Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læring på arbeidsplassen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læring på arbeidsplassen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Læring på arbeidsplassen

2 Hovedmodellen Opplæring Arbeid Fag/svenneprøve 4 år 2 år i skole
2 års læretid i bedrift Vg1 Vg2 Opplæring Arbeid Fag/svenneprøve 2 2

3 Veier i videregående opplæring
Vitnemål gjennomført Videre-gående skole Studieforberedende opplæring Vg1 skole Vg2 skole Vg3 skole Studieforberedende påbygging Yrkes-kompetanse Fag- eller svenne-prøve Vg1 skole Vg2 skole Vg3 skole Læretid i bedrift Yrkesopplæring teori Læretid i bedrift Husk YRKESKOMPETANSE 1 2 3 4 3 3

4 Videregående opplæring i Norge – Sentrale aktører
Staten: KunnskapsdepartementetUtdanningsdirektoratet Fylkesmannen Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og Faglige råd Fylkeskommunen Yrkesopplæringsnemnda Lærebedrifter Videregående skole

5 Samfunnskontrakten Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 prosent fra utgangen av 2011 og fram til Det er den forpliktende målsettingen når KD, sammen med alle arbeidsgiver– og arbeidstakerorganisasjonene, skrev under en egen samfunnskontrakt for å skaffe plass til flere lærlinger 14. april 2012 Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og fornyingsminister Rigmor Aaserud sammen med avtalepartnerne.

6 Hovedmål Partenes overordnede mål er å sikre en bedre rekruttering til yrkesopplæringen. Gjennom at flere gjennomfører utdanningen sikrer man at arbeidslivets behov dekkes. Det at flere fullfører en utdanning gir et trygt ståsted i arbeidslivet og et godt grunnlag for senere samfunnsdeltakelse. Samfunnskontraktens overordnete mål er å forplikte myndigheter og partene i arbeidslivet til å forankre fagopplæringen i alle relevante bransjer og sektorer, og framskaffe flest mulig læreplasser til elever som ønsker det.

7 Resultatmål Det er store forskjeller i ulike bransjer, sektorer og yrker. Partene må selv vurdere konkret måloppnåelse innenfor egne sektorer, bransjer og fag. Partene vil samlet søke å nå følgende målsetninger innen utgangen av 2015: Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 pst. I 2015 i forhold til nivået ved utgangen av 2011. Øke antallet voksne som tar fag- eller svennebrev. Øke andelen lærlinger som fullfører og består med fag- eller svennebrev.

8 Statlige tiltak Kunnskapsdepartementet skal videreføre et tett samarbeid med partene i arbeidslivet om fag- og yrkesopplæringen. Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) skal trekkes inn før alle sentrale beslutninger som berører dette. Gjennom løpende dialog med de berørte skal departementet vurdere behov for justeringer som sikrer kvalitet og relevans i fag- og yrkesopplæringen.

9 Fylkeskommunene Fylkeskommunene har som skoleeier for videregående opplæring ansvar for oppfyllelse av unge og voksnes rett til videregående opplæring. De skal også sørge for en dimensjonering av tilbudet innen videregående opplæring, som balanserer samfunnets behov for kompetanse mot elevers rettigheter, slik det er nedfelt i nasjonalt lovverk. Fylkeskommunene har et lokalt overordnet ansvar for kvalitet i yrkesfagopplæringen, slik at elevene får den kompetansen som er beskrevet i læreplaner og forskrifter. (….)

10 Partene i arbeidslivet
Innsatsen fra partene i arbeidslivet har stor betydning for antall læreplasser. Det er allerede etablert ulike samarbeidsarenaer for å skaffe flere læreplasser og høyne fagopplæringens status. Partene vil i fellesskap vurdere hvordan målsettingene fra samfunnskontrakten kan følges opp i videre prosesser mellom partene. (…)

11 Antall nye kontrakter Målsetningen i samfunnskontrakten er en økning på 20% innen 2015. Den stiplede linjen viser utviklingen som må til for å nå det målet. Som vi kan se var det en økning fra 2011 til 2012, men økningen er ikke like stor som det som trengs for å nå målet om 20 prosents økning. Ny tall publiseres i desember, indikasjoner på at det har skjedd en økning i 2013. For voksne var antallet stabilt fra 2011 til 2012 (og ligger derfor under målet.)

