Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag Johannes Sunde, Ida Large, Trude Saltvedt, Hedda Huse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag Johannes Sunde, Ida Large, Trude Saltvedt, Hedda Huse"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Dag Johannes Sunde, Ida Large, Trude Saltvedt, Hedda Huse
Satsingen Vurdering for læring Samling for ressurspersoner – pulje 2 1. og 2. februar 2011 Presentasjon av oss – Dag Johannes Sunde, Ida Large, Trude Saltvedt, Hedda Huse

3 Program for 1. februar

4 Program for 2. februar

5 Mål for samlingen Deltakerne har
økt sin kunnskap om vurdering for læring og lærende nettverk slik at de har et grunnlag for å organisere og veilede skoler og lærebedrifter i oppstarten av satsingen blitt kjent med aktuelle nettressurser og hvordan den kan brukes i det lokale utviklingsarbeidet Hvorfor nettverk m ressurspersoner. Skape arena for teori, erfaringsutveksling og samarbeid ressurspersonene imellom Arena for dialog mellom Udir og ress.personene (gjensidig læring – også for oss: får innsikt i og kan ha felles drøftinger rundt utfordringer i satsingen)

6 Grunnlagsdokument for satsingen Vfl
Hensikten med dokumentet er å bidra til felles forståelse av grunnlaget for satsingen tydeliggjøre hvilke føringer som er felles for alle deltakere avklare roller

7 Målsetting for satsingen
Overordnet målsetting er å videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål Det innebærer blant annet en praksis som er i tråd med fire prinsipper for vurdering for læring Disse 4 prins nedfelt i forskriften §3-1, 4. ledd, §3-11, §3-12

8 Pulje 2 Periode: Februar 2011 – juni 2012 Hvem deltar:
Alle fylkeskommunene med et utvalg vgs og lærebedrifter 19 private og 2 statlige videregående skoler

9 Hva mener vi når vi snakker om vurdering for læring (VfL)?
Vurdering som blir brukt med det formål å forbedre undervisningen og elevene og lærlingenes læring Denne definisjonen innebærer at det er elevenes og lærlingenes læring som styrer planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen Forståelsen baserer seg på internasjonal forskningslitteratur (def er oversatt og tilpasset fra Black og Willilam) Poenget: Å bruke vurderingsinformasjonen som grunnlag for den videre læringsprosessen står sentralt i Vfl. For eksempel at læreren stiller spørsmålet: Har elvene lært det som var planen? Må jeg gjøre endringer i undervisningen/opplegget? Eleven: Framføringen min– hva kan jeg gjøre for å mestre oppgaven bedre? Framføringen min var ikke god nok i forhold til alle kriteriene – hva bør jeg gjøre for å mestre det bedre neste gang? Begrepsavklaring: Formativ vurdering og Vfl brukes om hverandre i forskn og policy (og vi bruker også underveisvurdering pga begrepet brukes i forskriften)

10 Felles føringer Stor frihet til å utforme og gi innhold til satsingen på lokalt nivå ut fra noen felles føringer

11 Felles føringer Det handler om: underveisvurdering
å praktisere vurdering for læring i klasserommet og lærebedrift at elevenes og lærlingenes læringsbehov får konsekvenser for opplæringen å skape et trygt og tillitsfullt læringsmiljø tilbakemelding og oppfølging på alle nivåer Underveisvurdering - første føring Hvorfor er det behov får å satse på underveisvurdering i norsk grunnopplæring? Hva sier studier fra andre land om gevinstene ved å jobbe med formativ vurdering? Vise kort til OECD 2005, TALIS 2008/2009, eva 97, elevun.søk Gevinster (OECD 2005 på bakgrunn av studier i 8 land): - Læringseffekten (achievement gains) er blant de største noensinne for utdanningsprosjekter - Spesielt store effekter for elever som underpresterer - Fravær også gått ned

12 Vurdering for læring – noe nytt?
OECD peker på at - Mange lærere innlemmer aspekter ved formativ vurdering i undervisningen, men det er mindre vanlig at det praktiseres systematisk (vår oversettelse). Ref: OECD Policy Brief (2005): Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms

13 Fire prinsipper for vurdering for læring
Elevene og lærlingene lærer best når de forstår hva de skal lære og hva som forventes av dem får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen får råd om hvordan de kan forbedre seg er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling Forskriftfestede rettigheter- Skoleeierne må komme fram til hvor de skal starte. Man må starte med det første prinsippet. Jobbe med flere samtidig. Baserer seg på internasjonal forskning. Forskriften, brosjyren som nevnt tidligere. Ligger også til grunn for den 8-årige skotske satsingen Assessment is for learning som fleste skotske skoler har hatt mulighet til å delta i Lærere opplever at deres måte å undervise på blir endret når de tar vfl-prinsipper i bruk systematisk (OECD noen skoler som kom langt i arbeidet med vurderingspraksis i BV). Elevrollen endres også – elevene blir nødt til å ta aktivt del i egen læringsprosess. I ressurssamlingene framover skal vi grave mer i hvordan disse fire prinsippene kan realiseres i vgo

14 Skoleeier skal sørge for at skolene og lærebedriftene
fokuserer spesielt på ett eller flere av de fire prinsippene prøver ut ulike teknikker og vurderingsmåter som er i tråd med prinsippene utforsker hvordan de kan gjøre prinsippene til en integrert del av opplæringen har oppmerksomheten rettet mot elevenes og lærlingenes læring reflekterer over egen vurderingspraksis deler sine erfaringer med andre Ad punkt 1: Anbefaler at i hvertfall første punkt er med (gå tilbake forrige foil) – Eksempel: å starte med å gi elevene bedre faglige tilbakemeldinger gir ikke nødvendigvis de ønskede effektene dersom elevene ikke vet hva de skal lære Ad punkt 2: Å praktisere vurdering for læring kan handle om enkle grep. Ikke noe å vente med – skolene kan gå rett på å trene på/prøve ut teknikker og arbeidsmåter for vurdering for læring i praksis Ad punkt 3: Handler om å utvikle systematikk rundt hvordan prinsippene ivaretas Ad punkt 5 skal sikre at dette ikke reduseres til å bli rene teknikker uten at lærerne er bevisste på hvorfor de benytter teknikkene (”spirit”, not ”letter”) Ad punkt 6 er et en viktig faktor i læreres læring og utvikling, og bidrar dessuten til erfarings- og kunnskapsspredning

15 Et trygt og tillitsfullt læringsmiljø
Kultur for måloppnåelse for alle elever/lærlinger Rom for å prøve og feile Hva opplever elevene/lærlingene som hensikten med lærerens/instruktørens vurdering? Hvordan oppleves det å få faglige tilbakemeldinger fra medelever? Ad punkt 1 – tro på elevenes evner til å lære og tilegne seg kompetanse, la elever og lærlinger få en fair sjanse - dvs ikke sette i bås ut fra tidligere prestasjoner på u-trinnet, OBS! ettergivenhetskultur Ad punkt 2 – en lærer mer av sine feil(trinn) enn sine seire og suksesser, men det må være trygt å prøve og feile hvis ikke vil elevene ikke tørre å ta sjanser Hong Kong-artikkel: VfL over tid økte elevenes selvfølelse betraktelig. 3-4 mnd gjorde ingen forskjell, men over tid utgjorde en stor forskjell og endret læringsmiljøet vesentlig (OBS! Kulturell kontekst, men likevel…)

16 Tilbakemelding og oppfølging på alle nivåer
TALIS 2008 (OECD), norske resultater 2009: En særlig utfordring for norsk skole ligger i en svakt utviklet oppfølgingskultur. Dette viser seg i lite hyppig oppfølging av elevenes arbeid og svak oppfølging og tilbakemelding til lærere frå skoleledelse og skoleeier

17 Verksemdbasert vurdering
Ekstern vurdering Verksemdbasert vurdering Elevvurdering Knut Roald. Korrelasjon mellom skoler som gode på elevvurdering og på skolebasert vurdering (funn som gir giv til arbeidet!). Handler om de samme elementene: tett oppfølging, bruk av vurderinginformasjon/resultater, kjennskap til sterke sider og utviklingsbehov. Og: Arbeid med vurderingspraksis kan gi ringvirkninger til de andre områdene (Roald)

