Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokale lønnsforhandlinger Hva er nytt etter tariffoppgjøret? Klubbinitiativet 21/5.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokale lønnsforhandlinger Hva er nytt etter tariffoppgjøret? Klubbinitiativet 21/5."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokale lønnsforhandlinger Hva er nytt etter tariffoppgjøret? Klubbinitiativet 21/5

2 Forhandlingsrett Akkordfag har også fått forhandlingsrett § 2-3 Lokale forhandlinger 1. En gang hvert år skal bedriften og de bedriftstillitsvalgte, jf. § 1-1, nr. 5, forhandle om en eventuell regulering av fortjeneste-nivået i bedriften. Det forutsettes at det føres reelle forhandlinger, eventuelt med organisasjonenes bistand. 2. Til disse forhandlingene skal de tillitsvalgte få utlevert lister med oversikt over lønnsmottakernes fortjenestenivå innenfor denne tariffavtalens virkeområde i bedriften. Videre skal bedriften fremlegge og presentere regnskap og budsjett. 3. Forhandlingene skal gjennomføres på grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet. Dette innebærer at partene lokalt skal legge til grunn en samlet vurdering av bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne. 4. Forhandlingene skal ikke kunne påbegynnes før de sentrale/forbundsvise oppgjør er avsluttet. Bestemmelsen innebærer ikke adgang til temporeduksjon ved lokal uenighet.

3

4 Forhandlinger om lønnssystem § 2-2 Lønnssystemer 1. Forskjellige typer lønnssystem skal kunne avtales mellom bedrift og bedriftstillitsvalgte. Slik avtale følger reglene om særavtaler, HA Kap. 4.8 2. Lønnssystemene skal virke produktivitetsfremmende og stimulere til initiativ, innsats og opplæring, jf. bilag 13. 3. Partene er enige om, både sentralt og lokalt, å arbeide for at partene på bedriften i fellesskap skal gis opplæring i lønnsbestemmelsene for at de skal få en felles forståelse for disse og samtidig sikre at lønnsbestemmelsene kan benyttes til felles beste for arbeidstaker og bedrift. 4. Partene er enige om å arbeide for at akkordlønnssystemet benyttes i tråd med bestemmelsene i § 4 og fremhever derfor betydningen av at akkordtariffene i de forskjellige fagene vedlikeholdes i takt med teknisk utvikling som finner sted. 5. Bedriftsvise avtaler om lønnssystem skal ikke være til hinder for at de enkelte lag skal kunne inngå avtale om å utføre arbeider etter landsakkordtariffene.

5 Forhandlinger for akkordbedrifter §2-4 Bedrifter med akkord som lønnssystem Hvor de lokale parter er enige om at landsomfattende akkord-tariff eller lokalt avtalt akkordtariff skal benyttes som lønns-system, skal følgende avtales for ansatte i akkordfagene: 1. Forskuddslønn ved akkordarbeid, jf. § 4-5,1. 2. For arbeid som faller utenfor akkordtariffene eller som av andre årsaker ikke er mulig å utføre i akkord, skal det forhandles om lokal lønnsavtaler. Det gjelder også lønn for forandrings-, reparasjons- og servicearbeider som ikke omfattes av akkordtariffene. Ved slike forhandlinger skal den gjennomsnittlige akkord-fortjenesten i vedkommende fag i bedriften være grunnlaget for forhandlingene. Bedriften og de bedriftstillitsvalgte, jf. § 1-1, nr. 5, forhandler om lokal avtale. Avtalen er en særavtale for bedriften, jf. Hovedavtalens kapittel 4.

6 Innleie • Innskjerping på saksbehandling ved innleie og bortsetting 1.2 Dersom bedriften ønsker å leie inn arbeidskraft eller sette bort deler av arbeidet, skal det på forhånd forhandles med de bedriftstillitsvalgte, jfr. Hovedavtalen § 9-3. Saksbehandling: I protokollen bør det fremgå hva som er bemanningsbehovet, begrunnelsen for ikke å ansette, samt omfanget og varigheten for innleien/utsettingen.

