Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere

2 Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning
Kaffepause Forelesning Lunsj Forelesning Kaffepause Forelesning / avslutning

3 Innhold Arbeidstidens lengde og plassering Fritid og pauser Overtid
Forskjøvet arbeidstid Bemanningsplanlegging Ulike typer turnus ”Den gode turnus” Inngåelse av turnusavtale Høytidsturnus Sommerturnus Vakt på vaktrom og hjemmevakt

4 Rammebetingelser i arbeidsmiljøloven
Aml § 1-1: krav til arbeidsmiljøet Aml § 10-2(1): krav til arbeidstidsordningens innhold Aml § 10-3: drøfting og samarbeid ved utforming av arbeidsplan Aml § 10-5: avtale om gjennomsnittsberegning Aml § 10-8: avtale om kortere daglig/ukentlig fritid

5 Arbeidstid pr. dag/uke Lovens hovedregel Avtale med TV
Aml §10-4: 9 timer/40 timer Avtale med TV Aml §10-5(2): 10 timer/54 timer (48 t) Avtale med den enkelte ansatte: 9 timer/48 timer Avtale med fagforening med innstillingsrett Aml §10-12(4)

6 Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid
Arbeidsmiljøloven § 10-5 Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid AML § 10-5 Grunnlag for gjennom-snittsberegning Maks antall timer i løpet av 24 timer Maks antall timer i løpet av syv dager Maks beregnings-periode Forutsetninger Formkrav Konsekvens av uenighet Første ledd Avtale med arbeidstaker 9 timer 48 timer 52 uker Enighet Arbeidstaker ikke bundet av kollektiv avtale Skriftlig avtale Ingen avtale om gjennomsnittsberegning Andre ledd Avtale med tillitsvalgte 10 timer 54 (48) timer Virksomheten er bundet av tariffavtale Ingen avtale om gjennomsnittsberegning Tredje ledd Samtykke fra Arbeidstilsynet 13 timer 78 (48) timer 26 uker Ordningen er helse- og velferdsmessig forsvarlig Skriftlig tillatelse fra AT Referat fra drøftingene skal vedlegges søknaden og AT skal ved sin avgjørelse legge særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd.

7 Daglig/ukentlig fritid
Lovens hovedregel Aml § 10-8(1) 11 timer pr. 24 timer Aml § 10-8(2) 35 timer pr. 7 dager Unntak: avtale med TV Aml § 10-8(3) 8 timer pr. 24 timer 28 timer pr. 7 dager Obs ! Kompenserende hvile

8 Pauser Aml § 10-9 Rett til pause ved arbeid over 5 1/2 timer Rett til minst 30 minutters pause når arbeidstiden er 8 timer eller mer Regnes som en del av arbeidstiden dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen eller det ikke finnes tilfredsstillende pauserom

9 Overtid Definisjon Vilkår
Arbeid ut over lovens grenser for alminnelig arbeidstid, aml. § 10-6(2) Vilkår særlig og tidsavgrenset behov, aml. § 10-6(1) gjelder også merarbeid

10 Overtidsrammer – Aml § 10-6
Pålagt Avtalt med TV Tillatelse fra AT Overtid pr 7 dager 10 t 15 t 20 t Overtid pr 4 uker 25 t 40 t Samlet arbeidstid i løpet av 24 timer 13 t 16 t Samlet arbeidstid i løpet av 7 dager* 48 t Overtid pr år 200 t 300 t 200 t i løpet av 26 uker * Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker. Dette innebærer at det i enkelte uker kan arbeides mer enn 48 timer, mot tilsvarende kortere i andre uker

11 Forskjøvet arbeidstid
Regulert i tariffavtalene Innebærer at arbeidet utføres på en annen tid enn det som følger av turnusplanen Må avtales mellom partene lokalt Kompensasjon for ulempene ved forskyvning

12 Forskjøvet arbeidstid
Eksempel (varsel er gitt minimum tre dager i forveien): Ordinær vakt i turnus: (8 timer ) Kl kl I_____________________________ I Forskjøvet vakt: ( 6 timer) I………I…………………………..……………..I Kl kl

13 Veien fram til turnusavtale
VII Evaluering VI Ny turnus iverksettes V Inngåelse av turnusavtale IV Utarbeidelse av forslag til turnusplan III Drøftingsmøte mellom arbeidsgiver og TV II Medlemsmøte/personalmøte I Innledende møte mellom arbeidsgiver og TV 0 Rammebetingelser (lov – og avtaleverk)

14 Bemanningsplanlegging relateres til:
pasientenes situasjon, diagnoser, lidelse, etc arbeidsoppgaver som skal utføres til ulike tider kravet til faglig forsvarlighet/kompetansekrav på de ulike vakter når det skal avvikles ferie, mulig fravær blant personalet pga. sykdom, permisjoner, etc hensyn til nødvendig kompetanseutvikling blant personalet økonomiske rammebetingelser/budsjett

15 Ulike turnusordninger
Rullerende turnus Ønsketurnus/Fleksiturnus Årsturnus/Kalenderplan 3-3 turnus Langturnus/Oljeturnus

16 Veien fram til turnusavtale
VII Evaluering VI Ny turnus iverksettes V Inngåelse av turnusavtale IV Utarbeidelse av forslag til turnusplan III Drøftingsmøte mellom arbeidsgiver og TV II Medlemsmøte/personalmøte I Innledende møte mellom arbeidsgiver og TV 0 Rammebetingelser (lov – og avtaleverk)

