Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TEMADAG: LOKALE ARBEIDSTIDSAVTALER HØST 2007. KS Forhandling HANDLINGSROMMET I DET SENTRALE AVTALEVERKET.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TEMADAG: LOKALE ARBEIDSTIDSAVTALER HØST 2007. KS Forhandling HANDLINGSROMMET I DET SENTRALE AVTALEVERKET."— Utskrift av presentasjonen:

1 TEMADAG: LOKALE ARBEIDSTIDSAVTALER HØST 2007

2 KS Forhandling HANDLINGSROMMET I DET SENTRALE AVTALEVERKET

3 KS Forhandling STYRINGSSYSTEM - DELEGERING KOMMUNESTYRET FORM.SKAP ADM.SJEF UTVALG LEDER STYRE STYRELEDER ORDFØRER ETATSJEF LEDERE KOMITE 3

4 KS Forhandling TO GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER : Kommunene styres av folkevalgte organer De ansatte har medbestemmelse / med- innflytelse over egen arbeidssituasjon/ egen arbeidsplass 4

5 KS Forhandling FORHANDLINGER Kontakt mellom to likeverdige parter, hvor en eventuell avgjørelse blir fastsatt i en avtale DRØFTINGER Kontakt på et område der arbeidsgiver har styringsrett. Endelig avgjørelse blir tatt i form av en beslutning fra arbeidsgivers side 5

6 KS Forhandling R E F E R A T fra møte i (sted) mellom xx kommune og (organisasjon) Til stede:….. Tema for møtet var…… Synspunkter som kom fram:… Dato:_______ __________________ referent Riktigheten av referatet bekreftes: _________________________ 6 Event.:

7 KS Forhandling …….kommune PROTOKOLL År 20xx, den xx.xx ble det holdt forhandlingsmøte i (lokalets navn) mellom xx kommune og (organisasjon). Forhandlingene galdt…..og ble ført med hjemmel i …. Til stede: xxx kommune: (organisasjon): xxx kommune _____________________ (organisasjon) ________________________ 1)Etter felles- og særmøter ble partene enige om……. 2)Partene kom ikke til enighet. xxx kommune hevdet:……… (organisasjon) hevdet:………….. 7

8 KS Forhandling Protokoll (forts.) Ev. protokolltekst – ved enighet: Sentral avtale gjelder med følgende endringer: - Varighet: 01.08.2008 – 31.07.2009 Gjensidig 3 måneders oppsigelsesfrist

9 KS Forhandling Ved lokal tvist om gjeldende avtaleverk følges det vanlige prinsippet om at arbeidsgivers forståelse av regelverket legges til grunn inntil partene eventuelt blir enige om en felles forståelse eller saken blir avgjort ved rettskraftig dom 9

10 KS Forhandling FORHANDLINGS RETT/- PLIKT (HA, del A, § 4) Partene har gjensidig rett og plikt til å forhandle – rett til å kreve forhand- linger/plikt til å gjennomføre disse. Egen forhandlingshjemmel for arbeidstid i skolen i særavtale SFS 2213 10

11 KS Forhandling RETTSTVISTER (§ 7) Lokal fagforening Kommunen Fagforenings Sentrale ledd KS § 7-1 § 7-2 ARBEIDSRETTEN 11

12 KS Forhandling HA (del B) § 1 SAMARBEID Samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker gjennom TV-systemet TV må gis muligheter til å ivareta sine oppgaver 12

13 KS Forhandling Oppbygging av årsverket grunnskole og v.g. opplæring Undervisning 741 – 460 timer 13

14 KS Forhandling Sentrale bestemmelser i SFS 2213 og styringsretten •Årsverket og fordeling av tid: 1 uke (39. uke) 14

15 KS Forhandling Sentrale bestemmelser i SFS 2213 og styringsretten (forts.) • Handlingsrommet: arbeidsplaner og fordeling av oppgaver – drøfting. • Den enkeltes oppgaver og arbeidsplan fastsettes av arbeidsgiver • ”annet arbeid med elever” i pkt. 2 må sees i sammenheng med arbeidsplaner i pkt. 3. (3. og 4.ledd)

