Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstid,Skift- og Garantibestemmelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstid,Skift- og Garantibestemmelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstid,Skift- og Garantibestemmelser
Industrioverenskomsten Verkstedsoverenskomstdelen,Teknologi- og Datadelen, Nexansdelen, Tekodelen Tekooverenskomsten Arbeidstid,Skift- og Garantibestemmelser

2 Verkstedsoverenskomstdelen Kap III Arbeidstid, Ferie og korte velferdspermisjoner
§ 3.1 Ordinær arbeidstid Se også fellesdelen § 5.1 Forhandles med tillitsvalgte om arbeids- og hviletider. 37,5 time pr uke og henvisning til fellesbilag fastleggelse av ordinær arbeidstid. Daglig arbeidstid mellom og første dager Saklig grunn lørdag mellom og Ikke enighet - arbeidsgiver og Lokal enighet og fleksibilitet

3 Verkstedsoverenskomstdelen § 3.2Skiftarbeid
Kan anvende 2- og 3 skiftarbeid 2 skift 36,5 timer pr uke 3 skift 35,5 timer pr uke 3 skift helkontinuerlig 33,6 timer pr uke Forhandle skiftplan Ved igangsetting av skift drøftes Kortere arbeidstid skal kompenseres

4 Verkstedsoverenskomstdelen - Arbeidstid
Fleksible arbeidstidsordninger kl – 18.00 Bedriftstilpassede forsøksordninger Gjennomsnittsberegning AML § 10.5 Individuelle behov – slike avtaler står tilbake for avtaler inngått med de tillitsvalgte 12-9 Rammeavtale om arbeidstidsordning for store anlegg Rammeavtale for arbeid utover 10,5 timer pr dag - LO Offshore arbeidstid

5 Verkstedsoverenskomstdelen - Arbeidstid
AML § 10-5 Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden Arbeidsgiver og arbeidstaker kan bli enige skriftlig om at i løpet av 52 uker ikke lenger enn i § 10 – 4. 9 timer i løpet av 24 timer 48 timer i løpet av 7 dager Arbeidsgiver og tillitsvalgte i bedrifter med tariffavtale avtale skriftlig at arbeidstiden i løpet av 52 uker ikke lenger enn § timer pr 24 timer 48 timer i løpet av 7 dager. 48 timers grensen kan gjennomsnittsberegnes periode på 8 uker, ikke over 54 timer i noen uke

6 Verkstedsoverenskomstdelen - Arbeidstid
AML § 10.5 forts 3. Arbeidstilsynet kan samtykke 26 uker ikke lenger enn § timer i løpet av 24 timer 48 timer sju dager. 48 timer pr uke kan gjennomsnittsberegnes over 8 uker AML Unntak 4. Fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven inngå tariffavtale som fraviker kapittel 10. Noen unntak

7 Verkstedsoverenskomstdelen
Ved overgang fra vanlig dagtid til skiftarbeid og fra 2 – til 3 – skift, betales de 6 første dager som for overtid bestemt (5 dager når lørdag ikke er arbeidsdag) Forskjøvet arbeidstid betales som overtid bestemt

8 Verkstedsoverenskomstdelen § 4.3 Garantert fortjeneste
Garantert fortjeneste – VO § 4.3 NYTT første avsnitt Arbeidstakernes lønnsforhold skal kontrolleres to ganger årlig, på grunnlag av SSBs lønnsstatistikk for 3. kvartal og lønnsindeksen for industrien for 1. kvartal. Beregningsgrunnlaget skal være den gjennomsnittlige timefortjeneste eksklusiv alle tillegg (avtalt lønn) for samtlige grupper som er omfattet av VO –delen. For fagarbeidere skal regulering foretas dersom den gjennomsnittlige timefortjeneste eksklusiv alle tillegg for fagarbeidere er mindre enn 87% av beregningsgrunnlaget.

9 Verkstedsoverenskomstdelen § 4.3 – Garantert fortjeneste 2
For spesialarbeidere skal regulering foretas dersom den gjennomsnittlige timefortjeneste eksklusiv alle tillegg for spesialarbeidere er mindre enn 82% av beregningsgrunnlaget For hjelpearbeidere skal regulering foretas dersom den gjennomsnittlige timefortjeneste eksklusive alle tillegg for hjelpearbeidere er mindre enn 74% av beregningsgrunnlaget.