17 Den gode turnus Medbestemmelse
Unngå for sterk konsentrasjon av arbeidstiden Hvile/søvn mellom vaktene Vaktrotasjon med klokken, unngå ubiologiske skift Flest mulig helger fri Begrense nattarbeid, ikke over 8 timer, maks 3 i strekk, powernapping, unngå nattarbeid for gravide Avvikle spisepause

18 Turnusavtale

19 Turnusavtale Likeverdige parter Avtale forutsetter enighet
Krav om skriftlighet – hva er avtalt ? Avtale på den enkelte avdeling/post Turnusplanen er en del av avtalen om gjennomsnittsberegning Konsekvenser av uenighet

20 Elementer i turnusavtalen
Vaktenes lengde (arbeidstid pr. dag) Arbeidstid pr. uke Daglig /ukentlig fritid Pauser Helgearbeid Nattarbeid

21 Eksempel på turnusavtale
Den ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Frisk sykehjem og NSF i Kroken kommune om turnusavtale for sykepleiere ved post 3A og 3B.Avtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven kap. 10. Turnusavtalen er inngått med grunnlag i vedlagte turnusplan datert Turnusplanen gjelder generelt og uavhengig av hvilke sykepleiere som til enhver tid vil inngå i den. Turnusplanen skal gjøres kjent for sykepleierne senest 2 måneder før turnusen iverksettes, jf aml § Ved varig endring av turnusplanen må turnusavtalen reforhandles. Se nærmere om oppsigelsesfrister i pkt 9. Turnusavtalen er basert på gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid, jf aml § 10-5 (2). Alminnelig arbeidstid kan settes til maks. 9 timer i løpet av 24 timer og maks. 48 timer i løpet av sju dager. Perioden for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden er 9 uker. Døgnskille settes til kl Ukeskille settes til søndag kl Daglig arbeidsfri periode i løpet av 24 timer skal være minimum 9 timer. Sykepleierne skal i slike tilfeller sikres kompenserende hvile etter hver vakt, jf aml § 10-8 (3). Det forutsettes at sykepleierne i turnusplanen ikke arbeider oftere enn hver 3. helg. I forbindelse med ferieavvikling og arbeid i helge- og høytidsperioder kan det inngås egne turnusavtaler. Slike avtaler opphører når den avtalte turnusperioden er over. Turnusperioden for helg- og høytid er maks 3 uker, for sommerferien maks 9 uker. Arbeidsgiver og tillitsvalgt evaluerer behovet for endringer av turnusavtalen fortløpende og senest 6 måneder etter ikrafttredelse. Denne avtalen gjelder fra og inntil videre. Turnusen iverksettes fra Hver av partene kan skriftlig si opp avtalen med minst 3 måneders varsel. _______________________ _______________________ Arbeidsgiver Norsk Sykepleierforbund Vedlegg: Turnusplan datert

22 Høytidsturnus Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn. Omarbeiding av ordinær turnus i forbindelse med høytider, forutsetter skriftlig avtale med tillitsvalgte. Det kan avtales en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag.

23 Sommerturnus Ferieavvikling må planlegges i god tid og i samarbeid med tillitsvalgte Temaer for drøfting med tillitsvalgte: Aktivitetsnivå i ferieperioden Utarbeiding av bemanningsplaner Fordeling av feriefritiden og fordeling av vakter Avklaring av vikar-/innleiebehov Avtaler med egne ansatte om utvidet arbeidstid i ferieperioden (NSFs sommeravtale) Etablering av sommerturnus

24 Beredskapsvakt (Hjemmevakt) Aml § 10-4 (3)
Hovedregel at minst 1/5 av vakten regnes med i den alminnelige arbeidstid Partene kan ved skriftlig avtale fravike fra hovedregelen Utrykning på hjemmevakt er arbeidstid fullt ut (overtid) Kravet til daglig og ukentlig arbeidsfri må være oppfylt

25 Arbeidsmiljøloven § 10-12(4)
Avtale om unntak fra lovens arbeidstidsregler, dvs. reglene om daglig og ukentlig arbeidstid, overtid, daglig og ukentlig arbeidsfri, mv. Begrensninger Uheldige fysisk/psykisk belastende arbeidstidsordninger, rett til fritak for nattarbeid, rett til redusert arbeidstid, tilbud om helsekontroll Vilkår for unntak fra reglene om daglig og ukentlig arbeidsfri og reglene om redusert arbeidstid for nattarbeidere Kompenserende hvileperioder/annet passende vern

26 Arbeidsmiljøloven § 10-12(4)
Vurdering: Er arbeidstidsordningen helse- og velferdsmessig forsvarlig ? Nødvendige opplysninger i søknaden: Begrunnelse for ordningen Arbeidets innhold (Aktiv/passiv tjeneste) Beskrivelse av turnusen (vaktenes lengde, pauser, etc.) Turnusplanen legges ved Tillitsvalgtes syn - referat fra drøftinger legges ved

27 Arbeid av passiv karakter (vakt på vaktrom)
Arbeidstiden kan forlenges forutsatt at arbeidet helt eller i det vesentlige er av passiv karakter Krav om at arbeidstakeren kan slappe helt av, om nødvendig ligge å sove i den passive tiden Vakt på vaktrom er arbeidstid fullt ut Forutsetter som regel avtale etter aml § 10-12(4)

28 Arbeid av passiv karakter (vakt på vaktrom)
18.00 24.00 08.00 Aftenvakt Arbeid av passiv karakter Arbeidsfri periode Arbeidstid = 14 t Arbeidsfri periode

29 The end


Laste ned ppt "Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google