7 En annen måte å si det på • hvor det skal framgå behov, varighet og hvorfor bedriften ikke i det aktuelle tilfellet kan løse bemanningsbehovet ved egne ansatte eller ved å ansette.

8 Likebehandling, AML § 14-12 a Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak (1)Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder: a) arbeidstidens lengde og plassering, b) overtidsarbeid, c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder, d) nattarbeid, e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, f) lønn og utgiftsdekning. (2)Arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet.

9 Likebehandling, bilag 14 2. Lønns- og arbeidsvilkår for innleide 2.1 Ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med Arbeidsmiljøloven § 14-12 a, (forslag i Prop 74L). Bestemmelsen innebærer at pensjon ikke omfattes av likebehandlingsprinsippet.

10 Bilag 14 2.2 Innleiebedriften plikter å gi bemanningsforetaket/vikarbyrået de nødvendige opplysningene for at vilkåret om likebehandling som følger av pkt. 2.1 kan oppfylles, samt å forplikte bemanningsforetaket/vikarbyrået til dette vilkåret. På anmodning fra de tillitsvalgte skal bedriften dokumentere lønns- og arbeidsvilkår som er gjeldende hos bemanningsforetaket/vikarbyrået når innleide arbeidstakere skal arbeide innen overenskomstens virkeområde.

11 Tillitsvalgte, Bilag 14 2.3 Hovedavtalen kap. 6 gjelder også i forhold til innleide med følgende unntak: Dersom utleiebedriften er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO, er tvister om den utleides lønns- og arbeidsforhold et forhold mellom partene i utleiebedriften. Tillitsvalgte og bedriftsrepresentant fra innleier kan på forespørsel bistå i forhandlingene med informasjon om avtalene i innleiebedriften. Dersom utleiebedriften ikke er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO, kan tillitsvalgte i innleiebedriften ta opp med innleier påstander om mislighold av likebehandlingsprinsippet i pkt 2.1 slik at innleier kan få avklart og eventuelt rettet opp i forholdet. 2.4 Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleiebedriften. Partene lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til tillitsvalgtsarbeid, jfr. HA § 6-6

12 Styrevedtak OBF Partene i innleiebedriften bør regulere arbeidstiden til de innleide. Forutsetningen for avvikende arbeidstidsordning må være pendling og at utgifter til reise blir dekt av arbeidsgiver. Lokalt ansatte har ikke behov for avvikende arbeidstidsordning, men 37,5 timers uke, utover dette er overtid. Loven og avtaleverket må følges

13 Likebehandling • Kvaliteten på de lokale avtaler må økes. • Klare avtaler om: – Lønn – Utgiftsdekning – Arbeidstid, pauser, nattarbeid – Ferie, ferieplassering, fridager, godtgjørelse – Felles goder og tjenester

14 • Jernbinder, polsk, ikke fagbrev, bor i Hobøl. Leid inn fra 1/7 -1/11. Kona har termin 1/10. • Diversearbeider, norsk student, bor hos foreldrene på Bøler. Leid inn i 14 dager. • Tømrer, fagbrev fra Tyskland, bor på brakke eid av utleier på Alnabru. Leid inn fra 1/5 -31/12. Har med seg eget verktøy, også elektrisk.

15 • Maler, polsk, ikke fagbrev. Bor på Grünerløkka, kjører egen bil, også mellom arbeidsplassene og har med maling og verktøy. • Betongarbeider, latvisk. Bor med familien i Asker. Leid inn fra 1/5 til 31/10. Ønsker å bruke bedriftens hytte i ferien.


Laste ned ppt "Lokale lønnsforhandlinger Hva er nytt etter tariffoppgjøret? Klubbinitiativet 21/5."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google