Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

25.06.2014 s. 1 Aktuelt - rådgivertjenesten Inger Lise Pettersen 22.03.2012 Foto: Crestock.com.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "25.06.2014 s. 1 Aktuelt - rådgivertjenesten Inger Lise Pettersen 22.03.2012 Foto: Crestock.com."— Utskrift av presentasjonen:

1 25.06.2014 s. 1 Aktuelt - rådgivertjenesten Inger Lise Pettersen 22.03.2012 Foto: Crestock.com

2 25.06.2014 s. 2 UDIR Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem •Føringer fra KD: rådgivning skal inngå •Innføre resultatkrav og utvikle indikatorer for vurdering og rapportering av kvalitet i rådgivningen •Dialog med rådgivere/rektorer •Kontaktflaten mot karrieresentrene •Forslag ferdig til høsten •Bidra til å få rådgivning på dagsorden

3 25.06.2014 s. 3 Min Utviklingsplan •Pedlex tilbyr •Internettbasert refleksjonsverktøy for elever u-trinn og vgo + flere •Veiledningshefte for lærere/rådgivere •Oppgaver som skal stimulere elevene til bevisstgjøring av egne evner og interesser, Får kjennskap til utdannings- og yrkesmuligheter og hjelp til å lage karriereplaner og foreta valg.

4 Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox •Kompetanse og kvalitet i veiledningen. Kompetansekrav ? Etikk i veiledningen •Arbeid med kvalitetssikring av tilbud innen karriereveiledning. FoU-prosjekt: kartlegge tilbud i Norge – sml andre land •Befolkningsundersøkelse – hva folk mener om behov for tilbud innen karriereveiledning 25.06.2014 s. 4

5 Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox - forts •Lage oversikt ulike verktøy som brukes i veiledingen. Skal staten tilby noe? •Hva brukes i fylkene - kunder •Hva bør vurderes ved kjøp •Nordland: Avtale om kjøp/bruk av profråd. Fri bruk av tester •Bidrag NFK skolering rådgivere studiespesialisering (kursavgift) •Gry Okan kontaktperson for registrering av nye 25.06.2014 s. 5

6 Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox - forts •Undersøkelse om tilbud karrieresentre i alle fylkene (tilbud, finansiering, kompetanse med mer) •Utarbeide veiledende retningslinjer for karrieresentrene •Gjennomfører brukerundersøkelse – Nordland •Samling for alle karrieresentrene (november?) 25.06.2014 s. 6

7 Etter- og videreutdanning Etterutdanning: rådgivning ikke prioritert innen statlig ordning Videreutdanning: Rådgivning 1 og 2 (30 stp) tilbys ved NTNU/HiST, HIL, HIB og HINE: •1) Rådgivning 1: Generell rådgivning 15 + 15 stp Desentralisert – videokonferanse – samarbeid studiesenteret.no •2) Rådgivning 2: Spesialisering innen sosialpedagogisk rådgivning og/eller utdannings- og yrkesrådgivning 15 + 15 stp 1.Samlingsbasert studium ved campus Nesna 2.Desentralisert - videokonferanse, samarbeid med studiesenteret.no: Søknadsfrist 15 april. •Søknader vgs – statlig ordning: 3 skoler prioritert rådgivning først. 25.06.2014 s. 7

8 Etter- og videreutdanning •Fra høsten et eget statlig tilbud for OT og sosialpedagogisk veiledning •50 plasser. Samlingsbasert + nett. 30 stp (15 + 15 eller 3 X10) •Tilbyder ikke avklart 25.06.2014 s. 8

9 Kompetanseheving Nordland 2012 •Bruk av ulike verktøy i veiledningen (september). Dagssamling •Regionale samlinger – 3 regioner. November 1.Inntak, spesialundervisning, eksamen/dokumentasjon med mer 2.Arbeidslivets behov for kompetanse. Arbeidsmåter, metoder og gode verktøy – motivere unge og voksne til utradisjonelle valg •Oppdatering av nettsiden – www:karrierenordland.no 25.06.2014 s. 9

