Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKOLENS KARRIEREVEILEDNING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKOLENS KARRIEREVEILEDNING"— Utskrift av presentasjonen:

1 SKOLENS KARRIEREVEILEDNING
UTFORDINGER OG UTVIKLING I EN NY TID Jan Erik Asbjørnsen Kristiansand

2 Nasjonal politikk for karriereveiledning i skolen
Opplæringsloven med forskrift og læreplaner St meld nr 30 ( ) Kultur for læring Innst S nr 268 ( ) St.meld nr 16 ( ) … og ingen sto igjen Innst S nr 164 ( ) Læringsplakaten Tildelingsbrev og rundskriv fra Utdanningsdepartementet Strategiplaner og veiledninger Budsjett

3 St meld nr 30 (2003-2004) Kultur for læring
Del av det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering Rådgivningstjenesten på Læringsplakaten Initiere etablering av regionale partnerskap, initiere forsøksprosjekter for å vinne erfaring Stimulere til utvikling av kompetansetilbud for rådgivere Bidra til nasjonalt oppdatert informasjon og samarbeid om nasjonale oppgaver

4 St.meld nr 16 (2006-2007) … og ingen sto igjen
God rådgivningstjeneste for å Redusere sannsynligheten for omvalg/frafall Kunne foreta bevisste og informerte valg av utdanning og arbeid Delt rådgivningstjeneste : Sosialpedagogisk rådgivning Utdannings- og yrkesrådgivning Partnerskap for karriereveiledning videreføres. Nasjonal koordinering utredes

5 Revidert nasjonalbudsjett 2007
4 mill til å utvikle partnerskap for karriereveiledning i alle fylker Rammebevilgning på 11 mill til fylkeskommunene for å styrke rådgivningen på ungdomstrinnet Til sammen betyr det 36 mill styrking pr år fra 2008

6 Styrke karriereveiledningen langs tre hovedlinjer
Styrke skolens arbeid med karriereveiledning for elevene Styrke karriereveiledningen i et livslangt perspektiv Kompetanseutvikling/ profesjonalisering av karriereveiledningen

7 Kompetanseutvikling og profesjonalisering
Kompetansekrav Forskrift Kompetanseutviklingsstrategien Nettverk for karriereveiledning Hjelpemidler og verktøy Erfaringsspredning

8 Karriereveiledning i et livslangt perspektiv
Forsøk med Partnerskap for karriereveiledning ( ): Mål: Å utvikle et forpliktende partnerskap for koordinering og samarbeid om karriereveiledning i et livslangt perspektiv i fylket. Nordland, Akershus og Telemark Erfaringer kartlegges av NIBR

9 Aktører i partnerskapet:
Partnerskapet skal: bistå skoleeiere og skoler med oppdatert informasjon tilby skolering initiere forsøk iverksette strategier for å bidra til rådgivning av høy kvalitet ivareta behovet for en koordinert veiledningstjeneste for voksne. Aktører i partnerskapet: Fylkeskommunen får ansvar for etablering avpartnerskap og avgjør selv hvordan dette skal gjøres i brev av Partnerskap inngåes med fylkesmannen, Aetat, KS, arbeidslivets organisasjoner, høyere utdanningsinstitusjoner og andre aktuelle offentlige og private instanser.

10 Koordinering og samarbeid i et livslangt perspektiv
Partnerskapene for karriereveiledning evalueres - spredningskonferanse på Lillestrøm jan 2008 Nasjonalt koordinerende organ utredes av KD på bakgrunn av erfaringene med partnerskap. Rapport ventes 1. okt.

11 Styrke skolens arbeid med karriereveiledning for elevene
Skolen skal legge basis for elevenes mestring av sin egen karriereutvikling i et livslangt perspektiv Del av regjeringens politikk for sosial utjevning Tidlig innsats for å sikre elevens mestring av sin karriereutvikling i et livslangt perspektiv Skolen kjenner de svake elevene og vet hvem som trenger dette mest

12 Hele skolens oppgave Forskrift
Skoleledelsens ansvar for synlig ledelse for karriereveiledningen Skolens virksomhetsplan og forankring hos lærerne Deling krever tett samarbeid Programfag til valg/prosjekt til fordypning på Vg1 gir store muligheter Opplæringsbok/karriereperm

13 Hele skolens ansvar forts.
Fokus, rydding og omfordeling av oppgaver styrker både karriereveiledningen og det sosialpedagogiske arbeidet Tydelig rolledeling og rom for utvikling Større mulighet for individuell veiledning Hvordan skolen løser oppgaven avgjør nye roller og nye samarbeidsrelasjoner for rådgivningstjenesten Fylket får utvidet ansvar for veiledningen på ungdomstrinnet

14 Programfag til valg Programfag til valg skal
gi elevene muligheter, og bidra til økt engasjement og bedre forutsetninger for senere utdanningsvalg gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene gi elevene bedre tilpasset opplæring og mulighet for mer praktisk aktivitet eller fordypning Faget blir obligatorisk skoleåret Betydningen av samarbeid mellom skolenivåene og fylkeskommunens utvidete ansvar

15 Utfordringer knyttet til lokal utvikling av faget
Motivasjon Kartlegging – hva har vi? hva trenger vi? Organisering av arbeidet fleksibilitet – variasjon - tilpasning Helhet og sammenheng Tverrfaglig tenkning Entreprenørskap/Elev-bedrift Partnerskap skole -arbeidsliv Rådgivers rolle, ansvar og oppgaver Utvikling og erfaringsdeling – internt / eksternt IKT Elevmedvirkning Gode vurderingsordninger Hensiktsmessige strukturer

16 Programfag til valg Skoleeiers utfordringer:
Initiere, støtte og følge opp skolene Planer, samarbeid, samordning Samarbeidsavtaler med GS,VGS og arbeidslivet Regionale nettverk for utvikling og erfaringsdeling Strukturer – lokalt og regionalt

17 Erfaringsinnhenting Det er innhentet informasjon om:
omfanget av utprøvingen i 3 fylker de erfaringene som gjøres med organisering og innhold i faget Utdanningsdirektoratet skal vurdere: et representativt utvalg av lokale læreplaner i faget er de konkrete utprøvingene i samsvar med gjeldende retningslinjer? hvilket behov det er for eventuelle forbedringer av gjeldende retningslinjer?

18 Underveis i Kunnskapsløftet
På ligger tjenesten Underveis . beskriver hva som er nytt og særlig vektlagt i Kunnskapsløftet en hjelp til å forstå læreplanene eksempelsamling med bidrag fra skoler, skoleeiere og lærere i hele landet bl.a. eksempler på hvordan skoler har jobbet med PTV. Eksempelsamlingen utvides kontinuerlig.

19 Verktøy i karriereveiledningen
Portfolio/karriereperm Karriereplan Nettutvikling Informasjon til elevene Udirs nettsted vedr.karriereveiledning Erfaringsdeling, felles fokus og debatt Kompetanseutvikling Informasjon til min språklige elever og deres foreldre

20

21 Oppfordring: Skjerp sansene!
Grip ideene og erfaringene dere får presentert på konferansen! Diskuter og legg planer! Lykke til med konferansen! Lykke til med å omsette tankene til handling!

22 I skinnet frå gatelykta
Øyeblikka Du må Ta vare på Øyeblikka Dom fyk førbi som Snøfnugga I skinnet frå gatelykta En kølsvart Kveld Sent i oktober Men greie du Å fange Dom riktige? Som blir sittandes Att I minnet – Å sjela ? Hell Smelte Ælle? Jan Erik Asbjørnsen


Laste ned ppt "SKOLENS KARRIEREVEILEDNING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google