Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overtid Merarbeid Forskjøven arbeidstid Hva sier lov- og avtaleverk ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overtid Merarbeid Forskjøven arbeidstid Hva sier lov- og avtaleverk ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Overtid Merarbeid Forskjøven arbeidstid Hva sier lov- og avtaleverk ?
NSF’s medlemsskole – SUS 13.oktober 2010

2 Viktige avklaringer Overtid og merarbeid:
Arbeidstidsbestemmelsene reguleres av AML og særskilte vilkår må være oppfylt Betalingsbestemmelsene reguleres av overenskomsten Forskjøven arbeidstid Arbeidsmiljøloven sier ingenting om dette begrepet Både arbeidstidsbestemmelser og betalingsbestemmelser reguleres av overenskomsten

3 Viktige avklaringer Overtid er alt det du arbeider utover avtalt stilling Det er ikke noe i AML som heter frivillig overtid Betalingsbestemmelsene avhenger av når overtiden finner sted, din stillingsstørrelse og hvor mange timer du har arbeidet ellers den uken eller den dagen. Merarbeid som begrep brukes ofte i forbindelse med deltidsansatte som arbeider overtid uten at det utløser ekstra betaling. Vilkårene for å bruke merarbeid er like som for overtid

4 OBS ! AML 10-6 (2) ” Varer arbeidet for noen arbeidstaker ut over lovens grense for den alminnelige arbeidstid regnes det overskytende som overtidsarbeid.” Hovedoverenskomstens 4.1 ”Pålagt arbeid ut over den ordinære arbeidstid er overtidsarbeid.

5 Når kan overtid nyttes ? AML §10-6 (1) ” Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det.” Hovedoverenskomsten 4.2: ”Overtidsarbeid skal innskrenkes mest mulig.”

6 Hva sier KS ? I KS Personalhåndbok kap ; ”Dersom arbeidsbehov uten driftsmessige problemer kan dekkes ved bruk av forskjøven arbeidstid eller ved at arbeidsplaner legges om, skal disse alternativene brukes, ikke overtidsarbeid.” Dette er en naturlig konsekvens av at overtid skal begrenses mest mulig.

7 Tillitsvalgtes rolle AML §10-6 (3)
”Før arbeid som nevnt i denne paragraf iverksettes skal arbeidsgiver, dersom det er mulig, drøfte nødvendigheten av det med arbeidstakernes tillitsvalgte.”

8 Hva er særlig og tidsavgrenset ?
Begrepene er definert i loves forarbeider; 1. Uforutsette hendinger eller forfall blant arbeidstakerne har forstyrret eller truer med å forstyrre den jevne drift Store ulykker, maskinskade, strømstans og sykdom blant arbeiderne.  Ikke aktuell grunn i helsesektoren. Dersom sykefravær eller andre former for vanlig forfall blant arbeidstakerne medfører at virksomheten over tid må nytte overtid som en fast ordning, foreligger ikke rett til å nytte overtid. 

9 Hva er særlig og tidsavgrenset ?
2. Det er oppstått uventet arbeidspress (trafikktopper, varehandel, sesongbedrifter) Sommerferieavvikling er ikke uventet… 3. Det er på grunn av mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse, sesongmessige svingninger el.l har oppstått særlig arbeidspress. (Arbeidstilsynet har i brev til Ullevaal presisert at intensivspl ikke betegnes som spesiell kompetanse)

10 Hva er særlig og tidsavgrenset ?
Arbeidstilsynet; ”Virksomheten plikter å gjøre det den kan for å dekke arbeidskraftbehovet på andre måter enn ved bruk av overtid. Dersom arbeidskraftbehovet i virksomheten medfører et permanent behov for overtids- eller merarbeid forutsettes problemet løst ved å øke bemanningen, jmfr vilkåret om tidavgrenset.” (Geir Friberg i kommentarutgaven til AML sier ikke over 3 måneder)

11 Et lite NSF-dilemma.. Våre tillitsvalgte skriver ikke under turnuser med huller da disse innebærer planlagt bruk av overtid og merarbeid – og det er ikke lovlig. Våre medlemmer påtar seg merarbeid og overtid uten å diskutere så veldig mye om hvorvidt vilkårene er oppfylt – og uten at det er pålagt.

12 Viktige bestemmelser Overtidsarbeid må ikke overstige 10 timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker. - AML 10-6 (4) Overtidsarbeid utover dette kan bare pålegges arbeidstakere som har samtykket i det - AML 10-6 (7) Ved tariffavtale kan det skriftlig avtales 15t/7 dager, 40t/4 uker og 300t/52 uker. - AML 10-6 (5) Samlet arbeidstid må ikke overstige 13t/24 timer eller 24t/48t i løpet av sju dager – AML 10-6 (8)

13 Viktige bestemmelser Det skal foreligge en oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakerens tillitsvalgte. – AML 10-7 Arbeidstaker har rett til fritak for overtid når vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre AML 10-6 (10)

14 Betalingsbestemmelser - overtid
Overenskomstens 4.2; Bestemmelsene gjelder kun for arbeidstakere i heltidsstillinger. Deltidsansatte har likevel krav på kompensasjon dersom de pålegges å arbeide utover det som er fastsatt for full stilling per dag eller per uke.

15 Betalingsbestemmelser- overtid
Turnusarbeidere; 133% for overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag 50% for overtidarbeid utført de 2 første timene umiddelbart før ordinært skift og de 4 første timene etter at ordinært skift har sluttet 100% for overtidsarbeid som overstiger 4 timer utført umiddelbart før eller etter ordinært skift samt for overtidarbeid utført til andre tider enn nevnt her.

16 Forskjøven arbeidstid
Overenskomstens 4.8 Skal anvendes før overtid og merarbeid hvis det er mulig Forutsetter enighet Gjelder også deltidsansatte

17 Betalingsbestemmelser
50% tillegg for den tid som faller utenom ordinær arbeidstid Skal fortrinnsvis varsles 3 dager i forveien – og aldri mindre enn 1 dag ”Hvis en arbeidstaker pålegges (?) forskjøvet arbeidstid samme dag eller natten etter at vedkommende har hatt alminnelig arbeidstid, betales som for overtid inntil arbeidstidens begynnelse neste dag

18 Betalingspresiseringer
Med ett døgns varsel mener senest kl døgnet før forskyvningen skal finne sted Tillegg for forskjøvet arbeidstid utbetales for den faktisk utførte (forskjøvede) arbeidstid Dersom den utførte (forskjøvede) arbeidstid er kortere enn arbeidstiden etter turnusplanen, skjer det ingen innarbeiding eller trekk i lønn Dersom den forskjøvede arbeidstiden er lenger enn arbeidstiden etter turnusplanen, godtgjøres den forlengede arbeidstid som overtid

19 Betalingspresiseringer
Bestemmelsen om forskjøvet arbeidstid gjelder også ved forskyvning av arbeidstid til dag som er fridag i den opprinnelige turnusplan, dog slik at det alltid gis fridag i samsvar med AML 10-8 (2) Tillegg for ubekvem arbeidstid utbetales for faktisk utført arbeidstid Dersom varsel gis umiddelbart etter fremmøte, godtgjøres som for to timers arbeid selv om arbeidstakeren forlater arbeidsstedet umiddelbart.

20 Andre bestemmelser Overtidstillegget skal utbetales
Overtidstimen kan avspaseres Forskyvningstillegget skal utbetales


Laste ned ppt "Overtid Merarbeid Forskjøven arbeidstid Hva sier lov- og avtaleverk ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google