10 Verkstedsoverenskomstdelen § 4.3 – Garantert fortjeneste 3
Satsene for første kvartal fremkommer ved at beregningsgrunnlaget i 3. kvartal året før justeres med utviklingen av SSBs kvartalsvise lønnsindeks for industrien. I tillegg kom denne protokolltilførselen inn: Partene er enige om at prosentsatsene i overstående bestemmelse innføres som en prøveordning for tariffperioden Partene er enige om å vurdere ordningen opp mot bestemmelsen i § 6.3 i VO for avtaleperioden

11 Verkstedsoverenskomstdelen – Bilag 1, 2 og 3
Bilag 1 – Tariffavtale for arbeid offshore 3 – Arbeidstid – overtid m.v. 3.3. Oppholdsperiode – normal Nye bestemmelser om at når arbeidstakere pålegges eller det avtales at arbeidstaker skal benytte arbeidsplan 14 – 28 så skal arbeidstaker ha full lønn. Arbeidsgiver skal legge til rette for at manglende timer kan arbeides og at varsel om endret arbeidsplan skal gis med 14 dagers varsel.

12 Verkstedsoverenskomstdelen – Bilag 1,2 og 3
Bilag 2 Rammeavtale om arbeidstidsordning for store anlegg. 12-9 ordningen Inntil 10,5 timer pr dag Ikke overtid Flere varianter Forbundet godkjenner

13 Verkstedsoverenskomstdelen – Bilag 1,2 og 3
Bilag 3 – Rammeavtale for innarbeidingsordninger på land med daglig arbeidstid ut over 10, 5 timer med/uten søndagsarbeid Var en prøveordning, er fortsatt det i denne tariffperioden Inntil 12,5 timer pr dag inntil 15 dager, maks 14 dager mer enn 10,5 timer Kan ikke benytte/avtale 2 fridager i oppholdsperioden Fortrinnsvis dagarbeid LO godkjenner

14 Teknologi- og datadelen - kapitel II Arbeidstid
§ 2.1. Ordinær dagarbeidstid Se Fellesdelen § 5.1 Ikke tidspunkt for daglig arbeidstid Saklig grunn lørdag og 12.00 Fleksible arbeidstidsordninger Ellers nesten lik Verkstedsoverenskomstdelen – skift – offshore og store anlegg Ikke garantiordninger

15 Nexansdelen – Kapitel II - Arbeidstiden
§ 2.1 Ordinær dagarbeidstid Se også Fellesdelen § 5.1 Lik VO delen på mye, men ikke bestemmelser hvis ikke enighet Fleksibel arbeidstid Skiftbestemmelser

16 Tekodelen – Kapitel III - Arbeidstidsbestemmelser
§ 3.1 Dagtidsarbeid Se også Fellesdelen § 5.1 Forhandle om inndelingen av arbeidstiden. Ikke enighet – 7,5 t pr dag 5 første dager – Kan avtale andre ordninger § 3.3 Skiftarbeid (fellesdelen § 5.2) Mye likt de andre overenskomstene i prinsipper Annen oppbygging

17 Tekodelen – Bilag 3 – garantiordningen I
I bedrifter hvor gjennomsnittlønnen til voksne arbeidere som går inn under denne overenskomstdelen (lønnsgruppe I og lønnsgruppe II), ligger under 85 % av industriens gjennomsnitt (NHOs statistikk for arbeidere) beregnet gjennomsnittslønn på bedriften for hele året før, gis følgende garantilønnstillegg fra 1. april året etter. Gjennomsnitt i bedriften under 80% - kr 3 pr time Gjennomsnitt 80% og 82,5% - kr 2,50 pr time Gjennomsnitt mellom 82,5% og 85% kr 2 pr time

18 Tekodelen – Bilag 3 – Garantiordningen II
Ingen bedrift skal gi høyere garantitillegg enn det som er nødvendig for at bedriften når opp i et gjennomsnittlig lønnsnivå på 85% av industriens gjennomsnitt, målt mot året før. I de bedrifter hvor gjennomsnittlønnen ligger under 85% av industriens gjennomsnitt året før, gis tilleggene nevnt ovenfor til alle arbeidstakere som går innunder Tekodelen, med mindre de lokale parter blir enige om å skjevdele tilleggene.


Laste ned ppt "Arbeidstid,Skift- og Garantibestemmelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google