10 Arbeidsgruppe •Oppfølging FT-sak 166/11 : Likestilling i tilbudsstruktur i vgo •NFK påse at likestilling integreres i rådgivningen i skolen slik at ungdom får hjelp til å foreta utradisjonelle utdanningsvalg. •Likestilling og utradisjonelle valg må settes på dagsorden i møter mellom fylkeskommunen og arbeidslivet. •Det må arbeides for å øke kvinneandelen innenfor lærlingordningen. •Mandat •Utarbeide en oversikt som viser aktuelle tiltak i eget/andre fylker når det gjelder rådgivertjenestens arbeid med likestilling og utradisjonelle valg •Lage innhold i skoleringstiltak for rådgivertjenesten – jf dag 2 regionale samlinger •Else Lindvig (leder), Liv Hov, Geir Otto Hjemaas og Oddmar Sjåvik •Oppdatering ”Handbok for karrieresamtalen” 25.06.2014 s. 10

11 Lofoten Bodø Vesterålen Karrieresentre 2011: •Karrieresenter Vesterålen •Avdeling Meløy (Indre Salten) •Styrking prosjektstilling i Meløy. •NB! Veiledning ved omstilling/permitteringer 2012: •Etablering Sør Helgeland Årsmelding 2011

12 Ny GIV – økt gjennomføring i vgo Overgangsprosjektet •Etablere et varig samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner om tiltak for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring Oppfølgingsprosjektet •Styrke samarbeidet mellom skoler, oppfølgingstjeneste (0T), fagopplæring og NAV - sikre en varig og samordnet oppfølging av unge utenfor arbeid og opplæring Statistikkprosjektet •Settes konkrete fylkeskommunale og nasjonale mål for gjennomføring. Sikre et felles statistikkgrunnlag og indikatorer for vurdering av måloppnåelse (Gjennomføringsbarometeret) 25.06.2014 s. 12

13 Overgangsprosjektet •Trinn 1: 2011: Salten og Meløy + vgs i regionen. •Trinn 2: 2012: De fleste kommunene på Helgeland + to kommuner i Vesterålen + aktuelle vgs •Trinn 3: 2013: Øvrige kommuner + resterende vgs •10 % av de svakest presterende elever på 10. trinn i kommunene følges spesielt opp gjennom intensivopplæring. •Skolering av lærere (2 fra hver skole). Gode tilbakemeldinger. •Sommerjobb og forkurs •Av 111 ”Ny Giv elever” i Salten og Meløy (jan. 2011), har 5 elever sluttet etter 1.oktober. 6 har ikke begynt på vgo. 3 har sluttet i starten av skoleåret. Konklusjon: Tiltak god effekt 25.06.2014 s. 13

14 Arbeidsgruppe evaluering rådgivertjenesten Utarbeide ei evalueringsordning for kvalitetssikring og løpende forbedring av rådgivertjenesten. Nyttig for ledelsen, elevene, en samlet rådgivertjeneste og for utdanningsavdelingas oppfølging •Definisjon krav kvalitet – hva elever/foresatte kan forvente •Forslag til hvordan rådgivningstjenesten kan evalueres i skolen (supplement til elevundersøkelsen). Bruk av QuestBack •Vurdere utarbeidelse av brukerundersøkelse for evaluering av den individuelle karrieresamtalen hos rådgivere •Lage forslag til en pilot - utprøving i noen regioner/noen skoler •Arbeidsgruppe: Kai Ruud, (sekretær),Tyra Bade, Elevorganisasjonen Gry Falch Olsen, Aust Lofoten vgs, Bibbi Myrvoll, Karrieresenter Indre Salten, Laila Setvik Loe, Ørnes ungdomsskole 25.06.2014 s. 14


Laste ned ppt "25.06.2014 s. 1 Aktuelt - rådgivertjenesten Inger Lise Pettersen 22.03.2012 Foto: Crestock.com."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google