Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Skolelederforbund Samling – Troms 24. november 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Skolelederforbund Samling – Troms 24. november 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Skolelederforbund Samling – Troms 24. november 2009
SKOLELEDEREN SOM RETTSOBJEKT OG RETTSFORVALTER

2 Arbeidsrett: - stillingsvern ved omorganisering - medbestemmelse - arbeidsgiversstyringsrett - ferieloven - særlig uavhengig og ledende stilling Opplærings jus: - oppl. § Forsvarlig system - oppl. § 8-2 Gruppestørrelse - oppl. § 9a -3 Elevenes psykososiale miljø - oppl. § Nærmiljø og skolebytte - Oppl. § 2-10 Bortvising Forvaltningrett: - enkeltvedtak - personopplysninger - taushetsplikt

3 ARBEIDSGIVERSSTYRINGSRETT
Ulovfestet prinsipp Arbeidsgiver Arbeidstaker På arbeids stedet, under arbeid og i arbeidstiden Fritid

4 ARBEIDSGIVERS RETT TIL
- Å tilsette og - å si opp arbeidstakere samt til å Organisere - lede - fordele og - forandre arbeidsoppgaver (dvs. hvem gjør hva, når og hvordan

5 ARBEIDSGIVERSSTYRINGSRETT

6 Styringsretten tilligger arbeidsgiver
NORSK SKOLELEDERFORBUND Styringsretten tilligger arbeidsgiver Arbeidstakers lydighetsplikt Lojalitetsplikt

7 Styringsrett og arbeidstid
innenfor rammene som er trukket opp i lov, tariffavtaler og arbeidsavtaler er det arbeidsgiver som fastsetter: arbeidstidens plassering nattarbeid bruk av fleksitid skiftordninger overtidsarbeid ferie

8 Begrensningene i arbeidsgivers styringsrett
DNJ Begrensningene i arbeidsgivers styringsrett større innflytelse/ økt med-bestemmelse reell balanse mellom styringsrett og arbeidstakers rettigheter

9 lov som begrensning for styringsretten
Grunnloven § 110

10 forts. lov som begrensning av styringsretten
Arbeidsmiljøloven Kap 4 Krav til arbeidsmiljøet Kap 8 Informasjon og drøfting Kap 9 Kontrolltiltak Kap 12 Rett til permisjon Kap 13 Diskriminering Kap 14 Ansettelser Kap 15 Opphør av arbeidsforhold mm

11 forts. lov som begrensning av styringsretten Arbeidstvistloven
Kollektiv arbeidsrett inngåelse og opphør av tariffavtaler formkrav Arbeidsretten

12 AVTALER Individuelle avtaler Kollektive avtaler Stillingsinstruks
Hovedtariffavtaler Hovedavtalen

13 Styringsrett og kontrolltiltak
ikke for store ulemper saklig sett behov ikke åpenbart grunnløst ikke vilkårlig praktisering

14 LEDENEDE OG SÆRLIG UAVHENGIG STILLING Arbeidstid Arbeidsmiljøloven § Unntak - bestemmelsene i dette kapittel kommer ikke til anvendelse for arbeidstaker i - ledende stillinger - særlig uavhengig stilling med unntak av § 10-2 første, annet og fjerde ledd.

15 Ledende stilling Arbeidet som utføres må være av ledende art – tittel ikke avgjørende Lønnsnivået forutsettes å dekke en viss arbeidsinnsats utover vanlig arbeidstid Arbeidstakere som har et større ansvar eller som i særlig grad kan treffe selvstendige avgjørelser, og som selv må vurdere og avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats

16 Særlig uavhengig stilling - Arbeidstakere som ikke innehar lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger - Arbeidstaker som er underlagt fast kontroll med arbeidstiden kan ikke unntas arbeidstidsbestemmelsene - Skille mellom faktisk og rettslig relasjon (Hjemmekontor) - Det er ikke tilstrekkelig å ha fleksibelarbeidstid eller å kunne kontrollere egen arbeidstid. Stillingen må også innebære en tydelig og åpenbar selvstendighet eller uavhengighet i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres. - Dette dreier seg om arbeidstakere som selv prioriterer sine oppgaver. De bestemmer selv hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres.

17 FERIELOVEN Må skille mellom feriefritid og feriepenger (§5) - Feriefritid på 25 virkedager pr år (§5) - Pliktig avvikling med rett til 18 virkedager i perioden 1. juni – 30. september (§7) - Restferien på 7 dager kan kreves samlet (§7) - Drøftingsrett på fastsetting av feriefritid (§6) - Fastsettes min 2 mnd før ferieavvikling (§6) - Endring av fastsatt ferie mulig på visse vilkår og med utgiftsdekning (§6) - Arbeidstaker over 60 år har 6 virkedager ekstra ferie og bestemmer selv avviklingen av ekstraferien (§6) - Overføring av ferie eller forskudd på ferie inntil 12 dager kan skriftlig avtales (§7).

18 MEDBESTEMMELSE Grunnloven § 110 Arbeidsmiljøloven Ferieloven Hovedavtalen Hovedtariffavtalen

19 STILLINGSVERNET VED OMORGANISERING


Laste ned ppt "Norsk Skolelederforbund Samling – Troms 24. november 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google