Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

bortsetting av arbeid og innleie av arbeidstakere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "bortsetting av arbeid og innleie av arbeidstakere"— Utskrift av presentasjonen:

1 bortsetting av arbeid og innleie av arbeidstakere
Hvordan er regelverket og hva kan vi bruke det til?

2 Alle bedriftstillitsvalgte har rettigheter i forhold til bortsetting og innleie på bedriftens egne fagområder. De bedriftstillitsvalgte hos hovedentreprenøren har innsynsrett i lønns og arbeidsvilkår hos alle underentreprenører i alle ledd.

3 Fellesoverenskomsten for byggfag
Hovedavtalen §§ 9-3 og 9-4 Arbeidsmarkedslovens § 27 Arbeidsmiljølovens §§ og 14-13 Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett for tillitsvalgte. Forskrift om bemanningsforetak

4 tre temaer Arbeidsgivers plikt til å drøfte, forhandle eller avtale bortsetting eller innleie Tillitsvalgtes innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår Rett til å nekte å godta permitteringer og oppsigelser om bedriften har satt bort arbeid eller leid inn arbeidstakere, eller omvendt

5 I Arbeidsgivers plikt til å drøfte, forhandle eller avtale bortsetting eller innleie, med tilsvarende rettigheter for de tillitsvalgte

6 Partene er enige om at det er viktig å arbeide for at bransjen blir mest mulig attraktiv og seriøs.
Fellesoverenskomsten for byggfag § 1-2

7 Der egenbemanningen ikke er tilstrekkelig, skal det drøftes ulike tiltak – herunder muligheten for å øke antallet egne ansatte. Fellesoverenskomsten for byggfag § 1-2

8 Dersom bedriften ønsker å leie inn arbeidskraft eller sette bort deler av arbeidet, skal det på forhånd forhandles med de bedriftstillitsvalgte. Fellesoverenskomsten for byggfag § 1-2

9 Arbeidsmiljøloven skiller mellom innleie fra virksomhet som har til formål å drive med utleie og virksomhet som ikke har til formål å drive med utleie. Det legges forskjellig regelverk på de to typene innleie.

10 Innleie fra bemanningsforetak er tillatt når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten. Arbeidsmiljøloven § 14-12

11 I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd. Arbeidsmiljøloven § 14-12

12 Fra 1. mars 2009 skal virksomheter som har til formål å drive med utleie være registrert i et offentlig tilgjengelig register som føres av Arbeidstilsynet. Forskrift om bemanningsforetak

13 Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie, er tillatt når den innleide er fast ansatt. Det er vilkår om at utleie skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse og at utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier. Arbeidsmiljøloven § 14-13

14 Innleier skal foreta drøftelser med tillitsvalgte før beslutning om innleie foretas.
Arbeidsmiljøloven § 14-13

15 Etter krav fra tillitsvalgte skal arbeidsgiver dokumentere at vilkårene for innleie er oppfylt.
Arbeidsmiljøloven § 14-13

16 For innleie som overstiger 10 prosent av de ansatte hos innleier, likevel ikke færre enn tre personer, eller som har en varighet ut over ett år, skal det inngås skriftlig avtale med tillitsvalgte. Arbeidsmiljøloven § 14-13 Dette gjelder ikke innafor konsern.

17 Organisasjonene anbefaler partene på bedriftene å etablere avtaler om arbeidsleie bedriftene imellom, for å motvirke oppsigelser og permitteringer. Fellesoverenskomsten for byggfag § 1-2

18 II Tillitsvalgtes innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår til innleide arbeidstakere og underentreprenørens ansatte

19 Bedriftens ledelse skal på forlangende godtgjøre overfor de tillitsvalgte at innleid arbeidskraft og underentreprenører har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Fellesoverenskomsten for byggfag § 1-2

20 Lønns- og arbeidsvilkår som bedriftstillitsvalgte oppfatter som urimelige i forhold til sentrale tariffavtaler i området kan tas opp til drøfting med bedriften. Fellesoverenskomsten for byggfag § 1-2

21 Bedriften skal på anmodning fra tillitsvalgte informere om hvordan det er tilrettelagt for at arbeidstakere ansatt hos underleverandører som midlertidig utfører arbeid i bedriften har bo- og arbeidsforhold i samsvar med bilag 18. Fellesoverenskomsten for byggfag § 1-2

