Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedavtalen HSH.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedavtalen HSH."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedavtalen HSH

2 1 Oversikt over arbeidsretten
Den kollektive arbeidsretten behandler den delen som vedrører tariffavtalene. Dette er regler om grupper av arbeidstakere. Den individuelle arbeidsretten regulerer forholdet mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver. Reglene i arbeidslivet er et samspill mellom disse reglene.

3 2 Lover Arbeidstvistloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Folketrygdloven

4 3 Tariffavtaler 3.1.1 Hva er en tariffavtale?
En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold, jf arbeidstvistloven § 1 nr 8.

5 3.1.2 Hva er en hovedavtale? I en hovedavtale finnes ofte bestemmelser om organisasjonsfriheten, hvordan partene skal forholde seg til tvister om forståelsen av tariffavtalen, hvordan tillitsmannsapparatet skal bygges opp og hvilke rettigheter og plikter de tillitsvalgte har o. l.

6 3.1.3 Hva er en hovedtariffavtale?
En hovedtariffavtale er en tariffavtale om generelle lønns- og arbeidsvilkår.

7 3.1.4 Hva er en særavtale? En særavtale er en tariffavtale om lønns- og arbeidsvilkår som ikke omfattes av hovedtariffavtalen. Det skilles mellom sentrale og lokale særavtaler.

8 3.2 Hva er virkningene av brudd på en tariffavtale?
Hvis en arbeidsavtale mellom en arbeider og en arbeidsgiver, som begge er bundet av en tariffavtale, inneholder bestemmelse, som strider mot tariffavtalen er denne bestemmelse ugyldig, jf arbeidstvistloven § 3 nr. 3.

9 4 Individuell arbeidsavtale
En arbeidsavtale inngått mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. Hva som kan avtales begrenses av bl.a. lover og tariffavtaler.

10 5 Arbeidsgivers styringsrett
Arbeidsgivers rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, samt retten til å ansette og si opp ansatte. Styringsretten begrenses av bl.a. lover og avtaler.

11 6 Samlet oversikt Lover Tariffavtaler Individuelle arbeidsavtaler
Arbeidsgiver styringsrett Trinnhøyde

12 7 Tariffavtalen mellom HSH og NFF
Tariffavtalen mellom partene består av to deler: Del I: Hovedavtale Del II: Overenskomster Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten Landsoverenskomst for høyskoler Landsoverenskomst for utdanning Landsoverenskomst for barnehager Landsoverenskomst for virksomheter

13 8 Hovedavtalens oppbygning
Del A Partsforhold og varighet Organisasjonsretten, fredsplikt, forhandlingsrett og søksmålsrett Konflikter Særavtaler Tillitsvalgte Arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter Sentrale tillitsvalgte Permittering Informasjon, samarbeid og medbestemmelse Lønn over bank og trekk av fagforeningskontingent Del B Rammeavtaler Kompetanseheving, økt utdanning og permisjon i denne forbindelse Erklæring om anvendelse og utvikling av teknologi i den enkelte virksomhet Avtale om kontrolltiltak i bedriften Likestilling Deltidsarbeid Tilegg til hovedavtalen del 1 Arbeidsmiljøutvalg Styrerepresentasjon Tjenestefri mv. Personalpolitiske retningslinjer

14 9 Hvem er parter i hovedavtalen?
Avtalen forhandles sentralt HSH og NFF er parter, jf. hovedavtalen § 1-1

15 14 Arbeidsgiver rettigheter og plikter
Arbeidsgiver skal ha en ansvarlig stedlig representant de tillitsvalgte kan henvende seg, jf. hovedavtalen § 6-2 Skriftlig gi navn på vedkommende og dennes stedfortreder. Arbeidsgiver skal ha fullmakt til å føre reelle forhandlinger § 6-3 Gode samarbeidsforhold, jf hovedavtalen § 6-4 Stille utstyr til disposisjon § 6–5

16 15 Informasjon, samarbeid og medbestemmelse
Hovedavtalen kap IX samarbeid mellom partene Arbeidsmiljøloven kap. 8 Informasjon og drøfting

17 10 Hvor lenge er hovedavtalen gyldig?
Hovedavtalen trådde i kraft 1. mars 2006 gjelder til 31. desember 2009, jf. hovedavtalen § 1-3. Avtalen gjelder videre 2 år av gangen hvis ikke en av partene skriftlig sier den opp med seks måneders varsel, jf. hovedavtalen § 1-3.

