Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HTV- konferanse 5. – 6. desember 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HTV- konferanse 5. – 6. desember 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 HTV- konferanse 5. – 6. desember 2011
Plikt til å melde avvik Retten til å varsle Tillitsvalgtes rolle - Lov om helsepersonell - Arbeidsmiljøloven - Lov om kommunale helse og omsorgstjenester

2 To typer ansvar Systemansvar Individuelt ansvar

3 Meldeplikt Helsepersonelloven § 17
Helsepersonellets individuelle ansvar for å melde i fra om forhold som kan medføre fare for pasientens sikkerhet

4 Melding om betydelig personskade som følge av ytelse av helsetjeneste
Spesialisthelsetj.l. § 3.3 Melding til Nasjonalt kunnskapssenter ”Fault, - no blame” § 3.3a: varsel til Statens Helsetilsyn ved alvorlige hendelser

5 Plikt til å melde avvik Internkontrollforskrift (er) - Tilsynsloven
- Arbeidsmiljøloven

6 Hva er internkontroll? Hjelpemiddel for systematisk styring og forbedring Bidra til oppfyllelse av krav, forbygge svikt, uhell, skader, brudd på regelverk mv. og bidra til at virksomhetens aktiviteter forbedres Ansvaret er plassert hos virksomhetens selv Kort om forskriften og hjemmelen Tilsynsloven, Kommunehelsetjenesteloven, sos tj loven, I tillegg om tilretteleggeransvaret i helsepersonellovens § 16

7 Hvorfor melde avvik? Fordi det er en del av helse- og sosialtjenestenes plikt til internkontroll Hindre gjentakelse av feil Avdekker områder for forbedring Ansvarliggjøring Dokumentasjon

8 (minimums)Krav til dokumentasjon (IK forskrift § 4)
Myndighetskravene (tilgjengelige) Styrende dokumenter - Beskrivelse av styringssystemet Avvikshåndtering Plan for opplæring/kompetanse Oppfølging og kontroll av resultater (prosesser) Samhandling mellom etater/tjenesteområder Ev der det risiko for svikt eller svikt har store følger Ev rutiner som utføres sjelden Ev manglende kompetanse (ufaglærte)

9 Rett til å varsle Lov om arbeidsmiljø mm.
Krav til bemanning, systemansvar og tilrettelegging i med mer. Gir rett til å varsle

10 Verktøy? § Krav om forsvarlig virksomhet i alle sentrale helselover
Pliktig til å melde avvik Rett og plikt til å få faglig oppdatering Krav til bemanning, systemansvar og tilrettelegging i Lov om arbeidsmiljø med mer. Rett til å varsle

11 Tillitsvalgtes rolle Medbestemmelsen skal sikre de ansattes rett til å påvirke sin egen arbeidssituasjon. Denne retten til medbestemmelse utøves gjennom NSFs tillitsvalgte som er medlemmenes representanter og talerør overfor arbeidsgiver.

12 Tillitsvalgtes rolle forts.
Skal ikke overta ansvaret til arbeidsgiver Skal være en pådriver til å diskutere kravet til faglig forsvarlighet på posten/ enheten Skal bistå medlemmer når de melder avvik eller ønsker å varsle Etterspørre behandling av avvik/kvalitetsutvalg

13 Lov om helsepersonell § 4. Forsvarlighet
       Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

14 Krav til organisering av virksomheten
§ 16. Organisering av virksomhet som yter helsehjelp og internkontroll        Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter § 17. Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter        Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet.

15 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv
    Lovens formål er: å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet, b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, c) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,

16 § 4-2. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling
(2) I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal: det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid, b) arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger,

17 Grunnlag for å diskutere bemanning
Kap. 10, Arbeidstid § Arbeidstidsordninger (1) Arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn.

18 § 2-4. Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten
Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. (2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.

19 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Kap. 4
§ 4-1 Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven er skal være forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at: den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud, den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud, helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene.

20 § 4-2. Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet
Enhver som yter helse- og omsorgstjeneste etter loven her skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.

21 Kapittel 8. Undervisning, praktisk opplæring, utdanning og forskning
Enhver kommune plikter å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell, herunder videre- og etterutdanning. § 8-2. Videre- og etterutdanning Kommunen skal sørge for at egne ansatte som utfører tjeneste eller arbeid etter loven her, får påkrevd videre- og etterutdanning


Laste ned ppt "HTV- konferanse 5. – 6. desember 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google