12 Fag-/svennebrev - voksne
Figuren viser hvilke kandidattyper som har tatt fagbrev som voksne. Den totale økningen er på 7,4 prosent (652).

13 Oppdragsbrev Følge opp samfunnskontrakten for flere læreplasser til utgangen av 2015. Utføre sekretariatsansvar for samfunnskontrakten. Med virkning fra 1. mars. Utvikle indikatorsystem for oppfølging av kontrakten. Prøve ut alternativer på Vg3 nivå for de som ikke får læreplass. Frist for oppstart er skoleåret 2013/2014. Prøve ut vekslingsmodeller som alternativer til 2+2 modellen. Frist for oppstart er skoleåret 2013/2014 Videreføre hospiteringsordninger i fag- og yrkesopplæringen. Planlegge og gjennomføre tiltak som bidrar til at flere voksne tar fag- og svennebrev

14 Utprøvinger, skolestart 2013-14
Veksling Forsterket Vg3 i skole Videreføring av hospiteringsordninger i fag- og yrkesopplæringen Vekslingsmodellen Direktoratet har fått i oppdrag å invitere fylkeskommuner til å prøve ut vekslingsmodeller innenfor helse- og oppvekstfagene, med start fra skoleåret Utprøvingen skal gjennomføres for å teste ut nye opplæringsmodeller organisert i modeller for mer fleksibel veksling mellom skole og praksis. Troms, Nordland, Hordaland, Hedmark, Akershus og Oslo. Ut fra søknadene beskriver fylkene ulike modeller for utprøvingen. Noen prøver ut veksling fra og med Vg1, andre venter til Vg2. Første nettverksmøte avholdes 7.-8.november. Vg3 Utfordringene for elever som ikke får læreplass etter Vg2 har blitt fremstilt som en av de store utfordringene i fag- og yrkesopplæringen. I NOU 2008: 18 Fagopplæring for framtida ble det påpekt at dagens tilbud med ett år i skole i stedet for to år i lære ikke er tilfredsstillende. Direktoratet har fått i oppdrag å legge til rette for at fylkeskommuner kan prøve ut forsterket alternativt Vg3 med minst et halvt år ekstra tid, i samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Akershus, Nord-Trøndelag, Telemark, Troms og Østfold deltar i utprøvingen. Totalt et ramme på 215 elever. Første rapportering kommer 1.februar. Hospitering Videreføringen omfatter alle de 19 fylkene. Departementet tar sikte på at det etableres varige hospiteringsordninger i alle fylker. Direktoratet må vurdere hvordan partene i arbeidslivet skal involveres i utformingen av ordningen. I Meld. St. 20 er målsettingen 500 nye hospitanter i For 2013 overføres kr 10 mill på fordeling til alle 19 fylker. I perioden har direktoratet støttet ordninger med hospitering mellom skole og bedrift. Ordningen er evaluert av FAFO og blir vurdert som vellykket. 97 % av hospitantene som deltok i utprøvingen i , sier de bruker erfarte eksempler fra hospiteringen inn i egen undervisning (Fafo) Alle 19 fylkeskommuner deltar nå i videreføringen. Ut fra deres rapporter er det totalt ca 650 programfaglærere, fellesfaglærere, instruktører, faglige ledere og rådgivere som gjennomfører eller vil gjennomføre hospitering i skoleåret Det utvikles nasjonale målsettinger for prosjektet som ferdigstilles 15. oktober. (Vest-Agder fylkeskommune deltar ikke i 2013 ) Det er utlyst ekstra søkbare midler for tiltaket, frist 3. oktober. 1,5 millioner fordeles på de 10 fylkene som har søkt.(midlene tas fra etter- og videreutdanningsprosjektet) Både Akershus og Oslo tilbyr videreutdanningstilbud ved HiOA for de som gjennomfører hospitering i disse to fylkene, ca 30 studenter. Neste rapportering er for 2013.