18 11 Hvem er bundet av hovedavtalen?
Utgangspunkt: Medlemmer i HSH og NFF Virksomheter som melder seg inni HSH i tariffperioden, hovedavtalen § 1-4. Tariffavtale må kreves av hver av partene.

19 12 Aktører Aktører på arbeidsgiverersiden HSH sentralt
Arbeidsgivers skal ha en navngitt representant og stedfortreder, jf. hovedavtalen § 6-2 Aktører på arbeidstakersiden NFF sentralt NFF avdeling Tillitsvalgt ved den enkelte virksomhet

20 13.1 Når skal det velges tillitsvalgt?
Ved hver virksomhet skal det velges tillitsvalgt for de organiserte arbeidstakerne dersom bedriften eller arbeidstakerne krever det, jf. hovedavtalen § 5 - 1 Virksomheten eller arbeidstakerne må kreve at det velges tillitsvalgt.

21 13.2 Hvor mange tillitsvalgte?
Minimum en tillitsvalgt, jf. hovedavtalen § 5-1 nr. 1. Antallet tillitsvalgte som er avhengig av hvor mange som er organisert, jf. hovedavtalen § 5-1 nr 2. Det kan inngås lokal avtale mellom de ulike organisasjonene om felles tillitsvalgt, jf. hovedavtalen § 5-1 nr 2.

22 13.3 Hvem kan velges som tillitsvalgt?
Skal velges blant anerkjent dyktige ansatte med erfaring og innsikt. Så vidt mulig ansatt de siste to år, jf. hovedavtalen § 5-2. Begrensninger i muligheten for den som har posisjon som arbeidsgivers representant jf hovedavtalen § 5-2 Inhabilitet, jf hovedavtalen § 5-2 fjerde avsnitt.

23 13.4 Tillitsvalgte rettigheter og plikter
Det skal snarest og senest innen 8 dager gis skriftlig beskjed til bedriften om hvem som er valgt, jf. hovedavtalen § 5–3 Tillitsvalgte godkjennes som de organiserte medlemmenes representant § 6 -1 Rett og plikt til å ta seg av og ordne i minnelighet klagemål som den enkelte ansatte har, jf. hovedavtalen § 6 – 1 Tillitsvalgte skal ha fullmakt til å føre reelle forhandlinger § 6 - 3 Gode samarbeidsforhold, jf hovedavtalen § 6-4 Utstyr til disposisjon, jf. hovedavtalen § 6–5 Særskilt oppsigelsesvern, jf. Hovedavtalen § 6-8. Informer NFF avdelingen og NFF sentralt om valg (Kristin Stormo

24 13.5 Tid til å utføre sine verv som tillitsvalgt
Arbeidsgivers styringsrett Rett til fri med lønn Rett til fri uten lønn Merk dette er regulert flere steder i hovedavtalen

25 13.5. 1 Når har tillitsvalgte rett til fri med lønn?
Utgangspunkt: Tillitsvalgte har rett til permisjon med lønn for å utføre sine oppgaver etter hovedavtalen, jf. tilegg til hovedavtalen del 1 punkt 3.1. Utgangspunkt: ”Nødvendig tid til å utføre sine oppgaver i henhold til hovedavtalen, jf. hovedavtalen § 6-5. Hovedavtalen 6-5 og § 6-6. Det ”forutsettes” at det ytes vanlig lønn Kurs godkjent av virksomheten, jf § 6-7 siste punktum Lokale og sentrale forhandlinger i HSH Tillitsvalgtopplæring Organisasjonsfaglige kurs Inntil 12 dager ved nærmere definerte møter i arbeidstakerorganisasjon Merk protokoll av om mer enn 12 dager.

26 13.5. 2 Når har tillitsvalgte rett til fri uten lønn?
Rett til fri uten lønn, jf. hovedavtalen § 6-7 Møter/forhandlinger (innkalt av NFF) Fagkurs/faglig oppdatering Gjelder også for de som skal bli tillitsvalgt § 6 - 7 Skolering av ansattes representant i styrene

27 15.1 Det må skilles mellom Informasjon Drøfting Forhandling

28 15.2 Informasjon Informere tillitsvalgte, for eksempel hovedavtalen § 9-3 nr 3 og 4. Kommunikasjon ”en vei”.

