Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging og vurdering som grunnlag for læring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging og vurdering som grunnlag for læring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging og vurdering som grunnlag for læring
Wenche Rønning Nordlandsforskning

2 Disposisjon Hva er vurdering? Hvorfor er vurdering viktig for læring?
Om elev- og lærerperspektivet i vurdering Vurdering – noen begreper - oppsummering Formativ vurdering Hva er det og hva vet vi om det? Status Hvordan forbedre formativ vurdering? Metakognisjon

3 Hva er vurdering? Vurdering er:
Prosessen med å samle, tolke, registrere og bruke informasjon om hvordan elever klarer å utføre ulike utdanningsoppgaver. Vurdering omfatter mange ulike ting, fra: Mer formelle sammenhenger og prosedyrer; skriftlige tester som karaktersettes etter strikte prosedyrer, til Uformelle sammenhenger som det å lese en elevs arbeid, lytte til det eleven har å si osv.

4 Hva er vurdering? Vurdering forutsetter at læreren tar beslutninger – vurderer – elevenes arbeid, målt opp mot en standard av hva som forventes. Denne standarden kan enten være: Normbasert – satt på grunnlag av en forståelse av hva som er en gjennomsnittlig prestasjon i elevgruppen, eller: Kriteriebasert – satt på grunnlag av forhåndsdefinerte kriterier om elevers prestasjoner mht kunnskaper, forståelse og ferdigheter (prosjektet Bedre vurderingspraksis)

5 Hva er vurdering? Formålet med vurdering er:
Å framskaffe informasjon til lærer om elevens framgang med den hensikt å støtte framtidig læring (vurderingens formative rolle). Å framskaffe informasjon om elevens prestasjonsnivå på gitte tidspunkt i løpet av og ved slutten av elevens skolegang (vurderingens summative rolle). Å framskaffe nødvendig informasjon for utvelgelse (vurderingens sertifiseringsrolle). Å bidra med informasjon for å kunne vurdere effektiviteten eller kvaliteten i utdanningssystemet (vurderingens evalueringsrolle).

6 Hvorfor er vurdering viktig for læring?
Lærerperspektivet: Avdekker misforståelser og gir grunnlag for diagnostisering av ev. problemer. Gir informasjon som er viktig for å kunne forbedre undervisningen. Gir den nødvendige informasjon for å kunne få til ”stillasbygging” – hjelpe eleven videre i ”den nærmeste utviklingssonen” – hvor går vi videre? Elevperspektivet: Gir dem informasjon om hva og hvor godt de har lært noe. Øker motivasjonen. Hjelper elevene til å forstå hvordan de lærer best. Utvikling av metakognitive ferdigheter.

7 Noen begreper To ulike vurderingskulturer
Formativ og summativ vurdering – hva slags funksjon har vurderingen? Underveisvurdering og sluttvurdering – de formelle begrepene i Kunnskapsløftet Vurdering og evaluering. To ulike vurderingskulturer: Vurdering AV læring (først og fremst summativ) Vurdering FOR læring (formativ) Vårt fokus: vurdering FOR læring – vurdering som integrert del av læringsprosessen

8 Hva vet vi om vurdering for læring?
Inside the black box (Black og William 1998) Klasserommet/læringsarenaen Den sorte boksen Input Output Hva skjer inni den sorte boksen? Hvilken input produserer hvilken output, og hvordan kan vi vite hvorfor det skjer? Deres fokus: formativ vurdering

9 Formativ vurdering – hva er det og hva vet vi om effektene av det?
Black og William: forskning omkring formativ vurdering som Formativ vurdering: skal støtte elevens videre læring; foretas av lærer og elev og benyttes for å modifisere undervisnings-og læringsprosessen; en integrert del av prosessen (jfr Tomlinson – LFP). Fører bedret formativ vurdering til bedre utbytte? Utviklingsarbeid som styrker formativ vurdering gir betydelige effekter ift læringsutbytte. Underytere og elever som sliter har særlig stort utbytte av formativ vurdering. Økt formativ vurdering krever nye måter å undervise på. Eleven må være aktivt involvert.

10 Formativ vurdering - status
Kunnskapsstatus: Hva er gjeldende praksis ift formativ vurdering? Mange utfordringer: Lærere har få og svake modeller for formativ vurdering – mest fokus på tester, Lite/ingen oppmerksomhet fra sentralt nivå ift sammenhengen mellom lærers rolle i formativ og summativ vurdering, Eksternt utviklede tester dominerer både undervisning og vurderingspraksis, Lærere kan forutse elevers resultater på eksterne tester fordi deres egne tester imiterer de eksterne, Testene som lærere utvikler, oppfordrer til overfladisk læring (rote learning), Spørsmålene (tester) og andre metoder for vurdering som benyttes, er i liten grad grunnlag for felles diskusjon/refleksjon i kollegiet, Overfokusering på karaktersetting, klassifisering av elevers prestasjoner, Tilbakemelding fra lærer til elev fyller oftest sosiale og administrative funksjoner – lite fokus på tilrettelegging for læring, Konklusjon: stort behov for å utvikle læreres forståelse for og praksis i formativ vurdering.

11 Hvordan forbedre formativ vurdering?
Tilbakemelding til eleven må omhandle spesifikke elementer i elevens arbeid og hvordan det kan bedres/utvikles; bør unngå sammenligning med medelever, Eleven må få verktøy til og mulighet for å arbeide videre med det de strever med, Selvvurdering – styrker formativ vurdering, men: elever kan bare vurdere seg selv når de har et klart bilde av læringsmålet; må kjenne: det ønskede målet, status og måten å tette gapet mellom de to, Elevene må trenes til å kunne samarbeide og vurdere hverandre – gjennom å vurdere hverandre kan elevene utvikle en mer ’objektiv’ forståelse av hva det vil si å oppnå et mål – dette er grunnleggende for å kunne vurdere seg selv effektivt. Muligheter for eleven til å uttrykke sin forståelse bør innebygges i all undervisning – initierer samhandling der formativ vurdering støtter læring,

12 Hvordan forbedre formativ vurdering?
Tester som formativt verktøy: bedre med jevnlige, små tester enn lange, omfattende. Test ved slutten av en modul/tema er uten mening ift formativ vurdering; for seint til å arbeide med resultatene av testen. Lærers vurderingspraksis avspeiler lærerens syn på læring og lærers syn på elevers potensial for læring  må utfordres, derfor: Må det avsettes tid til refleksjon og samarbeid om vurdering – god vurderingspraksis forutsetter utviklingsarbeid i kollegiet.

13 Gruppeoppgave Ta for dere én eller flere av følgende arbeidsmåter:
Stasjonsundervisning, Helklassediskusjon, Individuelt arbeid med skriftlige oppgaver, Muntlig aktivitet i grupper, Prosjektarbeid. Drøft følgende: Hvilke muligheter for formativ vurdering ligger i de ulike arbeidsmåtene? Hva krever det av lærer – og av eleven? Hvordan kan dere jobbe med å utvikle vurderingspraksisen på egen skole?


Laste ned ppt "Oppfølging og vurdering som grunnlag for læring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google