Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MAPPEVURDERING En innføring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MAPPEVURDERING En innføring."— Utskrift av presentasjonen:

1 MAPPEVURDERING En innføring

2 Innhold Hvorfor mapper og mappevurdering?
Hva er egentlig mappevurdering? Mappevurdering i praksis

3 Grunnlagsdokumenter Sentrale, offentlige dokumenter man må forholde seg til i arbeidet med vurdering

4 Vurdering og K06 Om Elevvurdering i Kunnskapsløftet:
OECD og PISA rapporter konkluderer med en kritisk holdning til norske vurderingstradisjoner ”Videre viser de til at det av dette ble etablert et vurderingssystem der vurdering med karakterer måler i hvilken grad elevene når målene i læreplanene for fag, uavhengig av de individuelle forutsetningene hos eleven; et system for elevvurdering der krav og forventninger til elevene blir diffuse og ubestemte, og der vurdering av elevens fremgang baseres på lærerens subjektive skjønn av elevens individuelle forutsetninger og evner” (Dale og Wærnes 2003, 2006)

5 Vurdering og K06 II ”sterke indikasjoner på at de tilbakemeldingene elevene får generelt i systemet i for liten grad gir dem retningslinjer for hva en god prestasjon faktisk er.” (Dale og Wærnes 2003, 2006)

6 CEF Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Inneholder skjema for egenevaluering basert på nivåbeskrivelser i de fem ferdighetene lytting, lesing, muntlig produksjon, muntlig samhandling og skriving Muliggjør sammenligning av resultater over landegrenser COE – Council of Europe om språkpermen

7 DEN EUROPEISKE SPRÅKPERMEN The European Language Portfolio
Pedagogisk verktøy for dokumentasjon og refleksjon over egen språklæring språklæring. I CAN DOs – hva eleven kan og hvordan hun/ han har tilegnet seg kunnskapen Internasjonalt samarbeidsprosjekt i regi av Europarådet om felles vurderings- og dokumentasjonsordninger for fremmedspråk. Vitenskaplig og pedagogisk kilde - CEF Introduksjonsprosjekt i Norge ( ) Kan lastes ned fra Fremmedspråksenterets nettsted Heike Spetz – språkpermen, læreplaner og vurdering

8 Grunnleggende læringssyn for mappe som vurderings- og læringsform
Læring er aktive prosesser der vi konstruerer mening gjennom møte med andre personer, med tekster og med kulturprodukter av ulike slag. Læring er sosial og kontekstuell og i stor grad språklig. Vi lærer å lære gjennom læringsprosesser der vi både er deltakere og tilskuere, der vi både er i situasjonen og blir hjulpet til å reflektere over den, ta et skritt tilbake så å si for å få den nødvendige avstand til å betrakte vår egen situasjon. Læring foregår i samhandling med andre der eleven får respons på sine arbeider og støtte for sine tankemodeller på ulike måter, for eksempel gjennom modellering, forsterking, respons, instruksjon, spørsmålsstilling og kognitiv strukturering (Tharp og Gallimore, 1988). Særlig Vygotskys begrep om den proksimale utviklingssonen (Vygotsky, 1978) og hans påpekning av sammenhengen mellom språk og tanke (Vygotsky, 2001) danner grunnlaget for forståelsen av veiledningens betydning i læringsprosessen. Laila Aase. Mappe - læringsprosess og vurderingsform(2005)

9

10 SPRÅKMAPPE Bygger på prinsippet om mappevurdering
Inneholder dokumentasjon på elevens ferdigheter og kunnskaper formell kompetanse: kopier av attester, vitnemål og eksamensbevis Elevproduksjon: tekster, kommentarer, innspillinger (lyd, video), prosjektoppgaver, rapporter Kan være helt eller delvis digital Velger å fokusere å digitale varianter

11 Hva er mappe og mappevurdering?
Mappe – en samling elevarbeider Inneholder Læringsmål Egne arbeider Respons( fra lærer, medelev, egenvurdering?) Arbeidsmappe/ samlemappe Stor variasjon av sjanger, lengde og ferdighetsgrad Presentasjonsmappe/ vurderingsmappe Tydelige utvalgskriterier og vurderingskriterier Mappevurdering – en vurdering av elevarbeidene som ligger i mappa Uformell / formell Formativ/ summativ? Egenvurdering som fast del av hvert mappebidrag? Olga Dysthe.Innføring i mappevurdering (2005)

12 Ulike former for mapper papirbaserte eller digitale
Tverrfaglig mappe Fagmappe Tema/ prosjektmappe Innleveringsmappe Læringsmapper Kompetansemappe  Vurderingsmappe  Presentasjonsmappe  Tema/ prosjektmappe Mapper i fremmedspråk basert på ELF skiller seg ut ved at de bygger på detaljerte, kontekstuavhengige nivåbeskrivelser av språkkompetanser og dermed felles kvalitetskriterier for vurdering. Innleveringsmappe (innleveringer med frister) Læringsmapper (faglig arbeid gjort over en periode) Kompetansemappe (egen mappe for å vise kompetanse) Vurderingsmappe (summativ vurdering som hovedmål) Presentasjonsmappe (eleven presenterer de ulike arbeidene sine – for eksempel for sensor) Olga Dysthe. Innføring i mappevurdering(2005)

13 Digitale mapper Class Fronter/ Its Learning Blogg Wikispaces Andre?

14 Hvorfor bruke mapper? I ”Formål og bruk av mapper må alltid diskuteres i lys av skolens pedagogiske plattform”( Olga Dysthe) Min erfaring Læring Vurdering Læring og vurdering Hovedformålet må komme tydelig fram. Gjør det det?! Min erfaring er at skolen ikke har noen tydelig pedagogisk visjon/ plattform. Skulle jeg bruke mapper ville det vært initiert av meg og med begrunnelse i mitt behov for å synliggjøre elevproduksjon og elevvurdering Olga Dysthe. Innføring i mappevurdering (2005)

15 Hvorfor bruke mapper? II
Følgende overordnede begrunnelser for innføring av mapper i skolen er vanlig: • fremme faglig kvalitet og kontinuitet i læringsarbeidet • fremme elevenes motivasjon for læring og kunnskap om egen utvikling • gi et bedre vurderingsgrunnlag enn prøver • tydeliggjøre sammenhengen mellom oppgaver, arbeidsinnsats, veiledning, kriterier, vurderingsmåter og læringsutbytte  Olga Dysthe. Innføring i mappevurdering(2005)

16 Hvorfor mappevurdering?
Gjøre eleven til en aktør i læringsprosessen Bevisstgjøre læring i forhold til læreplanens kompetansekrav Bli mer bevisst på hvordan de kan lære Krever en bevisst holdning til læreprosesser som fører fram til produktet. Kompetansevurdering som sluttvurdering

17 Mine kilder: Fremmedspråksenteret Skolenettet CEF - ELP Olga Dysthe
Grunnlagsdokumenter Skolenettet CEF - ELP Olga Dysthe


Laste ned ppt "MAPPEVURDERING En innføring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google