16 KS Forhandling Sentrale bestemmelser i SFS 2213 og styringsretten (forts.) •”Undervisning slik den framkommer som årsrammer” (pkt.2, 3.ledd) – dette innebærer at lærerne skal fylle årsrammene med timer som er definert som undervisning 16

17 KS Forhandling Sentrale bestemmelser i SFS 2213 og styringsretten (forts.) •Alternative aktiviteter – betinger dette eget for- eller etterarbeid? • Flytting av undervisningstid og arbeidsplaner tilpasset skiftende driftsopplegg •Fordeling av oppgaver og eventuell reduksjon av årsrammene

18 KS Forhandling Noen andre aktuelle elementer i forhold til styringsrett •Seniortiltak – praktisering og tilpasning for alle (pkt.4) •Andre oppgaver/funksjoner – tildeling av tidsressurser/reduksjon av årsrammer (pkt. 5) •Bestemmelser om tidsressurser (pkt.6) 18

19 KS Forhandling Diverse bestemmelser: Godtgjøring av funksjoner/særskilte oppgaver (1.1) Skoleledelse – årsverket og ledelsesressurs (2.1, 2.2) Ledelsesressurs og undervisningsplikt

20 KS Forhandling Momenter i arbeidsgivers arbeidsplanarbeid •Gruppestørrelse, antall fag og elevgrunnlag •Organisering av læringsarbeidet •Omfanget av vurderingsarbeidet •Faglig-administrative arbeidsoppgaver •Lærerens kompetanse og erfaring 20

21 KS Forhandling LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE 2008 – 2009 INTENSJONER PROSESS RESULTAT

22 KS Forhandling Utviklingsprosjektet 2007 - 2009 •De sentrale parter greide ikke å åpne sentral avtale for mer fleksibel tidsdisponering - de lokale parter fikk derfor oppdraget. •Derfor ligger det som overordnet intensjon i avtalen at utviklingen er tenkt mot en friere personal- og tidsdisponering enn den sentrale avtalen åpner for – og derav følger sikringen om ”å beholde ressursene i skolen”.  Oppdrag nå: Hva kan vi gjøre - som arbeidsgiver - for å skape bedre grunnlag for en slik utvikling i kommende avtalerunde?

23 KS Forhandling Grunnlag for utvikling  Lokal tilpasning og utvikling av arbeidstidsordninger og andre rammebetingelser skal bygge på lokale målsettinger og prioriteringer for utvikling av lærings- og arbeidsmiljø.  I dette ligger at dersom det skal oppnås en mer hensiktsmessig disponering av personalressursene, må det satses på tiltak og gjøres prioriteringer som synliggjør behovet for en slik avtaleutvikling.  Hovednøkkel: Det må gjøres en kopling mellom utviklingsmål/-tiltak og den disponering av lærerressursene disse skaper behov for

24 KS Forhandling LOKAL AVTALE Prinsipper:  Lokale avtaler må være innenfor fastsatte intensjoner og bygge på AML’s prinsipper  De lokale parter fastsetter selv hvilke bestemmelser de vil ta inn i en lokal avtale

25 KS Forhandling PROSESSEN - SKJEMATISK 2. Politisk vedtak av mål 3. Styrings- dokument Mål / tiltak 4. Styr.dok drøftes K/FK – ORG Referat 5. Drøfting (diskusjon) m/referat Rektor – TV om ulike bestemmelser, jfr de lokale utvik- lingsmålene 6. Forhandl. om ny avtale (innen 1.5.-08) kommunenivå skolenivå 1. MÅL for skolen diskuteres (kollegiet) på bakgrunn av evalu- ering fra året før

26 KS Forhandling LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE Avtaleinngåelse: Den lokale avtalen kan være  Lik hele eller deler av den sentrale  Helt forskjellig fra den sentrale  Lik for hele kommunen / fk  Forskjellig fra skole til skole  Forskjellig fra avdeling til avdeling

27 KS Forhandling LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE ( forts. )  Alle bestemmelser i sentral avtale kan fravikes, dog ikke nettoårsverket på 1687,5 timer


Laste ned ppt "TEMADAG: LOKALE ARBEIDSTIDSAVTALER HØST 2007. KS Forhandling HANDLINGSROMMET I DET SENTRALE AVTALEVERKET."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google