Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overføringen av vergemål fra kommunene til staten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overføringen av vergemål fra kommunene til staten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Overføringen av vergemål fra kommunene til staten
Personalmessige konsekvenser Reidun Slåen – FAD/Arbeidsgiverpolitisk avdeling

2 Regelverket Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse
Tjenestemannsloven gjelder for de ansatte etter overføringen Hovedtariffavtalen i staten punkt 5.8 Personalpolitikk ved omstillingsprosesser – FADs veiledning og retningslinjer, regjeringen.no/omstilling Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

3 Definisjon VO - aml § 16-1: Tre vilkår: (1) overføring av
(2) en selvstendig enhet (3) som beholder sin identitet etter overføringen Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

4 Formålet med bestemmelsene (VO):
Arbeidstakerne skal ikke få svekkede rettigheter som følge av at det skjer en virksomhetsoverdragelse (VO) Plikter og rettigheter som de ansatte har i kommunen overføres til staten dersom VO Mottakende arbeidsgiver må respektere arbeidsavtalens innhold ved overføringen Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

5 Virkninger av virksomhetsoverdragelse:
Lønns- og arbeidsvilkår – etter den individuelle avtalen og det som følger av tariffavtalen Tariffavtalen(e) gjelder inntil de avløses av ny – hovedtariffavtalen i staten punkt 5.8 Pensjonsvilkår – ved statlig overtakelse av oppgaver fra kommunal- eller fylkeskommunal sektor vil de ansatte være omfattet av overføringsavtalen - gir de ansatte rett til å beholde fulle rettigheter som om de fortsatt var ansatt hos samme arbeidsgiver Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

6 Hvem skal følge med oppgavene?
Omstilling og nedbemanning” fra 2011 av Jan Fougner mfl side 185: ”Det sentrale vil i den forbindelse være at tidligere og ny arbeidsgiver i samarbeid med de ansatte og deres valgte representanter blir enige om en praktisk fordeling av ansatte basert på hensiktsmessige kriterier som er forankret i prinsippet om faktisk hovedtilknyting til den overførte del og hvor de aktuelle ansatte har sin mest naturlige tilhørighet, og at også totalfordelingen av ansatte mellom tidligere og ny arbeidsgiver fremstår som balansert og fornuftig.” Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

7 Prosess: Tidligere og ny arbeidsgiver skal gi informasjon og drøfte med de tillitsvalgte – aml § 16-5 Samarbeidsutvalget Hver enkelt kommune som arbeidsgiver er ansvarlig overfor sine ansatte og deres tillitsvalgte inntil overføringen Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

8 Det skal gis særskilt informasjon om:
a) grunnen til overdragelsen, b) fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen, c) de rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne, d) endringer i tariffavtaleforhold, e) planlagte tiltak overfor arbeidstakerne, f) reservasjons- og fortrinnsrett, og fristen for å utøve slike rettigheter. Hvem skal gi informasjonen – både tidligere og ny arbeidsgiver – dette er et av flere tema for samarbeidsutvalget Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

9 Reservasjonsrett: Arbeidsmiljøloven § 16-3
Arbeidstakeren kan motsette seg å få sitt arbeidsforhold overført til erverver/den nye arbeidsgiveren Arbeidstaker som vil motsette seg overføring må skriftlig underrette arbeidsgiver/ kommunen innen en frist arbeidsgiver har satt, ikke kortere enn 14 dager. Utøvelse av reservasjonsrett gir fortrinnsrett til ny ansettelse hos tidligere arbeidsgiver - ett år fra overdragelsestidspunktet, jf aml § 16-3 (3) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

10 Valgrett – ulovfestet rett:
Arbeidstakeren kan velge å opprettholde (videreføre) arbeidsforholdet med sin eksisterende arbeidsgiver. Vilkår for utøvelse at overføringen fører til ikke uvesentlige negative endringer i arbeidstakerens situasjon Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

11 Etter overføring til staten et skifte av lov og avtaleverk:
Fra arbeidsmiljølov til tjenestemannslov - automatisk Fra arbeidstvistlov til tjenestetvistlov – automatisk Fra kommunale avtaler til statens avtaler (hovedtariffavtale, særavtaler og hovedavtale) – Formkrav i aml § 16-3 og hovedtariffavtalen 5.8 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

12 Hta 5.8 (jf kopi vedlagt): De arbeidstakere som blir overført omfattes av hovedtariffavtalen, hovedavalen, sentrale særavtaler og andre relevante lokale særavtaler i staten fra overføringstidspunktet, Unntak: FAD og hovedsammenslutningene blir enige om noe annet i det konkrete tilfellet. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet


Laste ned ppt "Overføringen av vergemål fra kommunene til staten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google