22 Dersom tillitsvalgte i hovedleverandørs virksomhet fremmer begjæring om det, skal hovedleverandør dokumentere at lønns- og arbeidsvilkår hos virksomhetens underleverandører er i overensstemmelse med gjeldende allmenngjøringsforskrift. Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett § 7

23 Dersom det ikke er tillitsvalgte hos hovedleverandør, kan tillitsvalgte hos virksomhetens nærmeste underleverandør kreve dokumentasjon fra vedkommende underleverandørs underleverandører. Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett § 7

24 Begjæring om innsyn må fremmes skriftlig til egen arbeidsgiver
Begjæring om innsyn må fremmes skriftlig til egen arbeidsgiver. Det kan bare kreves innsyn i lønns- og arbeidsvilkår til arbeidstakere som utfører arbeid som er omfattet av en allmenngjøringsforskrift. Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett § 8

25 Tillitsvalgte og arbeidsgiver skal avtale en frist for når arbeidsgiver plikter å legge frem opplysninger. Fristen skal være på minst tre dager. Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett § 8

26 Opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår skal dokumenteres ved kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp og timelister. Personopplysninger og opplysninger som ikke er omfattet av begjæringen om innsyn, skal ikke fremgå av den fremlagte dokumentasjonen. Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett § 9

27 Dersom opplysningene ikke fremlegges innenfor den fastsatte fristen, kan tillitsvalgte kreve opplysningene direkte fra den eller de aktuelle underleverandørene. Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett § 9

28 Opplysninger som er fremkommet etter begjæring om innsyn i henhold til forskriften, kan bare benyttes til å undersøke om lønns- og arbeidsvilkår er i overensstemmelse med allmenngjøringsforskrifter. Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett § 10

29 Opplysningene skal slettes når behovet for dem ikke lenger er til stede, herunder dersom opplysningene viser at arbeidstakerne får minst de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskrifter. Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett § 10

30 Enhver som mottar opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår i medhold av forskriften, har taushetsplikt om opplysningene. Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett § 11

31 Taushetsplikten gjelder ikke overfor Arbeidstilsynet
Taushetsplikten gjelder ikke overfor Arbeidstilsynet. Taushetsplikten gjelder heller ikke overfor rådgivere som er nødvendige for å få språklig, økonomisk, juridisk eller annen faglig bistand. Dersom opplysninger drøftes med rådgivere, gjelder taushetsplikten også for dem. Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett § 11

32 Forsettlig eller uaktsom overtredelse av § 10 og § 11 straffes med bøter.
Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett § 12

33 III Retten til å nekte å godta permitteringer og oppsigelser om bedriften har satt bort arbeid eller leid inn arbeidstakere, eller omvendt

34 De tillitsvalgte kan kreve forhandlinger om dette.
Dersom utsetting av arbeid medfører at bedriften, av den grunn, må permittere eller si opp fast ansatte arbeidstakere, vil utsettingen av arbeidet kunne stride mot AML § 15-7 og Hovedavtalen § 8-1 nr. 1. De tillitsvalgte kan kreve forhandlinger om dette. Fellesoverenskomsten for byggfag § 1-2

35 Permittering kan foretas når saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften.
Hovedavtalen § 8-1 om vilkårene for permittering

36 En oppsigelse som skyldes at arbeidsgiver setter ut eller tar sikte på å sette ut virksomhetens drift på oppdrag ved bruk av selvstendige oppdragstakere, er ikke saklig med mindre det er nødvendig av hensyn til virksomhetens fortsatte drift. Arbeidsmiljøloven § 15-7 om vern mot usaklig oppsigelse

37 Dersom utsetting av arbeid medfører at bedriften, av den grunn, må permittere eller si opp fast ansatte arbeidstakere, vil utsettingen av arbeidet kunne være usaklig om den ikke er nødvendig av hensyn til virksomhetens fortsatte drift. Fellesoverenskomsten for byggfag

38 De tillitsvalgte kan kreve forhandlinger om dette.
Fellesoverenskomsten for byggfag

39 IV innleie for dummies

40 Hva gjør du om bedriften vil leie inn?
Hva gjør du om du finner ut at bedriften har leid inn uten at du har visst noe om det? Hva gjør du om bedriften har leid inn eller vil leie inn, samtidig som det går egne ansatte permittert?


Laste ned ppt "bortsetting av arbeid og innleie av arbeidstakere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google