Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølgingstjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølgingstjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølgingstjenesten

2 Loven: § 3-6. Oppfølgingstenesta
Fylkeskommunen skal ha ei oppfølgingsteneste for ungdom som har rett til opplæring etter § 3-1, og som ikkje er i opplæring eller i arbeid. Tenesta gjeld til og med det året dei fyller 21 år. Tenesta omfattar også ungdom som har tapt opplæringsretten etter § 3-8 eller § 4-6.

3 Formålet med oppfølgingstenesta er å sørgje for at all ungdom som
Kapittel 13. Oppfølgingstenesta i vidaregåande opplæring(Opplæringslova § 3-6 andre ledd) § Formål Formålet med oppfølgingstenesta er å sørgje for at all ungdom som høyrer til målgruppa, jf. § 13-2, får tilbod om opplæring, arbeid eller annen sysselsetjing. Tilbod som blir formidla gjennom oppfølgingstenesta, skal primært ta sikte på å føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lågare nivå innanfor vidaregåande opplæring. Oppfølgingstenesta kan også arbeide for å redusere fråfallet frå vidaregåande opplæring gjennom samarbeid med rådgivingstenesta i grunnskole og vidaregåande opplæring. Skaffe sysselsetting, men sikte mot vgs kompetanse.

4 § Målgruppe Målgruppa for oppfølgingstenesta er ungdom som er omfatta av den lovfesta retten til vidaregåande opplæring, og som det aktuelle skoleåret a)ikkje har søkt eller teke imot elev- eller læreplass, eller b)avbryt slik opplæring, eller c)ikkje er i arbeid, eller d)har tapt retten som følgje av vedtak om bortvising med heimel i opplæringslova § 3-8 eller som følgje av vedtak om heving av lærekontrakt i samsvar med opplæringslova § 4-6. Har ungdomsrett, til og med det året en fyller 21 og er uten sysselsetting. Husk de som avbryter i løpet av skoleåret

5 § Oppgåver Fylkeskommunen skal gjennom oppfølgingstenesta sørgje for a) å ha oversikt over målgruppa som er definert i § 13-2 b) at det blir teke kontakt med kvar enkelt ungdom i målgruppa c) at alle i målgruppa får tilbod om rettleiing d) at alle i målgruppa får tilbod i samsvar med § 13-1 e) å ha oversikt over aktuelle tilbod for målgruppa og f) å følgje opp ungdom som har teke imot tilbod gjennom oppfølgingstenesta. Ungdom i målgruppa som ikkje tek imot tilbod gjennom oppfølgingstenesta, og som ikkje er i utdanning eller arbeid, skal kontaktast og få tilbod kvart skoleår så lenge dei er omfatta av den lovfesta retten til vidaregåande opplæring.        Registrering av ungdom som høyrer til ansvarsområdet for oppfølgingstenesta, og som tenesta formidlar tilbod til, skjer gjennom heile året.

6 § 13-4. Samarbeid og samordning
Oppfølgingstenesta skal sikre tverretatleg samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlege instansar som har ansvar for målgruppa, og formidle, eventuelt samordne, tilbod frå ulike instansar. Aktuelle instansar for samarbeid er særleg grunnskolane og dei vidaregåande skolane og rådgivarane der, den pedagogisk-psykologiske tenesta, opplæringsadministrasjonen i fylkeskommunen, arbeidsmarknadsetaten og sosial- og helseetaten. Ansvarlig for tverretatlig samarbeid, koordinering

7 Arbeidsoppgaver for Oppfølgingstjenesten
Ha oversikt over målgruppa, hele året. Navn, kontaktinformasjon, alder, sysselsetting og skole- og ot-historikk. Fylkene rapporterer til Utdanningsdirektoratet og 01.06, status for ungdom i målgruppen. Oppfølging og veiledning

8 Oppfølgingstjenesten gir informasjon om:
Hvilke kurs du kan søke på Hvilke skoler du kan velge På hvilket grunnlag du kan søke Hvordan søke skoleplass Hvordan søke plass i ”tilbud til ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe” Hvem som kan hjelpe deg med å søke arbeid Hva arbeidspraksis/praksisplass er, og hvordan du kan få det

9 Ot-tilbudene i Oslo er lokalisert ved :
Hellerud Bjørnholt Sogn Oppfølgingsprosjektet Nasjonale føringer og utvikling Samarbeid med NAV/bydelene

10 Rutiner for Oslo kommune
Rundskriv 08/2008 Dokumentasjonsrutiner for saksbehandlere i OTTO Manual med rutiner Oppfølgingstjenestens nettsider Internett Intranett

11

12 Kontakte målgruppa: Saksbehandler i Ot har forsøkt å ringe Knut på 17 år på oppgitte telefonnummer. Det ringer , men ingen svarer……. Diskuter: Hvordan du kan komme i kontakt med ham? Når har saksbehandleren gjort nok?

13 Alle OTUK er forsøkt ringt. For å lette det videre arbeidet
Lag et utkast til standard (for en av de følgende) skriv for ungdommer du forsøker å komme i kontakt med. tekstmelding mail brev Hva skal dette inneholde? Hvilken respons forventes fra ungdommene?

14 Katja ønsker å gjøre noe spennende, men er ikke motivert til
videre skolegang. Våren 2008 fullførte hun uten å bestå HS og nå har hun sluttet på DH. Hun bruker dagene sine på kjøpesentrene og er alltid tilgjengelig på Facebook. Hvordan ønsker du å legge en karriereplan sammen med henne? Hvem kan bistå deg i den videre oppfølgingen?

15 Tverretatlig samarbeid/nettverksbygging
Skaffe kunnskap om private og offentlige samarbeidspartnere, kontakte aktuelle samarbeidspartnere og etablere nettverk. Hvordan ønsker dere å arbeide med nettverksbygging? Internt på skolen og utadrettet? Felles samarbeids rutiner, felles informasjonslagring? Psykisk helse i osloskolen

16 Humor, pågangsmot, kunnskap og omsorg…….
LYKKE TIL I EN SPENNENDE JOBB!!!


Laste ned ppt "Oppfølgingstjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google