18 Roller og ansvar i satsingen

19 Utdanningsdirektoratets rolle
Ansvar for den overordnede utformingen av satsingen Samarbeid med skoleeiere Utarbeide felles opplegg for ressurspersoner og avholde jevnlige samlinger Drifte og videreutvikle nettstedet Vurdering for læring Sørge for at kunnskap og erfaringer fra satsingen systematiseres og formidles Ad 1: Legger føring og rammer for satsingen gjennom bl.a grunnlagsdokumentet Ad 2: Ad 3: Møtepunkt mellom Udir og de som har overordnet ansvar for å drive satsingen lokalt, Utarbeide faglig opplegg for samlingene for ressurspersonene og som skal være støtte i lokale utviklingsarbeidet Ad 4: Spre erfaringer samt videreutvikle ift erfaringer som gjøres i satsingen – bl.a mer for bedriftsbasert opplæring? Ad 5: Blant annet gjennom samarbeid med UH-institusjoner

20 Skoleeiers rolle og oppgaver
Fylkeskommuner har ansvaret for å gjennomføre satsingen jf føringer som er beskrevet i invitasjonsbrevet til Fylkesmannen ( ) Private skoleeieres ansvar jf Udirs brev om innvilget søknad Iht lov og forskrift har skoleeier ansvaret for at elevene får oppfylt sine rettigheter ift vurdering- derfor overordnet ansvar for å drive denne satsingen lokalt. Invitasjonsbrevet skrevet generelt, ikke alt som var tilpasset private skoleeiere, justert i innvilgelsesbrevet.

21 Skoleeiers rolle og oppgaver
Lage et faglig og organisatorisk opplegg for deltakelse (i samarbeid med skoler og lærebedrifter) Vurdere behov for samarbeid med høgskoler, universitet eller andre fagmiljø Veilede, støtte og sørge for fremdrift i utviklingsarbeidet hos skoler og lærebedrifter For private skoler: i egen skole Ad 1: Skoleeier skal kartlegge skolenes og lærebedriftenes vurderingspraksis og vurderingskultur – udir har anbefalt ståstedsanalysen eller et annet refleksjons- eller kartleggingsverktøy i startfasen og sluttfasen av deltakerperioden. - sørge for at skolene gjennomfører elevundersøkelsen 2011 og

22 Skoleeiers rolle og oppgaver
Etablere (eller bruke allerede etablerte nettverk) og drive nettverk for læring og erfaringsdeling Sørge for erfaringsdeling i eget område/egen skole Arrangere oppstartsamling Velge ut ressursperson (er) Delta på møter/samlinger med Udir Stille egne midler til rådighet Ressursperson FK en eller flere ressurspersoner til sammen min 50 % i hele deltakelsesperioden Privatskolene – mer fleksibelt Forventes at i tillegg at skoleeiere som deltar i satsingen ønsker å satse på utvikling innen vurdering for læring og at det er tatt høyde for en viss egenfinansiering ifm deltakelsen (jf invitasjonsbrevet) Forventes at stilles egne midler til rådighet. VIl være forksjellig hva har mulighet til å stille med midler – minst like mye egne midler er et nivå som mange la seg på i BV

23 Ressurspersonenes rolle og oppgaver
Lage en plan for deltakelse i satsingen i samarbeid med skoleeier og skoler planen skal blant annet inneholde et faglig og organisatorisk opplegg for kompetanseutvikling Bistå skoleeier og skoleleder i etablering av nettverk og planlegging av framdriften i utviklingsarbeidet Bistå skoleeiere i å arrangere oppstarts- og avslutningssamlinger og evt andre samlinger underveis Veilede og støtte skoleeier(-e) og skoler, evt i samarbeid med eksternt fagmiljø Viktig med god oppfølging og dialog mellom nivåene (jf tidligere foil) – viktig for at dere kan ivareta deres rolle Ressursperson blir skoleeiers person som i praksis vil drive satsingen lokalt og som skal delta på ressurssamlingene.

