Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal satsing på Vurdering for læring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal satsing på Vurdering for læring
Samling for pulje februar Dag Johannes Sunde, Anne Husby, Hedda Huse, Ida Large

2 Nye forskningsresultater
Skoler har de siste årene prioritert utviklingsarbeid knyttet til vurdering Lærere oppgir at fokuset har dreid mot vurdering for læring, dvs. en vurderingspraksis som først og fremst støtter eleven i læringsarbeidet Nordlandsforskning: Vurdering under Kunnskapsløftet (2011) og Nifu Step: Underveis, men i svært ulikt tempo (2011)

3 Nye forskningsresultater forts.
Lærere oppgir at de har endret sin tenkning om vurdering, og nærmere 80% av lærerne i utvalget forteller at de også har endret sin vurderingspraksis De endringene som flest lærere rapporterer: større klarhet i hva underveisvurdering skal være de har blitt tydeligere i måten de tenker, praktiserer og kommuniserer vurdering på vurderingskriterier blir utarbeidet og gitt til elevene på forhånd mer vekt på skriftlige tilbakemeldinger og kommentarer på elevarbeider mer dokumentering

4 Nye forskningsresultater forts.
Til tross for et økende fokus på vurdering for læring, er etablerte vurderingstradisjoner vanskelig å endre Vurdering for læring ser ikke så langt ut til å ha blitt en del av lærernes mer bevisste tenkning omkring den løpende undervisnings- og vurderingspraksisen På ungdomstrinnet og i vgo er det kun et mindretall som beskriver egen praksis for underveisvurdering som en integrert del av opplæringen Usikkerhet rundt hvordan sluttvurdering skal forstås og implementeres i praksis (Nordlandsforskning 2011)

5 Nye forskningsresultater forts.
En utfordring å få til erfaringsdeling mellom de som er mye involvert i utviklingsarbeid/kompetanseutvikling knyttet til vurdering og øvrige lærere (Nifu step 2011) Viktig med tid og møtepunkter for lærere til å reflektere over og bli bevisst egen praksis, samtidig som de får prøve ut nye tilnærminger til vurdering (Nordlandsforskning, Nifu Step)

6 Mål og kriterier for dag 1
God forankring av arbeidet med lærende nettverk hos skoleeierne Kriterier: - opplevd felles forståelse av hvordan lærende nettverk kan utvikles videre - deltakerne er i dialog om utfordringer og behov i det videre arbeidet

7 Ulike endrings- og spredningsbegreper
Overføring (transmission) Erfaringsdeling Nyskaping (transformation)

8 Ulike nivåer i utviklings- og spredningsarbeidet
Alle fylker i Norge Alle skoleeiere i et fylke Alle skoler i kommunen Skolene som deltar Gruppe med lærere på skolene som deltar

9 Prinsipper for utvikling og spredning i satsingen
Grunnlagsdokument for satsingen: Felles målsetting og føringer for alle nivåer og deltakere (”overføring av kunnskap”) Lokal frihet til å forme mål og framgangsmåter i satsingen (”kunnskap som vekst”: eierskap, knytte til kontekst og læringsbehov) Erfaringsdeling gjennom lærende nettverk på tvers av enheter og nivåer (både lokalt og samlinger i Udir) (”kunnskap som deling”) Skoleeiers ressurspersoner er drivere av læringsprosesser

10 Spørsmål til refleksjon i det videre arbeidet
Hva ønsker vi å spre? Hvordan kan skoleeiere videreføre erfaringer og kompetanse til andre skoler? Hvordan bruke ressurspersonenes kompetanse videre? Hvordan bruke kompetanse og erfaringer fra skolene? Hva slags strategier for spredning velges? Hvilke strategier velger Udir (og Fylkesmannen) for å spre erfaringer til skoler i hele landet ? (f.eks. nettressurser, spredningskonferanser, forskningsformidling etc)

11 Mål for dagen – dag 2 Få økt kunnskap om 2. og 3. prinsipp for god underveisvurdering og knytte dette til arbeidet med vurdering for læring Dvs. fokus på tilbakemeldinger - som beskriver hva elevene mestrer (nåtid/fortid) - som peker framover på videre læringsprosess

12 Fire prinsipper for god underveisvurdering
Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling

13 Tema på videre samlinger
mai 6.-7. september 4. prinsipp: Involvering av elevene i vurderings- og læringsarbeidet Erfaringsdeling og veiledning ledet av Torbjørn Lund, UiT Underveisrapporter – hvor står vi så langt i pulje 1 i satsingen? Videreføring/spredning etter deltakelsesperiodens slutt Oppsummering av de fire prinsippene God tid til erfaringsdeling og refleksjon Sammehengen mellom underveis- og sluttvurdering Forberedelse knyttet til endringer i lærernes vurderingspraksis så langt Representanter fra skoleeiere og Fylkesmannen til stede?


Laste ned ppt "Nasjonal satsing på Vurdering for læring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google