Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering for læring UDF/AH 3. og 4.november 2010 Else Ravn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering for læring UDF/AH 3. og 4.november 2010 Else Ravn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering for læring UDF/AH 3. og 4.november 2010 Else Ravn

2 Vurdering – en viktig del av den profesjonelle yrkesutøvelsen
Vurderingskompetanse henger tett sammen med profesjonell yrkesutøvelse Utvikle likere vurderingspraksis blant lærerne Sikre høy kvalitet på læringsarbeidet Gi lærerne større legitimitet Styrke profesjonen

3 Formålet med vurdering
Fremme læring og utvikling av kompetanse Gi grunnlag for tilpasset opplæring Sikre nasjonal standard i opplæringa Fremme læring og utvikling av kompetanse hos elevene

4 Individvurdering i skolen – Utdanningsforbundets policydokument
Vurderingsspørsmål må stå sentralt i den pedagogiske debatten på den enkelte skole Må diskutere faglig vurderingsgrunnlag og felles vurderingskriterier Vurderingskriteriene må presenteres for og drøftes med elevene

5 Underveisvurderingen må styrkes
Informasjon og veiledning til elever og foreldre om elevenes læringsarbeid og læringsutbytte Tilbakemelding på faglig utvikling og læringsutbytte Motivasjon og hjelp i læringsarbeidet Egenvurdering Uttrykke grad av mestring Være tydelig på hva elevene mestrer

6 Sluttvurdering Oppnådd kompetanse Dokumentasjon og sertifisering
Uttrykke grad av mestring i forhold til kompetansemålene Kvalitativ vurdering av den samlede sluttkompetansen

7 Måling av sosial kompetanse
UDF går imot måling av sosial kompetanse ved for eksempel bruk av stegark Læreren skal ha dialog og samtale med elever og foreldre i lys av målene formålet for opplæringen i opplæringsloven, generell del av læreplanen og prinsipper for opplæringen.

8 God vurderingspraksis
Sikres best ved å styrke lærernes vurderingskompetanse og skolenes vurderingskultur Nødvendig med et systematisk utviklingsarbeid for å få til et felles vurderingsgrunnlag Oppbygging av tolkningsfellesskap

9 Vurderingsforskriften
Vurderingsbestemmelsene i forskrift til opplæringsloven regulerer vurderingsarbeidet i skolen Bruke profesjonelt skjønn Kommuner og fylkeskommuner bør være svært tilbakeholdne med å komme med pålegg om å ta i bruk bestemte vurderingsverktøy og vurderingsprosedyrer ut over det som følger av forskriften.  Hvordan bruke det lokale handlingsrommet?

10 Vurderingsforskriften
Dagens forskrift har hensiktsmessige bestemmelser om dokumentasjon Eneste krav til dokumentasjon i forbindelse med underveisvurdering er at det skal kunne dokumenteres at vurdering er gitt Krav om å dokumentere at vurdering er gjennomført, ikke krav om å dokumentere innholdet i vurderingen

11 Muntlig vurdering En god del vurdering og veiledning av elevene kan med fordel skje muntlig i dialog mellom lærer og elev, blant annet i elevsamtale, og overfor større eller mindre grupper av elever. Oppsummering av undervisningen med fokus på hva en har lært Dekker kravet om at underveisvurdering skal gis løpende som rettledning til eleven

12 Muntlig vurdering Ensidig vekt på skriftliggjøring av vurderingsarbeidet og tidkrevende dokumentasjon vil føre til ytterligere byråkratisering av arbeidet til lærerne og gi liten tid til veiledning i det videre læringsarbeidet og til å planlegge tilpasset opplæring.

13 Byråkratisering av lærernes arbeid
Tilbakemeldinger fra medlemmer og tillitsvalgte viser at lokale pålegg om dokumentasjon av vurdering øker belastningen på lærere og førskolelærere og tar fokus bort fra andre sider ved det pedagogiske arbeidet.

14 Lenker Udir Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Vurderingsforskriften kap.3 Vurdering for læring Brosjyre om vurdering – Udir

15 Bærum kommune Halvårsvurderingen skal skille seg ut fra de ukentlige vurderingene eller tilbakemeldinger på prøver eleven har hatt. Det er ikke nødvendig å gjenta vurderinger elevene har fått underveis. Nå skal foreldrene og eleven få tilbakemelding på hva klassen har drevet med dette halvåret, og hva eleven har fått med seg i forhold til målene. Altså skiller halvårsvurderingen seg ut fra vurderingen lærerne gir underveis ved å være mer overordnet. Det er ikke mulig å gi et fullstendig utfylt halvårsvurderingsskjema felles for kommunen. Det vil variere fra skole til skole ut fra kompetansemål som prioriteres dette halvåret.

16 Summing… Dele erfaringer om vurderingsarbeidet i egen kommune og/eller på egen arbeidsplass. På hvilken måte trekkes dere som tillitsvalgte inn i arbeidet med utvikling av vurderingskompetanse?


Laste ned ppt "Vurdering for læring UDF/AH 3. og 4.november 2010 Else Ravn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google