEIDSMILJØLOVEN Overtid § 10-6
Krav – ikke som fast ordning Arbeidsgiver har plikt til å frita arbeidstakere for overtid på grunn av vektige helsemessige, velferdsmessige/sosiale grunner Overtid skal godtgjøres Grunnkurs des 2007 Søgne

19 ARBEIDSMILJØLOVEN Lengden av overtid
Samlet arbeidstid pr. døgn 13 timer og overtidsarbeid må ikke overstige 200 timer i kalenderåret Utveidet overtid etter avtale med arbeidstaker; 400 timer i kalenderåret etter avtale med tillitsvalgte 13 timer i døgnet Gjennomsnittlig arbeidstid – inkl. ordinær arbeid ikke overstige 48 timer i løpet av 7 dager og det kan gjennomsnittsberegnes for en periode på 8 uker Bundet av tariffavtale kan det inngås avtale for ett år om gjennomsnittsberegning (samme med kun 13 timer pr 24 timer) Grunnkurs des 2007 Søgne

20 ARBEIDSMILJØLOVEN Hviletid § 10-8
½ time pause dersom arbeidstiden er 8 timer Arbeidstiden over 5 1/2 time rett til pause 11 timer fri mellom to arbeidsøkter – avtale med tillitsvalgt 8 timer Rett til sammenhengende 36 timer fri pr uke (avtale med tillitsvalgte 28 timer) Rett til annen hver søn- og helgedag fri – kan organiseres annerledes for de som arbeider i skiftordninger Rett til 11 timer sammenhengende fri i løpet av 24 timer Arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av 7 dager. Kan nå avtales gjennomsnittsberegning mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Kan fravikes med skriftlig avtale Grunnkurs des 2007 Søgne


Laste ned ppt "ARBEIDSMILJØLOVEN Målsetting Internkontroll Arbeidstid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google