29 15.3 Drøfting Kommunikasjon ”begge veier”.
Arbeidsgiver treffer endelig beslutning. Virksomheten skal drøfte bla: Virksomhetens økonomiske og produksjonsmessige status og utvikling Omlegginger og omorganisering Sysselsetting, herunder planer om utvidelser og innskrenkninger Endringer i virksomhetens eierforhold, eierstruktur eller selskapsform Oppsigelser/innskrenkning

30 Drøfting 2 De tillitsvalgte gis muligheter for å fremme sine synspunkter. Ledelsen skal grunngi sitt syn dersom den ikke kan ta hensyn til de tillitsvalgtes anførsler. Det skal føres protokoll fra drøftingene Fremmes på et tidligst mulig tidspunkt Konsekvenser for ansatte

31 15.4 Forhandling To likeverdige parter.
Krever et eget rettslig grunnlag som begrenser arbeidsgivers styringsrett. Tvisteløsning dersom det ikke kommer til enighet.

32 16 Organisasjonsretten, fredsplikt
Organisasjonsfrihet Fredsplikt – forbud mot streik og lockout i tariffperioden

33 17 Tvister To typer tvister: Rettstvist Interessetvist

34 17.1 Rettstvist Tvist vedrørende forståelsen av tariffavtale, jf arbeidstvistloven § 6 punkt 1. Regulert i hovedavtalen 2-3 og 2-4

35 17.1.2 Gangen i en rettstvist Tvist
Forhandlinger mellom bedrift og tillitsvalgt Enighet: Protokoll Uenighet: Forhandlingsmøte sentralt mellom HSH og NFF Uenighet: Voldgift eller dom fra arbeidsretten

36 17.2 Interessetvist En interessetvist må ikke søkes løst med arbeidsnedleggelse (streik), arbeidsstenging (lockout) eller annen arbeidskamp (go-slow, overtidsnekt) før lovens frister er utløpt, jf arbeidstvistloven § 6 punkt 3. Streik og lockout er kun tillatt i forbindelse med tariffrevisjoner § 3 -1 To unntak: Sympatiaksjoner, jf. hovedavtalen § 3-3 Politisk demonstrasjonsstreik, jf. hovedavtalen § 3 - 4

37 17.2.1 Gangen i en interessetvist
1. Forhandling. Forhandlingene fører frem: Ny tariffavtale. Forhandlingene fører ikke frem: Brudd 2. Mekling. Midlertidig forbud mot arbeidsstans. Riksmeklingsmannen innkaller. Meklingen fører frem: Vedtas ved avtemning. Ny tariffavtale. Meklingen fører ikke frem eller meklingsforslaget forkastes ved avstemning. Arbeidsstans 4 dager. 3. Avslutning Frivillig voldgift eller Tvunget lønnsnemnd.

38 18 Arbeidsmiljøutvalg Tilegg til hovedavtalen del 1 kap. 1
Når skal det opprettes arbeidsmiljøutvalg? Vernetjeneste vs tillitsvalgt Oppgaver og ansvar Begrensning av kompetanseområde til arbeidstakerorganisasjonen og tillitsvalgte

39 19 Styrerepresentasjon Tilegg til hovedavtalen del 1 kap. 2

40 20 Personalpolitiske retningslinjer
Tilegg til hovedavtalen del 1 kap. 3

41 21 Permittering Hovedavtalen kap VIII
Tilegg til hovedavtalen del 1 kap. 5

42 21 Særavtaler Hovedavtalen kap IV Sentrale og lokale
Pågående tvist om oppsigelse om avtale om 36 timers arbeidstid for fysioterapeuter

43 23 Lønn over bank og trekk av fagforeningskontingent
Hovedavtalen kap X

44 Gode råd Finn rammene og regelverket som er aktuelt for ditt tariffområde. Ansvarliggjør arbeidsgiver og still spørsmål Merk at en rekke bestemmelser forutsetter aktivitet fra partene.


Laste ned ppt "Hovedavtalen HSH."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google