15 Voksne Planlegge og gjennomføre tiltak som bidrar til at flere voksne tar fag- og svennebrev Frist for å levere oversikt over tiltak og plan for gjennomføring, 1.september 2013 Status i arbeidet med voksne: Direktoratet oversendte KD forslag til tiltak 3.september med følgende konklusjon:Vi vil gjerne drøfte sakskomplekset grundigere ved å 1. gjennomføre en ny drøfting i/be om råd fra den partssammensatteoppfølgingsgruppen 2. involvere Vox spesielt mht. karriereveiledning og en ev. utlysning av prosjektmidler Følgegruppen for samfunnskontrakten hadde et eget møte om voksne 9. oktober. Her kom det ikke opp forslag til hva som kan bidra til at flere voksne tar fagbrev utover de tiltak som allerede er igangsatt, blant annet gjennom Vox’ prosjekt Fagbrev på arbeidsplassen. KD mener at igangsettelse av nye forsøk rettet mot voksne som ønsker å ta fagbrev bør bygge på de erfaringene som gjøres her og at Udir ikke setter i gang tilsvarende forsøk. Videre har KS satt i gang en utredning som skal se på de viktigste utfordringene knyttet til fagopplæring for voksne – herunder organisering og finansiering. Denne utredningen kan gi viktig kunnskap som grunnlag for videreutvikling av dette området. Nye forsøk bør avvente denne utredningen. Oppfølgingsgruppen ( ) ønsker å bringe en sak frem for SRY knyttet til voksne og forslag til tak. For eksempel endring av lovverk knyttet til fylkeskommunenes plikt, dimensjonering osv. Saken forberedes av oppfølgingsgruppen. For eksempel i denne forberedelsen å involvere fylkeskommunene og y-nemndene i å kartlegge hva som er hindringene. BKA- basis kompetanse i arbeidslivet, grunnleggende ferdigheter. Vurderes å utvides til flere målgrupper, for eksempel minoritetsspråklige Videregående opplæring for arbeidssøkere – vært et forsøk i forbindelse med finanskrisen. Avsluttet. Har erfaringer fra dette. Effekt i de fylkeskommunene som deltok: NAV og fylkeskommune jobber tettere om virkemidlene for de felles målgruppene. Evalueres av Proba, ferdigstilles sommeren 2014. Fagopplæring på arbeidsplassen – forsøk. Evalueres av Proba. Forsøkene ferdigstilles sommeren 2014. Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering, mottatt en vurdering fra Udir. KD skal fastsette i løpet av 2013 Kompetanse for mangfold – minoritetsspråklige, rettet mot de som underviser minoritetsspråklige. 30 mill i løpet av 5 år Forskningsrådet- Voksnes læring, 25 mill, Meld. St. 20 – flere tiltak vil også gavne voksne, spesielt knyttet til nye opplæringsmodeller, og opprydding i Kap 4 a i opplæringsloven -Opplæring spesielt organisert for vaksne Ny regjering – bedre koordinering på voksenfeltet

16 Meld. St. 20 – På rett vei Kap 6 Relevans og fleksibilitet i videregående opplæring Kap 6.6 Samarbeid i fag- og yrkesopplæringen - samfunnskontakten

17 Nordisk-LPA, Norges prosjektplan
Den norske innsatsen i prosjektet skal knyttes til arbeidet med å realisere målene i Samfunnskontrakten gjennom å: innhente informasjon og erfaringer fra de andre nordiske landene knyttet til tiltak som omfattes av arbeidet, med spesiell fokus på vekslingsmodellen, alternativ til Vg3 i skole og hospiteringsordningen. Den norske innsatsen i prosjektet skal knyttes til de andre nordiske lands målsettinger for læring på arbeidsplassen gjennom å: dele nasjonale erfaringer og kunnskapsgrunnlag med de andre nordiske landene

18 Nordisk-LPA, Norges prosjektplan
Utdanningsdirektoratet vil være nasjonal koordinator for prosjektet Norges aktører i prosjektet vil være Troms fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Høyskolen i Oslo og Akershus og Voksenopplæringsforbundet. Disse skal samarbeide tett i gjennomføringen av prosjektet. Norge, ved den norske koordinatoren, har ansvar for å arrangere neste nordiske møteplass i Oslo mars 2014.


Laste ned ppt "Læring på arbeidsplassen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google