24 Fylkesmannens rolle Bindeledd mellom Utdanningsdirektoratet og skoleeierne Tildeler midler Innhente underveis- og sluttrapporter Etter behov delta på nasjonale og ev. lokale nettverkssamlinger Samarbeide med Utdanningsdirektoratet om implementering av den nye vurderingsforskriften

25 Arbeidsform og struktur
Organiseres ut fra nettverksmodell Lokal frihet i organisering av nettverkene Det skal legges til rette for å skape dialog, erfaringsutveksling og refleksjon som grunnlag for endring av praksis Det skal tilrettelegges for møteplasser på tvers av enheter og nivå. Hvorfor nettverk m ressurspersoner. Skape arena for teori, erfaringsutveksling og samarbeid ressurspersonene imellom Arena for dialog mellom Udir og ress.personene (gjensidig læring – også for oss: får innsikt i og kan ha felles drøftinger rundt utfordringer i satsingen) Private skolene – kan samarbeide med fylkeskommunen eller andre private skoler, uansett vil det tilrettelegges for erfaringsdeling også på samlingene udir har for ressurspersonene som også privatskolene vil kunne dra nytte av. NB! Nettverk er middel – ikke målet! Viktig målsetning at skoleeier har etablert en nettverkstruktur som støtter opp om en vurderingskultur og vurderingspraksis som har læring som mål og som når flest mulig også etter at satsingen er over. Basert på erfaringer fra andre nasjonale og internasjonale satsinger, som har vist at det å jobbe nettverksbasert er hensiktsmessig for å få til samarbeid, gjensidig læring og erfaringsdeling. I tillegg viktig i denne satsingen at det skapes strukturer lokalt som legger til rette for videreføring og spredning spredning av satsingen etter 16 mnd.. Ad siste punkt: Privatskolene innen egen skole

26 Samlinger for ressurspersoner
Udir utarbeider felles opplegg for ressurspersoner og avholder jevnlige møter (5 x 2 dager + ev sluttsamling) Det legges til rette for kompetanseheving og erfaringsdeling Begrenset antall deltakere fra hver skoleeier Hvem kan delta? Både faglig påfyll innen VFL og nettverk. Knyttet til oss Gordon Stobart – professor hvor? Som skal bistå oss faglig på samlingen, samt Torbjørn Lund v/Universitet i Tromsø som tar ansvaret faglig input og støtte til hvordan drive gode nettverk. I tillegg også vurdere å hente inn andre aktuelle faglig ressurser. Sammensatt gruppe i pulje 2 – fylkeskommuner med ansvar for videregående og lærebedrifter samt private vgs – mye av det faglig vil være relevant for alle, men vil tilrettelegge erfaringsdeling slik at det passer de ulike gruppene. Vi har laget et overordnet opplegg for samlingene, men vil justere opplegg ift tilbakemeldinger fra ressurspersonene 2. Samling for ressurspersoner antageligvis 28. og 29. mars

27 Samlingene bygges på to pilarer
1) Vurdering for læring – teori og teknikker/vurderingsmåter 2) Lærende nettverk som arbeidsform Ressurspersonene er tenkt å støtte skoleeiere og skoler spesielt ift to områder: VFL og lærenede nettverk. Alle samlinger vil ha disse to temaene. Koblet til oss to dyktige ressurspersoner. I dag: Vfl. I morgen: nettverk

28 Aktuelle temaer på samlingene
Mål og kriterier Tilbakemeldinger Elevinvolvering Egenvurdering Temaer som blir berørt er bl.a sammenhengen underveis- og sluttvurdering, formativ bruk av prøver, bruk av karakter Dere får ikke ferdig plan over temaer på samlingene – men de 4 prinsippene vil være utg.pkt innhold i samlingen, samt andre relevante temaer som kobling underveis og sluttvurdering, bruk av karakterer, formativt bruk av prøver, koblingen yrkesfag i skole og lærebedrift. vi har en del tanker, men skal utformes i dialog med dere (både ut fra hva slags læringsbehov dere har og hva som dukker opp av utfordringer underveis) Særskilte utfordringer innen fag- og yrkesopplæringen?

29 Plan for ressurssamlinger
1. og 2. februar Samling 2 mars 2011 Samling 3 september 2011 Samling 4 November/desember 2011 Samling 5 Mars 2012 TENTATIV PLAN for innhold Samling 2 – Mål og kriterier + nettverk Samling 3 – Fokusere på bl.a sammenhengen mellom underveis – og sluttvurdering, formativ bruk av prøver, bruk av karakter, særskilte utfordringer i fag- og yrkesopplæringen?? Samling 4 – Tilbakemelding og elevinvolvering Samling 5 – Blir fastlagt seneere, men vil bl.a fokusere på hvordan få til varig praksisendring – spredning etc etc -


Laste ned ppt "Dag Johannes Sunde, Ida Large, Trude Saltvedt, Hedda Huse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google